Ngôn ngữ LẬp trình c# 2022 Mục lụctải về 2.96 Mb.
Chế độ xem pdf
trang211/211
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích2.96 Mb.
#185082
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   211
book-slide-1

Document Outline

 • MICROSOFT .NET
  • Tình hình trước khi MS.NET ra đời
  • Microsoft .NET
  • Biên dịch và MSIL
  • Ngôn ngữ C#
 • NGÔN NGỮ C#
  • Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#
  • Ngôn ngữ C# và những ngôn ngữ khác
  • Các bước chuẩn bị cho chương trình
  • Chương trình C# đơn giản
  • Phát triển chương trình minh họa
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • NỀN TẢNG NGÔN NGỮ C#
  • Kiểu dữ liệu
  • Biến và hằng
  • Biểu thức
  • Khoảng trắng (whitespace)
  • Câu lệnh (statement)
  • Toán tử
  • Namespace
  • Các chỉ dẫn biên dịch
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • XÂY DỰNG LỚP - ĐỐI TƯỢNG
  • Định nghĩa lớp
  • Tạo đối tượng
  • Sử dụng các thành viên tĩnh (static member)
  • Hủy đối tượng
  • Truyền tham số
  • Nạp chồng phương thức
  • Đóng gói dữ liệu với thành phần thuộc tính
  • Thuộc tính chỉ đọc
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • KẾ THỪA – ĐA HÌNH
  • Đặc biệt hóa và tổng quát hóa
  • Sự kế thừa
  • Đa hình
  • Lớp trừu tượng
  • Boxing và Unboxing dữ liệu
  • Các lớp lồng nhau
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • NẠP CHỒNG TOÁN TỬ
  • Sử dụng từ khóa operator
  • Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác
  • Sử dụng toán tử
  • Toán tử so sánh bằng
  • Toán tử chuyển đổi
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • CẤU TRÚC
  • Định nghĩa một cấu trúc
  • Tạo cấu trúc
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • THỰC THI GIAO DIỆN
  • Thực thi một giao diện
  • Truy cập phương thức giao diện
  • Thực thi phủ quyết giao diện
  • Thực thi giao diện tường minh
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • MẢNG, CHỈ MỤC, VÀ TẬP HỢP
  • Mảng
  • Câu lệnh lặp foreach
  • Mảng đa chiều
  • Bộ chỉ mục
  • Giao diện tập hợp
  • Danh sách mảng
  • Hàng đợi (Queue)
  • Ngăn xếp (stack)
  • Kiểu từ điển
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • XỬ LÝ CHUỖI
  • Lớp đối tượng String
  • Các biểu thức quy tắc (Regular Expression)
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • CƠ CHẾ ỦY QUYỀN - SỰ KIỆN
  • Ủy quyền (delegate)
  • Sự kiện
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • CÁC LỚP CƠ SỞ .NET
  • Lớp đối tượng trong .NET Framework
  • Lớp Timer
  • Lớp về thư mục và hệ thống
  • Lớp Math
  • Lớp thao tác tập tin
  • Làm việc với tập tin dữ liệu
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập
 • XỬ LÝ NGOẠI LỆ
  • Câu lệnh throw
  • Câu lệnh catch
  • Câu lệnh finally
  • Những đối tượng ngoại lệ
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi và trả lời
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]📖 Câu hỏi thêm
  • Noto Color Emoji[RawFeature=mode=harf]🖥 Bài tập

tải về 2.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   211
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương