Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệutải về 0.95 Mb.
trang11/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

396. Tăng hỏi:

- Thế nào là báu trong túi426?

Sư đáp:


- Có thứ gì mà ông không ưa?

- Khi dùng chẳng hết thì sao?

- Trong nhà mình có thấy có giá trị chăng?

Lại bảo:


- Có dùng thì đắt giá, chẳng dùng thì giá rẻ.

397. Tăng hỏi: “Thế nào là ý đích thực của tổ sư?”

Sư khạc nhổ [như thể đang bệnh].Hỏi: “Việc trong kia thế nào427?”

Sư lại nhổ xuống đất.398. Tăng hỏi: “Thế nào là hạnh sa-môn?”

Sư đáp: “Lìa sa-môn hạnh.”399.Tăng hỏi: “Chỗ thật nghỉ ngơi, thỉnh thầy chỉ dạy!”

Sư đáp: “Chỉ ra tức chẳng nghỉ.”400. Tăng hỏi: “Khi không hỏi thì thế nào?”

395. A monk asked, “Clear yet not pure, muddy yet not turbid — what about this?”

The master said, “Not pure, not turbid.”

The monk said, “What is that?”

The master said, “What a pity.”

The monk said, “What is ‘travelling through the world’?”

The master said, “Leaving ‘diamond Ch’an428’!”

396. A monk asked, “What is ‘the treasure in the lining of the robe429’?”

The master said, “What do you dislike?”

The monk said, “What about when the action is not thorough-going?”

The master said, “Do you put a value on your own family?”

Later the master said, “If you act, it is is expensive; if you do not act, it is cheap.”

397. A monk asked, “What is the Patriarch’s clear and obvious mind?”

The master drooled [as if he were sick].

The monk said, “What is the fact of ‘there430’?”

The master spat on the ground.398. A monk asked, “What is the practice of a sangha member?”

The master said, “Leaving practice behind.”399. A monk asked, “Please point out the state of ‘true ease’.”

The master said, “Pointing it out makes it uneasy.”400. A monk asked, “What about when I have no questions?”

Sư đáp: “Ông lệch khỏi lời nói bình thường.”401. Tăng hỏi: “Khi bốn núi431 bức bách nhau thì thế nào?”

Sư đáp: “Không lộ dấu vết432.”

402. Tăng hỏi:

- Khi đến trong ấy433 nói chẳng được thì thế nào?

Sư đáp:


- Chẳng có điều gì để nói.

- Làm sao để nói?

- Nói chỗ chẳng thể nói được.

403. Tăng hỏi: “Tất cả câu nói trọn chẳng ra khỏi giới hạn [suy nghĩ của mình]. Thế nào là việc ra ngoài giới hạn?”

Sư gọi sa di Văn Viễn. Văn Viễn ứng thinh: “Dạ!”

Sư bảo: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

404. Tăng hỏi:

- Thế nào là thầy của Tỳ-lô434?

Sư bảo:


- Chớ nói lời thế tục.

405. Tăng hỏi: “‘Chí đạo không khó, chỉ e chọn lựa435.’ Thế nào là được chẳng chọn lựa?”

Sư đáp: “Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn quý nhất436.”

- Ðây vẫn là chọn lựa.

The master said, “You deviate from everyday talk.”

401. A monk asked, “What about when the four mountains close in on each other?”437

The master said, “There are no signs of escape438.”

402. A monk asked, “What about it when upon arriving ‘here439’ nothing can be said?”

The master said, “Nothing can be said.”

The monk said, “What shall I call it?’

The master said, “That about which nothing can be said.”403. A monk asked, “All possible verbal expressions completely fail to go beyond limits [of one’s own thinking]. What is the fact that is beyond limits?”

The master called to his attendant Wen-yuan (Bun’en). Wen-yuan answered, “Yes?”

The master said, “What time is it?”

404. A monk asked, “What is the teacher of Vairocana440?”

The master said, “Don’t use profanity.”405. A monk asked, “‘There’s nothing difficult about the True Way, just refrain from picking and choosing441.’ What is ‘not picking and choosing’?”

The master said, “‘In Heaven above and Earth below, I alone am honoured442.’”

The monk said, “That is still ‘picking and choosing’.”

- Gã quê dốt! Chỗ nào là chọn lựa?406. Tăng hỏi:

- Thế nào là người ra ngoài ba cõi443?

Sư đáp:


- Ngặt vì lão tăng ở trong ba cõi.

407. Tăng hỏi: “Người biết ‘có’ và biết ‘không’444 thì thế nào?”

Sư đáp: “Ông nếu hỏi nữa là cố truy hỏi lão tăng.”408. Sư dạy chúng: “Hãy hướng về phương nam đi đến tùng lâm, chớ ở nơi đây.”

Có vị tăng hỏi: “Hòa thượng ở đây là chỗ nào?”Sư đáp: “Chỗ ta ở đây là rừng củi445.”

409. Tăng hỏi: “Thế nào là thầy của Tỳ-lô?”

Sư đáp: “Tánh là đệ tử446.”

410. Tăng hỏi:

- Khi về nguồn được chỉ thì thế nào?

- Thật lăng xăng!

- Kính thăm thầy.-“Kính thăm thầy” từ chỗ nào khởi447?

411. Tướng công họ Lưu vào viện gặp Sư đang quét đất, ông hỏi: “Thầy là đại thiện tri thức448 vì sao lại quét bụi?”

The master said, “You stupid oaf! Where is the ‘picking and choosing’ in it?”406. A monk asked, “What is a person who is outside the three worlds449?”

The master said, “But I am inside the three worlds.”407. A monk asked, “What about a person who is aware of ‘is’ and ‘is not450.”

The master said, “If you ask again you will be purposefully questioning me.”408. The master instructed the assembly saying, “Don’t stay here, get yourselves to the ‘forests’ in the south.”

A monk asked, “What kind of place is it where you are?”The master said, “Where I am there is brushwood451.”

409. A monk asked, “What is the teacher of Vairocana?”

The master said, “Reality is a disciple452.”

410. A monk asked, “What about when ‘By returning to the root the essence is attained’?”

The master said, “That’s being very hasty.”

The monk said, “Thank you.”

The master said, “Where does that ‘thank you’ come from453?”411. Lin Hsiang-k’ung (Ryu Shoko) came to the temple, saw the master sweeping the ground and asked, “You are an accomplished person454, why are you sweeping the dusts?”

Sư đáp: “Bụi từ ngoài đến455.”412. Tăng hỏi:

- Khi kiếm bén ra khỏi vỏ thì thế nào?

Sư đáp:

- Ðen.


- Xin hỏi thẳng, làm thế nào biện rõ trắng đen?

- Ta không phí thì giờ vì việc ấy.- Thầy làm thế nào ứng xử với người đang đứng khoanh tay trước mặt456?

- Ngay khi ta thấy tay ông khoanh.

- Khi chẳng khoanh tay thì thế nào?

- Ai là kẻ tay chẳng khoanh?413. Tăng hỏi:

- Thế nào là chỗ đắc lực của sa-môn?

Sư đáp:

- Ông ở chỗ nào mà chẳng đắc lực?414. Tăng hỏi: “Thế nào là chỗ hòa thượng chỉ dạy học nhân?”

Sư đáp: “Trước mắt ta không có học nhân.”- Nếu như thế ấy thầy chẳng ra đời457.

Sư liền kính chào.415. Tăng hỏi:

- Ý tổ và ý giáo là đồng hay khác?

Sư nắm tay lại đặt trên đầu.

Tăng thưa:- Hòa thượng vẫn còn có cái ấy458 sao?

The master said, “They’ve come from the outside459.”

412. A monk asked, “What about when the sharp sword is drawn from its scabbard?’

The master said, “Black.”

The monk said, “I have asked straightforwardly, how do you discern ‘white’?”

The master said, “I don’t have any time to waste [on that].”

The monk said, “How do you deal with the man with folded hands who is in front of you460?”

The master said, “As soon as I see your folded hands.”

The monk said, “What about it when there are no folded hands?”

The master said, “Who is it that has no folded hands?”413. A monk asked, “Where can a sangha member be of service?”

The master said, “Where can you not be of service?”414. A monk asked, “What is the place that you instruct your disciples about?”

The master said, “There is no disciple in front of me.”

The monk said, “In that case, you have not come out into the world461.”

The master took his leave.415. A monk asked, “Is the mind of the Patriarch and the mind of the scriptures the same or different?”

The master made a fist and put it on his head.

The monk said, “Do you still have that462?”

Sư giở mũ để xuống bảo:

- Ông muốn nói với lão tăng cái gì?

416. Tăng hỏi:

- Khi tâm chẳng dừng chẳng trụ thì thế nào?

Sư đáp:

- Là vật sống, nhưng [nói về] cái ấy tức bị tâm thức sai khiến.- Thế nào chẳng bị tâm thức sai khiến?

Sư liền cúi đầu.417. Tăng hỏi: “Ðạo từ đâu sanh?”

Sư đáp: “Cái ấy463 là sanh, nhưng đạo chẳng thuộc sanh diệt.”

- Phải là thiên nhiên hay không?

- Cái ấy là thiên nhiên, đạo thì chẳng như thế.

418. Tăng hỏi:

- Ý của tổ và ý của giáo là đồng hay khác?

Sư đáp:

- Nếu ông lãnh hội được ý của tổ liền lãnh hội ý của giáo.419. Tăng hỏi:

- Thế nào là đi trong dị loại (Cái dụng của sai biệt trong tính bình đẳng)?

Sư đáp:

- Án-bộ-lâm, án-bộ-lâm464.

420. Tăng hỏi: “Khi cao vót khó lên thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng tự đang ở chót đảnh.”- Làm thế nào ứng phó khi đường Tào Khê465 dốc đứng?

The master took his cap off and said, “What is it that you have to say to me?”416. A monk asked, “What about it when the mind neither stops nor moves on?”

The master said, “It’s alive! But [saying] that is obviously making use of it with the intellect.”

The monk asked, “How can you not make use of it with the intellect?”

The master bowed his head.417. A monk asked, “From what is the Way born?”

The master said, “That466 would be being born, but the Way is not subject to birth and death.”

The monk said, “Isn’t that nature?”

The master said, “That is nature, however the Way is not so.”

418. A monk asked, “Are the mind of the Patriarch and the mind of the scriptures the same or different?”

The master said, “If you can understand the mind of the Patriarchs, you will understand the mind of the scriptures.”419. A monk asked, “What is the action of difference in sameness?”

The master said, “An-bu-un-Ia 467 (An-bu-rin-patsu)!”420. A monk asked, “What about when the high pinnacle is difficult to climb?”

The master said, “I myself am on the mountain.”

The monk said, “How do you deal with the steepness of Ts’ao-ch’i (Sokei) road468?”

- Tào Khê không phải đường tốt.

- Gần đây vì sao chẳng có ai đến được?

- Vì đường cao vót.421. Tăng hỏi:

- Thế nào là trăng báu ngay giữa trời469?

Sư đáp:

- Lỗ tai lão tăng bị lấp bít.422. Tăng hỏi: “Khi mảy may có sai470 thì thế nào?”

Sư đáp: “Thô.”

- Khi ứng cơ thì thế nào?

- Mời.


423. Tăng hỏi: “Thế nào là hạnh sa-môn?”

Sư xòe tay phẩy áo.424. Tăng hỏi:

- Chỗ mạng sống của Tổ Phật chẳng đoạn dứt thì thế nào471?

Sư đáp:


- Không người biết.

425. Tăng hỏi: “Con chưa hiểu quyền cơ472 gọi là gì?”

Sư đáp: “Gọi là quyền cơ.”426. Tăng hỏi: “Học nhân mới vào tòng lâm chẳng lãnh hội, xin thầy chỉ dạy?”

Sư bảo: “Ông đã vào tòng lâm. Điều gì hơn việc ấy thì chẳng phải lãnh hội.”

The master said, “Ts’ao-ch’i’s road is no good.”

The monk said, “Why is it that no one arrives there these days?”

The master said, “Because it is a high pinnacle.”

421. A monk asked, “What is the precious moon in the sky473?”

The master said, “My ears are all clogged up.”422. A monk asked, “What about when there is a ‘hair’s breadth of differentiation474’?”

The master said, “Course.”

The monk said, “What about when the situation is responded to?”

The master said, “Bending.”423. A monk asked, “What is the practice of a sangha member?”

The master brushed off his clothes.424. A monk asked, “What about that which is continuous between the Buddhas and Patriarchs475?”

The master said, “No one knows about it.”425. A monk asked, “It’s not clear to me, what is a ‘temporary expediency”476 to be called?”

The master said, “A ‘temporary expediency’.”426. A monk asked, “I have recently entered the forest (Zen monastery) and have no understanding. I beg for your teaching.”

The master said, “You have entered the forest. Any more than this is not understanding.”427.Tăng hỏi:

- Bậc cổ đức từ trước đem gì để chỉ dạy người?

Sư đáp:

- Nếu ông không hỏi, lão tăng cũng chẳng biết có cổ đức.- Thỉnh thầy chỉ dạy.

- Lão tăng chẳng phải cổ đức.428. Tăng hỏi: “Hoa Phật477 chưa phát, làm sao biện rõ được chân thật?”

Sư đáp: “Là chân hay là thật478?”

- Ðó là việc trên phần của người nào?

- Lão tăng có phần, xà-lê có phần.

429. Tăng hỏi: “Thế nào là Phật?”

Sư bảo: “Ông là người nào?”430. Tăng hỏi: “Khi con đường thẳng tắt trước mặt thì thế nào?”

Sư đáp: “Đường thẳng tắt thì ngay trước mặt.”431. Tăng hỏi:

- Thế nào là trong huyền mà chẳng đoạn huyền479?

Sư đáp:


- Ông hỏi ta là chẳng đoạn huyền.

432. Tăng hỏi: “Khi hoa Phật chưa phát, thế nào biện rõ được chân thật?”

Sư đáp: “Ðã phát.”

- Con chưa hiểu là chân hay là thật?

- Chân tức thật, thật tức chân.427. A monk asked, “How have the ancient worthies of the past instructed men?”

The master said, “If it was not for your question, I would not know about the ancient worthies.”

The monk said, “Please instruct me.”

The master said, “I’m not an ancient worthy.”428. A monk asked, “The Buddha flower480 has not yet opened, how can True Reality be discerned?”

The master said, “Is that true or real481?”

The monk said, “The fact of whose nature is it?”

The master said, “I have a nature, you have a nature.”

429. A monk asked, “What is Buddha?”

The master said, “Who are you?”430. A monk asked, “What about it when the road is directly ahead?”

The master said, “The road is directly ahead.”431. A monk asked, “What is the unending depth of the Deep482?”

The master said, “Your questioning me is the unending depth.”432. A monk said, “When the satori flower has not yet opened, how can Reality be discerned?”

The master said, “It is opened.”

The monk said, “It’s not clear to me, is it ‘true’ or is it ‘real’?”

The master said, “True is real, real is true.”433. Tăng hỏi: “Có người nào chẳng đền đáp bốn ân trong ba cõi483 hay không?”

Sư đáp: “Có.”

- Là người nào?

- Chính ông cô phụ ân đức này.434. Tăng hỏi: “Kẻ nghèo này đến, thầy đem vật gì cho họ?”

Sư đáp: “Ông chẳng thiếu thốn.”435. Tăng hỏi: “Thế nào là ông chủ chính của châu Triệu?”

Sư đáp: “Lão tăng là Tùng Thẩm.”436. Có bà già hỏi:

- Già này là thân năm chướng, làm thế nào khỏi được?

Sư bảo:

- Hãy nguyện cho mọi người sanh lên trời và nguyện cho già này chìm mãi nơi biển khổ.437. Tăng hỏi:

- Khi trăng sáng giữa trời thì thế nào?

Sư đáp:

- Ông vẫn là kẻ ở thềm bậc484.

- Thỉnh thầy tiếp cho con qua khỏi thềm bậc.

- Khi trăng đã xuất hiện, hãy đến gặp ta.

438. Có lúc Sư dạy chúng: “Lão tăng lúc mới đến Dược Sơn485 được một câu, từ đó đến nay được no tràn.”

433. A monk asked, “Is there anyone who is not requiting the four kindnesses in the three worlds486?”

The master said, “There is.”

The monk said, “Who is it?”

The master said, “You ungrateful and immoral fool!”434. A monk asked, “This poor man has come, what will you give him?”

The master said, “You are not lacking.”435. A monk asked, “What is the true master of Chao-chou (Joshu)?”

The master said, “I am Ts’ung-shen.”436. An old woman asked, “I have a body with the five hindrances. How can I escape them?”

The master said, “Pray that all people are born in Heaven and pray that you yourself drown eternally in a sea of hardships.”437. A monk asked, “What about it when the clear moon is in the sky?”

The master said, “You’re still a person of categories487.”

The monk said, “Please lead me out of categories.”

The master said, “When the moon has set, come and see me.”438. Once the master instructed the assembly saying, “When I went to Yueh-shan’s488 (Yakusan’s) place there was only one thing said. Yet, from then until now, my stomach has stayed full.”

ÐỐI CƠ KHÁM BIỆN

439. Nhân Sư đang ngồi thiền trong thất, chủ sự báo vua đến viếng thăm.

Xong, kẻ thân cận hỏi:

- Vua đến, vì sao chẳng đứng dậy?

Sư bảo:


- Ông chẳng hiểu. Lão tăng ở đây người bậc hạ đến thì ra cổng tiếp, người bậc trung đến thì xuống giường tiếp, người bậc thượng đến thì ở trên giường tiếp. Ta chẳng thể gọi vua là người bậc trung hay bậc hạ, e hạ thấp vua.

Vua vui vẻ khi nghe lời ấy, ân cần mời vào cung ba lần cúng dường.440. Nhân Sư hỏi viên ngoại họ Chu:

- Ngài có mộng thấy Lâm Tế489 hay không?

Viên ngoại giơ nắm tay lên. Sư bảo:

- Thấy bên nào?

- Thấy bên này.

- Chỗ nào thấy Lâm Tế?

Viên ngoại không đáp được.

Sư hỏi viên ngoại:

- Ở đâu đến?

Viên ngoại thưa:

- Chưa từng đến, chưa từng đi.

- Dù chẳng phải con quạ già, nó bay đến rồi bay đi.

441. Sư dạy chúng:

- ‘Vừa có phải quấy, lăng xăng mất tâm490’. Các ông có đáp thoại hay không?POEMS & RECORDS from PILGRIMAGES

439. Once, while the master was in his room doing meditation, the head monk came to him and said, “The king has come to pay respects.”

After the king had paid homage and left, one of his attendants asked, “The king came here, why didn’t you rise?”

The master said, “You don’t understand. Where I am, when a man of low standing comes I meet him at the gate. When a man of middle standing comes I leave my seat to greet him. When a man of superior standing comes I greet him without leaving my seat. How could I say that the king is a man of middle or low standing? I am chary of slighting the king.”

The king was pleased [to hear this] and gave offerings as thanks to the master three times.440. The master once asked Chou Yuan-wai (Shu Ingai), “Have you ever seen Lin-chi (Rinzai)491 in one of your dreams or not?”

Chou raised his fist. The master said, “What side are you looking at?”

Chou said, “I’m looking at this side.”

The master said, “Where do you see Lin-chi?”

Chou was silent. The master said, “Where have you come from?”

Chou said, “I neither come nor go.”

The master said, “Though not an old crow, it has flown here and flies away.”

441. The master instructed the assembly saying, “‘If even a little there is good and bad, in the confusion mind is lost492’. Then do you have anything to say in reply to this or not?”

Sau, có vị tăng thuật lại cho Lạc Phố493, Lạc Phố gõ răng [để trả lời].

Lại thuật lại cho Vân Cư494, Vân Cư bảo: “Có cái gì cần trả lời ở đây?”

Vị tăng thuật lại cho Sư, Sư bảo: “Phương nam có nhiều người táng thân mất mạng.”

Tăng thưa: “Thỉnh hòa thượng giải thích.”

Sư vừa thuật lại, vị tăng chỉ ngay ông tăng đứng bên cạnh nói: “Ông thầy này đã ăn cơm no, làm sao thầy nói năng với y được?”

Sư liền thôi [không giải thích nữa].

442. Nhân Sư đang xem kinh Kim Cang, vị tăng hỏi: “Tất cả chư Phật và Vô thượng Bồ-đề của chư Phật đều từ kinh này ra, kinh này là kinh nào?”

Sư đáp: “Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật: Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Phật ở Xá Vệ.”

Tăng thưa: “Chẳng phải.”

Sư bảo: “Ta không thể tự sắp xếp lại lời kinh được.”
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương