Nghiên cứu chuyên ngàNH: pháp luật về quyền con ngưỜItải về 0.57 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5


Ghi chú: Học phần ngoại ngữ cơ bản (*) thuộc khối kiến thức chung được tính và tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

3. Danh mục tài liệu tham khảo


TT


Mã học phần


Tên học phần


Số tín chỉ


Tài liệu

(1)

(2)

(3)

(4)
I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

8
1

PHI

5001


Triết học

4

Theo chương trình của ĐHQGHN

2
Ngoại ngữ cơ bản

4ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản (Basic English)

4

Theo chương trình của ĐHQGHN
RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản (Basic Russian)
FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản (Basic French)
GER 5001

Tiếng Đức cơ bản (Basic German)
CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản(Basic Chinese)

II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

36
II.1. Các môn học bắt buộc (Compulsory Subjects)

16
3

CAL 6014

Triết học và tư tưởng về quyền con người


3

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

 2. Gudmundur Alfredsson (Chủ biên), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948: mục tiêu chung của nhân loại, Khoa Luật-ĐHQGHN tổ chức dịch, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

 3. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

Tài liệu tham khảo:

 1. C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998

 2. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb Văn học, 2009.

 3. Nguyễn Thị Toan, Giải thoát luận Phật giáo, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.

 4. Nandasena Ratnapala, Xã hội học Phật giáo, (Thích Huệ Pháp dịch), Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2010.

 5. Thích Tuệ Pháp, Phật giáo và các vấn đề xã hội, Nxb Hồng Đức, 2014.

 6. Hội đồng giám mục Việt Nam, Bộ giáo luật 1983, Nxb Tôn giáo, 2007.

 7. Hội đồng giám mục Việt Nam, Công đồng Vaticano II, Nxb Tôn giáo, 2012.

 8. Nguyễn Thái Hợp, Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo, Nxb Phương Đông, 2010.

 9. Trần Trọng Kim, Nho giáo, Nxb Thời đại, 2008.

 10. Lê Thị Sơn, Quốc triều Hình luật: Lịch sử hình thành, nội dung và giá trị, Nxb KHXH, 2004.

 11. Trần Đăng Sinh (Chủ biên), Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, 2014.

 12. John S.Mill, Bàn về Tự do (Nguyễn Văn Trọng dịch và chú giải), NXB Tri thức, 2006

 13. John Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền Dân sự (T.S. Lê Tuấn Huy dịch), NXB Tri thức, 2007

 14.  Montesquieu, Bàn về tinh thần pháp luật (Hoàng Thanh Đạm dịch, NXB Lý luận Chính trị, 2004.

 15. Jean-Jacques Rousseau, Bàn về Khế ước Xã hội (Hoàng Thanh Đạm dịch), NXB Lý luận Chính trị, 2004.

 16. Chu Hồng Thanh, Tìm hiểu vấn đề quyền con người trong thế giới hiện đại, NXB Lao Động, Hà Nội,1996.

 17. Jacques Mourgon, Quyền con người, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người, H,.1995.

 18. Chu Hồng Thanh, Quyền con người và luật quốc tế về quyền con người. NXB CTQG, H.,1997.

 19. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam – Truyền thống, Lý luận và Thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội, 2003.

 20. Samuel Enoch Stumpf, Nhập môn triết học phương Tây, Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2004.
4

CAL 6015

Các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người3

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 2. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012.

 3. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2012.

 2. Gudmundur Alfredsson (Chủ biên), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948: mục tiêu chung của nhân loại, Khoa Luật-ĐHQGHN tổ chức dịch, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

 3. Khoa Luật – ĐHQGHN, Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động – Xã hội, 2011.

 4. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người (Học viện Chính trị Quốc gia HCM), Các văn kiện quốc tế về quyền con người, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1998.

 5. Hội Luật gia Việt Nam, Tập hợp các văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản về quyền con người, Nhà xuất bản Tư pháp, 2007.

 6. Chu Hồng Thanh, Quyền con người và luật quốc tế về quyền con người. NXB CTQG, H.,1997.

 7. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người (Học viện Chính trị Quốc gia HCM), Luật nhân đạo quốc tế - những nội dung cơ bản, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2005.

 8. Lê Mai Anh (Chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, 2006.

 9. Wolfgang Benedek (Chủ biên), Tìm hiểu về quyền con người, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2008.

 10. Javaid Rehman, International Human Rights Law - A Practical Approach, University of Leeds, Longman, Pearson Education Limited, 2003.

 11. Rhona K.M Smith, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2007.

 12. Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford University Press, 1992.

 13. Malcolm N.Shaw, International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press, 2003.

 14. Antonio Casessese, International Law, Second Edition, Oxford University Press, 2005.

 15. Javaid Rehman, International Human Rights Law A Practical Approach, University of Leeds, Longman, Pearson Education Limited, 2003.

 16. Rhona K.M Smith, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2007.

5

CAL 6016

Pháp luật quốc tế về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương


3

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2012.

 3. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

Tài liệu tham khảo:

 1. Khoa Luật – ĐHQGHN, Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động – Xã hội, 2011.

 2. Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, NXB ĐHQGHN, 2007

 3. Dương Thanh Mai (Chủ biên), Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ theo luật quốc tế, NXB CTQG, 2004

 4. Quyền trẻ em: Tài liệu phục vụ giảng dạy, tuyên truyền về quyền trẻ em, UNICEF và Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện CTQG

 5. Cao Đức Thái (chủ biên), HIV/AIDS và quyền con người, (Viện Nghiên cứu quyền con người & Care), NXB Hà Nội, 2007

 6. Hội Luật gia Việt Nam, Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp văn kiện về quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007

 7. Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007.

 8. Một số vấn đề về người thiểu số trong luật quốc tế, UNICEF và Uỷ ban Dân tộc Miền núi, 2001.

 9. Vũ Ngọc Bình, Quyền con người trong quản lý tư pháp, NXB CTQG, 2000

 10. Wolfgang Benedek (Chủ biên), Tìm hiểu về quyền con người, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2008.

 11. Athanasia Spiliopoulou Akermark: Justification of Minority Protection in International Law, Kluwer Law International, Sweden, 1997.

 12. Gender Briefing Kit, UNDP Vietnam, 2004.

6

CAL 6017

Cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

3

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 2. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012.

 3. Khoa Luật- ĐHQGHN, Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966), NXB Hồng Đức, 2012.

Tài liệu tham khảo:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2010.

 2. Khoa Luật – ĐHQGHN, Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động – Xã hội, 2011.

 3. Gudmundur Alfredsson (Chủ biên), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948: mục tiêu chung của nhân loại, Khoa Luật-ĐHQGHN tổ chức dịch, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

 4. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật Nhân quyền quốc tế những vấn đề cơ bản, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

 5. Wolfgang Benedek (Chủ biên), Tìm hiểu về quyền con người, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2008.

 6. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên), Giáo trình Công pháp quốc tế, NXB ĐHQGHN, 2013.

 7. United Nations, Human Rights Mechanism, Fact Sheet No.1, Geneva, 1987.

 8. United Nations, Communications Procedures, Fact Sheet No.7, Geneva, 1997.

 9. Bertrand G.Ramcharan,The UN Human Rights Council, Routledge, 2011.

 10. Wouter Vandenhole, The Procedure before the UN Human Rights Treaty Bodies: Divergence or Convergence?, Intersentia, 2004.

 11. Javaid Rehman, International Human Rights Law - A Practical Approach, University of Leeds, Longman, Pearson Education Limited, 2003.

 12. Rhona K.M Smith, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2007.
7

CAL 6018

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người


2

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, 2011.

 2. Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam năm 2014.

Tài liệu tham khảo:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2012.

 2. Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam năm 2009 .

 3. Sách trắng về thành tựu quyền con người của Việt Nam (tại http://www.mofa.gov.vn/en/ctc).

 4. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Giáo trình Lý luận về quyền con người, Hà Nội, 2002.

 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nxb Sự thật, H., 1991.

 6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta”.

 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H., 2006.

 8. Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (5.1975 – 12.1995), Nxb Chính trị quốc gia, H., 2002.

 9. Văn phòng Quốc hội: Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H., 1998.

 10. Nguyễn Đình Lộc, Quyền con người và quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam/ Quyền con người và quyền công dân, Nxb. Chính trị Quốc gia 2000.

 11. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1980.

 12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1995.

 13. Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919 – 1945), Nxb Giáo dục, H., 2000.

 14. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam – Truyền thống, Lý luận và Thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội, 2003.8

CAL 6019

Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam


2

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2011.

 2. Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam năm 2014.

Tài liệu tham khảo:

  1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2012.

  2. Sách trắng về thành tựu quyền con người của Việt Nam (tại http://www.mofa.gov.vn/en/ctc).

  3. Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam năm 2009.

  4. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Giáo trình Lý luận về quyền con người, Hà Nội, 2002.

  5. Nguyễn Đình Lộc, Quyền con người và quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam/ Quyền con người và quyền công dân, Nxb. Chính trị Quốc gia 2000.

  6. Các khuyến nghị của các ủy ban công ước khi xem xét báo cáo quốc gia của Việt nam về việc thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

  7. Hội Luật gia Việt Nam: Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2007.

  8. Dương Thanh Mai (Chủ biên), Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ theo luật quốc tế, NXB CTQG, 2004

  9. VPQH & UNICEF, Quyền của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam, NXB CTQG, 2003

  10. Quyền trẻ em: Tài liệu phục vụ giảng dạy, tuyên truyền về quyền trẻ em, UNICEF và Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2003.

  11. Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Khóa XI, Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi, người tàn tật, dân số, NXB Lao động xã hội, 2006

  12. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam – Truyền thống, Lý luận và Thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội, 2003.

  13. Văn phòng Quốc hội: Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H., 1998.

  14. Lê Thi, Những cản trở đối với sự phát triển của em gái trong gia đình Việt Nam – Xưa và Nay, Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)

  15. Võ Thị Mai, Về công bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Thông tin Khoa học xã hội, 3 (291) 2007 http://www.vjol.info.vn/index.php/ssir/article/viewArticle/1381

  16. Trịnh Thị Kim Ngọc, Nguyễn Hữu Dũng, Một số vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc xây dựng luật bình đẳng giới ở Việt Nam, Thông tin Khoa học xã hội, 11(275) 2005 http://www.vjol.info/index.php/ssir/article/viewArticle/788

  17. Tam Thanh Nguyen, Một số vấn đề về bình đẳng giới ở các dân tộc thiểu số, Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 2 (2006), http://203.191.52.20/index.php/fgs/article/viewArticle/179

  18. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chính sách dân tộc trong những năm đổi mới - Thành tựu cùng những vấn đề đặt ra" do Tạp chí Dân tộc - Ủy ban Dân tộc tổ chức ngày 12/8/2009

  19. Phạm Hồng Tung, Tính thống nhất và đa dạng văn hóa: Giáo dục và vấn đề bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 10, S. 9 (2007)

  20. Trần Ngọc Bình, Văn Hoá Các Dân Tộc Việt Nam, Nxb Thanh Niên, 2008.

  21. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người - HVCTQGHCM, Tập tục truyền thống với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ và quyền trẻ em ở Việt Nam, 2001.II.2. Các môn học tự chọn

20/40
9

DES

6001


Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý

2

Tài liệu bắt buộc:

 1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB KHKT, 2005.

 2. Phương Kỳ Sơn (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB CTQG, Hà Nội.

 3. Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (tài liệu dành cho các lớp cao học, thạc sĩ). Đại học Thái Nguyên.

Tài liệu tham khảo thêm:

 1. L. Therese Baker, thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội, 1998.

 2. John W. Creswel, Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition, 2003.

 3. Helmut Kromrey, Nghiên cứu xã hội thực nghiệm, NXB Thế Giới, 1999.

 4. Khoa Luật ĐHQG Hà Nội (2012). Giảng dạy và nghiên cứu luật hành chính ở các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo.

 5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 2, 2003.

 6. Lynn P Nygaard (2011), Writing for Scholars, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway

 7. Laurel Currie Oates (2006). The Legal Writing Handbook: Analysis, Research & Writing. Fourth Edition, Aspen Publishers; 4th edition.

 8. Carol M. Bast (2012). Foundations of Legal Research and Writing. Cengage Learning; 5 edition.

 9. Kete L. Turabian (1996). A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. the University of Chicago Press.
10

DES

6002


Phương pháp giảng dạy môn luật bậc đại học

2

Tài liệu bắt buộc:

 1. Vũ Cao Đàm, Suy nghĩ về khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại Việt Nam (Góp phần thảo luận chính sách khoa học và giáo dục), NXB Khoa học và kỹ thuật, H.,2007.

 2. Đỗ Thành Hưng, Dạy học hiện đại. Nxb ĐHQGHN, H.,2001.

Tài liệu tham khảo thêm:

  1. Allan.C Omstein. Strategies for Effective Teaching, NY, 19902.

  2. Richard I Arrends. Learning to Teach, Mc. Graw Hill 1998

  3. J.Marc Denome & Madlein Roy, Tiến tới một sư phạm tương tác, Nxb Thanh niên H., 2000.

  4. Lê Cảm (2003). Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học pháp lý chuyên ngành trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền. Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 3/2003.

  5. Khoa Luật ĐHQG Hà Nội (2012). Giảng dạy và nghiên cứu luật hành chính ở các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo.

  6. Ngô Hoàng Oanh (2011). Đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật ở các trường luật Mỹ: Một vài suy nghĩ đối với đào tạo luật ở Việt Nam, tại  http://hocvientuphap.edu.vn/desktops/news/download.aspx?id=240.

9. Michael Hunter Schwartz, Sophie Sparrow, Gerald F. Hess. Teaching Law by Design - Engaging Students from the Syllabus to the Final Exam, Carolina Academic Press.

11

CAL 6020

Tư tưởng nhân đạo, nhân quyền trong lịch sử Việt Nam


3

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB ĐHQG, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB ĐHQGHN, 2012.

 3. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

Tài liệu tham khảo:

 1. Trần Đăng Sinh (Chủ biên), Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, 2014.

 2. Trần Văn Giàu (Chủ biên), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.

 3. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam – Truyền thống, Lý luận và Thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội, 2003.

 4. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Giáo trình Lý luận về quyền con người, Hà Nội, 2002.

 5. Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919 – 1945), Nxb Giáo dục, H., 2000.

 6. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858 – 1918), Nxb Giáo dục, H., 1999.

 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, H., 1987.

 8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nxb Sự thật, H., 1991.

 9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H., 2006.

 10. Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (5.1975 – 12.1995), Nxb Chính trị quốc gia, H., 2002.

 11. Văn phòng Quốc hội: Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H., 1998.

 12. Nguyễn Đình Lộc, Quyền con người và quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam/ Quyền con người và quyền công dân, Nxb. Chính trị Quốc gia 2000.

 13. Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học Xã hội, H., 1998, tập I.

 14. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử lược, Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2002.

 15. Đại Việt Thông Sử, Bản dịch Viện Sử Học - Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 1977

 16. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa Thông tin, 2003

 17. Phan Kế Bính, Việt Nam Phong Tục, Nxb Văn hóa Thông tin, 2005

 18. Toan Ánh, Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua lễ tết hội hè, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1997

 19. Mai Thị Thơm, Chính sách an dân thời Trần, Tạp chí Xưa nay, S. 334, 6/2009.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương