Ngữ pháp tiếng anh cơ BẢN


          Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)tải về 1.11 Mb.
trang6/22
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích1.11 Mb.
#4376
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

7.          Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get):

   1. Need

1) Need dùng như một động từ thường:


a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống:

My friend needs to learn Spanish.

He will need to drive alone tonight.

John needs to paint his house.

b) Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống.

The grass needs cutting OR The grass needs to be cut.

The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired.

Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten.

 

Chú ý:


need + noun = to be in need of + noun

 

Jill is in need of money (Jill needs money).

The roof is in need of repair. (The roof needs repairing).

 

Want Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến:

 


Want/ Require + verb-ing

 

Your hair wants cutting

All cars require servicing regularly

2) Need dùng như một trợ động từ khuyết thiếu


Chỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có "s" tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need (trợ động từ) là một động từ bỏ to:

We needn't reserve seats - there will be plenty of rooms.Need I fill out the form?

 • Dùng sau các từ như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one

I wonder if I need fill out the form.

This is the only form you need fill out. • Needn't + have + P2 : Lẽ ra không cần phải

You needn't have come so early - only waste your time.

 • Needn't = không cần phải; trong khi mustn't = không được phép.

You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa.
   1. Dare

1) Dùng với một chủ ngữ


Không dùng ở thể khẳng định, chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định.

Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing?

He didn't dare (to) say anything = He dared not say anything.

 


 • Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau:

Tôi cho rằng: I dare say there is a restaurant at the end of the train.

Tôi thừa nhận là: I daresay you are right. • How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao ... dám (tỏ sự giận giữ)

How dared you open my letter: Sao mày dám mở thư của tao.

2) Dùng như một ngoại động từ


Mang nghĩa “thách thức”: Dare sb to do smt = Thách ai làm gì

They dare the boy to swim across the river in such a cold weather.

I dare you to touch my toes = Tao thách mày dám động đến một sợi lông của tao

 

   1. Cách sử dụng to be trong một số trường hợp


 • To be of + noun = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm)

Mary is of a gentle nature: Mary có một bản chất tử tế.

 • To be of + noun: Nhấn mạnh cho danh từ đứng đằng sau

The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square

 • To be + to + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt, sử dụng trong trường hợp:

- Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thứ hai đến ngôi thứ ba.

No one is to leave this building without the permission of the police.

- Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn... thì phải..)

If we are to get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved.

He knew he would have to work hard if he was to pass his exam

- Được dùng để thông báo những yêu cầu xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was to land.

- Được dùng khá phổ biến để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt, đặc biệt khi nó là chính thức.

She is to get married next month.

The expedition is to start in a week.

We are to get a ten percent wage rise in June.

- Cấu trúc này thông dụng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được bỏ đi.

The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. • were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = thế nếu (một giả thuyết)

Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me.

 • was/ were + to + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một số mệnh đã định sẵn

They said goodbye without knowing that they were never to meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. • to be about to + verb = near future (sắp sửa)

They are about to leave.

 • Be + adj ... (mở đầu cho một ngữ) = tỏ ra...

Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed.

 • Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là ...

Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. (Ở các xã hội đều tìm thấy một số phương pháp hỗ trợ và đào tạo các nghệ sỹ, cho dù là hệ thống hỗ trợ các nhà điêu khắc và hoạ sỹ của các hoàng gia thời kỳ Phục hưng hay phương pháp truyền thụ hiểu biết nghệ thuật từ cha sang con theo truyền thống Nhật Bản)

To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có được kỹ thuật là sẽ có được sự điêu luyện để thực hiện bất kỳ thao tác nào mà một công việc đòi hỏi, cho dù là chúng đơn giản hay phức tạp)


   1. Cách sử dụng to get trong một số trường hợp:

1. To get + P2


get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy hoặc trạng thái mà chủ ngữ đang ở trong đó.

You will have 5 minutes to get dressed (Em có 5 phút để mặc quần áo)

He got lost in old Market Street yesterday. (trạng thái lạc đường)

Tuyệt nhiên không được lẫn trường hợp này với dạng bị động.

2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì


We'd better get moving, it's late.

3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì bắt đầu.


Please get him talking about the main task. (Làm ơn bảo anh ta bắt đầu đi vào vấn đề chính)

When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta cho máy sưởi bắt đầu chạy)


4. Get + to + verb


 • Tìm được cách.

We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào...)

 • Có cơ may

When do I get to have a promotion.(Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây)

 • Được phép

At last we got to meet the general director. (Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được phép gặp)

5. Get + to + Verb (về hành động) = Come + to + Verb (về nhận thức) = Gradually = dần dần


We will get to speak English more easily as time goes by.

He comes to understand that learning English is not much difficult
tải về 1.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương