Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệu


A monk asked, “What is ‘ordinary mind’?” The master said, “Foxes, wolves, and jackals.” 148tải về 0.95 Mb.
trang6/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

147. A monk asked, “What is ‘ordinary mind’?”

The master said, “Foxes, wolves, and jackals.”148. A monk asked, “By what means is ‘hearing without hearing’ accomplished?”

The master said, “Setting aside not hearing, what do you hear?”149. A monk asked, “I’ve heard that in your teaching there is a saying about the Mani Jewel183. What is its original colour?”

The master called out the monk’s name.

The monk said, “Yes?”

The master said, “Come here.”

The monk came forward and asked again, “What is its original colour?”

The master said, “Only reflected colour!”150. A monk asked, “Can a person of ‘ordinary mind’ be taught or not?”

The master said, “I don’t pass through his front door.”

The monk said, “In that case, hasn’t that person sunk completely into the ‘other side184’?”

The master said “A fine ‘ordinary mind’ that is!’’151. A monk asked, “What is the fact that I accept responsibility for?”

The master said, “To the ends of time you’ll never single it out.”152. Tăng hỏi: “Thế nào là người đại tu hành?”

Sư đáp: “Chính là người trụ trì chùa này.”153. Tăng hỏi: “Học nhân mới đến, thảy đều chẳng biết việc bổn phận thế nào?”

Sư bảo: “Thượng tọa tên gì?”

- Thưa, Huệ Nam.

- Chẳng biết thì tốt.

154. Tăng hỏi: “Học nhân muốn học, nhưng lại là chê bai hòa thượng. Thế nào được không chê bai?”

Sư bảo: “Ông tên gì?”

- Thưa, Ðạo Kiểu.

- Đến chỗ lặng lẽ đi, cái túi cơm.155. Tăng hỏi: “Thế nào là đại ý của hòa thượng?”

Sư đáp: “Không lớn không nhỏ.”

- Phải chính đó là ‘đại ý’ của hòa thượng chăng?

- Nếu có mảy may [nghĩ tưởng như thế], muôn kiếp185 chẳng như.

156. Tăng hỏi: “‘Muôn pháp vốn nhàn, mà nguời tự ồn náo186.’ Đây là lời của người nào?”

Sư đáp: “Nếu y đến đây liền chết.”157. Tăng hỏi: “‘Chẳng phải Phật, chẳng phải vật, chẳng phải chúng sanh187,’ câu này là lời cắt đứt. Thế nào là lời chẳng cắt đứt?”

Sư đáp: “Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn quý hơn hết188.”

152. A monk said, “Who is a person of ‘great practice’?”

The master said, “The head monk of this temple is.”153. A monk asked, “I have just come here and know nothing. What are my duties?”

The master said, “What’s your name?”

The monk said, “Hui-nan (Enan).”

The master said, “A fine ‘knowing nothing’ that is.”154. A monk asked, “I am striving to learn, but that is to slander you. How can I not slander you?”

The master said, “What’s your name?”

The monk said, “Tao-chiao.”

The master said, “Go to a quiet place, you rice bag.”155. A monk asked, “What is your ‘great mind’?”

The master said, “It’s neither big nor small.”

The monk said, “That’s your ‘great mind’, isn’t it?”

The master said, “If there’s even one hair’s breadth [of thought about it, such as that], for ten thousand kalpas189 it would not be so.”156. A monk asked, “‘The ten thousand dharmas are originally tranquil, yet man himself jumbles them up190.’ Who said this?”

The master said, “If he comes forth he will die.”157. A monk said, “It is not Buddha, not a living thing, not an object191;’ this cuts off speech. What does not cut off speech?”

The master said, “Heaven above and Earth below, only I alone am honoured192.

158. Tăng hỏi:

- Thế nào là tướng tròn của Tỳ-lô193?

Sư đáp:


- Lão tăng xuất gia từ nhỏ, chẳng từng mờ mắt.

- Hòa thượng có vì người hay không?

- Nguyện ông thấy mãi tướng tròn của Tỳ-lô.

159. Tăng hỏi: “Khi Phật Tổ còn ở đời, Phật Tổ truyền nhau. Sau khi Phật Tổ nhập diệt, người nào truyền?”

Sư đáp: “Toàn bộ xưa và nay thảy đều ở nơi lão tăng.”

- Chưa biết truyền cái gì?

- Mọi thứ đều thuộc sanh tử.

- Phải chăng không thể chôn vùi mất Phật và Tổ?

- Truyền cái gì?160. Tăng hỏi:

- Khi phàm thánh đều hết thì thế nào?

Sư đáp:

- Nguyện ông làm đại đức. Lão tăng là kẻ chướng ngăn Phật Tổ.161. Tăng hỏi:

- Từ xa nghe tên Triệu Châu, đến đây vì sao chẳng thấy?

Sư đáp:

- Lão tăng tội lỗi.162. Tăng hỏi:

- Trăng sáng giữa trời, chưa biết việc trong thất thế nào194?

158. A monk asked, “What is the perfect circle of Vairocana195?”

The master said, “From the time I left home when I was young, I have had no hallucinations.”

The monk said, “Do you help people or not?”

The master said, “I pray that you for ever look upon the perfect circle of Vairocana.”159. A monk asked, “In the days of the Buddha, it was transmitted by the Buddha. After Buddha passed into nirvana, who is there to transmit it?”

The master said, “The entirety of the past and present are in me.”

The monk said, “It’s not clear to me, what was it that was transmitted?”

The master said, “All things are subject to birth and death.”

The monk said, “It’s impossible to do away entirely with the Buddhas and Patriarchs?”

The master said, “What was it that was transmitted?”160. A monk asked, “What about it when both ordinary and holy do not exist?”

The master said, “I pray that you become a great saint. I am someone who is a hindrance to the Buddhas and Patriarchs.”161. A monk asked, “The name of Chao-chou (Joshu) is heard far and wide, why is it that he cannot be seen?”

The master said, “It’s my fault.”162. A monk asked, “The clear moon is in the sky. It is not clear to me, what about the fact within the room196?”

Sư đáp: “Lão tăng từ khi xuất gia,chẳng từng tạo kế sống.”

- Nếu như thế ắt hòa thượng chẳng vì người thời nay.

- Bệnh mình chẳng thể cứu, đâu thể cứu bệnh người khác?- Ngặt vì người học không nương tựa197!

- Nếu ông nương tựa tức ông giậm chân tại chỗ. Nếu ông chẳng nương tựa thì mặc tình đông tây.163. Tăng hỏi:

- Khi ở chỗ tâm chẳng thấy biết được tâm thì thế nào?

Sư bảo:

- Ai bị thấy biết?

- Chính mình bị thấy biết.

- Không thể có hai kẻ.

164. Tăng hỏi:

- Khi chẳng thấy bờ mé198 thì thế nào?

Sư chỉ tịnh bình, bảo:

- Là cái gì?

- Tịnh bình.

- Tốt lắm, chẳng thấy bờ mé.

165. Tăng hỏi: “Thế nào là về nguồn199?”

Sư đáp: “Toan nghĩ liền sai200.”

166. Tăng hỏi: “Chẳng lìa câu nói, thế nào được tự mình giải thoát?”

The master said, “Ever since I left home, have done nothing to earn a living.”

The monk said, “In that case, you do not help the people of the world.”

The master said, “I cannot save myself from my own ills; how could I save others from their ills?”

The monk said, “If you deal with my independence201?”

The master said, “If you are dependent, you walk on the ground. If you are not dependent, you can do with east and west as you please.”163. A monk asked, “What about it when the mind is not perceived by the mind [itself]?”

The master said, “Who is perceived?”

The monk said, “The self is perceived.”

The master said, “There are not two [selves].”164. A monk asked, “What about it when ‘no boundaries is visible202?”

The master pointed to a water bottle and said, “What’s that?”

The monk said, “A water bottle.”

The master said, “A fine ‘no boundaries is visible’ that is.”165. A monk asked, “What is ‘returning to the root203’?”

The master said, “To seek [for it] is to deviate204 [from it].”166. A monk asked, “Without separating from words, how can self-liberation be accomplished?”

Sư đáp: “Lìa câu nói là tự mình giải thoát.”

- Vừa rồi không ai dạy con đến.

- Nhân gì đến đây?- Hòa thượng sao chẳng đưa ra lý do?

- Ta vừa đưa ra xong.

167. Tăng hỏi:

- Không có tâm tức không có trí. Xin hòa thượng một câu!

Sư bảo:

- Lão tăng chẳng theo kịp ông.168. Tăng hỏi: “Thế nào là rốt ráo?”

Sư đáp: “Rốt ráo.”

- Rốt ráo của cái gì?

- Lão tăng là rốt ráo. Ông chẳng biết ông đang hỏi gì.

- Chẳng phải là con không hỏi việc gì sao.

- Rốt ráo ở chỗ nào?169. Tăng hỏi: “Khi chẳng mặc một tấc tơ thì thế nào?”

Sư đáp: “Chẳng mặc cái gì?”

- Chẳng mặc một tấc tơ.

- Tốt lắm, chẳng mặc một tấc tơ.170. Tăng hỏi:

- Người như đang cứu lửa cháy đầu thì thế nào?

Sư đáp:

- Liền học.- Chỗ nào?

- Chớ chiếm ngôi thứ của người khác.

The master said, “Separating from words is self-liberation.”

The monk said, “A moment ago no one made me come here.”

The master said, “Why did you come here?”

The monk said, “Why don’t you try to bring it (the reason I came here) forth?”

The master said, “I just did.”

167. A monk asked, “Without the mind, there is no knowledge. Please give me one word [about this].”

The master said, “I can’t keep up with you.”168. The monk asked, “What is the resolution?”

The master said, “The resolution.”

The monk said, “What is it the resolution of?”

The master said, “I am the resolution. You don’t know what you are asking about.”

The monk said, “It’s not that I haven’t asked about anything.”

The master said, “Where is the resolution of that?”169. A monk asked, “What about it when I’m not wearing a stitch of clothing?”

The master said, “What are you not wearing?”

The monk said, “I’m not wearing a stitch of clothing.”

The master said, “A fine ‘not wearing a stitch of clothing’ that is.”170. A monk asked, “What is ‘like a man trying to save his head that is on fire’?”

The master said, “Study.”

The monk said, “Where?”

The master said, “Don’t stand in someone else’s place.”171. Tăng hỏi: “Trong kiếp không205 ai là chủ?”

Sư đáp: “Lão tăng đang ngồi ở đây.”

- Thầy nói pháp gì?

- Nói cái ông hỏi.172. Tăng hỏi:

- Theo người xưa có nói “Rỗng sáng tự chiếu.” Thế nào là tự chiếu?

Sư đáp:

- Đừng nói cái gì khác chiếu.- Chỗ nào chiếu chẳng đến?

- Lời ông rơi vào chỗ chết rồi.173. Tăng hỏi:

- Thế nào là tự đúng thật?

Sư đáp:

- Khi một niệm chưa dấy.174. Tăng hỏi: “Thế nào là Pháp vương?”

Sư đáp: “Chính là vua ở trong châu quận này.”

- Hòa thượng chẳng phải vị này.

- Ông toan làm phản mà cả đến ông vua cũng chẳng nhận ra.175. Tăng hỏi: “Thế nào là Phật tâm?”

Sư đáp: “Ông là tâm, ta là Phật. Vâng chẳng vâng, ông hãy tự xem!”

- Thầy chẳng phải không có, vậy thầy có phải vâng theo hay không?

- Ông chỉ dạy ta xem.171. A monk asked, “In the kalpa of emptiness206, who is the master?”

The master said, “I’m sitting right here.”

The monk said, “What Dharma are you talking about?”

The master said, “I’m talking about what you’re asking about.”172. A monk asked, “I’ve heard that long ago there was a saying, ‘The empty radiance illumines itself.’ What is [the meaning of] ‘illumines itself’?”

The master said, “Don’t talk about the illumination of something else”.

The monk said, “What about the place where illumination doesn’t reach?”

The master said, “You’ve talked it to death.”173. A monk asked, “What was it itself?”

The master said, “The time when a thought does not arise.”174. A monk asked, “What is the Dharma King?”

The master said, “The king of this province is.”

The monk said, “You aren’t.”

The master said, “You are seeking to rebel without ever realizing who the king is.”175. A monk asked, “What is ‘Buddha-mind’?”

The master said, “You are mind, I am Buddha. Whether to attend upon me or not, you must see for yourself.”

The monk said, “You are not lacking it, so shouldn’t you be attended upon?”

The master said, “You teach me.”176. Tăng hỏi:

- Trong ba thân207, cái nào là thân xưa nay?

Sư đáp:


- Lấy bớt đi một thân chẳng thể được.

177. Tăng hỏi:

- Chưa biết cõi này ai là Tổ sư?

Sư đáp:

- Ðạt-ma đã đến đây, vậy ở đây chúng ta đều là tổ đấy.

- Hòa thượng là tổ thứ mấy [từ tổ Đạt-ma truyền xuống]?

- Ta chẳng rơi vào ngôi thứ208.

- Hòa thượng ở chỗ nào?

- Ở trong lỗ tai ông.

178. Tăng hỏi:

- Có câu ‘Chẳng bỏ gốc, chẳng theo ngọn.’ Thế nào là chánh đạo?

Sư đáp:

- Ông là kẻ xuất gia, tốt lắm.- Học nhân từ trước chưa từng xuất gia.

- Ta quy y Phật, quy y Pháp.

- Con chưa hiểu là có nhà để ra khỏi hay không?

- Nên xuất gia đi.

- Một người xuất gia nhằm chỗ nào đặt để.

- Hãy ngồi yên trong nhà.179. Tăng hỏi:

- ‘Người mắt sáng thấy tất cả.’ Họ có thấy sắc hay không ?

Sư đáp:

- Họ đập nát hết.176. A monk asked, “Among the three bodies209 which is the original body?”

The master said, “It is impossible to take away any one of them.”177. A monk asked, “It’s not yet clear to me, who is the Patriarch of this land?”

The master said, “BodhidharMa-has come, so here we are all patriarchs.”

The monk said, “What number generation are you [in descent from Bodhidharma]?”

The master said, “I do not fall into any position210.”

The monk said, “Where are you?”

The master said, “Inside your ears.”178. A monk asked, “It is said, ‘Do not abandon the root, do not chase after phenomena.’ What is the True Way?”

The master said, “A fine ‘monk that has left home’ you are.”

The monk said, “In the past I never did leave home.”

The master said, “I take shelter in the Buddha, I take shelter in the Dharma.”

The monk said, “It’s not clear to me; is there a home that can be left or not?”

The master said, “Just leave home.”

The monk asked, “Where does the person who has left home settle down?”

The master said, “Sitting quietly at home.”179. A monk asked, “‘A clear-eyed person sees everything.’ Then do they see forms or not?”

The master said, “They are smashed completely.”

- Làm thế nào đập nát được?

- Chớ dùng sức.

- Chẳng dùng sức thì làm sao đập nát được?

- Nếu dùng sức liền sai lệch (không phải là mắt sáng).180. Tăng hỏi:

- Ðại ý của Tổ Phật vì người nào?

Sư đáp:

- Chỉ vì thời nay.

- Sao họ chẳng được.

- Lỗi tại ai?

- Làm sao tiếp nhận [ý Tổ]?

- Ngay đây không một người tiếp nhận được.

- Nếu như thế tức không có gì nương tựa.

- Tuy nhiên ông không thể được nếu không có lão tăng.181. Tăng hỏi:

- Người xong việc thì thế nào?

Sư đáp:

- Chính là đại tu hành.- Con chưa hiểu rõ hòa thượng có tu hành hay không?

- Ta mặc áo, ăn cơm.

- Mặc áo ăn cơm là việc tầm thường. Con chưa hiểu rõ; hòa thượng có tu hành hay không?

- Ông hãy nói xem ta mỗi ngày làm gì?182. Quan Lang Trung họ Thôi hỏi: “Bậc thiện tri thức lớn có vào địa ngục hay không?”

Sư đáp: “Lão tăng vào trước hết.”- Hòa thượng đã là bậc thiện tri thức lớn211, vì sao vào địa ngục?

- Lão tăng nếu chẳng vào, sao gặp được Lang Trung?

The monk said, “How are they smashed?”

The master said, “Force is not used.”

The monk said, “If force is not used, how are they smashed?”

The master said, “If force is used, they have deviated (from being a clear-eyed person.”180. A monk asked, “Whom does the great mind of Buddha help?”

The master said, “It helps only the present.”

The monk said, “How come they are not able to deal with it?”

The master said, “Whose fault is that?”

The monk said, “How is it to be grasped?”

The master said, “Right now there is no one who grasps it.”

The monk said, “In that case, there is nothing that can be relied upon.”

The master said, “However, you cannot do without me.”181. A monk asked, “What is a person who understands matters perfectly?”

The master said, “Obviously it is great practice.”

The monk said, “It’s not yet clear to me; do you practise or not?”

The master said, “I wear clothes and eat food.”

The monk said, “Wearing clothes and eating food are ordinary things. It’s still not clear to me; do you practise or not?”

The master said, “You tell me, what am I doing every day?”182. Doctor Ts’uj (Sai Rochu) asked, “Does an accomplished person’ go to Hell or not?”

The master said, “I entered at the head of the line.”

Sai Rochu said, “You are an accomplished person212,why do you go to Hell?”

The master said, “If I had not gone, how could I have met you?”183. Tăng hỏi:

- Khi mảy may có sai thì thế nào?

Sư đáp:

- Ðất trời cách xa213.

- Khi mảy may không sai thì thế nào?

- Ðất trời xa cách.

184. Tăng hỏi:

- Thế nào là mắt chẳng ngủ214?

Sư đáp:


- Mắt phàm215, mắt thịt.

Sư lại nói tiếp:

- Dù chưa được mắt trời, sức của mắt thịt cũng như thế.

- Thế nào là mắt ngủ?

- Mắt Phật và mắt Pháp, đó là mắt ngủ.

185. Tăng hỏi: “Trên ngọn Ðại Dữu đuổi được kịp, vì sao giở chẳng lên216?”

Sư đưa cái áo nạp lên bảo: “Ông ở đâu được áo này.”

- Chẳng hỏi áo ấy.

- Nếu thế, ông giở chẳng lên.186. Tăng hỏi: “Chẳng hiệp nhất chẳng tan nát, làm sao biện biệt?”

Sư đáp: “Ông là một, ta là một.”

- Ấy là hiệp nhất, thế nào là tan nát?

183. A monk asked, “What about it when there is a hair’s breadth of differentiation?”

The master said, “Heaven and Earth are far removed from each other217.”

The monk said, “What about it when there is not a hair’s breadth of differentiation?”

The master said, “Heaven and Earth are far removed from each other.”184. A monk asked, “What is ‘the eye that does not sleep218’?”

The master said, “The common eye219 and the bodily eye.”

The master added, “Even though the heavenly eye is not attained, the strength of the bodily eye is such.”

The monk said, “What is the eye that sleeps?”

The master said, “The Buddha eye and the Dharma eye are the eyes that sleep.”

185. A monk asked, “Having chased him all the way to Mount T’a-sou (Daiyu), why didn’t he pick them up220.”

The master picked up the hem of his robe and said, “Where can you get this?”

The monk said, “I’m not asking about this one.”

The master said, “In that case, you can’t pick it up.”186. A monk asked, “Without uniting it or breaking it up, how is it known about?”

The master said, “You are one, I am one.”

The monk said, “That is uniting, what is separating?”

- Ông đang hiệp nhất đấy.187. Tăng hỏi: “Thế nào là con đường chẳng lầm?”

Sư đáp: “Biết tâm, thấy tánh là con đường chẳng lầm.”

188. Tăng hỏi :

- Châu sáng221 ở trong tay. Có phải chiếu soi [tất cả] hay không?

Sư đáp:


- Chiếu soi thì chẳng thiếu, nhưng gọi cái gì là ‘châu’?

189. Tăng hỏi:

- Khi mầm linh không rễ222 thì thế nào?

Sư bảo:


- Ông từ chỗ nào đến?

- Từ Thái Nguyên đến.

- Tốt lắm, không rễ.

190. Tăng hỏi: “Khi học nhân toan làm Phật thì thế nào?”

Sư đáp: “Rất uổng sức.”

- Khi chẳng uổng sức thì thế nào?

- Nếu thế, ông là Phật.191. Tăng hỏi: “Học nhân mờ tối chậm lụt đang một phen chìm nổi. Làm sao ra khỏi được?”

Sư chỉ ngồi yên.

Tăng thưa: “Con thật hỏi hòa thượng.”

Sư bảo: “Ông ở đâu mà ‘một nổi, một chìm’?”192. Tăng hỏi: “Chẳng ở phàm, chẳng ở thánh. Làm thế nào thoát khỏi hai bên?”

Sư đáp: “Ta đáp ông rằng trừ hết cả hai.”

The master said, “You are doing the uniting.”

187. A monk asked, “What is the unmistaken path?”

The master said, “Awakening to your mind, seeing your nature; these are the unmistaken path.”188. A monk asked, “The bright jewel223 is in my hand. Is there anything that is illuminated or not?”

The master said, “Illumination is not lacking, but what are you calling a ‘jewel’?”189. A monk asked, “What about it when the ‘mystic sprout’ has no root224?”

The master said, “Where have you come from?”

The monk said, “From the town of Ta-yuan”

The master said, “A fine ‘no root’ that is.”
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương