Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang4/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

84. A monk asked, “What about it when a white cloud is independent?”

The master said, “How can you be at ease everywhere like a calm spring wind?”85. Tăng hỏi:

- Thế nào là trâu trắng ngoài đồng99?

Sư đáp:

- Ánh trăng chẳng dùng sắc.- Trâu ăn nuốt vật gì?

- Xưa nay chẳng nhai thứ gì.

- Thỉnh thầy nói cho một lời

- Lão tăng đang nói đấy.86. Sư dạy chúng: “Tâm toan nghĩ liền sai lẫn.”

Có vị tăng hỏi: “Khi tâm chẳng nghĩ thì sao?”

Sư đánh tăng ba cái, bảo: “Lão tăng chẳng cô phụ xà lê.”

87. Tăng hỏi:

- Hễ có hỏi có đáp liền rơi vào ý căn; chẳng rơi vào ý căn thầy đáp thế nào?

Sư đáp:

- Hỏi đi.- Xin thỉnh thầy nói!

- Chớ mang phải quấy đến!88. Tăng hỏi:

- Long Nữ đích thân dâng Phật100, chưa biết đem cái gì dâng?

Sư lấy hai tay làm thế cúng dâng.

85. A monk asked, “What is the white ox in the open ground101?”

The master said, ‘‘”The moonlight uses no colours.”

The monk said, “What things does it [the ox] eat?”

The master said, “Past and present, it has eaten nothing.”

The monk said, “Please say something about it.”

The master said, “I am obviously doing so.”86. The master addressed the assembly saying, “To seek for mind is to deviate from it.”

A monk asked, “What about it when mind is not sought?”

The master struck him three times and said, “I have not wronged you.”

87. A monk asked, “Usually when there are questions and answers, the intellect is involved. Without being involved with intellect, how will you respond?”

The master said, “Ask a question.”

The monk said, “Please say something.”

The master said, “Don’t bring good and bad here.”88. A monk asked, “the Dragon King’s daughter paid her personal homage to the Buddha102. How did she pay homage?”

The master pressed his hands together in the attitude of paying homage.89. Sư dạy chúng: “Phật pháp nơi đây, nói khó tức dễ, nói dễ tức khó. Chỗ khác thì khó thấy mà dễ biết. Chỗ lão tăng thì dễ thấy mà khó biết. Nếu lãnh hội được thì hành động tự tại trong thiên hạ.

“Chợt có người hỏi ‘Ở đâu đến,’ nếu nói với y ‘Từ châu Triệu đến’ lại là chê bai châu Triệu; nếu nói ‘Chẳng từ châu Triệu đến’ lại là chôn vùi (xem thường) chính mình. Các ông phải làm sao đáp họ?”

Tăng hỏi:

- Chạm mắt là chê bai. Hòa thượng làm thế nào được chẳng chê bai?

Sư đáp:

- Nếu nói chẳng chê bai, sớm là chê bai rồi!90. Tăng hỏi:

- Thế nào là con đường tu hành chân chánh?

Sư đáp:

- Khéo biết tu hành liền được; nếu chẳng khéo biết tu hành, liền rơi trong cõi giới của nhân quả.91. Sư lại nói: “Ta dạy ông nói. Nếu khi có ai hỏi, chỉ nói với y ‘Từ châu Triệu đến.’ Chợt hỏi “Châu Triệu nói Pháp gì?” chỉ nói với y ‘Lạnh liền nói lạnh, nóng liền nói nóng.’ Nếu lại hỏi thêm “Chẳng hỏi việc ấy’ thì chỉ bảo “Hỏi việc gì?” Nếu hỏi thêm “Châu Triệu nói Pháp gì?” liền nói với y ‘Lúc từ giã hòa thượng, ngài chẳng chuyển lời đến. Nếu thượng tọa cần biết việc châu Triệu, hãy tự đi hỏi lấy.”

92. Tăng hỏi: “Khi chẳng đoái trước đoái sau thì thế nào?”

Sư đáp: “Chẳng đoái trước sau hãy gác lại, ông đang hỏi ai?”89. The master instructed the assembly saying, “As for the Buddha-Dharma of this place: if you say it’s easy, it’s difficult. If you say it’s difficult, it’s easy. Somewhere else, it is difficult to see yet easy to know about. Where I am, it is easy to see yet difficult to know about. If you can understand this, you can go against the grain of the world.

“If a man asks you, ‘Where have you come from?’, and you say to him, ‘I’ve come from Chao-chou (Joshu),’ then you have slandered Chao-chou. If you say to him, ‘I have not come from Chao-chou’, you are slighting yourself. All of you, just how will you answer?”

A monk asked, “To sock you in the eye is to slander you. How is it possible to act without slandering you?”

The master said, “If you say it is not a slander, it is immediately a slander.90. A monk asked, “What is the path of true practice?”

The master said, “If you know how to practise, do it. If you do not know how to practise, you’ll probably fall into some world of cause and effect.”91. The master instructed the assembly saying, “I will teach you how to speak. If there is time when someone question you, just say, ‘I’ve come from Chao-chou (Joshu)’ If he asks, ‘What does Chao-chou say about the Dharma?’ just say to him, ‘When it’s cold, he says it’s cold; when it’s hot, he says it’s hot’. If he further asks, ‘I wasn’t asking about that kind of thing’, just say to him ‘What kind of thing were you asking about?’ If again he says, ‘What does Chao-chou say about the Dharma?’, just say, ‘When I left the master, he did not give me any message to pass on to you. If you must know about Chao-chou’s affairs, go ask him yourself”

92. A monk asked, “What about it when I look neither in front nor behind?”

The master said, “Setting aside looking neither in front nor behind, who are you questioning?93. Sư dạy chúng: “Ca Diếp103 truyền cho A-nan104, hãy nói Ðạt-ma truyền cho người nào?”

Tăng hỏi:- Vả như Nhị Tổ105 được tủy lại làm sao?

Sư đáp:


- Chớ chê bai Nhị Tổ!

Sư nói tiếp:

- Ðạt Ma cũng có nói: ‘Người ở ngoài được da, người ở trong được xương.’ Hãy nói còn người ở trong nữa được cái gì?

Tăng hỏi:

- Thế nào là đạo lý được tủy?

Sư đáp:


- Chỉ cần y nhận biết da, chỗ của lão tăng thì tủy cũng chẳng lập.

- Thế nào là tủy?

- Nếu như thế, da cũng tìm mà chẳng gặp.

94. Tăng hỏi:

- Ðường đường thế ấy, há chẳng phải là chánh vị106 của hòa thượng sao?

Sư đáp:


- Ông có biết người nào không cho phép như thế chăng?

- Nếu như thế thì người ấy riêng có vị!

- Ai là người riêng có vị?

- Ai là người chẳng riêng có vị?

- Mặc tình ông muốn gọi là sao cũng được.93. The master instructed the assembly saying, “Kashyapa107 transmitted it to Ananda108. Tell me, whom did Bodhidharma transmit it to?”

A monk asked, “Supposing that the Second Patriarch ‘got the marrow109’, what about it?”

The master said, “Don’t slander the Second Patriarch.”

The master then said, “Bodhidharma had a saying, ‘Someone Who is outside attains the skin; someone who is inside attains the bone.’ Tell me, what has the One who is inside attained?”

A monk asked, “What is the truth of ‘attaining the marrow’?”

The master said, “Simply he aware of the skin, where I am the marrow is not established.”

The monk said, “What is the marrow?”

The master said, “In that case, the skin too is sought and not found.”94. A monk asked, “Just as it is, so clear and present. How can it not be your ‘universal position110”?

The master said, “Do you know that there is someone who does not permit it to be so?”

The monk said, “In that case, he is at a different position.”

The master said, “Who is he who is at a different position?”

The monk said, “Who is he who is not different?”

The master said, “Call him whatever you like.”95. Tăng hỏi:

- Người thượng thượng vừa đẩy liền xoay. Khi người hạ hạ đến thì sao?

Sư đáp:

- Ông là thượng thượng? Hay hạ hạ?- Thỉnh hòa thượng đáp câu hỏi!

- Câu hỏi của ông còn chưa có chủ.

- Con từ bảy ngàn dặm đến đây, chớ tạo tâm hành với con.

- Câu hỏi này ta nhận từ ông, sao không cho tạo tâm hành?

Vị tăng này ngủ lại một đêm rồi đi.

96. Tăng hỏi: “Khi người chẳng chạy theo việc ngoài vòng111 đến đây thì thế nào?”

Sư bảo: “Ông là ai?”

Tăng thưa: “Tuệ Diên.”

Sư bảo: “Ông hỏi gì?”

Tăng thưa: “Hỏi về người chẳng chạy theo ngoài vòng.”

Sư vỗ tay lên đầu ông.97. Tăng hỏi:

- Thế nào là việc dưới áo nạp112?

Sư đáp:


- Chớ tự lừa dối mình.

98. Tăng hỏi: “Chân như, phàm, và thánh đều là lời mộng, thế nào là lời chân thật (chân ngôn)?”

Sư đáp: “Đừng nói đến hai thứ ấy nữa.”

- Hai thứ ấy hãy gác lại, thế nào là lời chân thật?

- Án-bộ-lâm-bát113.

95. A monk asked, “To a superior man, make one action and he moves on. What about when an inferior man comes?”

The master said, “Are you superior or inferior?”

The monk said, “Please answer.”

The master said, “In speaking you are not yet the master.”

The monk said, “I’ve come seven thousand miles, don’t play mind games with me.”

The master said, “I have received this question from you so how can mind games not be played?”

The monk stayed one night and left.

96. A monk said, “What about someone who does not follow anything that is peripheral114?”

The master said, “Who are you?”

The monk said, “Hui-yen (E’en).”

The master said, “What did you ask?”

The monk said, “About someone who does not follow anything that is peripheral.”

The master patted him on the head.97. A monk asked, “What is the fact of the ‘handing on of the robe115’?

The master said, “Don’t deceive yourself.”98. A monk asked, “True Reality’, ‘ordinary’, and ‘holy’ are all dream words. What is a true word?”

The master said, “Don’t say anything more about these two.”

The monk said, “Setting aside these two, what is a true word?”

The master said, “An-pu-lin-fa116.”

99. Tăng hỏi: “Thế nào là Triệu Châu?”

Sư đáp: “Cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc.”100. Tăng hỏi: “Thế nào là thiền định117?”

Sư đáp: “Chẳng định.”

- Vì sao chẳng định?

- Còn sống, còn sống!101. Tăng hỏi:

- Khi chẳng theo các vật thì thế nào?

Sư đáp:

- Nên như thế.- Có phải chính đó là việc bổn phận của người học?

- Theo, theo.102. Tăng hỏi: “Người xưa ba mươi năm một phen giương cung với hai mũi tên chỉ bắn được nửa người118. Hôm nay thỉnh thầy bắn trọn vẹn!”

Sư liền đứng dậy đi.99. A monk asked, “What is Chao-chou (Joshu)?”

The master said, “East gate, west gate, south gate, north gate.”100. A monk asked, “What is meditation119?”

The master said, “It is not meditation.”

The monk said, “Why is it ‘not meditation’?”

The master said, “It’s alive, it’s alive!”101. A monk asked, “What about it when I’m not chasing after various things?”

The master said, “Obviously, it is just like this.”

The monk said, “Isn’t this the fact of my own nature?”

The master said, “Chasing, chasing.”102. A monk asked, “In thirty years an ancient wise man only managed to shoot half a man with one bow and two arrows120. Today I ask the master to shoot perfectly.”

The master immediately stood up.

103. Sư dạy chúng:

- “Chí đạo không khó, chỉ ngại chọn lựa121.” Vừa có nói năng là chọn lựa. Lão tăng chẳng ở trong “minh bạch122”. Ông thấy được Tổ sư123 ở chỗ nào?

Tăng hỏi:

- Hòa thượng đã chẳng ở trong minh bạch, chỗ nào lại hướng đến?

Sư đáp:


- Ta cũng chẳng biết.

- Hòa thượng đã chẳng biết, vì sao nói chẳng ở trong minh bạch?

- Hỏi việc thì được, lễ bái đi rồi lui!

104. Sư dạy chúng: “Pháp vốn chẳng sanh, ngay đây ắt không diệt124.” Chẳng cần nói nữa. Vừa nói là sanh, chẳng nói là diệt. Các ông làm thế nào với đạo lý chẳng sanh diệt chẳng diệt?”

Tăng hỏi: “Ngay đây125 là chẳng sanh chẳng diệt chăng?”

Sư đáp: “Gã này chỉ nhận được cái lời chết.”105. Tăng hỏi:

- “Chí đạo không khó, chỉ ngại chọn lựa.” Vừa có nói năng là chọn lựa. Hòa thượng chỉ dạy người thế nào?

Sư đáp:

- Sao chẳng dẫn hết lời của người xưa?- Con chỉ nói được đến thế.

- Chỉ cái “Chí đạo không khó, chỉ ngại chọn lựa” này [là lời dạy của ta].103. The master instructed the assembly saying, “The True Way is without difficulty, just refrain from picking and choosing126.” To talk about it even a little is picking and choosing. Yet, I am not within ‘pure clarity127’. In what place can you see the Patriarch128?”

A monk asked, “You are not within ‘pure clarity’, so what place are you attentive to?”

The master said, “I don’t know either.”

The monk said, “You yourself do not know, so how can you say you are not within ‘pure clarity’?”

The master said, “Your question has been good. Now make your bow and retire.”

104. The master instructed the assembly saying, “The Dharma originally is unborn, right now it is undying129.” Nothing more need be said. To speak a little bit is ‘giving birth’. To not speak is ‘dying’. All of you, just what will you do about this unborn and dying truth?’’

A monk asked, “Right now130 was it unborn and dying?”

The master said, “This fellow can see only dead words.”

105. A monk asked, “The True Way is without difficulty, just refrain from picking and choosing.” To talk about it even a little is ‘picking and choosing’. How, then, do you instruct people?”

The master said, “Why do you not finish quoting the words of the ancient?”

The monk said, “I only can say until that point.”

The master said, “Only that ‘The True Way is without difficulty, just refrain from picking and choosing’ [is my instruction].106. Sư thượng đường: “Xem kinh cũng ở trong sanh tử, chẳng xem kinh cũng ở trong sanh tử. Các ông lại làm sao ra khỏi được?”

Tăng liền hỏi: “Nếu như khi cả hai (xem kinh và chẳng xem kinh) đều chẳng làm thì thế nào?”

Sư đáp: “Nếu thật thì được. Nếu chẳng thật thì làm sao ra khỏi sanh tử?”

107. Tăng hỏi: “Khi mũi kiếm bén mà sắc thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng là kiếm bén. Vậy sắc ở chỗ nào?”108. Tăng hỏi: “Khi khó khăn lớn lao đến, làm thế nào tránh?”

Sư đáp: “Khéo hợp đấy131.”

109. Sư thượng đường, im lặng giây lâu, rồi nói: “Ðại chúng thảy đều đến hay chưa?”

Ðáp: “Thảy đều đến rồi.”

Sư bảo: “Còn đợi một người nữa đến liền nói.”

Tăng nói:

- Xin nói rằng hòa thượng đang đợi người không đến

- Chính là người rất khó [gặp] được.110. Sư dạy chúng: “‘Tâm sanh tức mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt tức mỗi mỗi pháp diệt132.’ Các ông làm thế nào cho phải?”

Tăng bèn hỏi: “Nếu như khi chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào?”

Sư đáp: “Câu hỏi hay đấy.”

106. The master entered the hall to instruct the assembly and said, “Reading sutras is still within birth and death. Not reading the sutras is also within birth and death. All of you, right now what will you do to get out of birth and death?”

A monk asked, “Supposing neither is done, what about it?”

The master said, “If true, it is all right. If that’s not true, how can you get out of birth and death?”

107. A monk asked, “What about it when the blade of a sharp sword is keen?”

The master said, “I am a sharp sword. Where is the keenness?”108. A monk asked, “When great difficulties come upon us how can they be avoided?”

The master said, “Well come133!”109. The master entered the hall and, after sitting quietly for a while, said, “Is everyone here or not?”

Someone said, “Everyone is here.”

The master said, “I’m waiting for one more to come, then I’ll speak.”

A monk said, “I will tell you that you are waiting for a person who does not come.”

The master said, “It’s a person that’s really hard to find.”

110. The master instructed the assembly saying, “If mind is born, the myriad dharmas are born. If the mind dies, the myriad dharmas die134.’All of you, what will you do about this?”

A monk asked, “Supposing there is neither birth nor death, what about it?”

The master said, “That’s a good question.”

111. Trong giờ tham thiền, Sư bảo: “‘Sáng thì không sáng, nói tối là để thắp cho sáng.’ Ông ở bên nào135?”

Tăng thưa: “Chẳng ở hai bên.”

Sư bảo: “Như thế tức ở khoảng giữa.”

Tăng thưa: “Nếu ở khoảng giữa, liền có hai bên.”Sư bảo: “Ông ở nơi lão tăng bao lâu rồi? Dù nói năng được như thế ông chẳng ra khỏi ba câu136. Song, dù cho ra được, ông cũng còn ở trong ba câu. Ông phải làm sao?”

Tăng thưa: “Con sai khiến được ba câu.”

Sư bảo: “Sao chẳng nói như thế sớm hơn?”

112.Tăng hỏi:

- Thế nào là thông suốt mọi nơi?

Sư đáp:

- Lìa khỏi thiền kim cang137.

113. Sư dạy chúng: “ Hàng nạp tăng cần phải cắt đứt đầu Phật báo, hóa mới được.”

Tăng hỏi: “Cắt đứt đầu Phật báo, hóa138 là người nào?”

Sư đáp: “Chẳng phải cảnh giới của ông.”111. Once while speaking the master said, “Bright is not bright, to say dark is to make it light.” Which side are you on139?”

A monk said, “On neither side,”

The master said, “In that case, you’re in the middle.”

The monk said, “If in the middle, I would be on both sides.”

The master said, “How long have you been at my place? Though you talk like that, you have not managed to get beyond the three statements140. Even supposing that you are let outside of them, still you would be in the three statements. So what will you do?”

The monk said, “I can use the three statements.”

The master said, “Why didn’t you say so sooner?”

112. A monk asked, “What is ‘Travelling through the world’?” The master said, “Leaving ‘diamond Ch’an’141.”

113. The master instructed the assembly saying, “All of you monks, you must simply begin to cut off the heads of the Sambhogakaya and Nirmanakaya Buddhas142.”

A monk asked, “What is a man who cuts off the heads of the Sambhogakaya and Nirmanakaya Buddhas?”

The master said, “Not in your world.”

114. Sư dạy chúng:

- “Ðại đạo chỉ ở trước mắt, nhưng lại khó thấy143.”

Tăng bèn hỏi:

- Trước mắt thầy có hình dáng gì? Xin thầy chỉ ra cho người học thấy?

Sư đáp:


- Giang Nam hoặc Giang Bắc, ông hãy mặc tình 144.

- Như vậy hòa thượng không có phương tiện vì người sao?

- Ông vừa hỏi lão tăng việc gì?

115. Tăng hỏi: “Khi đã vào pháp giới, ‘có biết’ hay ‘không biết’?”

Sư bảo: “Ai vào pháp giới?”

- Nói như thế tức vào pháp giới ‘không biết’ rồi.

- Ngay cả tro lạnh cây khô cũng không, trăm hoa như gấm hiện đang là.

- Có phải là cái dụng của chỗ vào pháp giới hay không?

- Có chi dính dáng?116. Tăng hỏi: “Nếu là chỗ lý thật tế thì đến từ chỗ nào?”

Sư bảo: “Mời xà-lê nói lại một lần nữa.”117. Tăng hỏi: “Muôn cảnh cùng khởi, có người nào chẳng bị [cảnh làm] mê hoặc hay không?”

Sư bảo: “Có.”

- Thế nào là người chẳng bị làm mê hoặc?

- Ông tin có Phật pháp chăng?114. The master instructed the assembly saying, “The great way is right before your eyes. But actually it is hard to see145.”

A monk asked, “What form has that which is before our eyes? Show it to me.”

The master said, “Honan or Hopei, as you please146.”

The monk said, “Then have you no means to help people?”

The master said, “What did you ask me about a moment ago?”

115. A monk asked, “When the Dharma realm is entered, is it known about or not?”

The master said, “Who enters into the Dharma realm?”

The monk said, “In that case, the entering into the Dharma realm is not known about.”

The master said, “There are not even the cold ashes of a dead tree, clumps of flowers in hundreds of varieties just as they are.”

The monk said, “Isn’t this the expression of the state of having entered into the Dharma realm?”

The master said, “What relationship could there be?”116. A monk asked, “If this is the True Realm of Reality, where did it come from?”

The master said, “Please say that one more time.”117. A monk asked, “The ten thousand things arise together, then is there anyone who is not deluded [by them]?”

The master said, “There is.”

The monk said, “What is he who is not deluded?”

The master said, “Do you believe that there is a Buddha-Dharma or not?”

- Tin có Phật pháp. Người xưa đã nói như thế. Thế nào là người chẳng bị làm mê hoặc?

- Vì sao ông chẳng hỏi lão tăng?

- Vừa hỏi xong.

- Mê hoặc rồi.118. Tăng hỏi:

- Chưa biết người xưa và người nay, [chúng ta] có gần gũi được không?

Sư đáp:

- Gần thì có gần, mà chẳng đồng một thể.- Vì sao chẳng đồng?

- Pháp thân chẳng nói Pháp.

- Pháp thân chẳng nói Pháp, vậy hòa thượng có vì người hay không?

- Ta với tâm từ mà đáp lời.

- Sao lại bảo Pháp thân chẳng nói Pháp?

- Ta với tâm từ tìm cứu cha ông147, nhưng ông ta cuối cùng chẳng ra mặt.

119. Tăng hỏi:

- Khi học nhân nói chẳng thấy nhau, lại có hồi hỗ hay không?

Sư đáp:

- Có biết là có hồi hỗ.- Nếu không có [người] bị biết thì hồi hỗ cái gì?

- Nếu chẳng phải [có biết] thì đó là chính bản thân ông.

- Hòa thượng có bị biết hay không?

- Khi người đến gần, Đạo càng xa.

- Vì sao hòa thượng tự ẩn mình đi?

The monk said, “I believe there is a Buddha-Dharma, the ancients have said so. What is he who is not deluded?”

The master said, “Why don’t you ask me?”

The monk said, “I did ask.”

The master said, “Deluded.”tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương