Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

190. A monk asked, “What about it when I seek to be Buddha?”

The master said, “What a tremendous waste of energy.”

The monk said, “What about it when I’m not wasting any energy?”

The master said, “In that case, you are Buddha.”191. A monk asked, “I am chaotically adrift and drowning; how can I get out of it?”

The master just sat motionless.

The monk said, “I’m asking you sincerely.”

The master said, “Where are you ‘adrift and drowning’?”192. A monk asked, “It is neither ordinary nor holy. How can you escape going to these two?”

The master said, “I answer you removed from both of them.”

Tăng:

- Cám ơn thầy.Sư bảo:

- Cám ơn này ở đâu ra vậy? Ngay đây thì từ lão tăng khởi lên; khi ở ngoài phố thì từ đâu khởi lên?

- Hòa thượng vì sao chẳng định được?

- Ta chỉ cho ông đây. Sao ông chẳng nói ‘Hôm nay gió lành’?193. Tăng hỏi:

- Thế nào là người đại xiển đề225?

Sư bảo:


- Lão tăng đáp cho ông, ông có tin chăng?

- Lời quý trọng của hòa thượng đâu dám chẳng tin?

- Tìm một người xiển đề khó được.

194. Tăng hỏi:

- Chỗ nào có thể tìm thấy được người hoàn toàn không hổ thẹn?

Sư đáp:

- Ở đây chẳng tìm được.

- Bỗng nhiên y ra mặt biết làm sao?

- Đuổi y đi!195. Tăng hỏi: “Khi chỗ dụng chẳng hiện226 thì thế nào?”

Sư đáp: “Chẳng phải là không có chỗ dụng, nhưng ai hiển lộng chỗ dụng vậy?”196. Tăng hỏi: “Trong kiếp không227 có người tu hành hay không?”

Sư bảo: “Gọi cái gì là kiếp không?”

The monk said, “Thank you.”

The master said, “From where does that ‘thank you’ arise? Right here, it arose from me. When you are in town, from where does it arise?”

The monk said, “Why don’t you decide it?”

The master said, “I will teach you. Why don’t you say, ‘Today there’s a nice breeze’?”193. A monk asked, “What is a person who is a great icchantika228?”

The master said, “I am answering you. Do you believe it or not?”

The monk said, “Your words are weighty, how dare I not believe them?”

The master said, “I sought for the icchantika, but he’s hard to find.”194. A monk asked, “Where can a person who is wholly without shame be found?”

The master said, “He can’t be found here.”

The monk said, “What if he should suddenly show up?”

The master said, “Get him out of here!”195. A monk asked, “What about it when action is not manifest229?”

The master said, “It is not that there is no action, but who is manifesting it?”196. A monk asked, “In the kalpa (age) of emptiness230, is there anyone who does practice or not?”

The master said, “What are you calling ‘the kalpa of emptiness’?”

- Ngay cả một vật cũng không.

- Đó là chỗ ông có thể gọi bắt đầu tu hành. Ông gọi cái gì là kiếp không?197. Tăng hỏi: “Thế nào là xuất gia?”

Sư đáp: “Chẳng theo danh tiếng tốt hay, chẳng cầu hư hỏng nhơ nhớp.”198. Tăng hỏi: “Chẳng chỉ ra một pháp, thế nào là pháp của hòa thượng?”

Sư đáp: “Lão tăng chẳng nói pháp núi Mao.”

- Ðã chẳng nói pháp núi Mao, thế nào là pháp của hòa thượng?

- Ðã bảo với ông là chẳng nói pháp núi Mao.

- Phải chính là cái ấy hay không?

- Lão tăng chưa từng đem cái ấy chỉ người.199. Tăng hỏi:

- Thế nào là một con đường độc thoát ở trước mắt?

Sư đáp:

- Không hai cũng không ba231.

- Trước mắt có con đường, có cho học nhân tiến tới hay không?

- Nếu như thế, ông tiến ngàn dặm muôn dặm.

200. Tăng hỏi:

- Thế nào là việc hướng lên trên Tỳ-lô232?

Sư đáp:


- Lão tăng ở dưới gót chân ông.

- Hòa thượng vì sao ở dưới gót chân học nhân?

- Ông vốn chẳng biết có việc hướng thượng.

The monk said, “There is not even one thing.”

The master said, “That is where you can say practice starts. What are you calling ‘the kalpa of emptiness’?”

197. A monk asked, “What is ‘leaving home’?”

The master said, “Not aspiring to acclaim, not seeking after defilements.”198. A monk asked, “Without pointing to a Dharma, what is your Dharma?”

The master said, “I don’t expound the Dharma of the Taoists.”

The monk said, “You don’t expound the Dharma of the Taoists, but what is your Dharma?”

The master said, “I told you, I don’t expound the Dharma of the Taoists.”

The monk said, “That’s it, isn’t it?”

The master said, “I’ve never used that to instruct people.”199. A monk asked, “What is the one path of self-liberation that is right before my eyes?”

The master said, “Not two, not three233.”

The monk said, “The path is right before my eyes, then am I permitted to advance upon it or not?”

The master said, “In that case, [you can advance for] a thousand or ten thousand miles.”200. A monk asked, “What is the fact that goes beyond Vairocana234?”

The master said, “I am under your feet.”

The monk said, “Why are you under my feet?”

The master said “From the outset, you didn’t know that there was a fact that went beyond.”201. Tăng hỏi: “Thế nào là khế hợp (là một)?”

Sư bảo: “Chính ông chẳng khế hợp.”

- Thế nào là chẳng khế hợp?

- Ngay câu ta nói hãy biện lấy.202. Tăng hỏi: “Thế nào là ý đích xác của hòa thượng?”

Sư bảo: “Thôi, thôi! ‘Pháp ta vi diệu khó nghĩ235.’”

203. Tăng hỏi:

- Khi lặng trong bặt dấu thì thế nào?

Sư bảo:

- Rơi hầm sụp hố.- Lỗi ở chỗ nào?

- Ông đã cô phụ người như thế236.204. Tăng hỏi:

- Chưa biết khi xuất gia thề cầu vô thượng bồ-đề thì thế nào?

Sư bảo:

- Chưa xuất gia, bị bồ-đề sai khiến; đã xuất gia sai khiến được bồ-đề.

205. Có vị tú tài thấy cây gậy trong tay Sư, bèn thưa:

- Phật chẳng bác bỏ điều mong muốn và cầu xin của chúng sanh, phải vậy chăng?

Sư đáp:

- Phải.


- Con xin cây gậy trong tay hòa thượng được chăng?

- Quân tử237 chẳng bác bỏ điều ưa thích của người.

- Con chẳng phải quân tử.

- Lão tăng cũng chẳng phải Phật.

201. A monk asked “What is it to be at one?”

The master said, “You are not at one.”

The monk said, “What is to be ‘not at one’?”

The master said, “Look at what was just said.”202. A monk asked, “What is your mind itself?”

The master said, “Stop! Stop! ‘The subtlety of my Dharma is hard to conceive238.”203. A monk said, “What about it when there is absolute purity without any blemishes?”

The master said, “Flung into pits, thrown into holes.”

The monk said, “Where is the error?”

The master said, “You have wronged the person who is just like that239.”204. A monk asked, “It is not yet clear to me, what about it when someone vows to leave home and search for Supreme Wisdom?”

The master said, “If you have not left home, wisdom uses you; after leaving home you can use wisdom.”205. There was a scholar who saw the staff in the master’s hand and said, “The Buddha never denied the prayers and requests of any living thing. Is that not so?”

The master said, “It is so.”

The scholar said, “Then I beg to have that staff in your hand. Is that all right?”

The master said, “A gentleman240 does not deny people their finest things.”

The scholar said, “I am not a gentleman.”

The master said, “I, likewise, am not a Buddha.”206. Nhân Sư đi ra ngoài, gặp bà già cấy mạ, bảo: “Bỗng gặp cọp dữ làm sao?”

Bà đáp: “Không một pháp có thể ứng phó được.”

[Bà già vừa quay lưng] Sư phát ra tiếng:

- Ụa!


Bà già cũng:

- Ụa!


Sư bảo:

- Vẫn còn có [một pháp] để dùng đấy.207. Có vị tú tài từ giã Sư ra đi, nói:

- Con ở đây quấy rối hòa thượng nhiều lúc, nhưng không thể trả lời được một câu hỏi nào của hòa thượng. Đợi một ngày con trở lại làm lừa và sẽ trả lời đúng ý hòa thượng.

Sư bảo;

- Lão tăng làm sao lên được yên lừa?208. Sư đến chỗ Ðạo Ngô241, vừa vào tăng đường Ðạo Ngô bảo: “Một mũi tên từ Nam Tuyền đến.”

Sư nói: “Xem tên!”

Ðạo Ngô bảo: “Trật.”

Sư nói: “Trúng.”209. Sư thượng đường dạy chúng: “Phật vàng chẳng độ lò đúc, Phật gỗ chẳng độ lửa, Phật đất chẳng độ nước.

“Phật thật ngồi nơi [ông]. Bồ-đề, Niết-bàn, chân như, Phật tánh, trọn là áo mặc trên người, cũng gọi là phiền não. Chẳng để ý hỏi đến, tức không phiền não. Có thể tìm được lý chân thật ở chỗ nào?206. The master once went out and saw an old woman seeding a field. The master said, “What do you do when a ferocious tiger comes?”

The old woman said, “There is not one dharma that can be applied.”

[The old woman turned back to her work and] the master shouted “WAA !”

The old woman screamed “WAA!”

The master said, “You still have that [dharma to use].”

207. There was a scholar who was taking leave of the master who said, “I have been here a long while being a nuisance to you, but I have not been able to reply to any of your questions. Some day I will come back here as a donkey and give a proper reply to you.”

The master said, “How will you make me get in the saddle?”208. When the master went to Tao-wu’s242 (Dogo’s) place, he had just entered the monk’s hall when Tao-wu said, “One arrow from Nan-ch’uan (Nansen) has come.”

The master said, “Look, the arrow!”

Tao-wu said, “Missed!”

The master said, “Bull’s-eye!”209. The master entered the hall and instructed the assembly saying, “Metal Buddhas can’t pass through a furnace, wood Buddhas can’t pass through fire, mud Buddhas can’t pass through water.

“The true Buddha sits within you. Bodhi, nirvana, suchness, and Buddha-nature, are just clothes stuck on the body, and, as such, are to be called compulsive passions. If you do not ask about them, they are not compulsive passions. Where can the True Realm of Reality be found?

“‘Một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi243’. Chỉ cần xét tột lý và ngồi hai, ba mươi năm. Nếu chẳng lãnh hội, hãy cắt đầu lão tăng đi.

“‘Mộng huyễn không hoa, đâu nhọc nắm bắt. Tâm nếu chẳng khác, muôn pháp nhất như244.’ Ðã chẳng từ bên ngoài được, còn câu nệ cái gì nữa? Giống như loài dê cứ chạm phải vật gì cũng đưa vào miệng, để làm gì?

Lão tăng thấy hòa thượng Dược Sơn245 nói ‘Có người hỏi đến, chỉ bảo y ngậm lấy miệng chó!’ Lão tăng cũng nói ‘Ngậm lấy miệng chó.’

“‘Chấp giữ ta là nhơ, chẳng chấp giữ ta là sạch246.’ Giống hệt con chó săn, cứ muốn có được vật để ăn. Phật pháp nhằm để chỗ nào? Ngàn người, muôn người trọn là kẻ tìm Phật, tìm một kẻ đạo nhân không có. Nếu làm đệ tử của vua KHÔNG247, chớ bảo đó là tâm bệnh248.

“Chưa có thế giới, sớm đã có tánh này; khi thế giới hoại, tánh này chẳng hoại.

“Một người hãy nhìn lão tăng rồi, ta chẳng phải người nào khác hơn ta. Ông Chủ chỉ là thế. Ngay đây còn hướng ra ngoài tìm làm gì? Khi như thế, chớ chuyển đầu đổi mặt. Nếu làm vậy liền mất ngay.”210. Tăng hỏi: “Khi trăm hài (thân xác) đều tan rã, một vật bền sáng mãi thì thế nào?”

Sư đáp: “Sáng nay lại nổi gió.”

“‘If you do not give birth to the mind, the ten thousand dharmas are not transgressed249.’ Just sit and go into [this matter] for twenty or thirty years. If you do not come to an understanding, you can cut off my head.

“‘Dreams and hallucinations, it is wasted labour to try and hold on to them.’ ‘If you do not diverge from mind, the ten thousand dharmas are naturally so250.’ It can not be obtained from outside, so what else is there to be related to? It is just like a goat, other than haphazardly picking up things in his mouth and eating them, what does he do?

“When I met Yueh-shan251 (Yakusan), he said, ‘If there is someone who questions me, all I do is shut his yap (dog mouth) for him.’ I also say, ‘Shut your yap.’

“‘To hold on to self is corrupt, to not hold on to self is pure252.’ It is just like a mad dog who is always trying to get more and more to eat. Where is the Buddha to be found? Thousands and ten thousands of people are ‘seeking-for-Buddha’ fools. If you try to find one person of the Way [among them] there are none. If you want to become a disciple of the ‘King of Emptiness253’, don’t give illness to your mind254.

“When the world was not, there was still this reality. When the world is destroyed, this reality is not destroyed.

“Take one look at me, I am nothing other than I am. The True Self is simply this. Right here what more is there to be sought for? At such a time, don’t turn your head away or change your expression. If you do so, it is immediately lost.”210. A monk asked, “What about it when all the bones are pulverized and there is one everlasting spirit?”

The master said, “It’s windy again this morning.”211. Tăng hỏi:

- Ba thừa, mười hai phần giáo255 tức chẳng hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Ðộ sang256?

Sư đáp:

- Trâu đực sanh con, hãy khéo xem.

- Chưa biết ý này thế nào?

- Ta cũng chẳng biết.

212. Tăng hỏi:

- Khi muôn nước đến chầu thì thế nào?

Sư đáp:

- Gặp người mà chẳng được gọi tên.213. Tăng hỏi: “Trong mười hai giờ257, làm thế nào rửa và gạn258 bỏ cho được?”

Sư đáp: “Hãy mau quét dọc về phía tây trong nước bùn sông Nại hà dưới địa ngục.”- Có thấy được Văn-thù259 hay không?

- Gã mắt lòa này! Ông đi đến đâu đây?214. Tăng hỏi:

- Thế nào là đạo tràng260?

211. A monk asked, “I’m not asking about the three vehicles or the twelve-part teaching261 What is the mind that the Patriarch brought from the west262?”

The master said, “An ox is giving birth to a call. Take a look at it.”

The monk said, “I don’t understand, what is the meaning of that?”

The master said, “I don’t know either.”212. A monk asked, “What about when the ten thousand nations come to the imperial palace?”

The master said, “Meeting someone but not calling out his name.”213. A monk asked, “During the twelve parts of the day263, how is the washing264 to be done?”

The master said, “Quickly swept along to the west in the muddy waters of the river of Hell.”The monk said, “Will Manjushri265 be seen there or not?”

The master said, “You blockhead! Where have you gone to?”214. A monk asked, “What is the ‘practice hall266’?”

Sư bảo:


- Ông từ đạo tràng đến. Ông từ đạo tràng đi. Ở đâu cũng là đạo tràng. Không có chỗ nào khác.

215. Tăng hỏi:

- Khi nụ hoa chưa nhô ra thì thế nào?

Sư đáp:

- Nếu ngửi hương liền nát óc.- Khi chẳng ngửi hương thì thế nào?

- Ta chẳng phí thời gian như thế.216. Tăng hỏi: “Thế nào là số lượng?”

Sư đáp: “Một, hai, ba, bốn, năm.”

- Việc chẳng liên quan đến số lượng thì thế nào?

- Một, hai, ba, bốn, năm.217. Tăng hỏi:

- Thế giới nào không có ngày đêm?

Sư đáp:

- Ngay đây là ngày hay là đêm?

- Chẳng hỏi ngay đây.

- Vậy làm sao bàn bạc với lão tăng?218. Tăng hỏi:

- Y của Ca Diếp267 chẳng dẫm đạp lên đường Tào Khê268. Ai là người mặc được?

Sư đáp:

- Hư không chẳng ra đời269, đạo nhân đều chẳng biết việc này.

The master said, “From the practice hall you have come. From the practice hall you will go. Everything [everywhere] is the practice hall. There is no other place.”215. A monk asked, “What about it when no blossoms have yet appeared?”

The master said, “If their fragrance is smelt, your brains fall out.”

The monk said, “What about it when the fragrance is not smelt?”

The master said, “I don’t have time to waste like that.”216. A monk asked, “What is multiplicity?”

The master said, “One, two, three, four, five.”

The monk said, “What is the fact of the state of not relating to multiplicity?”

The master said, “One, two, three, four, five.”217. A monk asked, “What is the world in which there is no day and night?”

The master said, “Right now, is it day or night?”

The monk said, “I’m not asking about right now.”

The master said, “How can you deal with me?”218. A monk asked, “The robe of Venerable Kasyapa270 has not trodden down the Ts’ao-ch’i (Sokei) road271. Who is able to wear it?”

The master said, “The sky does not ‘go into the world272.’ People of the Way don’t know anything about it.”219. Tăng hỏi: “Thế nào là lẫn mà chẳng lộn?”

Sư đáp: “Lão tăng trường trai cơm rau.”

- Hòa thượng có vượt qua được việc này hay không?

- Phá trai.220. Tăng hỏi:

- Thế nào là lời người xưa?

Sư bảo:

- Lắng nghe, lắng nghe!221. Tăng hỏi: “Thế nào là việc bổn phận của học nhân?”

Sư đáp: “Nếu ông để thế ấy, có việc gì ông không ưa chăng?”222. Tăng hỏi: “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?”

Sư đáp: “Ta ở châu Thanh may một chiếc áo vải nặng bảy cân.”223. Tăng hỏi: “Thế nào là kẻ xuất gia?”

Sư đáp: “Chẳng chầu thiên tử, ngược lại lễ bái cha mẹ.”224. Tăng hỏi:

- Việc đối trước mặt con là thế nào?

Sư đáp:

- Ông chính là kẻ đối trước mặt ta.225. Tăng hỏi:

- Thế nào là người hướng lên trên Phật?

Sư đáp:

- Ai ai cũng dẫn trâu đi cày ruộng.226. Tăng hỏi: “Thế nào là gấp rút?”

Sư đáp: “Nếu lão tăng nói ra điều ấy, ông sẽ làm sao?”

- Chẳng hiểu.

219. A monk asked, “What is mixing, yet not becoming confused?”

The master said, “I have fasted as a vegetarian for a long time.”

The monk said, “Are you able to transcend it or not?”

The master said, “The fast would be broken.”220. A monk asked, “What are the words of the ancients?”

The master said, “Listen carefully! Listen carefully!”221. A monk asked, “What is the fact of my own nature?”

The master said, “If you put it that way, is there anything you dislike?”222. A monk asked, “The ten thousand dharmas return to the One. Where does the One return to?”

The master said, “When I was in Ch’ing-Chou I made a hempen robe. It weighed seven pounds.”223. A monk asked, “What is a child that leaves home?”

The master said, “He does not salute the emperor but, on the contrary, bows to his parents.”224. The monk asked, “What about the fact that is right in front of my eyes?”

The master said, “You’re a person that is right before my eyes.”225. A monk asked, “What sort of person is it that goes beyond Buddha?”

The master said, “Anyone who is leading an ox and ploughing the fields.226. A monk asked, “What is ‘fast’?”

The master said, “If I told you what it was, what would you do about it?”

The monk said, “I don’t understand.”

- Xin nói với ông, ‘Nếu ông gấp rút mang giầy rồi đứng trong nước, một con ngựa phi đến Trường An mũi giầy vẫn chưa ướt.’227. Tăng hỏi: “Khi bốn núi273 bức bách nhau thì thế nào?”

Sư đáp: “Chỗ không lối là châu Triệu.”228. Tăng hỏi:

- Khi điện xưa không vua274 thì thế nào?

Sư ho một tiếng.

Tăng thưa:

- Nếu như thế, thần kính tâu bệ hạ.

Sư bảo:

- Thân giặc đã bày.229. Tăng hỏi: “Hòa thượng được bao nhiêu tuổi?”

Sư đáp: “Một xâu chuỗi ông đếm chẳng hết.”230. Tăng hỏi: “Hòa thượng tiếp nối người nào?”

Sư đáp: “Tùng Thẩm.”231. Tăng hỏi:

- Nơi khác chợt có người hỏi ‘Triệu Châu nói pháp gì?’ Con phải đối đáp ra sao?

Sư đáp:

- Muối quý gạo rẻ.232. Tăng hỏi: “Thế nào là Phật?”

Sư đáp: “Ông không phải là Phật sao?”233. Tăng hỏi: “Thế nào là xuất gia?”

Sư đáp: “Ông làm sao để được gặp lão tăng?”

The master said, “I say to you, ‘If you quickly put on your shoes and go stand in the water, a galloping horse would arrive at Chan A (Choan), before the shoes got wet’.”

227. A monk asked, “What about when the four mountains275 close in upon each other?”

The master said, “Where no road is, Chao-chou (Joshu) is.”228. A monk asked, “What about it when the ancient palace is without a king276?”

The master coughed.

The monk said, “In that case, I’m addressing Your Majesty.”

The master said, “The body of the thief has been exposed.”229. A monk asked, “How old are you?”

The master said, “You can never finish counting the beads of the juzu (a circular string).”
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương