Ngữ pháp tiếng anh cơ SỞ Quán từ không xác định "a" và "an"


Sự phù hợp về thì động từtải về 0.76 Mb.
trang29/30
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4366
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Sự phù hợp về thì động từ


Trong một câu tiếng Anh có 2 thành phần có liên quan đến nhau về mặt thì gian thì thì của động từ ở hai thành phần đó phải tương đương với nhau. Thì của động từ ở mệnh đề chính sẽ quyết định thì của động từ ở mệnh đề phụ.


Main clause

Dependent clause

 • Simple present
Hành động của mệnh đề phụ xảy ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính

 • Simple present

 • Will/ Can/ May + Verb (hoặc Near future)

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra sau hành động của mệnh đề chính trong một tương lai không được xác định hoặc tương lai gần.

 • Simple present
 • Simple past

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính trong một quá khứ được xác định cụ thể về mặt thì gian.

 • Simple present

 • Present perfect (progressive)
Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính trong một quá khứ không được xác định cụ thể về mặt thì gian.

 • Simple past

 • Past progressive/ Simple past
Hành động của mệnh đề phụ xảy ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính trong quá khứ.

 • Simple past

 • Would/ Could/ Might + Verb
Hành động của mệnh đề phụ xảy ra sau hành động của mệnh đề chính trong một tương lai trong quá khứ.

 • Simple past

 • Past perfect
Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính, lùi sâu về trong quá khứ.


Lưu ý: Những nguyên tắc trên đây chỉ được áp dụng khi các mệnh đề trong câu có liên hệ với nhau về mặt thì gian nhưng nếu các mệnh đề trong câu có thì gian riêng biệt thì động từ phải tuân theo thì gian của chính mệnh đề đó.

He promised to tell me, till now I haven't received any call from him, though.

Cách sử dụng to say, to tell


 • Nếu sau chủ ngữ không có một tân ngữ nào mà đến liên từ that ngay thì phải dùng to say.S + say + (that) + S + V
 • Nhưng nếu sau chủ ngữ có một tân ngữ gián tiếp rồi mới đến liên từ that thì phải dùng to tell.
S + tell + indirect object + (that) + S +V


He says that he will be busy tomorrow/ he tell me that....


 • Sau to tell vẫn có thể có một số tân ngữ trực tiếp dù bất kì hoàn cảnh nào.
Tell

a story

ajoke


asecret

a lie


the truth

(the) time
The little boy was punished because he told his mother a lie.

Đại từ nhân xưng "one" và "you"


 • Cả hai đại từ này đều mang nghĩa người ta, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau.

 • Nếu ở trên đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one's, he, his.

If one takes this exam without studying, one is likely to fail.

If one takes this exam without studying, he is likely to fail.

One should always do one's homework.

One should always do his homework.

 • Lưu ý một số người do cẩn thận muốn tránh phân biệt nam/ nữ đã dùng he or she, his or her nhưng điều đó là không cần thiết. Các đại từ đó chỉ được sử dụng khi nào ở phía trên có những danh từ chỉ chung chung như the side, the party.

The judge will ask the defendant party (chỉ chung chung) if he or she admits the allegations.

 • Nếu đại từ ở trên là you thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở dưới sẽ là you hoặc your.

If you take this exam without studying, you are likely to fail.

You should always do your homework.

 • Tuyệt đối không dùng lẫn oneyou trong cùng một câu hoặc dùng they thay thế cho hai đại từ này.

tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương