Nghiên cứu chuyên ngàNH: pháp luật về quyền con ngưỜItải về 0.57 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5

12

CAL 6021

Quyền con người trong một số ngành luật quốc tế khác


3

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB ĐHQGHN, 2011.

 2. Cao Thị Thuận, Luật Hình sự quốc tế (sách chuyên khảo), NXB CAND, Hà Nội, 2007.

 3. Trung tâm Luật Biển và Hàng Hải quốc tế thuộc Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Tòa án hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007.

Tài liệu tham khảo:

 1. Ba công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy, NXB CTQG, Hà Nội, 1994.

 2. Hội Luật gia Việt Nam, Tòa án hình sự quốc tế, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2008.

 3. Hội Luật gia Việt Nam, Những vấn đề cơ bản về Tòa án hình sự quốc tế, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2006.

 4. Đinh Xuân Yêm, Tội phạm có tổ chức ma-phi-a và toàn cầu hóa tội phạm, NXB CAND, Hà Nội, 2003.

 5. Tập hợp các văn kiện cơ bản về Luật nhân đạo quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005.

 6. Luật nhân đạo quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005.

 7. Bộ ngoại giao, Các điều ước đa phương về ngăn ngừa và trừng trị khủng bố quốc tế (Song ngữ Việt – Anh), NXB CTQG, Hà Nội, 2002.

 8. Tập hợp các văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản về quyền con người, Hội Luật gia Việt Nam (Biên soạn), NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007

 9. Hoàng Văn Hảo, Chu Hồng Thanh (Chủ biên), Các văn kiện quốc tế về quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998

 10. Lê Mai Anh (Chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 (mục về tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ theo luật quốc tế hiện đại).

 11. Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh (đồng chủ biên), Luật quốc tế: Lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001 (mục về tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ theo luật quốc tế hiện đại).

 12. Các văn bản pháp luật về công ước quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan, NXB CTQG, Hà Nội, 2006.

 13. Claire De Than and Edwin Shorts, International Criminal Law and Human Rights (London: Sweet & Maxwell, 2003).

 14. Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court - sources and commentary, ICRC and Cambridge University Press, 2003.

 15. Anna Segall, Punishing violations of international humanitarian law a the national level: a guide for common law states, ICRC, Geneva, 2001.

 16. Naomi Roht-Ariaza and Javier Mariezcurrena (edited), Transitional Justice in the Twenty-First Century, Cambridge University Press, 2006.
13

CAL 6022

Quyền con người và phát triển xã hội


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB ĐHQGHN, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN, Nxb Lao động-Xã hội, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Hồ Sỹ Quý, Con người và phát triển con người trong quan điểm C.Mác và Ph.Ănghen, NXB CTQG, 2003

 2. Amartya Sen, Phát triển là quyền tự do, NXB Thống kê, 2002

 3. Farrukh Idbai & Jong-Il You, Dân chủ, Kinh tế thị trường và phát triển, NXB Thế giới & World Bank, 2002

 4. Jerome Ballet, Doanh nghiệp và đạo đức, NXB Thế giới, 2004.

 5. Hội đồng doanh nghiệp vì phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, NXB Thanh niên, 2013.

 6. Đưa vấn đề Giới vào phát triển, Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng thế giới, NXB Văn hóa thông tin, 2002

 7. Ngân hàng thế giới, Các hình thái tham nhũng, NXB VNTT, 2008

 8. Phan Xuân Nam (Chủ biên), Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu, NXB KHXH, 2002

 9. World Bank, Báo cáo Phát Triển Thế giới & các ấn phẩm khác tại website của World Bank, http://www.worldbank.org/reference/

 10. World Bank, Báo cáo Phát Triển Việt Nam,  http://www.worldbank.org/

 11. Robert C. Guell, Kinh Tế Phát Triển, Dịch giả: Nguyễn Văn Dung, Nxb Đồng Nai, 2009

 12. Phan Quang Trung, Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của VN, Hội nghị và Diễn đàn toàn quốc về Phát triển bền vững 2006, http://www.va21.org/vietnamese/index.php?param=NewsInfo&key=197

 13. Hoàng Minh, Tóm tắt Luận án tiến sĩ triết học Đoàn Trường Thụ: Quyền con người - thước đo quan trọng của tiến bộ, Viện Triết học - Viện KHXH Việt Nam, Thông tin Khoa học xã hội, S. 2 (290) 2007

 14. Võ Kim Hương, Nửa triệu lao động da giày thất nghiệp: Có hay không sự cân bằng giữa thương mại và phát triển, Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 2 (2006)

 15. Trần Mạnh Cát, Đỗ Thị Bình, Hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và người Đài Loan trong bối cảnh toàn cầu hoá, Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 2 (2007)

 16. Nguyễn Khắc Mai, 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, 2004

 17. Đỗ Trung Hiếu, Một số suy nghĩ về xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay, NXB CTQG, 2004

 18. Lê Thi, Những cản trở đối với sự phát triển của em gái trong gia đình Việt Nam – Xưa và Nay, Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)
14

CAL 6023

Pháp luật và cơ chế khu vực về quyền con người


3

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB ĐHQGHN, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN, Nxb Lao động-Xã hội, 2012.

Tài liệu tham khảo:

 1. Mark W. Janis, Richard S. Kay, and Anthony W. Bradley, European Human Rights Law: Text and Materials, Oxford University Press, (4th Edition), 2008

 2. Clare Ovey and Robin White, Jacobs and White: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, (4th Edition), 2006

 3. Jo M. Pasqualucci, The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge University Press, 2003)

 4. G. Pope Atkins, Encyclopedia of the Inter-American System, Greenwood, 1997

 5. Malcolm D. Evans , Rachel Murray (Editor), The African Charter on Human and Peoples' Rights: The System in Practice, 1986-2000, Cambridge University Press, 2002

 6. Rachel Murray, The African Commission on Human and Peoples Rights and International Law, Hart Publishing (UK), 2000

 7. Nguyễn Văn Lịch, Từ Tuyên bố Băngkok đến Hiến chương ASEAN, một chặng đường lịch sử 40 năm, Tạp chí Phát triển KH&CN Tập 10, Số 07 - 2007

 8. Philip Alston, Ryan Goodman and Henry J. Steiner, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Oxford University Press, 3rd edition, 2007

 9. Micheal Haas, International Human Rights: A comprehensive Introduction, Routledge, 2008

 10. Javaid Rehman, International Human Rights: Apractical Approach, Longman, 2003

 11. Rhona K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, Oxford University Press, 3 edition, 2007

 12. Ian Brownlie & Guy S.Goodwin-Gill, Basic Documents on Human Rights, Oxford University Press, (4th Edition), 2002

 13. The European Human Rights System, tại http://www.hrea.org/index.php?doc_id=365

 14. The African Human Rights System, tại http://www.chr.up.ac.za/centre_publications/ahrs/ahrs_index.html

 15. The Inter-Amerian Human Rights System, tại http://www.hrea.org/index.php?doc_id=413

 16. Human Rights in Asia, tại http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp304.htm

 17. Human Rights in Arab world, tại http://www.al-bab.com/arab/human.htm.

15

CAL 6024

Pháp luật và cơ chế quốc gia về quyền con người


3

Tài liệu bắt buộc:

  1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB ĐHQG, 2011.

  2. Kỷ yếu Hội thảo về “Cơ quan quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người” – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12 năm 2009.

  3. Alice Tay, Ủy ban nhân quyền và các cơ hội bình đẳng Australia, Thông tin quyền con người (TT Nghiên cứu Quyền con người – HVCTQGHCM), Số 2/2001

Tài liệu tham khảo:

  1. Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên), Giáo trình Luật hiến pháp của các nước tư bản, NXB Đại học quốc gia HN, 1997

  2. Thái Vĩnh Thắng (Chủ biên), Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài, NXB CAND, 1999

  3. Tuyển tập Hiến pháp của một số nước trên thế giới, Văn phòng Quốc hội, NXB Thống kê, 2009

  4. Hiến pháp của CHND Trung Hoa, Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2009

  5. Hiến pháp 1987 của Philippin, Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2009

  6. Bùi Ngọc Sơn, Bảo hiến ở Việt Nam, NXB Tư pháp, 2006

  7. Amrei Müller, Frauke Seidensticker, The Role of National Human Rights Institution in the UN Treaty Body Process, German Insitute for Human Rights, 2007 (tại http://www.nhri.net/default)

  8. Paris Principles on National institutions for the promotion and protection of human rights (tại http://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx)

  9. National Human Rights Institutions - Amnesty International's recommendations for effective protection and promotion of human rights (PDF October 2001) (tại http://www.nhri.net/default)

  10. National Human Rights Institutions - Best Practice,(2001) Commonwealth Secretariat (tại http://www.nhri.net/default)

  11. National Human Rights Institutions - A Handbook on the establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Professional Training Series No. 4, United Nations, 1995  (tại http://www.nhri.net/default)

  12. National Human Rights Institutions in the Asia-Pacific: A Source Book, Chiongson, Rea A., Sembrano, Gilbert V, and Patricia-Provido, Dehlma,(eds.),(2001), Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism, the Philippines, ISBN: 971-8899-09-X (tại http://www.nhri.net/default)

  13. Performance & legitimacy: national human rights institutions, International Council on Human Rights Policy, 2000 (tại http://www.nhri.net/default)

  14. National Human Rights Institutions, Professional Training Series No.4, Centre For Human Rights, Geneva, 1995

  15. Human Rights Council, Performance & Legitimacy: National Human Rights Institutions (Thực tiễn và tính chính đáng: Cơ quan quyền con người quốc gia).

  16. Human Rights Council, Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions (Đánh giá hiệu quả của Cơ quan quyền con người quốc gia).

  17. Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt, Kristine Yigen (edited), National Human Rights Institutions articles and working papers – Input to the discussions on the establishment and development of the functions of national human rights institutions, Danish Centre for Human Rights, 2001.

  18. ANNI, Reports on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia, 2008 – 2014.
16

CAL 6025

Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, 2011.

 2. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên), Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, NXB ĐHQGHN, 2013.

 3. Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên), Tòa án trong nhà nước pháp quyền, NXB ĐHQGHN, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Đào Trí Úc (Chủ biên), Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính, Nxb ĐHQGHN, 2014.

 2. Khoa Luật- ĐHQGHN, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB ĐHQGHN, 2012.

 3. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012.

 4. Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Bình luận Khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự, NXB Chính trị quốc gia, 2009.

 5. Phạm Hồng Hải, Vụ án Vườn điều từ những góc nhìn, Nxb Công an nhân dân, 2008.

 6. Dương Thanh Biểu, Tạ Đình Đề - Những góc khuất cuộc đời, Nxb Hội Nhà văn, 2014.

 7. Dương Thanh Biểu, Theo dòng công lý, Nxb Hội Nhà văn, 2012.

 8. Phan Trung Hoài, Bút ký Luật sư (Tập I), Nxb Tư pháp, 2010.

 9. Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp, Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Luật luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Phụ lục 4. Số liệu thống kê về luật sư và hành nghề luật sư 06 tháng đầu năm 2014, ngày 3/10/2014.

 10. Nguyễn Mai Bộ, Những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, NXB Chính trị quốc gia, 1997;

 11. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong bộ luật tố tụng hình sự, NXB Tư pháp, 2004;

 12. NHQuang & PLD, Báo cáo nghiên cứu - Thực hiện quyền thăm thân của người bị tạm giam trước khi xét xử: hiện trạng và khuyến nghị, 2013;

 13. NHQuang & UNDP, Báo cáo Quyền bài chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam, 2010;

 14. NHQuang & UNDP, Khảo sát luật sư chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại Việt Nam, 2010;

 15. Trần Quang Tiệp, Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự, NXB Chính trị quốc gia, 2011;

 16. Nguyễn Tiến Đạt, Bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, Tạp chí Khoa học Pháp lý (ĐH Luật TP.HCM), số 3 (34)/2006;

 17. Nguyễn Ngọc Hà, Quyền của người bị tạm giữ, tạm giam từ thực tiễn và pháp luật của Thụy Sĩ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 5/2014;

 18. Nguyễn Thành Long, Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2011;

 19. Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên), Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam, NXB ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, 2010.

17

CAL 6026

Luật nhân đạo quốc tế


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 2. Khoa Luật – ĐHQGHN, Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động – Xã hội, 2011.

 3. Trung tâm Nghiên cứu QCN – Học viện CTQGHCM, Luật nhân đạo quốc tế những nội dung cơ bản, Nxb Lý luận chính trị, 2005.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên), Giáo trình Công pháp quốc tế, NXB ĐHQGHN, 2013.

 2. Trung tâm Nghiên cứu QCN – Học viện CTQGHCM, Các văn kiện cơ bản về luật nhân đạo quốc tế, Nxb Lý luận chính trị, 2005.

 3. Geoffrey Parker. Lịch sử chiến tranh, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006.

 4. William R.Polk, Iraq chặng đường lịch sử, Nxb Văn hóa Thông tin, 2008.

 5. Frist Kalshoven & Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War, ICRC, 2001.

 6. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Commentary I Geneva Convention,1952 (reprint1995).

 7. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Commentary II Geneva Convention,1960.

 8. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Commentary III Geneva Convention,1960.

 9. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Commentary IV Geneva Convention,1958.

 10. Janie L.Letherman, Sexual Violence and Armed Conflict, Polity Press, 2011.

18

CAL 6027

Hiến pháp và quyền con người


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, 2011.

 2. Khoa Luật- ĐHQGHN, Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia, Nxb Hồng Đức, 2012.

 3. Nguyễn Đăng Dung & Đặng Minh Tuấn (Chủ biên), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb ĐHQGHN, 2013.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên), ABC về Hiến pháp: 83 câu hỏi đáp, Nxb Thế giới, 2013.

 2. Khoa Luật- ĐHQGHN, Hiến pháp những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB ĐHQGHN, 2011.

 3. Viện Chính sách công và pháp luật, Bình luận Khoa học Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Nxb Lao động – Xã hội, 2014.

 4. Đào Trí Úc (chủ biên), Những vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới, NXB Sự thật, 1992.

 5. Đào Trí Úc – Nguyễn Như Phát (chủ biên), Tài phán Hiến pháp và vấn đề xây dựng mô hình tài  phán Hiến pháp ở Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2007.

 6. Thái Vĩnh Thắng (chủ biên), Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài, Đại học Huế, NXB Công an nhân dân, 2012.

 7. Thái Vĩnh Thắng và Vũ Hồng Anh (chủ biên), Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần thứ 2), Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2007.

 8. Tô Văn Hoà, Tính độc lập của toà án – Nghiên cứu pháp lí về các khía cạnh lí luận và thực tiễn ở Đức, Mỹ, Pháp, Việt Nam và các kiến nghị đối với Việt Nam, NXB Lao động, 2007.

 9. Tô Văn Hoà, Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN, NXB Chính trị quốc gia, 2012.

 10. Phan Đăng Thanh, Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2014.

 11. INTERPEACE, Xây dựng và sửa đổi hiến pháp - những lựa chọn cho quy trình (Constitution-making and Reform: Options for the Process), Bản dịch tiếng Việt do UNDP hỗ trợ, 2013.

 12. Lawerence W.Beer, Human Rights Constitutionalism in Japan and Asia, Global Oriental, 2009.

 13. Michael C. Davis, East Asia After the Crisis: Human Rights, Constitutionalism, and State Reform, From: Human Rights Quarterly, Volume 26, Number 1, February 2004, pp. 126-151 | 10.1353/hrq.2004.0003.

 14. Nguyen Thi Huong, Pursuing Constitutional Dialogue within Socialist Vietnam: the 2010 Debate, Australia Journal of Asian Law, 2012, Vol 13 No 1, Article 4: 1 – 18.

 15. Dennis C.Mueller, Constitutional democracy, Nxb. Đại học Oxford, 1996.

 16. Walter F.Murphy, Constitutions, Constitutionalism, and Democracy trong “Constitutionalism and Democracy: transitions in the contemporary world”, Douglas Greenberg et al (Chủ biên), Nxb. Đại học Oxford, 1993.
19

CAL 6028

Quyền con người trong quan hệ quốc tế


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, 2011.

 2. Khoa Luật- ĐHQGHN, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB ĐHQGHN, 2012.

 3. Nguyễn Thái Yên Hương (Chủ biên), Tôn giáo Mỹ và việc sử dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh, Nxb Văn hóa thông tin, 2014.

Tài liệu tham khảo

 1. Vũ Khương Duy, Về chính sách nhân quyền của Mỹ, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 33/2000.

 2. Ngô Xuân Bình (Chủ biên), Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ, Nxb Khoa học xã hội, 2014.

 3. Nguyễn Anh Cường, Quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1976 – 2006, Nxb ĐHQGHN, 2015.

 4. Nguyễn Lan Hương, Các luận điểm và biểu hiện của học thuyết sứ mệnh bành trướng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 11/2008.

 5. Phạm Minh Sơn, Chính sách đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới, Nxb Lý luận chính trị, 2008.

 6. Samuel P. Huntington, Sự va chạm của các nền văn minh, Nxb Lao động, 2005.

 7. Jentleson B.W, Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ - động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, 2004.

 8. Philippe Devillers, Người Pháp và người Annam bạn hay thù?, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006.

 9. Trương Thanh Mẫn, Ngoại giao Trung Quốc, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2012.

 10. Sở Thụ Long, Kim Uy, Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, 2013.

 11. Phạm Ngọc Hiền (Chủ biên), Phòng chống “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.

 12. Phạm Bình Minh, Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.

 13. Các báo cáo về nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: www.state.gov

 14. Các báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: www.state.gov

 15. Các báo cáo về nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Anh: https://www.gov.uk/government/news/annual-human-rights-report-2014

 16. David P.Forsythe, Human Rights in International Relations, 2nd Edition, Nxb ĐH Cambridge, 2006.
20

CAL 6029

Toàn cầu hóa và quyền con người


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 2. Joseph E. Stiglitz, Toàn cầu hoá và những mặt trái, Dịch giả: Nguyễn Ngọc Toàn, Nxb Trẻ, 2008.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương