Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang13/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

466. Tung-shan (Tozan)536 asked a monk, “Where have you come from?”

The monk said, “From making sandals.”

Tung-shan said, “Have you done it by yourself or with the aid of others?”

The monk said, “With the aid of others.”

Tung-shan said, “Have the others then instructed you or not?”

The monk made no reply.

The master answered for him and said, “With your permission, it is just as you say.”

467. P’u-hua (Fuke)537 was eating lunch538 and, upon seeing him, Lin-chi (Rinzai) said, “P’u-hua is an ass!”

P’u-hua then brayed like an ass. Lin-chi said nothing more.

P’u-hua said, “That bastard Lin-chi has only one eye.”

Sư về sau nói: “Phổ Hóa chỉ cho Lâm Tế phần cỏ của chính mình539.”

468. Bảo Thọ540 hỏi Hồ Ðinh Giảo541: “Phải chính là Hồ Ðinh Giảo chăng?”

Giảo thưa: “Chẳng dám.”

- Đóng đinh hư không được chăng?

- Xin mời đóng đinh hư không.

Bảo Thọ liền đánh ông và bảo: “Về sau có vị thầy nhiều lời sẽ điểm phá cho ông.”

Sau Hồ Ðinh Giảo thuật lại cho Sư nghe, Sư bảo: “Ông nhân gì bị người khác đánh?”

Giảo thưa: “Chẳng biết lỗi ở chỗ nào?”

Sư bảo: “Chỉ một kẽ hở này sao chẳng làm gì được? Ông phải đi bảo người khác đánh ông nữa mới được.”

Ðinh Giảo liền lãnh hội.

Sư lại bảo: “Hãy đóng đinh một kẽ hở này.”469. Nhân Sư đang đi đường, gặp một bà già hỏi: “Hòa thượng trụ ở đâu?”

Sư đáp: “Phía tây của Ðông Viện ở châu Triệu.”

Sư thuật lại việc này và hỏi tăng: “Ông hãy nói ta dùng chữ “tây” nào?”

Một vị tăng đáp:

- Chữ “tây” của phía đông và tây.

Một vị tăng khác đáp:

- Chữ “tây” của nương ở.

Sư bảo:


- Hai người thảy làm được vị quan bán muối và sắt542.

The master later said, “He was simply offering (Lin-chi) the fodder of his own nature543.”468. Pao-shou (Hoju)544 asked Hu-ting-chiao (Koteiko)545, “Aren’t you Hu-ting-chiao?”

Hu-ting-chiao said, “You’re too kind.”

Pao-shou said, “Can you nail up the sky or not?”

Hu-ting-chiao said, “Please try to nail up the sky.”

Pao-shou slapped him and said, “After this some jabbering scholar will explain this for you.”

Hu-ting-chiao told the master about this.

The master said, “Why did you make him hit you?”

Hu-ting-chiao said, “I don’t know what my error was.”

The master said, “There’s but one seam, so what is to be done about it? You should go again and have him hit you.”

Hu-ting-chiao understood the point.

The master said, “Just nail up one seam.”

469. Once, while the master was walking in the road, he met an old woman who asked him, “Where do you live?”

The master said, “To the west of the East Temple in Chao-chou (Joshu).”

The master told this to his monks and said, “You tell me, what word did I use for ‘west’?”

One monk said, “The ‘west’ of east and west.”

Another monk said, “The character for ‘dwelling’.”

The master said, “Both of you are wholly qualified to be officials in the salt or iron offices546.”

470. Sư cùng quan thị lang đi dạo vườn, gặp con thỏ chạy qua. Thị lang hỏi: “Hòa thượng là đại thiện tri thức, khi con thấy hòa thượng vì sao con thỏ chạy?”

Sư bảo: “Lão tăng ưa giết.”471. Nhân Sư thấy vị tăng đang quét đất, bèn hỏi:

- Quét như thế có được sạch sẽ hay không?

Tăng thưa:

- Càng quét càng phải quét thêm.

- Làm sao mà không có một kẻ trừ bụi?

- Ai là kẻ trừ bụi?

- Lãnh hội chăng?

- Chẳng lãnh hội.

- Hãy đi hỏi Vân Cư547.

Vị tăng ấy đi hỏi Vân Cư:

- Thế nào là kẻ trừ bụi?

Vân Cư bảo:

- Gã mù đó!

472. Sư hỏi vị tăng:

- Ông ở đây bao lâu rồi?

Tăng thưa:

- Da, bảy mươi tám năm.

- Có thấy lão tăng chăng?

- Dạ thấy.

-Ta làm con lừa, ông làm sao thấy?

- Vào pháp giới thì thấy.

- Theo ta biết, ông chỉ đáp có một bên, ăn bao nhiêu cơm thật uổng.

- Thỉnh hòa thượng nói.

- Tại sao ông chẳng nói ‘Thấy hòa thượng khi nhìn trong máng cỏ’?

470. The master and an official were walking in the garden and saw a rabbit run away.

The official said, “You are a great and accomplished person, why did the rabbit run away when it saw you?”

The master said, “I like to kill.”

471. Once the master saw a monk sweeping and said, “You are sweeping like this; then have you made things clean or not?”

The monk said, “The more it’s swept, the more it needs to be swept.”

The master said, “How can there be no one who is expelling the dust?”

The monk said, “Who is the person who expels the dust?”

The master said, “Do you understand?”

The monk said, “No.”

The master said, “Go ask Yun-chu (Ungo)548 about this.”

The monk then went and asked Yun-chu, “What is the person who expels the dust?”

Yun-chu said, “He is a blind fool.”

472. The master asked a monk, “How long have you been here?”

The monk said, “Seventy-eight years.”

The master said, “Then have you met me?”

The monk said, “I have met you.”

The master said, “I am a donkey. How can you meet me?”

The monk said, “Entering into the Dharma world, I meet you.”

The master said, “As I thought, you have only one side. You have eaten up much of our rice uselessly.”

The monk said, “Please speak.”

The master said, “Why didn’t you say, ‘I meet you when I look into the feed bin’?”

473. Sư hỏi trị nhật:

- Hôm nay ăn rau sống hay rau chín?

Trị nhật đưa lên một cọng rau. Sư bảo:

- Kẻ biết ân thì ít, kẻ phụ ân thì nhiều.474. Có vị cư sĩ tại gia đến viện thắp hương, Sư hỏi vị tăng:

-Y ở đằng kia thắp hương lễ bái, ta với ông ở đây nói năng. Chính ngay đây, sanh ở đằng kia phải không?

Tăng thưa:

- Hòa thượng là gì549?

- Nếu vậy là sanh ở đằng kia.

- Nếu như thế là kiểu trước rồi550.

Sư cười.


475. Nhân Sư vào trong cung trở về, thấy một trụ đá khắc kinh551 mất một đoạn.

Tăng hỏi:

- Một đoạn của trụ đá bay lên trời hay xuống địa ngục?

Sư bảo:


- Cũng chẳng bay lên trời, cũng chẳng xuống địa ngục.

- Ði về đâu?

- Rơi đổ rồi.

476. Sư cùng Văn Viễn luận nghĩa mà chẳng được thắng cuộc là kết luận sau cùng, người thắng cuộc sẽ thua một cái bánh nướng.

Sư bảo: “Ta là một con lừa.”

Viễn nói: “Con là yên cương của lừa.”

Sư bảo: “Ta là phân lừa.”473. The master asked the cook, “For today’s meal, will it be raw vegetables or cooked vegetables?”

The cook held up a vegetable leaf.

The master said, “Those who know kindness are few; those who abuse kindness are many.”

474. There was a layman on his travels who came to offer incense at the temple.

The master asked a monk, “He is over there offering incense. We are here talking. Right now, is life going on over there?”

The monk said, “What are you552?”

The master said, “In that case, it is over there.”

The monk said, “In that case, it was that way before553.”

The master laughed.475. The master was returning from the king’s palace when he saw a stone sutra pillar554 with one part missing.

A monk asked, “Has that one part of the sutra pillar gone to Heaven or gone to Hell?”

The master said, “It has gone to neither Heaven nor Hell.”

The monk said, “Where has it gone?”

The master said, “It has fallen over.”

476. The master and his disciple Wen-yuan (Ban’en) were having a discussion in which they were not supposed to come to a decisive conclusion. The one who made a conclusion would have to buy some bean cakes.

The master said, “I am an ass.”

Wen-yuan said, “I am the harness of the ass.”

The master said, “I am the faeces of the ass.”

Viễn nói: “Con là con giòi trong phân.”

- Ông ở trong đó làm gì?

- Con ở trong đó qua hạ.

- Hãy đem bánh nướng đến đây.477. Sư đang ngồi, tăng vừa bước đến định hỏi, Sư bảo:

- Cám ơn sự bối rối của ông!

Tăng đang tỏ bày thưa hỏi, Sư bảo:

- Còn nữa à?478. Một hôm Sư đứng trước rèm nghe chim én kêu. Sư bảo:

- Chim én chiếp chiếp là gọi người để nói năng.

Tăng thưa:

- Con chưa hiểu, có phải chúng có tác ý hay không?- Lờ mờ nghe tợ khúc ca, gió hiu hiu thổi riêng là điệu ngâm555.

479.Có vị tăng từ giã đi nơi khác, Sư bảo:

- Ði đâu?

Tăng thưa:

- Ði Mân Trung (Phúc kiến).

- Mân Trung nhiều lính tráng, ông làm sao né tránh?

- Nhằm chỗ nào né tránh?- Khéo hợp đấy556.

480. Có vị tăng đang đi đến để thưa hỏi, thấy Sư đang ngồi lấy nạp y trùm đầu, liền lui gót.

Sư bảo:


- Xà-lê chớ bảo lão tăng chẳng đối đáp nhe!

Wen-yuan said, “I am the bugs in the faeces.”

The master said, “What are you doing in there?”

Wen-yuan said, “Passing the summer training period in there.”

The master said, “Go buy some bean cakes.”

477. While the master was sitting, a monk started to come forward to ask a question. The master said, “Thank you for your trouble.”

While the monk was trying to express his question, the master said, “Still?”478. Once the master was standing on the porch and heard some swallows chirping.

The master said, “That chirp-chirping of the swallows is their [way of] talking to us people.”

A monk asked, “It’s not clear to me, are they doing it intentionally or not?”

The master said, “Faintly hearing the suggestion of a melody, the wind is made to blow a different tune557.”

479. There was a monk who was taking leave.

The master said, “Where are you going?”

The monk said, “Fukien.”

The master said, “There are a great many soldiers in Fukien. How will you avoid them?”

The monk said, “Where can I go to avoid them?”

The master said, “Well come558!”

480. A monk was on his way to interview the master, but he saw that the master was sitting with his robe covering his head, he went back.

The master said, “You can’t say I didn’t answer you.”481. Sư hỏi vị tăng:

- Từ đâu đến đây?

Tăng thưa:

- Từ phương nam đến.

- Cùng với người nào làm bạn?

- Con trâu nước.

- Ông là một ông tăng tốt, nhân gì cùng súc sanh làm bạn?

- Vì chẳng khác559.

- Ông là một súc sanh tốt.

- Chẳng nhận.

- Chẳng nhận thì tùy, hãy đến đây và chọn ta làm bạn thay vì con trâu nước.482. Sư hỏi vị tăng: “Trong tăng đường có tổ sư (Đạt-ma) hay không?”

Tăng thưa: “Có.”

Sư bảo: “Gọi đến rửa chân cho lão tăng.”

483. Trong tăng đường có hai vị tăng nhường nhau chẳng chịu làm đệ nhất tòa. Chủ sự bạch với Sư.

Sư bảo:


- Thảy bảo họ làm đệ nhị tòa.

Chủ sự hỏi:

- Vậy bảo ai làm đệ nhất tòa?

- Thắp hương đi.

- Hương thắp rồi.

- Hương giới, hương định.484. Sư hỏi vị tăng: “Rời chỗ nào?”

Tăng thưa: “Lìa kinh đô560.”

481. The master asked a monk, “Where have you come from?’”

The monk said, “From the south.”

The master said, “Who has been your companion?”

The monk said, “A water buffalo.”

The master said, “You’re a good monk, why did you make a beast your companion?”

The monk said, “Because there are no differences561.”

The master said, “You’re a good water buffalo.”

The monk said, “I can’t accept it.”

The master said, “Forgetting that I don’t approve, come and take me as a companion in place of the water buffalo.”

482. The master asked a monk, “Is the Patriarch (Bodhidharma) in this hall or not?”

A monk said, “He is here”

The master said, “Tell him to come and wash my feet for me.”

483. In the monks’ hall there were two monks yielding to each other about who would sit in the first seat. One of the elder monks told the master about it.

The master said, “Both of them should sit in the second seat.”

The monk said, “Who will sit in the first seat?”

The master said, “Light the incense.”

The monk said, “It is lit.”

The master said, “The fragrance of rules, the fragrance of meditation.”484. The master asked a monk, “Where have you come from?”

The monk said, “From the capital562.”

- Ông có đi qua Ðồng Quan563 chăng?

- Chẳng đi qua.- Hôm nay bắt được gã bán muối lậu này564.

Nhân tiễn đưa một vị tăng qua đời, Sư bảo:

- Chỉ là một người chết lại được vô số người đưa.

Lại bảo:


- Có bao nhiêu kẻ chết đưa một kẻ sống.

485. Lúc đó có vị tăng hỏi:

- Là tâm sanh hay là thân sanh?

- Thân tâm đều vô sanh.

- Vật này là sao?

- Là một kẻ chết.

486. Có vị tăng thấy con mèo, hỏi: “Con gọi là con mèo, chưa biết hòa thượng gọi là gì?”

Sư bảo: “Chính ông gọi đó là con mèo.”487. Nhân vua của châu Trấn đến thăm, thị giả đến báo cho Sư.

Thị giả nói: “Vua đến!”

Sư nói: “Ðại vương muôn phước!”

Thị giả thưa: “Vua chưa tới, mới đến ngoài cổng.”

Sư bảo: “Chính ông nói đại vương đến.”

488. Nhân Sư lên nhà xí, gọi Văn Viễn, Văn Viễn ứng thinh:

- Dạ!


Sư bảo:

- Trong nhà xí chẳng thể nói Phật pháp với ông.

The master said, “Did you pass through the T’ung-kuan565 pass?”

The monk said, “I didn’t go through there.”

The master said, “Today I’ve caught a salt peddler566.”

Once the master was ‘seeing off’ a dead monk and said, “There is but one dead man, yet he got numberless people to see him off.”

Then he said, “How many dead men send off one living man?”

485. At the time a monk asked, “Is it mind that is born, or body that is born?”

The master said, “Mind and body are both unborn.”

The monk said, “Then what about that thing?”

The master said, “It’s a dead man.”486. There was a monk who saw a cat and asked, “I call that a cat. It is not clear to me, what do you call it?”

The master said, “It is you that calls it a cat.”487. Once the King of Chen came to visit and the master’s attendant came to inform him of it.

The attendant said, “The king has come.”

The master said, “How are you, Your Majesty?”

The monk said, “He’s not here yet, he’s at the temple gate.”

The master said, “Yet you said, ‘The king has come’.”

488. Once, while the master was in the latrine, he called out to Wen-yuan (Ban’en).

Wen-yuan answered, “Yes?”

The master said, “I’m in the latrine now and needn’t expound the Dharma any further for you.”

489. Nhân Sư đi ngang qua cung điện nhà vua, bèn gọi thị giả. Thị giả ứng thinh: “Dạ!”

Sư bảo: “Một điện công đức tốt.”

Thị giả không đáp được.

490. Sư đến Lâm Tế567. Đang lúc Sư rửa chân Lâm Tế hỏi:

- Thế nào là ý tổ sư từ tây sang?

Sư đáp:

- Ngay đây ta đang rửa chân.Lâm Tế bèn đến gần nghiêng tai như thể chưa nghe rõ.

Sư nói:


- Nếu hội liền hội. Nếu chẳng hội chớ nhai lại nữa. Ông phải làm sao?

Lâm Tế phất tay áo ra đi.

Sư nói:

- Ba mươi năm đi hành cước, hôm nay lầm giải thích cho người bỏ mặc ngoài tai.491. Nhân Sư đến chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai gặp Hàn Sơn và Thập Ðắc, Sư nói:

- Ðã lâu nghe tiếng Hàn Sơn và Thập Ðắc, đến đây chỉ thấy hai con trâu nước.

Hàn Sơn và Thập Ðắc liền làm trâu đấu nhau.

Sư quát lên!

Hàn Sơn và Thập Ðắc nghiến răng nhìn nhau.

Sư liền trở về tăng đường. Hai người đến tăng đường hỏi Sư:

- Nhân duyên vừa rồi là sao?

Sư bèn cười to ha hả.489. Once, while passing through the king’s palace, the master called to his attendant. The attendant answered. “Yes?”

The master said, “Fine indeed is the skilfulness of the palace.”

The attendant made no reply.

490. Once the master arrived at Lin-chi’s (Rinzai’s)568 place and began to wash his feet.

Lin-chi asked, “What is the mind that the Patriarch brought from the west?”

The master said, “Right now, I’m washing my feet.”

Lin-chi bent forward as if he had not heard the master’s words.

The master said, “If you understand, then understand. If you don’t understand, don’t keep pecking over it. What will you do?”

Lin-chi brushed off his sleeves and left.

The master said, “I’ve been travelling for thirty years, and today I have heedlessly given an explanation to someone.”

491. The master came to Kuo-ch’ing ssu (Kokusei-ji) on Mount T’ien-tai (Tendai), and met Han-shan and Shih-te (Kanzan and Jittoju).

The master said, “For a long time I’ve been hearing about Han-shan and Shih-te, but having come here I just see two water buffalo.”

Han-shan and Shih-te put their fingers on their heads like horns.

The master said, “Shoo! Shoo!”

Han-shan and Shih-te gnashed their teeth and glared at each other.

The master went back to the monks’ hall; the two men followed him and asked, “What about the circumstances that happened a moment ago?”

The master laughed heartily.

492. Một hôm, hai người hỏi Sư: “Ở đâu đến đây?”

Sư đáp: “Từ chỗ lễ bái năm trăm tôn giả đến.”

Hai người nói:

- Năm trăm tôn giả là năm trăm con trâu nước đấy!

Sư hỏi:

- Vì sao ông làm năm trăm tôn giả thành năm trăm con trâu nước?Hàn Sơn nói:

- Trời sanh! Trời xanh!

Sư cười to ha hả.

493. Lúc Sư đi hành cước, gặp hai vị am chủ. Một người là đứa bé chừa hai chỏm. Sư chào hỏi, nhưng hai người chẳng ngó ngàng tới.

Sáng sớm hôm sau, người là đứa bé chừa hai chỏm đem một nồi cơm đến để xuống đất chia làm ba phần. Am chủ kia đem tọa cụ đến gần nồi cơm và ngồi xuống. Đứa bé cũng đem tọa cụ đến ngồi gần đối nhau, nhưng họ không mời gọi Sư. Sư cũng đem tọa cụ tới gần nồi cơm rồi ngồi xuống. Đứa bé đưa mắt nhìn ngay mặt Sư.Am chủ bảo: “Chớ bảo là y mới dậy sáng sớm, nhưng đến bây giờ có người đã hành trình suốt đêm ở đây569.”

Sư nói: “Sao chẳng dạy dỗ hành giả này?”

Am chủ bảo: “Nó là con cái nhà tôi.”

Sư nói: “Nó gần như rời nhà và hoàn toàn tự do một mình570.”

Ðứa bé liền đứng dậy, ngoái nhìn am chủ và nói: “Nhiều lời làm gì?”

Ðứa bé từ đây vào núi ẩn luôn.

494. Nhân Sư đang xem kinh, Sa-di Văn Viễn đi vào.

492. Another day the two men asked the master, “Where have you come from?

The master said, “From paying respects to five hundred honourable priests.”

The two men said, “They’re five hundred water buffalos, those honourable priests.”

The master said, “Why are you making the five hundred honourable priests into water buffalos?”

Han-shan said, “Good Heavens!”

The master laughed heartily.493. When the master was on pilgrimage, he met two hermits. One of them appeared to be a young boy. The master gave greetings to them, but the two took pains not to look up.

Early the next morning the young boy brought one pot of rice, set it down on the ground, and divided it into three parts. The other hermit brought up his seat next to the pot and sat down. The young boy sat down across from him, but they did not call the master. The master brought up his own seat and sat down by the pot. The young boy looked straight into the master’s face.

The hermit said, “It is not as if he got up early, but still there is a night traveller here571.”

The master said, “Why don’t you give this traveller instruction?”

The hermit said, “He is a member of my family.”

The master said, “He’s almost left entirely alone and free572.”

The young boy then got up, looked at the hermit, and said, “Why are you such a chatter-box?”

He then went into the mountains and disappeared.494. Once, while the master was reading a scripture, Wen-yuan (Ban’en) came into his room.

Sư bèn lấy quyển kinh để một bên sao cho Văn Viễn thấy, rồi chỉ vào đó. Văn Viễn bèn bước ra.

Sư theo sau nắm đứng bảo: “Nói mau! Nói mau!”

Văn Viễn nói: “A-di-đà Phật, A-di-đà Phật573.”

Sư trở về phương trượng.495. Nhân Sa-di đồng hạnh đến tham học, Sư nói với thị giả:

- Ðuổi y đi

Thị giả hướng về Sa-di nói:

- Hòa thượng bảo đi.

Sa-di liền kính chào lui gót.

Sư bảo:


- Sa-di đồng hạnh được vào cửa574, còn thị giả ở ngoài cửa.

496. Lúc Sư đi hành cước đến viện của một vị tôn túc, vừa vào cửa gặp nhau liền nói: “Có chăng? Có chăng?”

Tôn túc giơ nắm tay lên.

Sư nói: “Nước cạn thuyền khó ghé.”

Rồi đi ra.

Sư lại đến một viện khác, gặp tôn túc liền nói:

- Có chăng? Có chăng?

Tôn túc giơ nắm tay lên.

Sư nói:


- Ông tha (cứu) hay đoạt (giết) đều được.

Sư lễ bái rồi đi ra.497. Một hôm Sư đưa xâu chuỗi lên hỏi trưởng lão Tân La:

- Chỗ ông ở có cái này hay không?

Trưởng lão đáp:

- Có.


The master turned the scripture so that Wen-yuan could see it and pointed to it. Wen-yuan left the room.

The master went after him, grabbed him, and said, “Speak quickly. Speak quickly!”

Wen-yuan said, “Amitabha Buddha! Amitabha Buddha575!”

The master went back to his room.495. Once a young novice came to interview the master.

The master said to his attendant, “Get him out of here.”

The attendant said to the novice, “The master wants you to leave.”

The novice bowed and left.The master said, “That young novice has entered the gate576, you are still outside the gate.”


tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương