Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệu


Tăng hỏi: “Thế nào là huyền trong huyền?” Sư đáp: “Ông nếu có mặt đây phải là bảy mươi bốn, bảy mươi lăm tuổi.” 42tải về 0.95 Mb.
trang3/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

41. Tăng hỏi: “Thế nào là huyền trong huyền?”

Sư đáp: “Ông nếu có mặt đây phải là bảy mươi bốn, bảy mươi lăm tuổi.”42. Tăng hỏi:Khi vua đòi Tiên-đà-bà thì thế nào?”

36. A monk asked, “What is Chao-chou’s (Joshu’s) master69?”

The master said, “You stupid oaf!”37. A monk asked, “What is the king’s search for a saidhava70?”

The master said, “Did you say you needed me here for something?”38. A monk asked, “What is the depth of the deep?”

The master said, “What depth of the deep should I talk about the seven of seven or the eight of eight?”39. A monk asked, “What is a saidhava?”

The master said, “A quiet place — Svaha71!”40. A monk asked, “What is a dharma that is not a dharma72?”

The master said, “South, north, east, west.”

The monk said, “How is this to be understood?”

The master said, “Up, down, and the four directions.”41. A monk asked, “What is the depth of the deep?”

The Master said, “If you are there, you are certainly seventy-four or seventy-five years old.”42. A monk asked, “What was the king’s search for saidhava?”

Sư chợt đứng dậy, khoanh tay trước ngực73.

43. Tăng hỏi: “Thế nào là đạo?”

Sư đáp: “Chẳng dám, chẳng dám.”44. Tăng hỏi: “Thế nào là Pháp?”

Sư đáp: “Sắc sắc chớp nhoáng74!”

45. Tăng hỏi:

- Châu Triệu cách phủ Trấn bao xa?

Sư đáp:

- Ba trăm dặm.- Phủ Trấn đến châu Triệu bao xa?

- Chẳng xa.46. Tăng hỏi: “Thế nào là huyền trong huyền?”

Sư đáp: “Huyền bao lâu rồi?”

- Huyền đến đây lâu rồi!

- Nhờ gặp lão tăng, ngươi mới thành người “huyền (sâu)” đến chết.47. Tăng hỏi: “Thế nào là chính mình của học nhơn?”

Sư đáp: “Có thấy cây bách trước sân chăng?”48. Sư thượng đường: “Nếu là người tham thiền lâu thì không gì mà chẳng phải chân thật, và ông sẽ thấu suốt xưa nay. Nếu là người mới vào chúng ông cần xét kỹ lý mới được.”

The master suddenly stood up with his hands folded on his chest75.’43. A monk asked, “What is the Way?”

The master said, “You’re too kind!”44. A monk asked, “What is the Dharma?”

The master said, “Ch’ih-ch’ih she-she76.”45. A monk asked, “How far is it from the province of Chao to the province of Chao?”

The master said, “Three hundred miles.”

The monk asked, “How far is it from the province of Chen to the province of Chao?”

The master said, “No distance.”46. A monk asked, “What is the depth of the deep?”

The master said, “How long has there been a ‘deep’?”

The monk said, “The deep has been here for ever.”

The master said, “Fortunately, you met me; you almost became someone who was ‘deeped’ to death.”47. A monk asked, “What is my self?”

The master said, “Well, do you see the oak tree in the front garden?48. The master entered the hall and said, “If you are someone who has long practised you are not without the reality, and you see into the past and present. If you are someone who has newly entered the assembly, you must begin to investigate the Truth.

“Chớ đuổi theo năm ba trăm, một ngàn, và cả chúng còn lại trong tùng lâm. Nếu ông gọi một người là trụ trì, và dù cho có hỏi y Phật pháp thì cũng giống hệt rang cát làm cơm. Ông không thể làm gì [với lời nói của y], [ông cũng] không thể mở miệng [đáp lại được].

“Mặt khác, nếu ông nói người sai ta đúng, mặt [ông] sẽ đỏ bừng [vì xấu hổ] và vì thế gian ông sẽ nói lời phi pháp.”

“Muốn chân thật sáng tỏ ý ấy, chớ cô phụ lão tăng!”49. Tăng hỏi: “Ở nơi trần tục đại diện chư thánh nói Pháp, thảy thuộc áo khoác. Chưa biết hòa thượng chỉ dạy người thế nào?”

Sư đáp: “Ở chỗ nào ông thấy lão tăng?”

- Thỉnh hòa thượng nói!

- Tăng cả nhà mà không ai lãnh hội lời nói của ông đấy.

Có vị tăng khác hỏi: “Thỉnh hòa thượng nói!”

Sư bảo: “Ông nói đi, ta nghe.”50. Tăng hỏi: “Chân [pháp] thì không để lại dấu vết. Vậy khi không thầy không trò thì thế nào?”

Sư đáp: “Ai khiến ông đến hỏi?”

Tăng thưa: “Chẳng phải ai khác.”

Sư liền đánh.51. Tăng hỏi:

- Việc ấy77 làm sao biện rõ?”

Sư đáp:

- Ta nghĩ ông hơi lạ đấy.- Làm sao biết được?

“Don’t just chase around [living off] the assemblies of three hundred, five hundred or a thousand monks, and the rest of the sangha. If you praise someone saying, ‘Oh, he’s a good priest’, and even if you ask him about the Buddha-Dharma, still it is like frying gravel to eat as food. You are not able to do anything about what he says, you can’t even open your own mouth [to reply].

“On the other hand, if you say, ‘He is wrong, I am right’, your face will turn bright red with shame and you will be making blasphemous statements in the world.

“If you sincerely strive to be clear about that mind [which neither praises nor blames], you will not have wronged me.”49. A monk asked, “To be in the secular world speaking about the Dharma on behalf of all the holy men is simply to be dependent on ornaments and artifices. It is not clear to me, how do you instruct people?”

The master said, “Where do you see me?”

The monk said, “Please tell me.”

The master said, “None of the monks in this whole hall understands what you’re saying.”

A different monk asked, “Please tell me.”

The master said, “You speak, I’ll listen.”50. A monk asked, “It is said, ‘The true teaching leaves no traces’. What about it when there is no teacher and no disciple?”

The master said, “Who made you come and ask this?”

The monk said, “Not someone else.”

The master struck him.51. A monk asked, “How is this fact78 known about?”

The master said, “I think you’re a little odd.”

The monk said, “How do you know?”

- Bảo nhậm hoặc chẳng bảo nhậm79, ông phải tự xem lấy.52. Tăng hỏi: “Thế nào là người không tri giải?”

Sư đáp: “Ông nói gì?”53. Tăng hỏi: “Thế nào là ý Tây sang?”

Sư bước xuống sàng thiền.

Người học thưa: “Chẳng có gì khác sao?”

Sư đáp: “Lão tăng chưa nói lời nào.”54. Tăng hỏi:

- Phật pháp bền lâu, làm thế nào dụng tâm?

Sư đáp:


- Ông thấy nhà Tiền Hán và Hậu Hán nắm cả thiên hạ, khi lâm chung [ngay cả] nửa tiền [vua] cũng không [có] phần.

55. Tăng hỏi: “Người đương thời lấy của cải làm quý, sa môn lấy gì làm quý?”

Sư bảo: “Mau ngậm miệng lại!”

- Nếu ngậm miệng thì có hay không có?

- Nếu miệng chẳng ngậm, làm sao nhận rõ được?56. Tăng hỏi:

- Thế nào là một câu80 của Triệu Châu?

Sư đáp:


- Nửa câu cũng không.

- Hòa thượng há không có [gì để nói] sao?

- Lão tăng chẳng phải một câu.

The master said, “Whether it’s accepting the responsibility81 or not, you must see for yourself.”52. A monk asked, “What is a man of no knowledge?”

The master said, “What are you talking about?”53. A monk asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master got up from his seat.

The monk said, “Is it nothing more than this?”

The master said, “I haven’t said anything yet.”54. A monk asked, “The Buddha-Dharma is eternal, how is the mind put to use?”

The master said, “Take a look at the times of the Former Han and Later Han [dynasties], the empire was well governed; but when the emperor was about to die, not even half a copper coin was left undivided.”55. A monk asked, “Men of today are honoured because of their wealth. For what is a sangha member honoured?”

The master said, “Shut your mouth right now.”

The monk said, “If I shut my mouth, do I have it or not?”

The master said, “If you don’t shut your mouth, how will you realize it?”56. A monk asked, “What is Chao-chou’s one word82?”

The master said, “There is not even half a word.”

The monk said, “Can it be that you have none?”

The master said, “I am not one word.”57. Tăng hỏi: “Thế nào được [chỗ] chẳng bị các cảnh làm mê hoặc?”

Sư duỗi một chân, tăng liền cổi giày của Sư ra. Sư thu chân lên. Tăng không nói được.58. Có vị tục quan hỏi:

- Phật còn ở đời, tất cả chúng sanh quy y Phật; sau khi Phật diệt độ, tất cả chúng sanh quy y chỗ nào?

Sư đáp:

- Không có chúng sanh.- Ngay lúc đang hỏi cũng không có sao?

- Còn tìm Phật nào khác?59. Tăng hỏi:

- Có người [nào] chẳng đền đáp bốn ân83 ba cõi84 hay không?

Sư đáp:


- Có.

- Người ấy thế nào ?

- Là ông, kẻ giết cha đây! Câu hỏi này chứng tỏ ông thiếu đấy.

60. Tăng hỏi: “Thế nào là ý của hòa thượng?”

Sư đáp: “Không có chỗ hành động.”61. Sư thượng đường: “Này huynh đệ! Chỉ đổi xưa và làm nay. Nếu chẳng sửa đổi, ông sẽ dính chặt đâu đó.”

62. Sư lại bảo: “Lão tăng ở trong đây hơn ba mươi năm, chưa từng có một vị thiền sư đến đây.

57. A monk asked, “How can you not lead the multitudes of the world astray?”

The master stuck out his foot. The monk took off one of the master’s sandals. The master brought back his foot. The monk could say nothing more.58. There was an official who asked, “In the days of the Buddha, all living things took shelter in the Buddha. After the Buddha entered nirvana, in what did all living things take shelter?”

The master said, “There are no living things.”

The official said, “Even as I ask [this]?”

This master said, “What other Buddha do you seek?”59. A monk asked, “Is there anyone who is requiting the four kindnesses85 in the three worlds86?”

The master said, “There is.”

The monk said, “What sort of person is he?”

The master said, “You parent killer! This one question shows you are lacking.”60. A monk asked, “What is your intention?”

The master said, “There is no method to it.”61. The master entered the hall and said, “Brothers, simply remake what has gone by and work with what comes. If you do not remake, you are stuck deeply somewhere.”

62. Another time the master said, “I have been here more than thirty years. Not yet has one Ch’an (Zen) man ever come here.

“Dù [họ] có đến, chỉ ngủ một đêm, ăn một bữa, vội ra đi để tìm một chỗ êm ấm.”

Tăng hỏi:

- Bỗng gặp thiền sư đến thì [thầy] nói gì với y?

Sư đáp:

- Cây nỏ ngàn cân chẳng vì chuột nhắt mà bắn.63. Sư bảo: “Này huynh đệ! Nếu từ phương nam đến liền cho xuống xe, nếu từ phương bắc đến liền cho lên xe. Do đó nói: ‘Đến người trên hỏi đạo liền mất đạo; đến người dưới hỏi đạo liền được đạo.’

64. “Huynh đệ! Người chánh nói pháp tà, pháp tà cũng thành chánh; người tà nói pháp chánh, pháp chánh cũng thành tà.

“Các nơi khó thấy mà dễ biết, ta trong này dễ thấy mà khó biết.

65. Tăng hỏi:

- Người chẳng bị thiện ác làm mê hoặc có siêu thoát hay không?

Sư đáp:

- Chẳng siêu thoát.- Vì sao chẳng siêu thoát?

- Vì có thiện ác.66. Có vị Ni hỏi:

- Lìa bỏ chỗ nói [năng] từ trước đến đây, thỉnh hòa thượng chỉ dạy?

Sư quát to bảo:

- Hãy đốt bình sắt cháy thành tro!

Vị Ni đem bình sắt đổ nước ra và mang đến thỉnh Sư đáp thoại.

Sư cười.


Even if one did come, after staying a night and grabbing a meal, he would quickly move on, heading for a warm and comfortable place.”

A monk asked, “If a Ch’an man happened to come here, what would you say to him?”

The master said, “The thousand-pound stone bow is not used to shoot a mouse.”

63. Another time the master said, “Brothers, if someone comes from the south, then I unburden him. If someone comes from the north, I load him up. Therefore, it is said, ‘If you go to a superior man to ask about the Way, the Way is lost. If you go to an inferior man to ask about the Way, the Way is gained.’”

64. Another time, the master said, “Brothers, if a truthful man expounds a heresy, that heresy is the truth. If a heretical man expounds the True Dharma, the True Dharma becomes a heresy.

“Everywhere it is hard to see but easy to know about. Where I am it is easy to see but hard to know about.”65. A monk asked, “Has someone who cannot be taken in by ‘good and bad’ liberated himself or not?”

The master said, “He has not liberated himself.”

The monk said, “Why has he not liberated himself?”

The master said, “Obviously he exists in good and bad.”66. A nun asked, “Setting aside the explanations given until now, please instruct me.”

The master shouted, “Burn an iron bottle to ashes!”

The nun then went and poured the water out of an iron bottle and brought it to the master saying, “Please answer.”

The master laughed at this.67. Tăng hỏi:

- Thế giới biến thành hang tối đen, chưa biết cái này87 rơi vào đường nào?

Sư đáp:


- Chẳng đoán trước được.

- Người nào mà chẳng đoán được?

- Ông thật quê mùa.

68. Tăng hỏi: “Không lời không ý mà thành câu nói. Đã không câu cú thì gọi cái gì là câu?”

Sư đáp: “Cao mà chẳng nguy, đầy mà chẳng tràn88.”

- Hiện nay hòa thượng là đầy? Hay là tràn?

- Sao ông hỏi ta thế?

69. Tăng hỏi: “Thế nào là vật linh?”

Sư đáp: “Trên đất sạch ỉa một đống cứt.”

- Xin hòa thượng ý chỉ đích xác

- Chớ não loạn lão tăng.70. Tăng hỏi: “Pháp thân vô vi chẳng rơi vào số loại. Thầy nói được hay không?”

Sư đáp: “Làm sao nói?”

Tăng: “Như thế ấy, [tôi] chẳng nói vậy.”

Sư cười.


71. Tăng hỏi:

- Thế nào là Phật? Thế nào là chúng sanh?

Sư đáp:

- Chúng sanh tức là Phật, Phật tức là chúng sanh.67. A monk asked, “It is said that the world will change into a black hole. It is not clear to me, what course will this89 follow?”

The master said, “It is not foretold.”

The monk said, “Who is it that does not foretell?”

The master said, “[You] stupid oaf!”68. A monk asked, “It is said, ‘Without words and without thinking, you can begin to make a statement.’Without words, what do you call a statement?”

The master said, “High yet not dangerous full yet not overflowing90.”

The monk said, “Right now, are you full or overflowing?”

The master said, “How is it that you ask me that?”69. A monk asked, “What is that which is spiritual?”

The master said, “A puddle of piss in the pure land.”

The monk said, “I ask you to reveal it to me.”

The master said, “Don’t tempt me.”70. A monk asked, “The Dharmakaya does nothing, it does not fall into the various categories.’Then can you talk about it or not?”

The master said, “How have you been able to talk about it?”

The monk said, “In that case, I have not spoken.”

The master laughed at this.71. The monk asked, “What is Buddha, and what is all living things?”

The master said, “All living things are Buddha, Buddha is all living things.”

- Không rõ, trong hai chúng sanh là gì?

- Hãy hỏi.72. Tăng hỏi: “Ðại đạo không gốc rễ, làm thế nào diễn tả?”

Sư đáp: “Ông vừa diễn tả đó.”

- Không gốc rễ là sao?

- Ðã không gốc rễ, chỗ nào trói buộc ông?73. Tăng hỏi:

- Người tu hành chân chánh có bị quỷ thần nhìn biết được hay không?

Sư đáp:

Nhìn biết được.- Lỗi [của người tu hành] ở chỗ nào?

- Lỗi ở chỗ [họ] tìm kiếm.

- Thế ấy ắt chẳng có tu hành.

- Đó là tu hành.74. Tăng hỏi;

- Trăng một mình trên trời, vậy ánh sáng từ đâu sanh?

Sư đáp:

- Trăng từ đâu sanh?75. Tăng hỏi: “Vốn nghe hòa thượng nói ‘Ðạo chẳng được do tu, chỉ chớ nhiễm ô.’ Thế nào là chẳng nhiễm ô?”

Sư đáp: “Xem xét kỹ trong ngoài.”

- Thầy có tự xem xét hay không?

- Ta xem xét.

- Bản thân thầy có lỗi gì mà tự xem xét?

- Ông có cái gì?

The monk asked, “It is not yet clear to me, of those two which is ‘all living things’?”

The master said, “Ask me.”72. A monk asked, “The Great Way has no root; how can it be expressed?”

The master said, “You just expressed it.”

The monk said, “What about ‘no root’?”

The master said, “There is no root. Where is it that you are being bound up?”73. A monk asked, “I wonder if a man of true practice can be perceived by gods and demons or not?”

The master said, “They can perceive him.”

The monk said, “Where is his fault?”

The master said, “Faults are wherever they are looked for.”

The monk said, “In that case, it is not practice.”

The master said, “It is practice.”74. A monk asked, “The solitary moon is in the sky, from where does its light emanate?”

The master said, “From where does the moon emanate?”75. A monk asked, “I’ve heard that you have said, ‘The Way is not acquired by practice, just don’t become degenerate.’ What is not being degenerate?”

The master said, “Closely examining inside and outside.”

The monk said, “Then do you yourself closely examine or not?”

The master said, “I closely examine.”

The monk said, “What fault do you have that you yourself closely examine?”

The master said, “What is it that you have?”76. Sư thượng đường: “Việc này như hạt châu sáng ở trong tay. Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán.”

77. “Lão tăng nắm một cọng cỏ dụng làm thân vàng Như Lai một trượng sáu, nắm thân vàng Như Lai một trượng sáu dụng làm một cọng cỏ.

Phật tức là phiền não, phiền não tức là Phật.”

Tăng hỏi:

- Phật phiền não là vì người nào?

Sư đáp:

- Phiền não vì tất cả mọi người.- Làm thế nào thoát khỏi được?

- Thoát khỏi để làm gì?78. Sư dạy chúng: “Lão tăng trong đây lấy việc bổn phận tiếp người. Nếu bảo lão tăng tùy căn cơ của người mà tiếp [dĩ nhiên] sẽ dùng ba thừa mười hai phần giáo. Nếu [họ] chẳng lãnh hội thì lỗi của ai?

“Về sau gặp kẻ tác gia, lão tăng sẽ nói chẳng cô phụ. Người hỏi bất kỳ là ai, ta vẫn lấy việc bổn phận tiếp người.”79. Tăng hỏi;

- Từ trước đến nay tức tâm là Phật91. Thầy có cho phép người học bàn bạc ‘chẳng tức tâm’ hay không?

Sư đáp:

- Tức tâm hãy gác lại, ở đây bàn bạc cái gì?76. The master entered the hall and said, “This fact is like a clear jewel in your hand. If a barbarian comes, it reveals a barbarian, if a Chinese comes, it reveals a Chinese.”

77. Another time the master said, “I can make one blade of grass be a sixteen-foot golden Buddha, and I can make a sixteen-foot gold Buddha be one blade of grass.

“Buddha is compulsive passions, compulsive passions are Buddha.”

A monk asked, “For the sake of whom does Buddha become compulsive passions?”

The master said, “For the sake of all people Buddha becomes compulsive passions.”

The monk said, “How can they be escaped?”

The master said, “What’s the use of escaping?”78. The master instructed the assembly saying, “Right here I am teaching people by means of my own nature. If I had to teach people according to their own root nature, I would naturally use the doctrines for the three types and twelve divisions to teach them. If you do not understand them [the doctrines] whose fault is it?

“After this, whenever I meet a good Ch’an (Zen) person, I will say, ‘I have not wronged him’. Whoever it is who questions me, I will teach him by means of my own nature.”79. A monk asked, “From long ago until now, it has been said that ‘mind is Buddha92.’ Will you allow me to discuss ‘not mind’ or not?”

The master said, “Setting aside mind, what is there to discuss?”80. Tăng hỏi:

- Gương xưa93 chẳng lau chùi, lại có chiếu soi hay không?

Sư đáp:


- Ðời trước là nhân, đời nay là quả.

81. Tăng hỏi:

-Khi ba dao94 chưa rơi thì thế nào?

- Âm u rùng rợn.

- Sau khi rơi thì thế nào?

- Mở rộng bao la.82. Tăng hỏi: “Thế nào là người ra khỏi ba cõi?”

Sư đáp: “Nhốt y chẳng được.”83. Tăng hỏi:

- Ngưu Ðầu khi chưa gặp Tứ Tổ95 thì trăm chim ngậm hoa cúng dường; sau khi gặp vì sao trăm chim chẳng ngậm hoa cúng dường?

Sư đáp:


- Ứng với thế gian; chẳng ứng với thế gian.

84. Tăng hỏi:

- Khi mây trắng tự tại thì thế nào?

Sư đáp:

- Ông làm sao giống như gió xuân nơi nơi nhàn?80. A monk asked, “The ancient mirror96 is not polished, then does it shine or not?”

The master said, “The previous life is the cause, the present life is the effect.”81. A monk asked, “What about it when the three pronged sword97 has not yet fallen?”

The master said, “Densely packed together.”

The monk said, “What about after it has fallen?”

The master said, “Wide open spaces.”82. A monk asked, “What is a man who gets out of the three worlds?”

The master said, “He can’t be trapped.”83. A monk asked, “When Nui-t’ou (Gozu) had not yet met the Fourth Patriarch98, all the birds held flowers in their mouths and gave offerings to each other. After he met him, why did all the birds not hold flowers in their mouths and make offerings to each other?”

The master said, “At one with the world, not at one with the world.”
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương