Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệu


A monk ask, “Who is a man of your line?” The master said, “Ts’ung-shen (Jushin).” 231tải về 0.95 Mb.
trang8/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

230. A monk ask, “Who is a man of your line?”

The master said, “Ts’ung-shen (Jushin).”231. A monk asked, “While I am travelling around, if someone asks me, ‘What Dharma does Chao-chou (Joshu) expound?’, what should I reply?”

The master said, “Salt is expensive, rice is cheap.”232. A monk asked, “What is Buddha?”

The master said, “Aren’t you Buddha?”233. A monk asked, “What is ‘leaving home’?”

The master said, “How have you managed to meet me?”234. Tăng hỏi: “Chỗ Phật Tổ chẳng gián đoạn là gì?”

Sư đáp: “Không có điều gì rỉ lọt.”235. Tăng hỏi: “Thỉnh thầy chỉ dạy cội nguồn!”

Sư đáp: “Cội nguồn thì không bệnh.”

- Chỗ nhận biết là thế nào?

- Người nào được thì biết.

- Khi chứng nghiệm thì ra sao?

- Ðặt tên giùm ta đi.236. Tăng hỏi:

- Cái Một tinh thuần không tạp là gì?

Sư đáp:

- Một câu hỏi rất hay.237. Tăng hỏi: “Người vô vi có phải rơi vào tịch tĩnh và chìm trong không (Trầm không trệ tịch)?”

Sư đáp: “Chìm trong không277!”

- Rốt ráo thế nào?

- Làm lừa, làm ngựa.

238. Tăng hỏi: “Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?”

Sư đáp: “Chân giường đấy.”

- Phải chính là đó hay không phải?

- Nếu phải, ngay đó nhận lấy đi.239. Tăng hỏi: “Khi lặng trong bặt dấu vết278 thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng ở ngay đây, đừng bắt thành kẻ làm mướn.”234. A monk asked, “What is that which is continued from the Buddhas to the Patriarchs?”

The master said, “Nothing has leaked away.”235. A monk asked, “Please point to the foundation for me.”

The master said, “The foundation is without illness.”

The monk said, “What is the realization of it?”

The master said, “He who has realized to it knows.”

The monk said, “Then what is that experience?”

The master said, “You put a name on it for me.”236. “What about it when the Pure One is unadulterated?”

The master said, “A fine question that is.”237. A monk asked, “Doesn’t a person of quietude and non-action settle into the deep void279?”

The master said, “He is settled into the deep void.”

The master said, “What is the resolution of it?”

The master said, “Being donkeys and horses.”238. A monk asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master said, “This chair leg is.”

The monk said, “That’s it, isn’t it?”

The master said, “If it is, take it away with you.”239. A monk asked, “What about when there is absolute purity without any blemish280?”

The master said, “I am right here, don’t make me into a common servant.”240. Tăng hỏi: “Khi chim phụng bay chưa đến thì thế nào281?”

Sư đáp: “Bắt đầu từ đâu bay đến?”241. Tăng hỏi:

- Khi chỗ lý chân thật chẳng còn một mảy trần282 thì thế nào?

Sư đáp:

- Tất cả đều ở ngay đây.242. Tăng hỏi: “Thế nào là một câu283?”

Sư ứng thinh: “Dạ!”

Tăng hỏi lại câu trên, Sư bảo: “Ta chẳng bệnh điếc.”

243. Tăng hỏi: “Trẻ mới sanh ra có đủ sáu thức284 hay không?”

Sư đáp: “Trái banh ném vào dòng nước chảy xiết.”244. Tăng hỏi:

- Khi tất cả và mỗi vật đều đến đây thì thế nào?

Sư đáp:

- Vẫn còn kém xa lão tăng trăm bước.245. Tăng hỏi: “Thế nào là gia phong của hòa thượng?”

Sư đáp: “Lão tăng xuất gia từ nhỏ, sống ẩn dật và chẳng bao giờ tìm kế sống.”246. Tăng hỏi: “Xin hòa thượng lìa bốn câu285 mà nói.”

Sư bảo: “Lão tăng luôn ở ngay đây.”240. A monk asked, “What about when a flying peacock has not yet arrived286?”

The master said, “From where did it take to the air?”241. A monk asked, “What about when the True Realm of Reality has no dust upon it287?”

The master said, “Everything is right here.”242. A monk asked, “What is the one word288?”

The master said, “Yes?”

The monk said, “What is the one word?”

The master said, “I’m not deaf.”243. A monk asked, “Is a baby that is just being born endowed with the six consciousnesses289 or not?”

The master said, “A ball thrown into a rushing stream.”244. A monk asked, “What about it when each and every thing has been brought here?”

The master said, “That is still a hundred paces away from me.”245. A monk asked, “What is your ‘family custom’?”

The master said, “Since the time I left home as a young man, I have lived as an ascetic and never worked for a living.”246. A monk asked, “I ask you to say something apart from the four statements290.”

The master said, “I am always here.”247. Tăng hỏi:

- Biển Thước y vương vì sao có bệnh?

Sư đáp:

- Biển Thước y vương chẳng lìa gối và giường [bệnh].Sư lại nói tiếp:

- Môt giọt cam lộ291 thấm ướt khắp đại thiên.

248. Tăng hỏi: “Thế nào là trâu trắng ngoài đồng292?”

Sư đáp: “Súc sanh này!”249. Tăng hỏi:

- Thế nào là tướng đại nhân?

Sư liếc mắt nhìn quanh Pháp đường. Tăng thưa:

- Vẫn là rời chỗ của mình chạy quanh nương gá người293.

Sư bảo:

- Lão tăng không phí thời giờ chạy quanh vì một kẻ vô tích sự như ngươi.250. Tăng hỏi: “Vừa có tâm niệm liền rơi vào trời người. Khi chính trong quyến thuộc không tâm niệm294 thì thế nào?”

Sư đáp: “Chẳng những lão tăng mà bậc tác gia cũng đáp ông chẳng được.”251. Vị Ni hỏi:

- Hễ có tạo tác295 đều rơi xuống đáy như bã hèm. Thỉnh thầy chẳng tạo tác đáp.

Sư quát vị Ni, bảo:

- Hãy đem nước đến rửa ấm nước.

247. A monk asked, “Why does Doctor P’ien-ch’ueh have illness?”

The master said, “Pien-ch’ueh is not separate from the bed and pillow [of the sick bed].”Again he said, “One drop of sweet dew296 moistens the Great ‘Thousand everywhere.”

248. A monk asked, “What is the white ox in the open ground297?”

The master said, “You dumb ox!”249. A monk asked, “What is the form of a great man?”

The master looked around the hall.The monk said, “Even so, this is still leaving your position and scurrying about in attendance298.”

The master said, “I don’t have time to waste running around for such a good-for-nothing [as you].”250. A monk asked, “If there is even a little intellectual thinking, it falls into the world of humans or the world of heavenly beings. What about when close rapport is settled into unintentionally299?”

The master said, “Not just me, but good Ch’an (Zen) people too have no answer for you.”251. A monk asked, “Always ‘action having a purpose300” will finally settle to the bottom as dregs and scum. Please reply without an ‘action having a purpose’.”

The master shouted at a nun,“Get some water and clean out the kettle!”252. Tăng hỏi: “Thế nào là Ma-ha bát-nhã ba-la mật?”

Sư đáp: “Ma-ha bát-nhã ba-la-mật.”253. Tăng hỏi: “Thế nào là sư tử cắn người?”

Sư đáp: “Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chớ cắn lão tăng.”254. Tăng hỏi: “Lìa bỏ ngôn ngữ, thỉnh thầy nói.”

Sư ho lên.255. Tăng hỏi: “Làm sao để được chẳng chê bai người xưa và đồng thời chẳng cô phụ ân sâu?”

Sư đáp: “Xà-lê khỏe không?”256. Tăng hỏi: “Thế nào là một câu301?”

Sư bảo: “Hãy nói đi!”257. Tăng khác hỏi: “Thế nào là một câu?”

Sư bảo: “Hai câu.”258. Tăng hỏi: “Chỉ một mình Phật là thiện tri thức302, nghĩa như thế nào?”

Sư đáp: “Lời ma.”259. Tăng hỏi: “Thế nào là Bồ-tát?”

Sư đáp: “Ngay đây là xiển đề303.”

260. Tăng hỏi: “Thế nào là tướng đại nhân304?”

Sư đáp: “Ông là con cháu tốt.”252. A monk asked, “What is the Great Perfection of Wisdom?”

The master said, “Great Perfection of Wisdom.”253. A monk asked, “What is a ‘man-eating lion’?”

The master said, “I take shelter in Buddha, I take shelter in the Dharma, I take shelter in the sangha! Don’t eat me.”254. A monk asked, “Apart from words, please say something”

The master coughed.255. A monk asked, “How can you not slander the ancients and be faithful to them at the same time?”

The master said, “What are you doing?”256. A monk asked, “What is the one word305?”

The master said, “Say something.”257. A monk asked, “What is one word?”

The master said, “Two words.”258. A monk asked, “It is said that Buddha alone is an accomplished person306,what about that?”

The master said, “Heresy.”259. A monk asked, “What is a bodhisattva?”

The master said, “Right here is an icchantika307.”260. A monk asked, “What is the form of a great man308?”

The master said, “You’re a good boy.”261. Tăng hỏi: “Khi lặng lẽ không nương tựa thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng ở sau lưng ông309.”262. Tăng hỏi: “Thế nào là già-lam?”

Sư đáp: “Còn có gì khác nữa không?”

- Thế nào là người trong già-lam?

- Lão tăng cùng xà-lê.263. Tăng hỏi:

- Hai con rồng giành hạt châu, con nào được310?

Sư đáp:


- Lão tăng chỉ nhìn thôi.

264. Tăng hỏi: “Thế nào là người lìa khỏi nhân quả?”

Sư đáp: “Đối với câu xà-lê hỏi thì chẳng có nhân, lão tăng thật chẳng biết đến.”265.Tăng hỏi: “Bọn người mù rờ voi, mỗi người nói mỗi bộ phận mỗi khác nhau311. Thế nào là con voi thật?”

Sư đáp: “Không gì mà chẳng thật, chính tự voi cũng chẳng biết.”

266. Tăng hỏi: “Thế nào là câu thứ nhất312?”

Sư ho lên.

Tăng thưa: “Phải chính đó chăng?”

Sư đáp:


- Lão tăng ho hen cũng chẳng [giải ra] được.

261. A monk asked, “What about it when there is complete serenity independent of anything?”

The master said, “I am right behind you313.”262. A monk asked, “What is the sangha?”

The master said, “What else is there but it?”

The monk said, “What is a person of the sangha?”

The master said, “Me and you.”263. A monk asked, “Two dragons are fighting for a pearl. Which one gets it314?”

The master said, “I’m just watching.”264. A monk asked, “What is a person who is removed from cause and effect?”

The master said, “There is no cause for your question, and I am completely oblivious to it.”265. A monk asked, “The many blind men felt the elephant and each one spoke about a different part of it315. What is the true elephant?”

The master said, “There is nothing unreal, of itself it [the elephant] is unknown.”266. A monk asked, “What is the one word316?”

The master coughed.

The monk said, “That’s it, isn’t it?”

The master said, “I can’t even cough without it being interpreted.”267. Tăng hỏi: “Biển cả có thu nhận các dòng hay không?”

Sư đáp: “Biển cả nói chẳng biết.”

- Tại sao chẳng biết?

- Ta trọn chẳng thể nói ta thu nhận các dòng.268. Tăng hỏi:

- Thế nào là thầy của Tỳ-lô317?

Sư đáp:


- Tỳ-lô, Tỳ-lô.

269. Tăng hỏi: “Chư Phật có thầy hay không?”

Sư đáp: “Có.”

- Thế nào là thầy chư Phật.

- A Di Ðà Phật! A Di Ðà Phật!270. Tăng hỏi:

- Thế nào là thầy của học nhân?

Sư đáp:

- Mây bay ra khỏi núi, nước chảy vào khe không một tiếng động.- Chẳng hỏi cái ấy.

- Chính đó là thầy ông mà ông chẳng nhận.271. Tăng hỏi: “Các nơi [mọi người] đều nói với miệng. Hòa thượng chỉ dạy người thế nào?”

Sư lấy gót chân đạp lò lửa và chỉ vật đó.

Tăng thưa: “Phải chính là đó không?”

Sư bảo: “Khéo nhìn gót chân của lão tăng.”272. Tăng hỏi:

- Khi chẳng đi đường lớn thì thế nào?267. A monk asked, “Does the Great Ocean receive the myriad streams or not?”

The master said, “The Great Sea says, ‘I don’t know’.”

The monk said, “Why doesn’t it know?”

The master said, “Finally, it can’t say, ‘I receive the myriad streams’.”268. A monk asked, “Who is the teacher of Vairocana318?”

The master said, “Vairocana! Vairocana!”269. A monk asked, “Have all the Buddhas had a teacher or not?”

The master said, “They have.”

The monk said, “What is the teacher of all the Buddhas?”

The master said, “Amitabha Buddha! Amitabha Buddha!”270. A monk asked, “What is my teacher?”

The master said, “Clouds rising out of the mountains, streams entering the valley without a sound.”

The monk said, “I didn’t ask about them.”

The master said, “Though they are your teacher, you don’t recognize them.”271. A monk asked, “Everywhere [people] just speak with their mouths. How do you instruct people?”

The master kicked over the censer with his foot and pointed to it.

The monk said, “That’s it, isn’t it?”

The master said, “You got a good look at my foot.”272. A monk asked, “What about when the Great Way is not followed?”

Sư bảo:


- Kẻ bán muối lậu này!

- Khi lại đi đường lớn thì thế nào?

- Hãy trả lại giấy chứng minh cho ta.

273. Tăng hỏi: “Thế nào là thân xưa nay?”

Sư đáp: “Từ sau khi nhận biết lão tăng, ta chẳng phải ai khác hơn gã ngươi đã gặp.”

- Nếu như thế thì đời hòa thượng cách người khác vậy.

- Chẳng những đời nay, ngàn đời, muôn đời ngươi cũng chẳng biết được lão tăng.274. Tăng hỏi:

-Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn độ sang?

Sư đáp:

- Trên vách phía đông hoa lau tự bao giờ?275. Tăng hỏi: “Khi chẳng vuông chẳng tròn thì thế nào?”

Sư đáp: “Chẳng vuông, chẳng tròn.”

- Khi như thế thì thế nào?

- Là vuông, là tròn.276. Tăng hỏi: “Khi đạo nhân gặp nhau thì thế nào?”

Sư đáp: “Trình thùng sơn.

277. Tăng hỏi: “Chân lý (đế ), vì sao quán chẳng được?”

Sư đáp: “Không phải là không có chân lý, nhưng quán thì chẳng được.”

- Rốt ráo thế nào?

- Mất chân lý.278. Tăng hỏi:

- Khi hành chẳng đến nơi, hỏi cũng lại chẳng đến nơi, thì thế nào?

The master said, “You salt peddler”

The monk said, “What about when the Great Way is followed?”

The master said, “Give me back my passport.”

273. A monk asked, “ What is the original body?”

The master said, “Once you have come to know me, I am nothing other than that fellow who you met.”

The monk said, “If that’s the case, you have a life that’s separate from other things.”

The master said, “Not just this life, but in a thousand of ten thousand lives you will not come to know me.”274. A monk asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master said, “How long have the reed flowers been on the east wall?”275. A monk asked, “What about when there is neither a square nor a circle?”

The master said, “Neither square nor circle.”

The monk said, “When things are like that, what about it?”

The master said, “Either square or circle.”276. A monk asked, “What about when people of the Way meet each other?”

The master said, “Bring out the lacquer bowls.”277. A monk asked, “Why can’t the Truth be contemplated?’

The master said, “It is not that there is no Truth, only that it is impossible to contemplate it.”

The monk said, “What is the resolution of it?”

The master said, “The Truth is forgotten.”278. A monk asked, “What about it when practice has no end and enquiry has no end?’

Sư đáp:


- Dù đến nơi hay chẳng đến, dưới mắt đạo nhân chỉ giống như là nhổ nước bọt.

- Việc đó (trạng thái tâm) như thế nào?

Sư nhổ xuống đất.

279. Tăng hỏi: “Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang?”

Sư đáp: “Nếu ông chẳng gọi là ý tổ sư, vẫn còn hơn thế nữa.”

- Kẻ xưa nay thế nào?

- Bốn mắt nhìn nhau, ngoài ra không có chủ tể thứ hai.280. Tăng hỏi:

- Chẳng đủ hình dáng, có lãnh hội hay không?

Sư đáp:

- Ngay đây ông lãnh hội chăng?281. Tăng hỏi:

- Thế nào là người rất không hổ thẹn319?

Sư đáp:

- Mọi người đều có đầy đủ cái chẳng thể nghĩ bàn.282. Tăng hỏi: “Học nhân toan đi về phương nam học chút ít Phật pháp. Như thế thì sao?”

Sư đáp: “Ông đi về phương nam, gặp chỗ có Phật hãy chạy nhanh qua, chỗ không Phật chẳng được dừng ở.”

- Nếu như thế học nhân không chỗ nương tựa.

Sư đáp:


- Tơ liễu, tơ liễu320.

283. Tăng hỏi: “Thế nào là chỗ gấp rút?”

Sư đáp: “Một hỏi một đáp.”

The master said, “Whether there is an end or not, in the eyes of a person of the Way it is like a drop of spit.”

The monk said, “What is the fact of ‘that’ [state of mind]?”

The master spat on the ground.

279. A monk asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master said, “If you don’t call it the ‘Patriarch’s mind’, it would be even more so.”

The monk said, “What is the original thing?”

The master said, “Four eyes are looking at each other. Outside of this, there is not a second controlling power (True Self).”280. A monk asked, “Neither a form nor a manner is maintained, then can you understand or not?”

The master said, “The present moment, do you understand it?”281. A monk asked, “What is a person who is wholly without shame321?”

The master said, “Everyone is endowed with the wonderful.”282. A monk said, “I’m leaving for the south, and want to leave with a little knowledge about the Buddha-Dharma. What about it?”

The master said, “You are leaving for the south. If you come to a place where there is a Buddha, quickly move on. At a place where there is no Buddha, do not tarry.”

The monk said, “In that case, I am dependent on nothing.”

The master said, “Willow catkins, willow catkins322.”283. A monk asked, “What is that which is immediately at hand?”

The master said, “One question, one answer.”284. Tăng hỏi:

- Chẳng gá mượn ba tấc323, có dùng được chăng?

Sư đáp:


- Ta tùy ông nói, ông làm sao lãnh hội ngay đây.

285. Tăng hỏi: “Thế nào là gia phong[16] của Hòa thượng?”

Sư đáp: “Vũ trụ mênh mang người vô số.”

- Xin Hòa thượng chẳng đáp thoại.

- Lão tăng nên như thế.286. Tăng hỏi: “Hai còn rồng giành hạt châu, con nào được324?”

Sư đáp: “Con mất thì không thiếu một vật, con được thì chẳng được gì.”287. Tăng hỏi:

- Thế nào là tướng đại nhân325?

Sư đáp:


- Là gì?

288. Có vị tục sĩ dâng chiếc ca sa, hỏi:

- Khoác y như thế này, có phải là cô phụ người xưa hay không?

Sư ném cây phất tử xuống, bảo:

- Là xưa hay là nay?289. Tăng hỏi: “Thế nào là hạnh sa-môn?”

Sư đáp: “Xòe tay ra, chẳng xòe chân326.”

284. A monk asked, “The ‘three inches327’ is not depended upon, then is the present moment utilized or not?”

The master said, “I follow what you say, what do you make of it (this present moment)?”285. A monk asked, “What is your ‘family custom’?”

The master said, “In the vast boundlessness of time and space there are numberless people.”

The monk said, “I asked, but you did not answer me.”

The master said, “I have obviously done so.”286. A monk asked, “Two dragons are fighting for a pearl, which one gets it328?”

The master said, “The one that loses lacks nothing, the one that wins gains nothing.”287. A monk asked, “What is the form of a great man329?”

The master said, “What is this?”288. A layperson came to present a robe to the master and asked, “To wear such a robe is wronging the people of the past, isn’t it?”

The master threw down his whisk and said, “Is this past or present?”289. A monk asked, “What is the practice of a sangha member?”

The master said, “Showing a hand, but not showing a foot330.290.Tăng hỏi:

- Khi Ngưu Ðầu chưa gặp Tứ Tổ331 thì thế nào?

Sư đáp:


- Ðủ củi, đủ nước.

- Sau khi gặp thì thế nào?

- Ðủ củi, đủ nước.tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương