Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8tải về 363.5 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích363.5 Kb.
#3819
1   2   3   4

Câu 5 : Từ gợi ý: nước Nga, trí thức, xây dựng, công nhân, văn hoá, ngoại ngữ

Trong vòng chưa đầy 30 năm, nước……………..”đi giày cỏ” xưa kia trở thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ…………. cao, có một đội ngũ…………. đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc……………. và bảo vệ tổ quốcCâu 6 : Từ gợi ý : cách mạng dân chủ tư sản, cách mạng vô sản, cách mạng triệt để, cách mạng tư sản, cách mạng không triệt để

- Cách mạng tư sản Pháp .........................................

- Cải cách Minh Trị...............................................

- Cách mạng tháng 2/1917......................................

- Cách mạng tháng 10/1917....................................

Câu 7 : Từ gợi ý : cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, tồn tại hai chính quyền song song, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, tháng 2, tháng 10, tháng 7

- Trong năm 1917 ở Nga xảy ra hai cuộc cách mạng lớn vào.(1)....................... và (2)................................ Kết quả :Cách mạng tháng hai (3)............................còn cách mạng tháng mười là .(4)............................. ................Câu 8:Từ gợi ý : cộng sản thời chiến, kinh tế mới,công nghiệp,công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nông ngiệp, thứ nhất, thứ hai

- Để khôi phục nến kinh tế bị tàn phá trong chiến tranh, nhân dân Xô Viết thực hiện chính sách (1)................. Đường lối công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là ưu tiên phát triển (2)........................Trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa thành tựu to lớn Xô Liên đạt được đã trở thành một cường quốc(3)......................... đứng đầu Châu Âu và (4).............trên thế giới.* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 9: Việc Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy Nga hoàng vào tình trạng:

A. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

B. tỉ lệ thất nghiệp tăng, nạn đói xảy ra

C. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị- xã hội

D. bị các nước đế quốc thôn tính

Câu 10: Nga tham gia vào cuộc chiến tranh, mọi nổi khổ đề nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là:

A. thợ thủ công B. công nhân C. binh lính D. nông dânCâu 11: Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng 2 năm 1917 là:

A. chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng

B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế

C. chính quyền Xô Viết được thành lập

D. chính phủ lâm thời tư sản được thãnh lập

Câu 12: Nguyên nhân cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện chính sách kinh tế mới là::

A. chiến tranh đã phá hoại nặng nề nền kinh tế

B. sản lượng công nghiệp, nông nghiệp bị giảm sút

C. nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói

D. sự chống phá của bọn phản cách mạng.

Câu 13: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Mĩ:

A. bị tàn phá nặng nề

B. bình thường như mức trước chiến tranh

C. bị khủng hoảng trầm trọng

D. đạt mức tăng trưởng cao

Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ diễn ra vào:

A. 7.1929 trong lĩnh vực nông nghiệp

B. 8.1929 trong lĩnh vực tài chính

C. 9.1929 trong lĩnh vực công nghiệp

D. 10.1929 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Câu 15: Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực:

A. nông nghiệp C. tài chính ngân hàng

B. công nghiệp D. tài chính

Câu 16: Năm 1918 phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở Nhật được gọi là cuộc:

A. phá kho thóc chia cho dân nghèo

B. bạo động lúa gạo

C. đánh chiếm các kho gạo

D. giải quyết nan đói cho nông dân

Câu 17: Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống các thế lực:

A. đế quốc và phong kiến

B. đế quốc và tư sản mại bản

C. tư sản và phong kiến

D. triều đình phong kiến

Câu 18: Những năm 20 của thế kỉ XX phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước ĐNÁ xuất hiện nét mới là:

A. Đảng cộng sản thành lập ở một số nước

B. giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng

C. phong trào mang tính dân chủ tư sản

D. phong trào đấu tranh có sự liên minh công – nông

Câu 19: Hai khối tư bản mâu thuẩn nhau vì:

A. do sự phát triển không đồng điều của các nước đế quốc

B. do mâu thuẩn về thị trường và thuộc địa

C. do sự thù địch sau chiến tranh thế giới thứ nhất

D. do mâu thuẩn giữa đế quốc già và đế quốc trẻ

Câu 20 : Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ với sự kiện:

A. phát xít Đức tấn công Tiệp Khắc

B. phát xít Đức tấn công Ba Lan

C. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô

Câu 21: Chiến tranh kết thúc ở Châu Âu với sự thất bại hoàn toàn giữa:

A. phát xít I-ta-li-a B. phát xít I-ta-li-a và Đức

c. phát xít Đức D. phát xít Nhật

Câu 22: Nền văn hoá Xô Việt được xây dựng trên cơ sở:

A. tiếp thu những tin hoa văn hoá của nhân loại

B. tư tưởng chủ nghĩa Mác-lenin, kế thừa tin hoa di sản văn hoá nhân loại

C. bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc Nga

D. phát huy và bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Xô viết

Câu 23: Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Mĩ là:

A. thực hiện các biện pháp giải quyết thất nghiệp

B. phục hồi sự phát triển của nền kinh tế tài chính

C. nhà nước kiểm soát chặc chẽ các ngành kinh tế

D. ổn định trật tự xã hội
TỰ LUẬN:

Câu 1: Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Câu 2: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 10 Nga 1917 ?

Câu 3: Cho biết nguyên nhân, hậu quả, biện pháp giải quyết của cuộc khủng hoảng Châu Âu 1929-1933 ?

Câu 4: Cho biết nguyên nhân, hậu quả, biện pháp giải quyết của cuộc khủng hoảng nước Mĩ 1929-1933 ?

Câu 5: Cho biết kết quả, hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai ? Nêu suy nghĩ của em về chiến tranh thế giới thứ 2 ?

Câu 6: Vì sao giới cầm quyền Nhật chọn Trung Quốc là điểm đầu tiên trong chính sách xâm lược của mình vào thập niên 20 của thế kỉ XX ?

Câu 7: Em hày chọn 5 sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới cận đại ?

Câu 8: Vì sao Nga Xô viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới ?

Câu 9: Cho biết công lao của Lê-nin đối với thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga ?

Câu 10: Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1 – A 2 – B 3 – D 4 – Đ

Câu 2: 1 - Đ 2 – D 3 – C 4 – B

Câu 3: 1-A 2 - B 3 - C 4 - E

Câu 4: C

Câu 5: Nga , văn hoá , trí thức , xây dựng

Câu 6: - cách mạng triệt để


  • cách mạng tư sản

  • cách mạng dân chủ tư sản

  • cách mạng vô sản

Câu 7: tháng 2 , tháng 10 , tồn tại hai chính quyền song song , xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 8: Kinh tế mới , công nghiệp nặng , công nghệp , thứ 2

Câu 9: C Câu 10: D Câu 11: B Câu 12: D

Câu 13: D Câu 14: D Câu 15: C Câu 16: B

Câu 17: A Câu 18: B Câu 19: B Câu 20: B

Câu 21: B Câu 22: B Câu 23: BTỰ LUẬN
Câu 1:

- Cách mạng tháng 2: lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng tồn tại 2 chính quyền song song-> là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

- Cách mạng tháng 10 do Lê-nin và đảng Bôn –sê-vích lãnh đạo, vạch kế hoạch lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô-viết -> đó là cách mạng vô sản.

Câu 2:

* Ý nghĩa lịch sử của CM T10 Nga

a. Đối với nước Nga :

- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga .

- Lần đầu tiên người lao động lên nắm chính quyền xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn .

b. Đối với thế giới

+ Làm thay đổi to tớn trên TG cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đ/tr giải phóng của GCVS và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới giôùi.

Câu3:

*nguyên nhân:

- Các nước TB sản xuất ồ ạt , chạy đua theo lợi nhuận " hàng hoá thừa , người mua không có tiền mua , thiếu thị trường tiêu thụ

- Pháp thiệt hại sau chiến tranh Pháp - Phổ

- Thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thị trường trong nước thu hẹp.

*Hậu quả:

- Tháng 10/1929 khủng hoảng k/tế bùng nổ ở TG TB , đây là khủng hoảng trầm trọng , kéo dài , có sức tàn phá chưa từng thấy , đã đẩy lùi sức sản xuất hàng chục năm , hàng chục triệu người thất nghiệp , hàng trăm triệu người đói khổ.

* Để thoát khỏi khủng hoảng :

+ Anh , Pháp : cải cách k/tế , xh

+ Đức , NB , Italia : phát xít hoá chế độ thống trị và phát động c/tr chia lại TGCâu 4:

-Cuối 10/1929 Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, do khủng hoảng thừa. Nền k/tế tài chình bị chấn động dữ dội .

- Năm 1932 sản xuất CN giảm 2 lần so với 1929 , khoảng 75% dân trại bị phá sản . Hàng chục triệu người thất nghiệp . Mâu thuẩn xã hội gay gắt , đưa tới các cuộc biểu tình , tuần hành diễn ra

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng , tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa ra chính sách k/tế mới .

- Nội dung chính sách mới : phục hưng CN , NN , ngân hàng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp , phục hồi sự p/triển các ngành k/tế, tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

- Tác dụng của chính sách mới góp phần giải quyết những khó khăn của nền k/tế , đưa Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng .Câu 5:

- C/tr TG 2 kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của Đức , Italia , NB . Khối đồng minh ( LXô , Mĩ , Anh ) c/thắng .

- C/tr TG 2 là cuộc c/tr lớn nhất , khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người ( 60 triệu người chết , 90 triệu người tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ ).

- C/tr kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình TG .

* Ngăn chặn , phản đối , kêu gọi chống c/tr , ủng hộ kêu gọi hoà bình

- Biểu tình ,phản đối , vẽ tranh , viết thơ , đi bộ vì hoà bìnhCâu 6:

- Nhằm thực hiện tham vọng mở ra phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật ở vùng đông bắc Á

- Đáp ứng yêu cầu của Nhật về việc thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá – thị trường Trung Quốc rộng lớn luôn luôn là đối tượng mà Nhật muốn chiếm từ lâu, đặc biệt là vùng đông bắc.

Câu 7:

- Cách mạng Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại

- Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng triệt để nhất

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống tư sản

- Sự ra đời chủ nghĩa mác

- Sự thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga 1917 mở ra thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới cận đại.Câu 8:

- Do sự tàn phá nặng nề nền kinh tế sau chiến tranh

- Đời sống của nhân dân hết sức khổ cực

- Bọn phản cách mạng nổi dậy chống chính quyền khắp nơi

- Tư bản đế quốc bên ngoài chống phá chính quyền cách mạng, bao vây, cấm vận

Câu 9:

- Là người sáng lập ra đảng Bôn-sê-vích Nga

- Vạch ra đường lối cách mạng dúng đắn

- Chỉ đạo trực tiếp cách mạng

- Là người quyết đoán táo bạo, sáng suốt, hành động mau lẹ, đúng thời cơ

Câu 10:

- Lớn nhất vì: ảnh hưởng lan rộng tới tất cả các nước: tư ban, thuộc địa hoặc phụ thuộc.

- Kéo dài nhất: kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó

- Thiệt hại nặng nề nhất: vì thiệt hại không thể tính được, gây hậu quả đến kinh tế, chính trị, xã hội, tai hai nhất là nạn thất nghiệp, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước ngày càng cao, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền nhiều nước


III. VẬN DỤNG

TRẮC NGHIỆM

* Điền từ thích hợp vào chổ chấm

Câu 1: Từ gợi ý: an toàn, khó khăn, nạn thất nghiệp, thiên tai, chủng tộc, giai cấp, công nhân , nhân dân

-Trong sự phồn vinh của nến kinh tế Mĩ, (1)........................lao động Mĩ sống trong điều kiện hết sức(2)......................, thường xuyên phải đối mặc với (3)..........................và phân biệt (4).......................Câu 2:Từ gợi ý: giai cấp vô sản, giai cấp tư sản, giai cấp công nhân, đảng cộng sản, Châu Á, Đông Nam Á, 1914-1920, 1919-1939.

- Trong những năm ......................... phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ................................ có nét mới là ............................... tích cực tham gia nhiều hơn, nhiều ....................... được thành lập như ở Trung Quốc, Inđônêxia, Việt Nam.


* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 3: Hậu quả nghiêm trong nhất nước Nga phải gánh chịu do chiến tranh đế quốc 1914 để lại là:

A. kinh tế suy sụp

B. liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

C. kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí, lương thực

D. kinh tế suy sụp, mâu thuẩn xã hội gay gắt

Câu 4 : Nhân dân chán ghét Nga hoàng , vì

A. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ

B. Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc

C. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao

D. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí nên thua trận

Câu 5: Với Nhật Bản chiến tranh thế giới thứ nhất đã :

A. kìm hảm sự phát triển kinh tế

B. biến Nhật Bản thành bãi chiến trường

C. không gây tác động gì đến nền kinh tế

D. thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ

Câu 6. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là :

A. thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp

B. thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá

D. sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ và Tây Âu

C. thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất

Câu 7 : Nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là :

A. phong trào nổ ra liên tục, đều khắp

B. Đảng cộng sản thành lập và đóng vai trò lãnh đạo

C. các nước liên kết với nhau cùng chống kẽ thù chung

D. phong trào có quy mô lớn nổ ra khắp Châu Á

Câu 8: trong những năm 1926-1927 nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm:

A. đánh đổ các tập đoàn quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc

B. đánh đổ tập đoàn quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch

C. đánh đổ ách thống trị triều đình phong kiến Mãn Thanh

D. đánh đổ sự xâu xé của các nước phương tây

Câu 9: Trận Trân Châu cảng mở đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương giữa các nước:

A. Nhật Bản với Mĩ

B. Nhật Bản với Pháp

C. Nhật Bản với Anh

D. Nhật Bản với Mĩ, Anh, Pháp

Câu 10: Mặt trận đồng minh thành lập nhằm mục đích:

A. chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở Châu Âu

B. trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mĩ

C. đoàn kết, hợp tác thế giới tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

D. liên kết khối phát xít và các nước đế quốc chông Liên Xô

Câu 11: Khi chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt, sự kiện mở ra cho lịch sử nhân loại một bước ngoăc là:

A. cách mạng tháng mười Nga thắng lợi

B. nước Nga Xô Viết rút khỏi chiến tranh

C. Nga kí hoà ước với Đức

D. Mĩ nhảy vào tham gia chiến tranh

Câu 12: Tính chất của cuộc cách mạng tháng 2 Nga năm 1917

A. cách mạng tư sản

B. cách mạng vô sản

C. chiến tranh giải phóng dân tộc

D. cách mạng dân chủ tư sản

Câu 13: Để đưa Nhật thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 giới cầm quyền Nhật Bản đã:

1. tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước

2. tiến hành cải cách nền kinh tế xã hội đất nước

3. Ban hành đạo luật phục hưng công – nông nghiệp

4. gây chiến tranh, bành trướng ra bên ngoài

TL: A: 1,2 B: 2,3 C: 3,4 D: 1.4Câu 14: Điểm giống nhau giữa quá trình phát xít hoá ở Nhật so với Đức là:

A. chuyển đổi chế độ dân chủ tư sản sang chế độ chuyên chế đặc tài phát xít

B. thông qua việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước

C. thông qua ciệc xâm lược các nước

D. gây chiến tranh để chia lại thị trường

Câu 15: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghã xã hội 1925-1941 là:

A. khôi phục và phát triển kinh tế

B. tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa

C. cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu

D. phát triển văn hoá giáo dục

TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy chứng minh sự khác nhau giữa cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 ?

Câu 2: Em hãy so sánh tình hình Châu Âu và nước Mĩ trong những năm 1918-1939? (Mẩu)


Nội dung

Các nước tư bản Châu Âu

Nước Mĩ

Kinh tế -chính trị

1918-1929

..............................................

..............................................

.............................................


........................................

.........................................

........................................


Kinh tế-chính trị

1929-1939..............................................

..............................................

..............................................


.........................................

.........................................

............................................


Câu 3: Em có nhận xét gì quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản so với Đức?

Câu 4: Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á (1918-1939)?

Câu 5 : Sau phong trào Ngũ tứ Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời có ý nghĩa gì ?

Câu 6: Em có nhận xét gì về khẩu hiệu trong phong trào Ngũ tứ so với khẩu hiệu trong cách mạng Tân Hợi ?

Câu 7: Vì sao nói cách mạng tháng 10 Nga 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại ?

Câu 8: Trong thập niên 20 của thế ki XX, kinh tế Mĩ và Nhật Bản có điểm gì giống và khác nhau ?

Câu 9: Cho biết điểm giống và khác nhau của nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai ?

Câu 10: So sánh hai cuộc cách mạng ở Nga 1917 ?

Nội dung

Cách mạng tháng Hai (a)

Cách mạng tháng Mười (b)

1.Lãnh đạo2.Động lực3. Nhiệm vụ4. Tính chất

ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nhân dân, khó khăn, thất nghiệp, chủng tộc

Câu 2: 1919-1939, ĐNA, giai cấp vô sản, đảng cộng sản

Câu 3 : D Câu 4: B Câu 5: D Câu 6: D

Câu 7: B Câu 8: A Câu 9: C Câu 10: C

Câu 11: A Câu 12: D Câu 13: D Câu 14: A

Câu 15: B
TỰ LUẬN

Cấu 1:

- Cách mạng tháng 2: lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng tồn tại 2 chính quyền song song-> là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

- Cách mạng tháng 10 do Lê-nin và đảng Bôn –sê-vích lãnh đạo, vạch kế hoạch lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô-viết -> đó là cách mạng vô sản.

Câu 2:


Nội dung

Các nước tư bản Châu Âu

Nước Mĩ

Kinh tế -chính trị

1918-1929

- Suy sụp , ổn định

- Không ổn định
- Hoàng kim

- ổn địnhKinh tế-chính trị

1929-1939- Khủng hoảng

- Không ổn định- Khủng hoảng

- Không ổn địnhCâu 3:

- Thời gian sớm hơn Đức .

- Sử dụng bộ máy chính quyền tồn tại triệt để hơn.

- Tổ chức chặc chẽ , tàn bạo hơn .Câu 4

- GCVS từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cuộc đ/tr , ĐCS ra đời ở nhiều nước

- ĐCS lãnh đạo nhiều cuộc đ/tr diễn ra như khởi nghĩa Gia-va , Xu-ma-tơ-ra ở In đô, p/tr XViết Nghệ Tỉnh 1930 -11931 tại VN nhưng đều thất bại

- P/triển sôi nổi , liên tục nhiều hình thức , tham gia đông đảo các tầng lớp nhdân

- P/tr đ/tr gpdt ở các nước ĐNÁ tuy chưa thắng lợi có ý nghĩa quyết định , nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành và p/triển của p/tr , chuẩn bị cho việc thắng lợi sau này

Câu 5:

- Khẳng định sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

- Khẳng định con đường đúng đắn mà cách mạng Trung Quốc đã chọn.

- Là bước ngoặc quan trọng trong lịch sử Trung Quốc.Câu 6:

- Cách mạng Tân Hợi chỉ dừng lại ở tính chất chống phong kiến

- Phong trào ngũ tứ :tiến bộ hơn không những mang tính chất chống phong kiến mà còn nêu cao tính chất chống đế quốc.

Câu 7:

- Cách mạng tháng 10 Nga đưa đến việc thành lập nhà nước xã hội chủ nghiã đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới

- Đối với nước Nga :

- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga .

- Lần đầu tiên người lao động lên nắm chính quyền xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn .

- Đối với thế giới

+ Làm thay đổi to tớn trên TG cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đ/tr giải phóng của GCVS và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

Câu 8:

- Giống: cùng là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, không mất mát gì trong chiến tranh, đất nước hoà bình

- Khác:

+ kinh tế Mĩ phát triển cực kì nhanh chóng, cải tiến kĩ thuật, tăng cường độ bóc lột công nhân

+ Nhật phát triển không đồng đều, mất cân đối rồi lâm vào khủng hoảng, công nghiệp không cải thiện, nông nghiệp trì tuệ, kinh tề phát triển chậm chạp, bấp bênh.

Câu 9:

- Giống : giải quyết mâu thuẩn về thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc- Khác: chiến tranh thế giới thứ 2 nhằm giải quyết mâu thuẩn giữa các nước đế quốc với Liên Xô, nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới

Câu 10:

Nội dung

Cách mạng tháng Hai (a)

Cách mạng tháng Mười (b)

1.Lãnh đạo

Đảng Bôn-sê-vích

Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích

2.Động lực

Công, nông, binh lính

Công, nông, binh lính

3. Nhiệm vụ

Lật đổ chính phủ Nga hoàng

Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

4. Tính chất

Cách mạng dân chủ tư sản

Cách mạng vô sản


tải về 363.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương