Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang12/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

443. Nhân vị tăng từ giã ra đi, Sư bảo:

- Xà-lê đi ra ngoài, chợt có người hỏi có thấy Triệu Châu chăng, ông làm sao đối đáp?

Tăng thưa:

- Chỉ nói có gặp.

Sư bảo:

- Lão tăng là một con lừa, ông làm sao gặp?Tăng không đáp được.

444. Sư hỏi một vị tăng mới đến: “Từ đâu đến đây?”

Afterwards there was a monk who brought this up to Lo-p’u (Rakuho)495. Lo-p’u clacked his teeth [in reply].

Later the monk brought it up to Yun-chu (Ungo)496. Yun-chu said, “What need is there to reply?”

The monk reported these things to the master. The master said, “In the south there are many men who destroy their bodies and give up their lives.”

The monk said, “Please explain.”

The master started to explain but the monk pointed to another monk who was standing nearby and said, “That monk has already eaten his fill, how will you speak to him?”

The master desisted [in his explanation].

442. Once while the master was reading the Vajracchedika Sutra a monk asked, “ All the Buddhas and the Perfect Wisdom of all the Buddhas can all be attained from this sutra.’ What is this sutra?”

The master said, “Diamond Prajna-paramita Sutra. Thus I have heard. Once the Buddha was in Sravasti “

The monk said, “That’s not right.”

The master said, “I can’t amend the scriptures on my own.”443. Once when a monk was leaving, the master said, “You’re leaving. If someone asks you, ‘Have you seen Chao-chou (Joshu) or not?’, how will you reply to him?”

The monk said, “I will just say, ‘I met him’.”

The master said, “I am a donkey. How do you meet me?”

The monk had no answer.444. The master asked a newcomer, “Where have you come from?”

Tăng thưa: “Từ phương nam đến.”

- Lại biết có cổng châu Triệu chăng?

- Thầy biết có kẻ chẳng qua khỏi cổng chăng?

Sư quát to bảo:

- Gã bàn muối lậu này497!

Lại bảo tiếp:

- Huynh đệ! Cổng châu Triệu cũng khó qua.

- Thế nào là cổng châu Triệu?

- Cầu đá.

445. Có vị tăng từ Tuyết Phong498 đến, Sư bảo:

- Thượng tọa chớ trụ trong đây. Chỗ lão tăng ở đây chỉ là chỗ lánh nạn. Phật pháp trọn ở phương nam.

Tăng thưa:

- Phật pháp há có nam bắc sao?- Dù cho ông đến từ Tuyết Phong và Vân Cư499, ông cũng chỉ là kẻ vác bảng.

- Con chưa hiểu việc bên kia500 thế nào?

- Ông nhân gì ban đêm đến đái trên giường501?

- Sau khi thấu suốt 502 thì thế nào?

- Lại là ỉa cứt503.

The monk said, “From the south.”

The master said, “Well, are you aware that there is a barrier of Chao-chou (Joshu)?”

The monk said, “Are you aware that there are those who don’t cross the barrier?”

The master said, “You salt peddler504!”

Later he said, “Brothers, the barrier of Chao-chou is hard to pass through.”

Someone said, “What is the ‘barrier of Chao-chou’?”

The master said, “The stone bridge.”445. There was a monk who had come from Hsueh-feng’s (Seppo’s)505 place.

The master said, “Don’t stay at this place. Where I am is only a place where we keep out of the way of difficulties. The Buddha-Dharma is entirely in the south.”

The monk said, “How can there be north and south in the Buddha-Dharma?”

The master said, “Even though you have just come from Hsueh-feng and Yun-chu (Ungo)506, you are still only a ‘pole carrier’.”

The monk said, “It is not clear to me, what about the affairs down there?”507

The master said, “How come you wet your bed at night508?”

The monk said, “What about after there is penetration509?”The master said, “It’s still a pile of shit510.”

446. Sư dạy chúng: “Ở chỗ ta ở có sư tử ra khỏi hang, cũng có sư tử ở trong hang. Chỉ là khó được sư tử con.”

Lúc đó có vị tăng khảy tay để đáp thoại. Sư bảo:

- Là gì?

- Sư tử con.

- Ta gọi sư tử con, sớm là tội lỗi rồi. Ông có thể nhảy một bước khác nữa chăng?

447. Sư hỏi vị tăng mới đến:

- Từ đâu đến?

Tăng thưa:

- Từ Tuyết Phong đến.

- Tuyết Phong có lời gì dạy người?

- Hòa thượng thường nói: ‘Trọn mười phương thế giới là một con mắt của sa môn, mọi người các ông nhằm chỗ nào ỉa?’

- Xà-lê nếu trở lại nơi ấy, hãy cầm cái xẻng này theo

448. Nhân Sư đang xả y chia cho đại chúng, có vị tăng liền hỏi: “Hòa thượng xả hết cho đại chúng, vậy dùng cái gì?”

Sư gọi bảo:

- Kẻ châu Hồ!

Tăng ứng thinh:

- Dạ!

Sư bảo:


- Ông đang dùng cái gì?

449. Sư dạy chúng: “Chưa có thế giới, sớm có tánh này; khi thế giới hoại, tánh này chẳng hoại.”

Có vị tăng hỏi: “Thế nào là tánh này?”

Sư đáp:

- Năm uẩn bốn đại.- Ðây vẫn là hoại, thế nào là tánh này?

- Bốn đại năm uẩn.446. The master instructed the assembly, “At my place there is a lion that comes out of the cave, and a lion that stays in the cave. Yet, it’s difficult to have a cub.”

At that time a monk snapped his fingers as a reply.

The master said, “What’s that?”

The monk said, “A cub.”

The master said, “If I say it’s a cub, there is immediately transgression. Can you then make another leap?”

447. The master asked a new arrival, “Where have you come from?”

The monk said, “From Hsueh-feng’s (Seppo’s) place.”

The master said, “What has Hsueh-feng been saying as instruction to people?'”

The monk said, “He always says ‘Throughout the whole wide world there are one-eyed sangha members. All of you, where is it that you take a shit?’”

The master said, “If you should go back there, take this trowel with you.”

448. While the master was giving away material [to make robes] to the assembly, a monk asked, “You have completely given everything away, what will you use?”

The master said, “Man of Hu-chou!”

The monk said, “Yes?”

The master said, “What are you using?”449. The monk instructed the assembly saying, “When the world was not, this reality was. When the world is destroyed, this reality is not destroyed.”

The monk asked, “What is this reality?”

The master said, “Five attributes, four elements.”

The monk said, “Those can still be destroyed. What is this reality?”

The master said, “Four elements, five attributes.”

450. Có vị tọa chủ ở châu Ðịnh đến, Sư hỏi:

- Ðã quen sự nghiệp (tu pháp môn) gì?

Tọa chủ thưa:

- Kinh luật luận chẳng nghe mà giảng được.

Sư giơ tay chỉ ông, bảo:

- Lại giảng được cái này chăng?

Tọa chủ mờ mịt chẳng biết.

Sư bảo:


- Dù cho ông chẳng nghe mà giảng được, cũng chỉ là một gã giảng kinh luận. Khi gặp Phật pháp ông chẳng biết gì.

- Hòa thượng ngay đây nói năng, phải là Phật pháp chăng?

- Dù cho ông hỏi được và đáp được, thảy đều thuộc kinh luận, chẳng phải Phật pháp.

Tọa chủ im lặng không đáp.451. Sư hỏi một cư sĩ tập tu:

- Từ đâu đến đây?

Cư sĩ đáp:

- Từ một viện ở phía bắc đến.

- Sao viện đó giống viện này?

Cư sĩ không đáp được. Có vị tăng đứng bên cạnh, Sư sai tăng đáp thay cư sĩ.

Tăng nói:

- Từ viện kia đến.

Sư cười.

Sư lại sai Văn Viễn đáp thay.

Văn Viễn nói:

- Con chưa có lời nào với Thầy.452. Sư hỏi tọa chủ:

- Ðã quen sự nghiệp (tu pháp môn) gì?

Tọa chủ thưa:

- Giảng Kinh Duy-ma.450. There was a priest from Ting-chou (Joshu) who came to visit. The master asked him, “What practice do you undertake?”

The priest said, “Without listening to scriptures, commandments, or discourses, I understand them.”

The master raised his hand and pointed to it saying, “Well, do you understand that?”

The priest was flustered and didn’t know what to do.

The master said, “Even though you understand without listening, you are just a person who understands scriptures and disclosures. When it comes to the Buddha-Dharma, you don’t know anything about it.”

The priest said, “Your talking right now. Isn’t it the Buddha-Dharma?”

The master said, “Even though you can ask and answer questions, these are still things of the scriptures and discourses. It is not yet the Buddha-Dharma.”

The priest had no reply.451. The master asked a traveller, “Where have you come from?”

The traveller said, “From a temple in the north.”

The master said, “How is that temple similar to this one?”

The traveller could make no reply. There was a monk who was standing nearby and the master directed him to answer for the traveller.

The monk said, “ I’ve come from that temple.”

The master laughed.

The master then directed Wen-yuan (Bun’en) to answer for the traveller.

Wen-yuan said, “I have not yet had words with you.”452. The master asked a priest, “What practice have you been doing?”

The priest said, “Trying to understand the Vimalakirti-nirdesa Sutra.”

Sư bảo:

- Kinh Duy-ma nói ‘Đạo tràng ở mỗi bước chân511.’ Tọa chủ ở chỗ nào?

Tọa chủ không đáp được.

Sư sai Toàn Ích (một đệ tử của Sư) đáp thay tọa chủ.

Toàn Ích nói:

- Chỉ một câu hỏi này mà có thể nhận biết đạo tràng chăng?

Sư bảo:


- Thân ông là đạo tràng, vậy tâm ông ở chỗ nào? Nói đi!

- Hòa thượng đang tìm tâm của học nhân.

- Phải.

- Chỉ một câu hỏi, một câu đáp; vậy là cái gì?- Lão tăng chẳng ở trong tâm sở (không có tác ý) mà nhận biết Pháp vượt trên mắt tai mũi lưỡi thân ý.

- Ðã chẳng ở trong tâm sở, hòa thượng vì cái gì tìm?

- Vì ông nói không được.

- Pháp vượt trên mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng chẳng thể nhận biết. Vậy làm sao có thể nói được?

- Ăn đàm dãi của ta.453. Sư hỏi vị tăng: “Ông từng xem kinh Pháp Hoa chăng?”

Tăng thưa: “Dạ từng xem.”

Sư bảo:

- Trong kinh nói ‘Khoác nạp y và ở nơi vắng vẻ, được gọi là A-luyện-nhã512, người thế gian bị dối gạt vì điều đó.’ Ông làm sao lãnh hội?

Tăng lễ bái.

Sư bảo:

- Ông có khoác nạp y chăng?- Có khoác.

The master said, “In that sutra it is said, ‘The practice hall is at every step513’. Where are you at?”

The priest couldn’t answer.

The master directed Ch’uan-i (Zeneki, his disciple) to answer.

Ch’uan-i said, “Can’t the practice hall be seen in that question?”

The master said, “Your body is the practice hall. Where is your mind? Try to say something.”

Ch’uan-i said, “You are trying to seek out my mind.”

The master said, “That’s right.”

Ch’uan-i said, “Just these questions and answers; what are they?”

The master said, “I am not doing anything intentionally, yet I am aware of the Dharma that goes beyond eyes, ears, nose, tongue, body and mind.”

Ch’uan-i said, “If you are not doing anything intentionally, why are you seeking [for something]?”

The master said, “Because you were not able to say anything.”

Ch’uan-i said, “The Dharma goes beyond eye, ear, nose, tongue, body and mind, yet is not realized. Why can’t anything be said about it?”

The Master said, “Eat my saliva.”

453. The master asked a monk, “Have you studied the Saddharma Pundarika Sutra?”

The monk said, “I have.”

The master said, “In that sutra it says, ‘To wear the robe and live in a quiet place is given the name aranya514. The people of the world are deceived by it.’ What do you make of it?”

The monk bowed.

The master said, “Can you put on that robe or not?”

The monk said, “It’s on.”

- Chớ lừa ta.

- Làm sao để chẳng lừa thầy?

- Ta tự tạo kế sống, chớ nhận đùa lời của lão tăng.

454. Sư hỏi tọa chủ:

- Ðã quen sự nghiệp (tu pháp môn) gì?

Tọa chủ thưa:

- Giảng kinh Duy-ma.

- Ai là tác giả của kinh?

- Chính là con.

- Vì sao ông lại truyền cho con cháu?

Tọa chủ không đáp được.

Một hôm Sư thượng đường, vị tăng bước ra vừa lễ bái, Sư bèn chắp tay kính chào và lui gót.

Lại một hôm khác, tăng lễ bái, Sư bảo:

- Khéo khéo hỏi.

- Thế nào là thiền?

- Hôm nay trời mát chẳng đáp thoại.

456. Sư hỏi vị tăng mới đến:

- Từ phương nào đến?

Tăng thưa:

- Không phía nào đến.

Sư bèn xoay ngược lưng phía vị tăng. Tăng lấy tọa cụ và xoay theo Sư.

Sư bảo:


- Rất tốt, không phía nào.

457. Sư hỏi vị tăng khác mới đến: “Từ nơi nào đến đây?”

Tăng thưa: “Từ phương nam đến.”

- Ngoài ba ngàn dặm515 gặp nhau, chớ đùa với ta.

The master said, “Don’t deceive me.”

The monk said, “How can I not deceive you?”

The master said, “I can take care of myself, don’t play with my words.”454. The master asked a priest, “What practice are you doing?”

The priest said, “Learning the Vimalikirti-nirdesa Sutra.”

The master said, “Who is the author of that sutra?”

The priest said, “I am.”

The master said, “Why then did you transmit it to your descendants?”

The priest could not reply.

One day the master entered the hall and a monk started to come forward to ask a question. The master immediately bowed and retired.

Another time a monk came to ask a question and the master said, “Well done. Ask a question.”

The monk asked, “What is Ch’an (Zen)?”

The master said, “Today is overcast, I can’t reply.”456. The master asked a new arrival, “Where have you come from?”

The monk said, “From no direction.”

The master turned his back on the monk. The monk picked up his bowing cloth and turned around like the master.

The master said, “That’s a fine ‘no direction’.”457. The master asked a new arrival, “Where have you come from?”

The monk said, “From the south.”The master said, “Having met outside the three thousand miles516, don’t play with me.”

- Con chẳng hiểu.- Nhặt cành dương liễu517, nhặt cành dương liễu.

458. Phong Can518 đi đến Ngũ Ðài519, thấy một ông già ở dưới núi.

Phong Can nói:

- Phải là Văn-thù hay không?

Ông già đáp:

- Chẳng thể có hai Văn-thù.

Phong Can liền lễ bái, ông già ẩn mất.

Có vị tăng thuật lại với Sư, Sư bảo: “Phong Can chỉ đủ một con mắt.”

Sư bèn sai bảo Văn Viễn hãy làm ông già và Sư làm Phong Can.

Sư nói: “Phải là Văn-thù hay không?”

Văn Viễn thưa: “Há có hai Văn-thù?”

Sư bảo: “Văn-thù! Văn-thù!”

459. Có hai vị tăng mới đến. Sư hỏi vị đầu tiên: “Thượng tọa từng đến đây chăng?”

Tăng thưa: “Chưa từng đến.”

Sư bảo: “Uống trà đi.”

Sư lại hỏi tiếp vị tọa chủ kia: “Từng đến đây chăng?”

Tọa chủ thưa: “Từng đến.”

Sư bảo: “Uống trà đi.”

Viện chủ hỏi: “Bạch hòa thượng, người chưa từng đến dạy y uống trà đi thì hãy gác lại; đã từng đến vì sao dạy y uống trà đi?”

Sư gọi: “Viện chủ!”

The monk said, “I don’t understand.”

The master said, “Take up willow branches, take up willow branches520.”458. Feng-kuan (Bukan)521 came to the foot of Mount Wu-t’ai (Godai)522 and met an old man.

Feng-kuan said, “Aren’t you Manjushri?”

The old man said, “There cannot be two Manjushris.”

Feng-kuan bowed and the old man disappeared.

There was a monk who brought this up to the master.

The master said, “Feng-kuan had only one eye.”

The master then told Wen-yuan (Bun’en) to act as the old man, and he himself would act as Feng-kuan.

The master said, “Aren’t you Manjushri?”

Wen-yuan said, “There cannot be two Manjushris.”

The master said, “Manjushri, Manjushri.”459. The master questioned two new arrivals. The master asked the first one, “Have you been here before?’

The monk said, “No, I haven’t.”

The master said, “Go have some tea.”

The master then asked the other monk, “Have you been here before?”

The monk said, “Yes, I have.”

The master said, “Go have some tea.”

The monk asked, “Setting aside the fact that you told the one who’d never been here before to go have some tea, why did you tell the one who had been here before to go have some tea?”

The master said, “Head monk!”

Viện chủ ứng thinh: “Dạ!”

Sư bảo: “Uống trà đi.”460. Sư đến Vân Cư523. Vân Cư bảo: “Tuổi đã cao, sao chẳng tìm một chỗ trụ?”

Sư nói: “Chỗ nào trụ được?”

Vân Cư bảo: “Trước mặt có một nền chùa xưa.”

Sư nói: “Nếu như thế ấy thì hòa thượng tự trụ đi.”461. Sư lại đến Thù Du524. Thù Du bảo:

- Tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ trụ?

Sư đáp:

- Chỗ nào trụ được?Thù Du bảo:

- Tuổi đã cao mà chỗ trụ cũng chẳng biết.

Sư nói:

- Ba mươi năm quen cưỡi ngựa hay, hôm nay phải quất roi một con lừa.462. Sư lại đi đến phương trượng của Thù Du, ngước xem trên dưới, Thù Du bảo:

- Ðất bằng mà té ngã. Có ý gì?

Sư đáp:

- Chỉ vì tâm thô.463. Một hôm Sư cầm gậy đi lên pháp đường, đi từ đông sang tây.

Thù Du bảo: “Làm gì?”

Sư đáp: “Dò nước.”

Thù Du bảo: “Ta ở đây một giọt cũng không có, dò cái gì?”

Sư cầm gậy tựa vách rồi ra đi.

The head monk said, “Yes?”

The master said, “Go have some tea.”

460. The master arrived at Yun-chu’s (Ungo’s)525 place.

Yun-chu said, “You who are so old, why haven’t you found some place to stay?”

The master said, “Where is there to stay?”

Yun-chu said, “Right in front of you are the remains of an old temple.”

The master said, “In that case, live there yourself.”

461. The master arrived at Shuyu’s (Shuyu’s)526 place.

Shuyu said, “You are so old, why haven’t you found some place to stay?”

The master said, “Where is there to stay?”

Shuyu said, “You who are so old do not know the place to stay.”

The master said, “For thirty years I’ve ridden the best horses, yet today I must give the whip to an ass.”

462. The master later went to Shuyu’s room and looked it over. Shuyu said, “You’re losing your balance on flat ground. What for?”

The master said, “It’s just because my mind is so barbaric.”463. One day the master went into the main hall at Shuyu’s temple holding a staff, and walked around from east to west.

Shuyu said, “What are you doing?”

The master said, “Looking for water.”

Shuyu said, “I haven’t a drop here, what are you looking for?’

The master leaned the staff against a wall and left.

464. Trên đường đi Ðài Sơn có bà già thường tiếp đón và hỏi các vị tăng đến đó.

Một vị tăng hỏi: “Ðường Ðài Sơn đi về hướng nào?”

Bà bảo: “Cứ đi thẳng.”

Tăng vừa đi, bà bảo: “Lại một người nữa đi như thế.”

Sư nghe kể việc này, liền đi đến hỏi bà lão:

- Ðường Ðài Sơn đi về hướng nào?

Bà bảo:

- Cứ đi thẳng.Sư vừa đi, bà bảo:

- Lại một người nữa đi như thế.

Sư trở về thuật lại với đại chúng và bảo:

- Bà già bị lão tăng khám phá xong rồi.465. Sư thấy vị tăng đến, đưa cây gắp lửa lên chỉ cho ông và bảo: “Lãnh hội chăng?”

Tăng thưa: “Chẳng lãnh hội.”

Sư bảo: “Ông chẳng được gọi đó là ‘lửa’. Phần lão tăng đã nói xong rồi.”

Sư lại đưa cây gắp lửa lên bảo: “Lãnh hội chăng?”

Tăng thưa: “Chẳng lãnh hội.”

Sư lại bảo: “Từ đây hãy đi đến Châu Thư có hòa thượng ở núi Ðầu Tử527, ông hãy đến đó lễ bái và hỏi. Nhân duyên khế hợp thì chẳng cần trở lại528, chẳng khế hợp thì trở lại đây.”

Vị tăng ấy liền đi. Vừa đến chỗ hòa thượng Ðầu Tử, Ðầu Tử hỏi: “Vừa rời chỗ nào đến?”

Tăng thưa: “Rời Triệu Châu đến đây lễ bái hòa thượng.”

Ðầu Tử bảo: “Ông già Triệu Châu có lời gì chỉ dạy?”

464. On the road to Mount Wu-t’ai (Godai) there was an old woman who always conversed with the monks who came there.

A monk would ask, “Which way is it to the Wu-t’ai road?”

The old woman would say, “Go straight on.”

As the monk set off she would say, “There goes another one like that.”

The master heard of this and went to question her.

As the master set off, the old woman said, “There goes another one like that.”

The master then returned [to the temple] and told the assembly about what had happened and said, “Today I thoroughly saw through the old woman.”

465. The master saw a monk coming and held up a burning stick. Pointing to the stick the master said, “Do you understand?”

The monk said, “No.”

The master said, “You can’t call it ‘fire’. That’s all I have to say about it.”

Again the master held up the burning stick and said, “Do you understand?”

The monk said, “No.”

The master said, “From here, go to Shu-chu (Joshu) where T’ou-tsu (Tosu)529 lives. Go visit him and ask him about this.”

“If the circumstances for you are right, you needn’t come back here530. If they are not right, come back here again.”

The monk left and when he came to T’ou-tsu’s place, T’ou-tsu asked him, “Where have you come from?”

The monk said, “I’ve left Chao-chou (Joshu) especially to here.”

T’ou-tzu said, “What has Chao-chou been saying?”

Tăng bèn thuật lại lời trước.

Ðầu Tử bước xuống giường thiền, đi năm ba bước, rồi ngồi lại bảo: “Lãnh hội chăng?”

Tăng thưa: “Chẳng lãnh hội.”

Ðầu Tử bảo: “Ông về đi thuật lại cho Triệu Châu.”

Vị tăng ấy trở về thuật lại cho Sư. Sư bảo:

- Lãnh hội chăng?

Tăng thưa:

- Chưa lãnh hội.

Sư bảo:

- Cũng chẳng sai khác531.

466. Ðộng Sơn532 hỏi tăng: “Ở đâu đến đây?”

Tăng thưa: “Ðóng giày đến.”

- Tự đóng giày hay có người khác giúp?

- Có người khác giúp.

- Người khác có chỉ dạy xà-lê hay không?

Tăng không đáp được.

Sư đáp thay:

- Nếu ông cho phép thì chính như ông nói.467. Phổ Hóa533 ăn rau sống534, Lâm Tế thấy bảo:

- Phổ Hóa giống hệt một con lừa.

Phổ Hóa liền làm tiếng lừa kêu. Lâm Tế liền thôi.

Phổ Hóa nói:

- Đứa tớ nhỏ Lâm Tế chỉ đủ một con mắt.

The monk then told of what happened.

T’ou-tzu got up from his seat, took a few steps, sat down and said, “Do you understand?”

The monk said, “No.”

T’ou-tzu said, “Go back and tell Chao-chou about this.”

The monk then came back to Chao-chou and told the master what happened.

The master said, “Do you understand?”

The monk said, “Not yet.”The master said, “There’s no difference535.”


tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương