Nghị quyết của hộI ĐỒng nhân dân tỉnh vĩng long khóa VI kỳ HỌp lần thứ batải về 102.06 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích102.06 Kb.
#24
  1   2

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- ------------------------------------


Số: 08/2000/NQ-HĐND k6 Vĩnh Long, ngày 20 tháng 07 năm 2000NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNG LONG

KHÓA VI KỲ HỌP LẦN THỨ BA

-----------Về phê duyệt thu, chi học phí năm 2000 - 2001

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


- Căn cứ vào điều 120 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

- Căn cứ vào điều 13 chương II Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ.TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Sau khi xem xét tờ trình số 919/UBT ngày 18/7/2000 về mức thu, chi học phí năm 2000 - 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊĐiều I: Thống nhất phê duyệt mức thu, chi học phí năm 2000 - 2001 (có phụ lục kèm theo)

Điều II: Giao cho Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân thường xuyên đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết nầy được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 khóa VI ngày 20 tháng 07 năm 2000./.tải về 102.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương