Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế XÃ HỘI, an ninh quốc phòng của thủ ĐÔ NĂM 2000tải về 210.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích210.72 Kb.
#3497

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------- -----------------------

Số: 03/2000/NQ-HĐ Hà nội, ngày 25 tháng 1 năm 2000


NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2000

(HĐND thành phố Hà Nội Khoá XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/1/2000)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1999 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2000;

- Sau khi nghe ý kiến của Uỷ ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, Thuyết trình của các Ban, ý kiến của đại biểu HĐND thành phố.

QUYẾT NGHỊ

Tán thành báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố năm 1999, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp của năm 2000.

Hội đông nhân dân thành phố nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

I. VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ NĂM 1999:

Năm 1999, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách thực hiện có kết quả Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách:

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GDP tăng 6,5% so với năm 1998. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 7,6%. Cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn ngoại thành có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 4,6%. Kim ngạch xuất khẩu địa phương tăng 13,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán 7,7%. Quan hệ sản xuất được củng cố. Đã cổ phần hoá thêm được 40 doanh nghiệp. Hoàn thành việc chuyển đổi các HTX theo luật HTX. Lĩnh vực đầu tư phát triển được chú trọng.

Đã cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu vực nội thành, các khu đô thị mới, quy hoach chi tiết các quận, huyện. Tình hình cấp nước sạch được cải thiện, giải quyết nhiều điểm úng ngập cục bộ, cơ bản hoàn thành việc cải tạo số hố xí thùng ở 4 quận nội thành cũ. Xây dựng thêm 400.000 m nhà ở. Mở rộng được nhiều nút giao thông, tuyến đường, kè hồ chống lấn chiếm. tăng cường công tác đắp đê, làm kè, cải tạo chỉnh trang đê nội thành đạt kết quả tôt.

Văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tốt: Giải quyết hết số lớp học ca 3 và giảm các phòng học cấp 4. Số trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 98,5%. Học sinh bậc tiểu học đến lớp đạt 99,8%. Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chuẩn phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Thực hiện có kết quả các chương trình y tế Quốc gia, các trạm y tế phường, xã, thị trấn có bác sỹ. Tỷ lệ sinh giảm 0,04%. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng có tiến bộ. Giải quyết việc làm cho 5,5 vạn lao động. Hoạt động văn hoá, thông tin phát triển; Nghị quyết của HĐND về phòng chống ma tuý tiếp tục được triển khai sâu rộng. Cuộc vận động ủng hộ nhân dân vùng bão lụt đạt kết quả tốt.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hộ có tiến bộ. Tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử HĐND 3 cấp, phối hợp triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở. thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Tái lập Bộ chỉ huy quân sự thành phố theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển. Năm 1999, thành phố đã được tổ chức UNESCO tặng danh hiệu “ Thành phố vì hoà bình”.

Những thành tựu và kết qủa trên đạt được trong bối cảnh phải đối phó với những khó khăn và thử thách gay gắt do tác động của khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực và những ảnh hưởng bất thường về hạn hán, lũ lụt... của đất nước. HĐND thành phố khẳng định sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của nhân dân Thủ đô, của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng dưới sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ, sự lãnh đạo của Thành uỷ, chỉ đạo thực hiện của UBND thành phố.

Một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân: Chưa phát huy hết tiềm năng và nội lực của nền kinh tế Thủ đô. Tốc độ tăng trưởng và một số các chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt thấp so với kế hoạch; còn nhiều lao động thiếu việc làm; tệ nạn ma tuý và tội phạm còn ở mức độ nghiêm trọng; vốn cho đầu tư phát triển còn hạn hẹp, công tác giải phóng mặt bằng làm chậm; trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường nhất là ở các khu phố, chợ chưa đảm bảo; vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề bức xúc; bộ máy quản lý nhà nước địa phương chưa thật sự năng động, hoạt động còn kém hiệu quả.II. NHIỆM VỤ NĂM 2000:

Năm 2000 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 1996 – 2000, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra cho kế hoạch 5 năm cũng như các mục tiêu chiến lược nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; là năm tiến hành đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13, năm cuối cùng của thế kỷ XX, năm cả nước kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng, 55 năm Quốc khánh, 110 năm ngày sinh của Bác Hồ và kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội. Nhiệm vụ chung của năm 2000 là: Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung cho tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 1999. Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.A/ Các chỉ tiêu chủ yếu (so với năm 1999):

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7 – 7,5%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,5 – 10,5%.

- Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp tăng 3,5 – 4%.

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng 6,5 – 7%.

- Kim ngạch XK địa phương tăng 11 – 12%.

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,03%.

- Giải quyết việc làm 55.000 người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 20%.

- Xây dựng mới 450.000m nhà ở.
B. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu:
HĐND tán thành những nhiệm vụ kinh tế - xã hội và các giải pháp do UBND thành phố trình bày, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau:
1. Về phát triển kinh tế:
Năm 2000 phấn đấu huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khoảng 12.000 tỷ đồng. UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách về đấu thầu quyền sử dụng đất rộng rãi cho các thành phần kinh tế và cá nhân tham gia, các quận, huyện cùng tiến hành để tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Quan tâm đẩy mạnh đầu tư để đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 1999. Tháo gỡ kịp thời các vướng mắc để giải ngân, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực các dự án đầu tư. Thực hiện việc phân cấp đầu tư cho quận, huyện, sở, ngành, đồng thời với việc tăng cường quản lý nhà nước về vốn đầu tư XDCD.
- Tăng đầu tư cho nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Ưu tiên: thuỷ lợi, giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt, năng suất cao. Phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ sau thu hoạch. Tổ chức tốt việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nông thôn, ưu tiên những vùng do thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị hoá. Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn cho các xã có khó khăn và phục vụ cho việc phát triển các ngành nghề truyền thống.
- Hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ nông dân chuyển đổi đất để phát triển sản xuất nông nghiệp.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh về tổ chức, cơ chế, vốn và mặt bằng. Triển khai việc thực hiện Luật doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường nội địa, tăng khả năng xuất khẩu. Thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi, mở rộng diện hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Hoàn thành việc xây dựng 2 khu công nghiệp vừa và nhỏ; có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp. Thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá, bán, khoán kinh doanh, cho thuê 50 doanh nghiệp Nhà nước (trong đó, cổ phần hoá 30 doanh nghiệp; bán, khoán kinh doanh, cho thuê 20 doanh nghiệp).
- Đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ; các hình thức đối ngoại của Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
- Tích cực chuẩn bị cho tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
2. Về văn hoá - xã hội:
- Nâng cao chất lượng dạy và học trong giờ chính khoá, khắc phục việc dạy thêm, học thêm tràn lan, tăng cường quản lý Nhà nước đối với các trường bán công, dân lập, tư thục. Tăng đầu tư cho giáo dục ở những nơi có khó khăn, đặc biệt là giáo dục mầm non ngoại thành. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thu và sử dụng học phí, các khoản đóng góp của học sinh đảm bảo công khai, công bằng, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế. Trên cơ sở đó từng bước thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục.
- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, mở rộng BHYT đối với đối tượng ngoài quốc doanh, thực hiện cấp thẻ BHYT cho người nghèo. Hoàn thiện một số cơ sở y tế chuyên sâu ở thành phố, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất cho y tế tuyến cơ sở. Tăng cường biện pháp chống ô nhiễm môi trường, dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thực hiện chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, giảm 10% số người nạo hút thai so với năm 1999. Bước đầu thực hiện chương trình chất lượng dân số Thủ đô.
- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở cơ sở; dầu tư và tập trung đón nhận đầu tư của Trung ương nhằm tăng cường các cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao tiến tới đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á vào năm 2003.
- Triển khai chương trình kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội với 3 nội dung chính: Xây dựng con người Thủ đô; xây dựng các công trình hạ tầng đô thị và tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá trọng điểm; tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội với phương châm dân tộc, hiện đại, thiết thực, có hiệu quả cao về giáo dục truyền thống và thẩm mỹ. Tạo chuyển biến tích cực về môi trường văn hoá Thủ đô tiêu biểu cho cả nước.
- Thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công; hỗ trợ những người về hưu có khó khăn và những người bị nhiễm chất độc da cam. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho những người có công đang khó khăn về nhà ở.
- Tạo chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Có biện pháp giải quyết, quản lý đối với những người lao động ngoại tỉnh, trẻ em lang thang. Tập trung đấu tranh làm giảm tệ nạn ma tuý, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn ngừa việc thanh thiếu niên sử dụng ma tuý. Tăng cường triệt phá các ổ nhóm buôn bán ma tuý, đẩy mạnh việc tổ chức cai nghiện cắt cơn và chữa trị cho những người nghiện qua các công trường lao động; nghiên cứu, chỉ đạo hình thức cai nghiện tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.
3. Về đô thị:
- Hoàn thành quy hoạch chi tiết 12 quận, huyện và 100% thị trấn, 20% phường và làng nghề truyền thống (ưu tiên phê duyệt và công bố những khu vực trọng điểm, vùng nông thôn đang đô thị hoá nhanh). Lập, xét duyệt, cắm mốc giới và công bố quy hoạch 5 cửa ô, các tuyến đường chính, các công trình trọng điểm, các khu tái định cư, các khu chôn lấp và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế.
- Hoàn thành quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội toàn thành phố đến 2020 trình Chính phủ phê duyệt. Nghiên cứu, trình duyệt để ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch, xây dựng và kiến trúc tại Thủ đô.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án giao thông và đô thị trọng điểm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu đô thị mới. Thực hiện chương trình phát triển nhà ở phục vụ cho việc thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công, người có thu nhập thấp, sinh viên và phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.
- Tập trung giải quyết chương trình cấp nước, thoát nước và vệ sainh công cộng. Năm 2000 ưu tiên giải quyết nước sạch cho các phường khó khăn và thực hiện thêm một bước chương trình cấp nước sạch nông thôn; giảm tỷ lệ thất thu và thất thoát nước sạch xuống dưới 50%. Giải quyết 10 điểm úng ngập cục bộ trong nội thành. Đầu tư nâng cấp cải tạo đường và chiếu sáng công cộng các xóm ngõ, khu dân cư. Xây dựng và đưa vào sử dụng từ 1 đến 2 khu vui chơi, văn hoá, TDTT lớn xứng với tầm vóc Thủ đô. Có cơ chế đầu tư để các quận, huyện, phường xã xây dựng các khu vui chơi, văn hoá, TDTT thích hợp phục vụ cho thiếu nhi, người cao tuổi. Giải quyết các vướng mắc để hoàn thành dứt điểm việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Trúc Bạch. Tiếp tục cải tạo và chỉnh trang tuyến đê nội thành.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Năm 2000, đảm bảo cấp 50% số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong tổng số giấy còn lại phải cấp, trước mắt tập trung cấp trong các quận nội thành và một số xã ven đô. Từng bước đưa công tác quản lý đất đai và xây dựng vào nền nếp.
- Năm 2000, sử dụng diện tích 1.260 ha đất để phát triển công nghiệp và đô thị, gồm: Đất ở nông thôn 50 ha; đất ở đô thị 260 ha; đất xây dựng 650 ha; đất giao thông 160 ha; đất thuỷ lợi 100 ha; đất nghĩa địa 10 ha; đất an ninh quốc phòng 10 ha; đất chuyên dùng khác 20 ha.
4. Về an ninh, quốc phòng:
Coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng, động viên nhân dân đề cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định để Thủ đô phát triển. Trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân, làm tốt công tác động viên, huấn luyện quân dự bị và dân quân, tự vệ. Phối hợp các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, giảm các vụ trọng án. Điều tra, xét xử kịp thời và nghiêm minh đối với các vụ án tham nhũng, buôn lậu, ma tuý, mại dâm; tổ chức thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, trị an và làm tốt công tác nắm và xử lý thông tin về tội phạm.
5. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và phong trào quần chúng:
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tổ chức và lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ amý chính quyền, các ngành, các cấp là khâu đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2000.
- Tăng cường công tác giám sát kiểm tra của HĐND. Thực hiện tốt Pháp lệnh chống tham nhũng và Luật khiếu lại, tố cáo; phòng chống thiên tai. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân tổ chức chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dan chủ ở phường, xã, thị trấn; trong cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp.
Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi công nhân, nông dân, trí thức, nhân dân và các lực lượng vũ trang thủ đô, các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2000 thiết thực kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội.

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN TUẤN


tải về 210.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương