Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang9/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

291. Tăng hỏi: “Thế nào là chính mình của học nhân?”

Sư bảo: “Ăn cháo xong chưa?”

- Dạ, ăn cháo xong rồi.

- Rửa bát đi!292. Tăng hỏi: “Thế nào là thầy của Tỳ-lô?”

Sư bảo: “Có mang theo lạc đà trắng hay không?”

- Có mang đến một con.

- Hãy dẫn đi ăn cỏ!293. Tăng hỏi: “Thế nào là trí vô sư?”

Sư đáp: “Lão tăng chưa từng dạy xà-lê.”294. Tăng hỏi: “Thế nào là một câu rất gần gũi?”

Sư đáp: “Lời ông rơi vào chỗ chết rồi332.”

295. Tăng hỏi: “Chẳng nhờ miệng, có cho phép bàn bạc với ông không?”

Sư đáp: “Đúng lúc đó.”

- Thỉnh thầy bàn bạc.

- Lão tăng chẳng có cái gì đưa ra.296. Tăng hỏi: “Nhị Tổ chặt tay vì việc gì?”

290. A monk asked, “What about when Nui-t’ou (Gozu) had not yet seen the Fourth Patriarch333?”

The master said, “Enough firewood, enough water.”

The monk said, “What about after he saw him?”

The master said, “Enough firewood, enough water.”291. A monk asked, “What is my self?”

The master said, “Have you eaten breakfast or not?”

The monk said, ‘I have eaten.”

The master said, “Then wash out your bowls.”292. A monk asked, “What is the teacher of Vairocana?”

The master said, “Have you brought a white camel with you or not?”

The monk said, “I’ve brought one.”

The master said, “Take him and feed him some grass.”293. A monk asked, “What is ‘untutored wisdom’?”

The master said, “I have never taught you.”294. A monk asked, “What is one pertinent statement?”

The master said, “You’ve talked it to death334.”295. A monk asked, “If I do not use my mouth, may I have a discussion with you or not?”

The master said, “Obviously it is time.”

The monk said, “Please discuss.”

The master said, “I haven’t brought anything up.”296. A monk asked, “The Second Patriarch cut off his arm, what sort of act is that?”

Sư đáp: “Tan xương nát thân.”

- Cúng dường người nào?

- Cúng dường người nào đến?297. Tăng hỏi:

- Bồ tát Vô Biên Thân vì sao chẳng thấy tướng đảnh của Như Lai335?

Sư đáp:

- Ông là xà-lê.298. Tăng hỏi: “Ngày là ánh sáng mặt trời, đêm là ánh sáng lửa. Thế nào là ánh sáng thần?”

Sư đáp: “Ánh sáng mặt trời, ánh sáng lửa.”299. Tăng hỏi: “Thế nào là chỗ hỏi khéo hợp?”

Sư đáp: “Lầm.”

- Thế nào là chỗ chẳng hỏi?

- Nhằm trong câu ta vừa nói mà biện lấy.300. Tăng hỏi: “Thế nào là tướng đại nhân?”

Sư lấy tay sờ mặt, rồi khoanh tay nghiêm mặt.301. Tăng hỏi: “Thế nào là vô vi?”

Sư đáp: “Cái này [câu hỏi] là hữu vi336.”

302. Tăng hỏi: “Thế nào là ý tổ sư từ tây sang?”

Sư đáp: “Trong chuồng quên mất trâu.”303. Tăng hỏi:

- Học nhân từ xa đến đây, xin hòa thượng chỉ dạy!

The master said, “He was throwing his whole self (smashing the bones, breaking the body) into it.”

The monk said, “To whom was the offering made?”

The master said, “The offering was made to whoever came.”

297. A monk asked, “Why wasn’t Wu-pien-shen (Muhenmi, “boundless body”) Bodhisattva able to see the halo of the Tathagata337?”

The master said, “You are a monk.”298. A monk said, “In the day there is sunlight, at night there is firelight. What is ‘divine light’?”

The master said, “Sunlight, firelight.”299. A monk asked, “What is the perfect question?”

The master said, “[That’s] wrong!”

The monk said, “What is ‘not asking’?”

The master said, “Consider what I just said.”300. A monk asked, “What is the form of a great man?”

The master cleaned off his face, straightened himself up, and sat with his hands folded on his chest.301. A monk asked, “What is non-action?”

The master said, “That [asking a question] is action338.”302. A monk asked, “What is the mind that was brought from the west?”

The master said, “Inside the pen the ox is forgotten about.”303. A monk asked, “I have come a long way, please instruct me.”

Sư bảo:


- Ông vừa vào cửa, ta liền khéo nhổ ngay mặt được không?

304. Tăng hỏi: “Thế nào là một con đường thẳng tắt339?”

Sư đáp: “Con thuyền từ Hoài Nam đến hay chưa?”

- Học nhân chẳng lãnh hội.

- Tốt, thuyền đến rồi.305. Tăng hỏi:

- Cây bách có Phật tánh hay không?

Sư đáp:

- Có.


- Bao giờ thành Phật?

- Ðợi hư không rơi xuống đất.

- Hư không bao giờ rơi xuống đất?

- Ðợi cây bách thành Phật.306. Tăng hỏi:

- Thế nào là ý từ tây sang?

Sư đáp:

- Nhân gì mà mắng lão tăng trong viện?- Học nhân có lỗi gì?

- Lão tăng chẳng thể mắng xà-lê khi ở trong viện .307.Tăng hỏi: “Thế nào là ý từ tây sang?”

Sư đáp: “Răng của ông mọc lông.”308. Tăng hỏi: “Kẻ nghèo này đến. Làm sao được cứu giúp?”

Sư bảo: “Ông chẳng nghèo.”

- Vậy hòa thượng làm sao khi con đến cầu xin?

The master said, “You have only just entered my door. Is it proper that I spit in your face?”304. A monk asked, “What is the one road that ‘cuts right through340’?”

The master said, “Has the boat from Wai-nan arrived yet?”

The monk said, “I don’t know.”

The master said, “Good, it has arrived.”305. A monk asked, “Does the oak tree have Buddha-nature or not?”

The master said, “It does.”

The monk said, “When will it become Buddha?”

The master said, “When the sky falls to the ground.”

The monk said, “When will the sky fall to the ground?”

The master said, “When the oak tree becomes Buddha.”306. A monk asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master said, “Why are you swearing at me inside the temple?”

The monk said, “What transgression have I made?”

The master said, “I don’t swear at you while I am in the temple.”307. A monk asked, “What is the mind that was brought from the west?”

The master said, “Mould is growing on your teeth.”308. A monk asked, “This poor man has come. How can he be saved?”

The master said, “You are not poor.”

The monk said, “Then how do you deal with the fact that I am begging from you?”

- Chỉ cần giữ cái nghèo.309. Tăng hỏi:

- Bồ tát Vô Biên Thân vì sao chẳng thấy tướng đảnh của Như lai341?

Sư đáp:


- Như giở tấm lụa mỏng ra.

310. Tăng hỏi: “Cam lồ của các vị trời, người nào uống được?”

Sư đáp: “Cảm tạ ông đem đến.”311. Tăng hỏi:

- Người vượt qua càn khôn342 thì thế nào?

Sư đáp:


- Ðợi có người như thế ta sẽ đáp cho ông.

312. Tăng hỏi: “Thế nào là già-lam?”

Sư đáp: “Ðiện Phật, tam môn.”313. Tăng hỏi: “Thế nào là chẳng sanh chẳng diệt?”

Sư đáp: “Vốn tự chẳng sanh, ngay đây cũng không diệt.”314. Tăng hỏi: “Thế nào là chủ của châu Triệu343?”

Sư đáp: “Chính vua đấy.”315. Tăng hỏi: “Chỗ gấp rút thỉnh thầy nói344!”

Sư đáp: “Ði tiểu là việc nhỏ, lão tăng tự đi được rồi.”

The master said, “By just firmly staying poor.”

309. A monk asked, “Why couldn’t Wu-pien-shen (Muhenmi) Bodhisattva see the halo of the Tathagata345”?

The master said, “It was like removing a transparent piece of silk.”310. A monk asked, “Who is able to partake of the sweet dew of all the Heavenly worlds?”

The master said, “Thanks for bringing them.”311. A monk asked, “What about a person who has gone beyond Creative and Receptive346?”

The master said, “I’m waiting for there to be such a person to reply to him.”312. A monk asked, “What is the sangha?”

The master said, “Entrance gate, Buddha hall.”313. A monk asked, “What is the ‘unborn and undying’?”

The master said, “Form the beginning unborn, right now undying.”314. A monk asked, “What is the master of Chao-chou347?”

The master said, “The king.”315. A monk asked, “I ask you to say something about that which is immediately at hand348.”

The master said, “Pissing is an easy matter, I can do it by myself.”316. Tăng hỏi: “Thế nào là thân vàng trượng sáu của Như Lai349?”

Sư đáp: “Vai liền với cổ.”

- Học nhân chẳng lãnh hội.

- Chẳng lãnh hội thì mời người cắt may.317. Tăng hỏi:

- Khi học nhân có nghi thì thế nào?

Sư đáp:

- Ðại tiện hay tiểu tiện?- Ðại nghi.

- Ðại tiện góc đông bắc, tiểu tiện sau tăng đường.318. Tăng hỏi: “Thế nào là người hướng trên Phật?”

Sư bước xuống giường thiền, ngửa mặt nhìn vị tăng từ trên xuống dưới, bảo: “Gã này cao lớn như thế, chặt đứt làm ba khúc cũng được. Ông hỏi cái gì là hướng lên, hướng xuống?”319. Có bà Ni hỏi: “Thế nào là ý thầm kín?”

Sư véo tay bà.Bà Ni nói: “Hòa thượng còn có cái ấy350 chăng?”

Sư bảo: “Chính ngươi có cái ấy.”320. Sư dạy chúng: “Lão tăng ba mươi năm về trước làm trưởng nhà bếp ở tại miền nam, có một câu nói không chủ khách, cho đến nay không ai nói lời nào.”

321. Tăng hỏi:

- Hòa thượng nhận vua cúng dường như thế, lấy cái gì đền đáp?

Sư đáp:

- Niệm Phật.316. A monk asked, “What is a sixteen-foot golden Buddha351?”

The master said, “The shoulders are joined to the neck.”

The monk said, “I don’t understand.”

The master said, “If you don’t understand, go ask somebody to settle the matter.”317. A monk asked, “What about when I have a doubt?”

The master said, “Is it ‘great concordance’ or ‘small concordance’?”

The monk said,” Great doubt.”

The master said, “’Great concordance’ is the north-east corner; ‘small concordance’ is behind the monk’s hall.”318. A monk asked, “What is a person that goes beyond Buddha?”

The master came down from his seat, looked the monk up and down and said, “This fellow is just this tall, he can probably be cut into three pieces. What ‘upper’ and ‘lower’ are you asking about?”319. A nun asked, “What is the deeply secret mind?”

The master squeezed her hand.

The nun said, “Do you still have that in you352?”

The master said, “It is you who have it.”320. The master instructed the assembly saying, “Thirty years ago, when I was in the south, I was the monk in charge of the fires and I had a conversation without host and guest (without subject and object).To this very day no one had said anything.”

321. A monk ask , “Having received the offerings of the king such as you have, what will you bring him in return?’’

The master said, “Invoking the name of the Buddha (Nien-fu, Nembutsu)!”

- Kẻ này nghèo cũng biết niệm Phật.

- Gọi thị giả đem một tiền cho y.322. Tăng hỏi: “Thế nào là gia phong của hòa thượng?”

Sư đáp: “Tấm bình phong tuy rách, khung vẻ vẫn còn.”323. Tăng hỏi: “Thế nào là nguyên lý chẳng dời đổi?”

Sư đáp: “Ông hãy nói đàn vịt trời đằng kia bay từ đông hay từ tây đến?”324. Tăng hỏi:

- Thế nào là ý từ tây sang?

Sư đáp:

- Ở chỗ nào được tin tức này đến đây?325. Tăng hỏi: “Thế nào là người ở trong trần?”

Sư đáp: “Bố thí tiền trà muối đi.”326. Tăng hỏi:

- Tam Tạng Ðại Nhĩ lần thứ ba tìm Quốc sư chẳng thấy353, con không hiểu Quốc sư ở đâu?

Sư đáp:

- Ở trong lỗ mũi của Tam Tạng.327. Tăng hỏi: “Khi rùa mù gặp bọng cây nổi354 thì thế nào?”

The monk said, “I am a poor man but I can do ‘nien-fu’.”

The master said, “Call the attendant and get a penny from him.”

322. A monk asked, “What is your ‘family custom’?”

The master said, “Even though the partition screen is down, its framework is still intact.”323. A monk asked, “What is the changeless principle?”

The master said, “You tell me, those wild ducks over there, have they flown here from the east or from the west?”324. A monk asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master said, “From where have you brought this information?”325. The monk asked, “What is a ‘person amidst the dusts’?”

The master said, “Give me some money for tea and salt please.”326. A monk asked, “T’a-erh San-tsang (Daiji Sanzo) tried to find the National Teacher three times but couldn’t see him355.’ It’s not clear to me, where was the National Teacher?”

The master said, “In San-tsang’s nose.”327. A monk asked, “What about when the blind turtle happens on the floating plank356?”

Sư đáp: “Chẳng phải là việc ngẫu nhiên.”328. Tăng hỏi: “Khi ở lâu trong hang núi thì thế nào?”

Sư bảo: “Sao chẳng ở ngoài?”329. Tăng hỏi:

- Thế nào là đại ý Phật pháp?

Sư bảo:

- Lễ bái đi!Vị tăng đang định nói tiếp, Sư gọi Sa-di Văn Viễn đến. Sư quát bảo:

- Vừa rồi đi đâu?330.Tăng hỏi: “Thế nào là bổn ý của nhà mình?”

Sư đáp: “Lão tăng chẳng dùng dao mổ trâu357.”

331. Tăng hỏi: “Từ lâu nghe tiếng cầu đá của Triệu Châu, đến đây chỉ thấy cầu khỉ.”

Sư bảo: “Xà-lê chỉ thấy cây cầu khỉ [nên] chẳng thấy cầu đá Triệu Châu.”

- Thế nào là cầu đá?

Sư bảo:


- Đi qua! Đi qua!

332. Tăng hỏi: “Từ lâu nghe tiếng cầu đá của Triệu Châu, đến đây chỉ thấy cầu khỉ.”

Sư bảo: “Xà-lê chỉ thấy cây cầu khỉ [nên] chẳng thấy cầu đá Triệu Châu.”

- Thế nào là cầu đá?

Sư bảo:


- Lừa qua, ngựa qua.

The master said, “It’s not an accident.”328. A monk asked, “What about when I’ve lived in mountains and caves for a long time?”

The master said, “Why didn’t you stay out there?”329. A monk asked, “What is the great essence of the Buddha-Dharma?”

The master said, “Make your bow.”

While the monks was trying to say something further, the master called to his attendant Wen-yuan (Bun’en) to come forward.

The master said, “Where were you a moment ago?”330. A monk asked, “What is the original mind of my own family?”

The master said, “I will not use the ox cleaver358.”

331. A monk asked, “For a long time I’ve heard about the famous stone bridge of Chao-chou (Joshu), but coming here I saw only a common wooden bridge.”

The master said, “You saw only the wooden bridge, you have not seen the stone bridge of Chao-chou.”

The monk said, “What is the stone bridge of Chao-chou?”

The master said, “Cross over! Cross over!”332. Another time a monk asked, “For a long time I’ve heard about the famous stone bridge of Chao-chou (Joshu), but coming here I saw only a common wooden bridge.”

The master said, “You saw only the wooden bridge, you have not seen the stone bridge of Chao-chou.”

The monk said, “What is the stone bridge of Chao-chou?”

The master said, “Horses cross, donkeys cross.”333. Tăng hỏi: “Hòa thượng họ gì?”

Sư đáp: “Thường châu.”

- Bao nhiêu tuổi?

- Tô châu.334. Sư thượng đường bảo: “‘Vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm359.’ Có ai đáp thoại hay không?”

Có vị tăng bước ra vỗ lưng thị giả một cái, nói: “Sao thầy chẳng đáp hòa thượng?”

Sư liền trở về phương trượng.

Sau đó thị giả thưa hỏi:

- Vị tăng vừa rồi lãnh hội hay chẳng lãnh hội?

Sư bảo:


- Người ngồi thì thấy người đứng, người đứng thì thấy người ngồi.

335. Tăng hỏi: “Thế nào là đạo (con đường)?”

Sư đáp: “Ngoài hàng rào.”

- Chẳng hỏi đường đi.

- Vậy hỏi đạo gì?

- Thưa, đại đạo.

- Ðại đạo dẫn đến Trường An.336. Tăng hỏi: “Khi trừ sạch bụi thấy Phật thì thế nào?”

Sư đáp: “Không phải bụi không được trừ sạch mà Phật thì chẳng thấy được.”337. Tăng hỏi: “Thế nào là thân không bệnh?”

Sư đáp: “Bốn đại năm ấm360.”

333. A monk asked, “What is your family name?”

The master said, “In Ch’ang-chou( Joshu).”

The monk said, “How old are you?”

The master said, “In Su-chou (Soshu).”334. The master entered the hall and said, “‘Even if you have good and bad only a little, in the confusion mind is lost361.’ Does anyone have something to say to that?”

A monk came forward and struck the attendant, saying, “Why don’t you reply to the master?”

The master returned to his room.

Afterwards the attendant asked for elucidation and said, “Did that monk understand or not?”

The master said, “Those sitting see those standing; those standing see those sitting.”

335. A monk asked, “What is the Way?”

The master said, “It’s just outside the fence.”

The monk said, “I’m not asking about that.”

The master said, “What ‘way’ are you asking about?”

The monk said, “The Great Way.”

The master said, “The great way leads to the capital”336. A monk asked, “What about it when the dust is wiped away and the Buddha is seen?”

The master said, “It is not that the dust has not been wiped away, but that the Buddha is impossible to see.”337. A monk asked, “What is the body of no disease?”

The master said, “The four elements, the five attributes362.”

338. Tăng hỏi: “Thế nào là xiển-đề363?”

Sư đáp: “Sao chẳng hỏi bồ-đề?”

- Thế nào là bồ-đề?

- Chính là xiển-đề.339. Có lúc Sư co ngón tay bảo: “Lão tăng gọi là nắm tay, mọi người các ông gọi là gì?”

Tăng thưa: “Hòa thượng sao đem cảnh chỉ dạy người?”

Sư đáp: “Ta chẳng đem cảnh chỉ dạy ông. Nếu ta đem cảnh chỉ dạy xà-lê, liền chôn vùi xà-lê mất.”

Sư nói tiếp: “Ông làm sao với cái này?”

Rồi chào lui.

*

340. Tăng hỏi:

- Một hỏi một đáp thảy rơi vào thiên ma, ngoại đạo. Dù cho không nói cũng phạm vào quyền của người khác. Thế nào là gia phong của Triệu Châu?

Sư đáp:


- Ông chẳng biết ông hỏi cái gì.

- Xin Hòa thượng đáp thoại.

- Nếu y cứ theo ông, ông đáng ăn ba mươi gậy.

341. Sư dạy chúng: “Vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm364. Hòa thượng có đáp thoại hay không?”

Có vị tăng bước ra tát Sa-di một tát, rồi đi ra.

Sư trở về phương trượng.

Ðến sáng hôm sau, Sư hỏi thị giả: “Ông tăng hôm qua đang ở đâu?”

Thị giả thưa:

- Ngay lúc đó liền đi rồi.

Sư bảo:

- Ta ba mươi năm quen cỡi ngựa tốt, nay giao roi cho lừa.338. A monk asked, “What is an icchantika365?”

The master said, “Why don’t you ask about bodhi?”

The monk said, “What is bodhi?”

The master said, “Just that is being an icchantika.”339. The master made a fist and said, “I call this a fist. All of you, what do you call it?”

A monk said, “Why do you instruct us by means of objectivity?”

The master said, “I am not instructing you by objectivity. If I were to instruct you by means of the objective world, I would have entirely done away with you.”

The master then said, “How will you deal with this?” and took his leave.340. A monk asked, “One question, one answer is to fall completely into the heresies of Heaven and Hell. Even if there is silence, the rights of the other person are still violated. What is Chao-chou’s (Joshu’s) ‘family custom’?”

The master said, “You don’t know what you’re asking about.”

The monk said, “Please answer.”

The master said, “If it depended upon you, you’d certainly get twenty blows.”341. The master instructed the assembly saying, “Even if you have good and bad only a little, in the confusion mind is lost366.” Do you have anything to say about this or not?”

A monk came forward, struck the attendant, and left.

The master returned to his room.

The next day he asked the attendant, “That monk yesterday, where is he now?”

The attendant said, “At that time he left.”

The master said, “After thirty years of riding the best horses, I have given the whip to a donkey.”342. Tăng hỏi:

- Nếu có người đến như thế, thầy có tiếp hay không?

Sư đáp:

- Tiếp.


- Người chẳng đến, thầy có tiếp không?

- Tiếp.


- Đến thì thầy tiếp, chẳng đến thì thầy làm sao tiếp?

- Thôi thôi chẳng nên nói việc ấy. ‘Pháp ta vi diệu khó nghĩ bàn367’.

343. Ðại vương của phủ Trấn hỏi:

- Thầy tuổi cao, còn được bao nhiêu cái răng?

Sư đáp:

- Chỉ còn một cái răng.- Làm sao ăn được?

- Tuy chỉ còn một cái mà mỗi miếng đều nhai được.344. Tăng hỏi: “Thế nào là hạt châu368 của học nhân?”

Sư bảo: “Hỏi to lên!”

Tăng lễ bái. Sư bảo:

- Ông chẳng biết hỏi. Sao chẳng nói ‘Có tiếng hay lặng thinh thì chẳng hỏi, thế nào là hạt châu của học nhân?’ Sao ông chẳng hỏi như thế?

Vị tăng liền hỏi lại câu trên. Sư bảo:

- Ta cũng muốn cho qua gã này.
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương