Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang5/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

118. A monk asked, “It is not yet clear to me, men of the past and men of today, are we close to each other or not?”

The master said, “To be close to each other is to be close to each other, but it is not to be of the same substance.”

The monk said, “Why are we not the same?”

The master said, “The Dharmakaya does not talk of the Dharma.”

The monk said, “The Dharmakaya does not talk of the Dharma, then do you help people or not?”

The master said, “I answer out of kindness.”

The monk said, “Then why do you say, ‘The Dharmakaya does not expound the Dharma’?”

The master said, “Through kindness I have sought for your papa148, but at last he did not stick his head out.”119. A monk asked, “I am speaking about the time when we haven’t met each other; is there any relationship or not?”

The master said, “As there is perception, there is relationship.”

The monk said, “If no other [person] is perceived, what is related to?”

The master said, “If it is not the case [that there is perception], it is your own self.”

The monk said, “Can you be perceived or not?”

The master said, “As people move closer, the Way moves farther away.”

The monk said, “Why do you hide yourself?”

- Ngay đây ta đang cùng nói năng với ông.

- Sao thầy nói thầy chẳng chuyển?

- Vì như thế [nên ta chuyển].120. Sư dạy chúng: “Người giáo hóa là đang sống đời nay. Người không giáo hóa là quả báo đời thứ ba. Nếu không có giáo hóa, e tất cả chúng sanh rơi [vào địa ngục]. Nếu có giáo hóa cũng là quả báo149. Vậy ông có giáo hóa hay không?”

Tăng thưa: “Giáo hóa.”

Sư bảo:

- Tất cả chúng sanh có thấy ông hay không?- Chẳng thấy con.

- Vì sao chẳng thấy?

- Vì không tướng.

- Ngay đây ông có thấy lão tăng chăng?

- Hòa thượng chẳng phải chúng sanh.

- Nếu ông tự biết tội150 liền được.

121. Sư dạy chúng:

-Tâm của Long Nữ khi đích thân cúng dường trọn là việc tự nhiên151.

Tăng hỏi:

- Ðã là tự nhiên, khi dâng cúng là gì?

Sư bảo:

- Nếu chẳng dâng cúng, đâu biết tự nhiên?122. Sư dạy chúng: “Nếu như có tám trăm người thành Phật, tìm một vị đạo nhân trong ấy cũng khó được.”

The master said, “Right now I am openly talking with you.”

The monk said, “How can you say you are not moving away?”

The master said, “Because it is obviously so [that I’m moving away].”120. The master instructed the assembly saying, “A person that teaches is living in the present life. A person that doesn’t teach is living in the third world of karmic retribution If there is no teaching, all living things will fall [into Hell]. If there is teaching, there is still karmic retribution152, Then, will you teach or not?”

A monk said, “I will teach.”

The master said, “Are you seen by all living things or not?”

The monk said, “I am unseen.”

The master said, “Why are you Unseen?”

The monk said, “I have no form.”

The master said, “Right now do you see me or not?”

The monk said, “You are not a living thing.”

The master said, “If you yourself know the transgression it153 is fine.”

121. The master instructed the assembly saying, “The Dragon King’s daughter paid her personal homage to the Buddha from her heart. It was a completely natural act154.”

A monk asked, “If it was natural, why was there any ‘paying homage’?”

The master said, “If there was no paying homage, how could it be natural?”

122. The master instructed the assembly saying, “Even if there are eight hundred people who have attained Buddhahood, still it is difficult to find one good Ch’an (Zen) man among them.”

123. Tăng hỏi:

- Chỉ như chỗ (trạng thái) không Phật không người thì có tu hành hay không?

Sư đáp:

- Dù cho trừ bỏ hai cái này (Phật và người), vẫn có trăm ngàn muôn ức155.

124. Tăng hỏi: “Khi mây trắng chẳng tan156 thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng chẳng biết khí tượng.”

Tăng thưa: “Không có chủ khách sao?”

Sư bảo: “Lão tăng là chủ, xà-lê là khách. Mây trắng ở chỗ nào?”125. Tăng hỏi: “Khi khéo quá thành vụng157”, là thế nào?’

Sư đáp: “Đà ngang với rui mè sụp đổ.”126. Sư dạy chúng: “Một chữ Phật, ta chẳng thích nghe.”

Tăng hỏi: “Hòa thượng có vì người hay không?”

Sư đáp:

- Vì người.- Thế nào là vì người?

- Chẳng biết huyền chỉ, nhọc công niệm tịnh158.

- Ðã là huyền, vậy thế nào là chỉ?

- Ta chẳng nắm gốc.

- Đó là huyền, thế nào là chỉ?- Ðáp ông đó là chỉ159.

123. A monk asked, “Supposing there is a state without Buddhas or people, then is there any practice (left to do) or not?”

The master said, “Even though you completely do away with those two (Buddhas or people), still there are hundreds, thousands, millions and trillions160.”124. A monk asked, “What about it when the white clouds do not fade away161?”

The master said, “I don’t know anything about meteorology.”

The monk said, “Are there no host and guest?”

The master said, “I am host, you are guest. Where are the white clouds?”125. A monk asked, “What about it when ‘great skill seems like clumsiness162’?”

The master said, “The joist and rafter beams have collapsed.”126. The master instructed the assembly saying, “I do not enjoy hearing the word ‘Buddha’.”

A monk asked, “Do you help people or not?”

The master said, “I help people.”

The monk said, “How do you help people?”The master said, “Not aware of the deep principle, futilely labouring to calm the mind163.”

The monk said, “You said it was deep, but what is the principle?”

The master said, “I don’t hold on to a basis.”

The monk said, “That is deep, what is the principle?”The master said, “The principle is answering you164.”

127. Sư dạy chúng: “Mỗi người đều tự có thiền, mỗi người đều tự có đạo. Chợt có người hỏi: “Thế nào là thiền?” hoặc “Thế nào là đạo?” làm sao đáp cho họ?”

Tăng bèn hỏi: “Ðã mỗi người đều tự có thiền có đạo, sao từ trước đến nay nói năng nhiều vậy?”

Sư đáp:

- Vì ông là ma quỷ lang thang165.

- Chưa biết thầy vì người166 như thế nào?

Sư bèn lui về chẳng nói.128. Sư dạy chúng: “Phải chú tâm niệm Phật và niệm Pháp, không được lơi lỏng.”

Tăng bèn hỏi: “Thế nào là học nhân tự niệm chính mình?”

Sư bảo: “Người niệm đó là ai?”

Tăng thưa: “Chẳng ai khác.”

Sư quát to: “Con lừa này!”

129. Sư thượng đường dạy chúng:

- Nếu ngay câu thứ nhất167, làm thầy của Phật và Tổ; câu thứ hai thì làm thầy trời người; câu thứ ba thì tự cứu chẳng xong.

Có vị tăng hỏi: “Thế nào là câu thứ nhất?”

Sư đáp: “Làm thầy của Phật và Tổ.”

Sư nói tiếp: “Rất khéo ngay từ đầu khởi.”

Người học hỏi lại [câu trên].

Sư bảo: “Bây giờ lại hết làm thầy người trời rồi.”

127. The master instructed the assembly saying, “Every one of you has Ch’an (Zen) and has the Way. If there is someone who asks you. ‘What about Ch’an?’ or ‘What about the Way?’ how will you answer him?”

A monk asked, “Each of us has Ch’an and the Way but, from long ago until now, why has there been so much talk?”

The master said, “Because you are a wandering ghost168.”

The monk said, “It’s not yet clear to me, how do you help people169?”

The master retired without saying a word.

128. The master instructed the assembly saying, “To be mindful of Buddha and to be mindful of the Dharma, you cannot be negligent.”

A monk asked, “What is being mindful of myself?”

The master said, “Who is it that is being mindful?”

The monk said, “No one else.”

The master shouted, “You ass!”

129. The master entered the hall to instruct the assembly and said, “At the first word170, you are a teacher for the Patriarchs. At the second word, you are a teacher for the people and heavenly beings. At the third word, you have not even saved yourself.”

A monk asked, “What is the first word?”

The master said, “You are a teacher for the Patriarchs.”

The master went on saying, “That’s really fine to have come right off the top of your head.”

The monk again said, “What is the ‘first word’?

The master said, “Now you have gone on to be a teacher for people and heavenly beings.”130. Sư dạy chúng: “Chẳng phải chính ông chẳng đem lại, cũng chẳng phải lão tăng chẳng đối đáp.”

Tăng thưa: “Hòa thượng đối đáp thế nào?”

Sư thở dài một tiếng.

Tăng thưa: “Hòa thượng đối đáp như thế, có phải cô phụ người học không?”

Sư đáp: “Không phải ông vừa mới cô phụ ta sao, cho nên ta liền cô phụ ông. Nếu chẳng cô phụ ta, ắt ta chẳng cô phụ ông.”

131. Sư dạy chúng: “Ðêm nay lão tăng đáp thoại, người khéo hỏi hãy ra đây!”

Có vị tăng vừa đi ra lễ bái, Sư bảo: “Lâu nay ném ngói để được ngọc, nhưng chỉ được viên gạch này.”132. Tăng hỏi:

- Con chó có Phật tánh hay không?

Sư đáp:

- Không171.

- Trên từ chư Phật dưới đến con kiến đều có Phật tánh. Vì sao con chó không có?- Vì nó còn tánh nghiệp thức172.

130. The master said, “It is not that you are not bringing anything forth, nor is it that I am without a response.”

A monk asked, “How do you respond?”

The master gave a long sigh.

The monk said, “Haven’t you wronged me with this response?” The master said, “Just now you have acknowledged me, so therefore I have wronged you. If you do not acknowledge me, I will not wrong you.”131. The master instructed the assembly saying, “Tonight I’m going to answer, so somebody come forward and ask a question.”

When a monk had come forward to bow the master said, “I threw out a tile hoping to pick up a pearl, but I only got a pot shard.”132. A monk asked, “Does a dog have a Buddha-nature or not?”

The master said, “No173 [Mu]!”

The monk said, “Above to all the Buddhas, below to the crawling hugs, all have Buddha-nature. Why is it that the dog has not?”The master said, “Because he has the nature of karmic delusions174.”

133. Tăng hỏi: “Thế nào là Pháp thân?”

Sư đáp: “Ứng thân.”

- Học nhân chẳng hỏi Ứng thân.

- Ông chỉ nghĩ đến Ứng thân.134. Tăng hỏi: “Khi trăng sáng giữa trời thì thế nào?”

Sư đáp: “Xà-lê tên gì?”

- Con.

- Chỗ nào trăng sáng giữa trời?135. Tăng hỏi: “Ngày nay 16175 thì thế nào?”

Sư đáp: “Ðông là đông, tây là tây.”

- Thế nào là đông là đông, tây là tây?

- Tìm thì chẳng đến.136. Tăng hỏi: “Khi học nhân hoàn toàn chẳng lãnh hội thì thế nào?”

Sư đáp: “Ta cũng trọn chẳng hội.”

- Hòa thượng “có biết” hay không?

- Ta chẳng phải khúc gỗ, làm sao chẳng biết?

- “Chẳng hội” này rất khéo.

Sư vỗ tay cười.137. Tăng hỏi: “Thế nào là đạo nhân?”

Sư đáp: “Ta thường nói đó là vị Phật người (người giác ngộ).”138. Tăng hỏi: “Thông thường hễ thầy có câu nói, có giơ tay động chân, đều rơi trong lưới của học nhân.

133. A monk asked, “What is the Dharmakaya?”

The master said, “The Nirmanakaya.”

The monk said, “I am not asking about the Nirmanakaya.”

The master said, “Just pay attention to the Nirmanakaya.”134. A monk asked, “What about it when the clear moon is in the sky?”

The master said, “What’s your name?”

The monk said, “Me.”

The master said, “Where is ‘the clear moon in the sky’?”135. A monk asked “Today is the sixteenth176; what about it?”

The master said, “East is east, west is west.”

The monk said, “What is ‘east is east, west is west’?”

The master said, “Seek but you will not find.”136. A monk asked, “What about it when I don’t understand at all?”

The master said, “I don’t understand even more so.”

The monk said, “Do you know that or not?”

The master said, “I’m not wooden-headed, what don’t I know?”

The monk said, “That’s a fine ‘not understanding’.”

The master clapped his hands and laughed.137. A monk asked, “What is a person of the Way?” The master said, “I always say ‘a person of Buddha’.”

138. A monk said, “Usually, if you say something, raise a hand or move a foot, you have completely fallen into my trap.

“Thỉnh thầy nói một câu ra ngoài lưới bẫy này.”

Sư bảo: “Lão tăng ăn cơm xong, chưa uống trà.”

139. Quan Ðại phu họ Mã hỏi:

- Hòa thượng có tu hành hay không?

Sư đáp:

- Lão tăng nếu tu hành ắt là việc họa.- Hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành?

- Ðại phu chính là người tu hành.

- Sao gọi con là tu hành?

- Nếu chẳng tu hành, đâu được lao vào địa vị làm bề tôi cho vua chúa. Có khi nào lâm vào hoàn cảnh thật khốn cùng (đói, lạnh, không có tiền) cũng không có ngày cởi mở ra được?

Ðại phu bèn rơi nước mắt lễ tạ.

140. Sư dạy chúng: “Xà-lê chẳng phải chẳng đem lại, lão tăng chẳng phải chẳng đối đáp.”

Lại nói tiếp: “Xà-lê chớ [đứng] nắm tay hay chắp tay [lễ bái], lão tăng sẽ chẳng đem giường thiền, phất tử đáp lại.”141. Tăng hỏi: “Chỗ nào nghĩ tưởng (tri thức) chẳng vói đến được?”

Sư đáp: “Đến đây.”

Tăng thưa: “Nay con ở bên đây tức là chỗ đi đến được. Thế nào là chỗ nghĩ tưởng chẳng vói đến được?”

Sư giơ tay lên bảo: “Ông gọi là cái gì?”

- Gọi là tay. Hòa thượng gọi là gì?

- Trăm thứ tên gọi, ta chỉ nói một.

- Chẳng dùng trăm thứ tên gọi để đến được, hòa thượng ngay đây gọi là gì?

“Please say something that goes beyond [my trap].”The master said, “I’ve finished lunch, but not yet had tea.”

139. Magistrate Ma (Ba) asked, “Do you do practice or not?”

The master said, “If I did practice I would be in serious difficulty.”

The magistrate said, “If you don’t do practice, who do you expect to do practice?”

The master said, “You are a person who does practice.”

The magistrate said, “Why do you call me a man who does practice?”

The master said, “If you haven’t ever practised, how could you have managed to be a servant to the ministers of the king? Has there never been a time when you have been starving and cold and penniless, yet have pulled through?”

The magistrate shed tears and expressed his gratitude.

140. The master instructed the assembly saying, “It is not that you are not bringing forth anything, nor that I am without a response.”

Another time he said, “If you don’t stand at attention or bow, I won’t use my whisk or chair in response.”141. A monk said, “Where is the place that intellect does not reach?”

The master said, “Come here.”

The monk said, “Now that I have come here, it is a place that has been reached. What is a place that thought cannot reach?”

The master held up his hand and said, “What do you call this?”

The monk said, “I call it a hand. What do you call it?”

The master said, “Out of the thousands of names I, too, use that one.

The monk said, “Without reaching for it by any of the thousands of names, right now what do you call it?”

- Nếu như thế, đó là chỗ ông nghĩ tưởng chẳng vói đến được.

Tăng lễ bái.

Sư bảo: “Thích Ca dạy, Tổ sư dạy, đó là thầy của ông [dạy đến chỗ ấy].”

Tăng thưa: “Tổ và Phật, người xưa đã nói xong rồi. Thế nào là chỗ nghĩ tưởng chẳng vói đến được?”

Sư lại giơ ngón tay lên bảo: “Gọi là gì?”

Tăng im lặng giây lâu.

Sư bảo: “Sao chẳng thẳng ngay đây nói đi. Còn nghi cái gì?”142. Tăng hỏi: “Thế nào là gia phong177 của hòa thượng?”

Sư bảo: “Lão tăng lãng tai, hãy hỏi to lên!”

Tăng hỏi lại, Sư bảo: “Ông hỏi gia phong ta, nhưng ta lại biết gia phong ông.”

143. Tăng hỏi:

- Khi muôn cảnh cùng lúc dấy lên thì thế nào?

Sư đáp:

- Muôn cảnh cùng lúc dấy lên.- Một hỏi thì một đáp dấy lên. Thế nào là chẳng dấy lên?

- Giường thiền này là cái chẳng dấy lên.

Tăng vừa đang lễ bái, Sư bảo:

- Nhớ được buổi nói chuyện này không?

- Nhớ được.

- Thử thuật lại xem!

Tăng toan thuật lại, Sư chẳng để ý.

The master said, “In that case, it is the place that intellect does not reach.”

The monk bowed.

The master said, “The teachings of Shakyamuni [Buddha] and the teachings of the Patriarchs are your guide [to it].”

The monk said, “The Patriarchs and the Buddhas have been spoken of by the ancients. What is the place that intellect does not reach?”

The master raised one finger and said, “What do you call it?”

The monk was silent.

The master said, “Why don’t you speak when knocked on the head? What other doubts do you have?”142. A monk asked, “What is your ‘family custom178’?”

The master said, “My ears are far away. Speak more loudly.”

The monk asked again.

The master said, “You asked about my family custom but I, on the contrary, found out all about your family custom.”143. A monk asked, “What about it when the ten thousand things arise together?”

The master said, “Ten thousand things arise together.”

The monk said, “One question and one answer have arisen. What has not arisen?”

The master said, “This chair has not arisen,”

While the monk was making his bow the master said, “Do you remember our conversation?”

The monk said, “Yes.”

The master said, “Try to repeat it.”

Whatever the monk tried to say the master refuted.144.Tăng hỏi:

- Thế nào là Phật ngay trước mắt?

Sư đáp:

- Ở trong điện đấy.- Đó là Phật tướng mạo. Thế nào là Phật?

- Tức tâm.

- Tức tâm vẫn là hạn lượng. Thế nào là Phật?

- Không tâm.

- Có tâm hoặc không tâm, có cho học nhân chọn lựa hay không?

- Có tâm hoặc không tâm, ông tha hồ chọn lựa, và hãy bảo lão tăng đã chọn thứ nào, sao cũng được?145. Tăng hỏi:

- Xa xôi đến gặp thầy, chưa biết gia phong thế nào?

Sư đáp:

- Ta chẳng nói với ai cả.- Vì sao chẳng nói với ai?

- Vì đó là gia phong của ta.- Hòa thượng đã chẳng nói với ai, tại sao bốn biển179 tụ tập về hòa thượng?

- Ông là biển, ta chẳng phải biển.

- Chưa biết việc trong biển thế nào?

- Lão tăng câu được một con.146. Tăng hỏi: “Kẻ chẳng gần được Phật, đó là người nào?”

Sư đáp: “Kẻ ấy chẳng phải là Phật.”

- [Làm thế nào mà] chẳng gần được?

- Nếu nói với ông rằng chẳng phải Phật, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải vật, được chăng?

- Là gì?

144. A monk asked, “What is the Buddha right before my eyes?”

The master said, “The one inside the Buddha Hall is”

The monk said, “That is an image of Buddha. What is Buddha?”

The master said, “Mind is.”

The monk said, “Mind is till something limited. What is Buddha?”

The master said, “Not mind is.”

The monk said, “Mind or not mind, do you allow me to choose between them?”

The master said, “Mind or not mind, you can choose as you wish, and, if you can, tell me which one it is and it will be all right.”145. A monk asked, “I’ve come a long way to see you; it’s not clear to me, what is your ‘family custom’?”

The master said, “I don’t talk about it to people.”

The monk said, “Why do you not talk about it to people?”

The master said, “That’s my family custom.”

The monk said, “You do not talk about it, but why do the four seas180 come to see you?”

The master said, “You are the sea, I am not the sea.”

The monk said, “It’s not clear to me, what is in the sea?”

The master said “I’ve hooked one!”146. A monk asked, “What sort of person is it that doesn’t associate with the Buddhas?”

The master said, “He is not a Buddha.”

The monk said, “How come he doesn’t associate with them?”

The master said, “If I tell you it is not Buddha, not a living thing, not an object, is that enough?”

The monk said, “What is it?”

- Nếu có tên, tức là Phật cũng được, chúng sanh cũng được.

- Chẳng phải như thế ấy, được không?

- Cuối cùng vẫn chưa đi cùng với ông.147. Tăng hỏi: “Thế nào là tâm bình thường?”

Sư đáp: “Chồn cáo, chó sói.”148. Tăng hỏi: “Bằng phương tiện nào để được ‘nghe mà không nghe’”?

Sư bảo: “Chưa nghe hãy gác lại, ông từng nghe thấy gì?”149. Tăng hỏi: “Từng nghe thầy có dạy ‘Châu ma ni181 tùy sắc.’ Thế nào là chính sắc?”

Sư gọi tên vị tăng. Tăng ứng đáp: “Dạ!”

Sư bảo: “Đến đây!”

Tăng liền đi qua, rồi hỏi tiếp: “Thế nào là chính sắc?”

Sư bảo: “Chỉ là tùy sắc (sắc do phản chiếu lại).”

150. Tăng hỏi: “Người tâm bình thường có được giáo hóa hay không?”

Sư đáp: “Ta chẳng từng đi qua cửa người ấy.”- Nếu như thế, phải chăng người ấy không chìm mất bờ bên kia182?

- Chính thật tâm bình thường!151. Tăng hỏi: “Thế nào học nhân giữ việc bổn phận?

Sư đáp: “Đến cuối đời, ông tách riêng cũng chẳng được.”

The master said, “If it is named, it is either Buddha or a living thing.”

The monk said, “Can’t it simply be just as it is?”

The master said, “In the end, I can’t go along with you.”tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương