Ngữ LỤC và HÀnh trạng của Thiền sư chân tế ở Châu Triệu


Tăng hỏi: “Hai bên369 đều lặng dứt, thầy xiển dương thế nào?” Sư đáp: “Năm nay không sóng gió.” 342



tải về 0.95 Mb.
trang10/18
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích0.95 Mb.
#3882
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

345. Tăng hỏi: “Hai bên369 đều lặng dứt, thầy xiển dương thế nào?”

Sư đáp: “Năm nay không sóng gió.”



342. A monk asked, “If a person comes to you, as I have, do you teach him or not?”

The master said, “I teach him.”

The monk said, “If a person does not come to you, do you teach him?”

The master said, “I teach him.”

The monk said, “I grant that you teach the one who comes to you, but how do you teach one who does not come to you?”

The master said, “Stop! Stop! You mustn’t talk about it. ‘My Dharma is subtle and hard to think about370.”



343. The King of Chen asked, “You are quite aged, how many teeth do you have left?”

The master said, “I have but one tooth.”

The King said, “How do you manage to eat?”

The master said, “Even though there’s but one, I chew one bite at a time.”



344. A monk asked, “What is my pearl371?”

The master said, “Ask louder, please.”

The monk bowed.

The master said, “You don’t know what you’re asking about. Why don’t you say, ‘I’m not asking about loud and quiet. What is my pearl?’ Why don’t you ask like that?”

The monk then asked his question again.

The master said, “I almost let this fool get by.”



345. A monk asked, “Both sides372 are completely at rest. How do you explain this?”

The master said, “This year has been without eventful changes.”



346. Tăng hỏi:

- Ðại chúng đã nhóm họp, nên bàn việc gì?

Sư bảo:

- Hôm nay kéo gỗ ngoài kia để dựng tăng đường.



- Phải chăng chỉ có việc ấy để tiếp học nhân?

- Lão tăng chẳng biết chơi song lục, chẳng biết chơi trường hàng373.

347. Tăng hỏi:

- Thế nào là thể của người chân thật?

Sư đáp: “Xuân hạ thu đông.”

- Thế ấy thì học nhân khó lãnh hội.

- Ông hỏi ta thể của người chân thật, phải không?

348. Tăng hỏi:

- Thế nào là đại ý Phật pháp?

Sư đáp:

- Ông tên gì?”

- Con .

- Trong điện Hàm Nguyên, trong vườn Kim Cốc374.

349. Tăng hỏi:

- Thế nào là thầy của bảy đức Phật375?

Sư đáp:


- Cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy.

346. A monk asked, “The whole assembly has gathered, surely you will say something to us?”

The master said, “Today, drag a tree over here and build the monks’ hall with it.”

The monk said, “This is your instruction to us, isn’t it?”

The master said, “I don’t know anything about backgammon or long journey376.”

347. A monk asked, “What is the substance of the true person?”

The master said, “Spring, summer, autumn, winter.”

The monk said, “In that case, it is hard for me to understand.”

The master said, “You asked about the substance of the true person, didn’t you?”



348. A monk asked, “What is the great spirit of the Buddha-Dharma?”

The master said, “What’s your name?”

The monk said, “Me.”

The master said, “Inside the Han-yuan Hall, within the Chin-yung Garden377.”



349. A monk asked, “What is the teacher of the seven Buddhas378?”

The master said, “Sleeping when it’s time to sleep, waking when it’s time to wake.”



350. Tăng hỏi:

- ‘Ðạo chẳng phải ngoài vật, ngoài vật chẳng phải đạo.’ Thế nào là đạo ngoài vật?

Sư liền đánh.

Tăng thưa:

- Hòa thượng chớ đánh con. Về sau con thành người, hòa thượng sẽ thấy rằng đã đánh lầm .

Sư bảo:


- Tuy rồng rắn dễ biện nhưng nạp tử (thiền tăng) khó gạt.

351. Sư thấy vua vào viện nhưng chẳng đứng dậy, lấy tay vỗ vào đầu gối nói: “Lãnh hội chăng?”

Vua đáp: “Chẳng lãnh hội.”

Sư nói: “Xuất gia từ nhỏ đến nay đã già. Tuy thấy người nhưng ta không đủ sức xuống giường thiền để chào.”

352. Tăng hỏi: “Thế nào là lời nói thẳng?”

Sư bảo: “Mẹ ông xấu xí.”



353. Tăng hỏi: “Người từ trước đến nay chẳng quên quá khứ và hiện tại thì thế nào?”

Sư đáp: “Ông chẳng thể buộc tâm. Hãy thường nghĩ nhớ Phật ở mười phương trong mọi vật.”



354. Tăng hỏi: “Thế nào là lời nói thẳng?”

Sư bảo: “Hãy ăn gậy sắt.”



355. Tăng hỏi: “Thế nào là việc hướng lên trên Phật379?”

Sư liền vỗ tay cười to.



350. A monk asked, “‘The Way is not outside of things, the outside of things is not the Way.’ What is the Way that is outside of things?”

The master struck him.

The monk said, “Don’t hit me or afterwards I will be someone who was wrongly beaten.”

The master said, “Though it’s easy to distinguish dragon and snakes, it’s difficult to deceive a good monk.”



351. The master, upon seeing the king come into the temple, did not rise. The master slapped his knee with his hand and said, “Do you understand?”

The king said, “No, I don’t.”

The master said, “I left home when I was a young man and now I’m old. I no longer have the strength to leave my seat to meet people.”

352. A monk asked, “What are honest words?”

The master said, “Your mother is ugly.”



353. A monk asked, “What is a person who doesn’t forget anything of the past and present?”

The master said, “You should not try to tie down the mind. Be mindful of the Buddha everywhere in all things.”



354. A monk asked, “What are honest words?”

The master said, “Eat an iron stick!”



355. A monk asked, “What is the fact that goes beyond Buddha380?”

The master clapped his hands and laughed.



356. Tăng hỏi:

- Một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn đèn. Chưa biết một ngọn đèn từ chỗ nào bắt cháy?

Sư liền đá tung một chiếc dép và bảo:

- Bậc tác gia thì chẳng hỏi như thế.



357. Tăng hỏi: “Khi ‘Về nguồn được chỉ, theo chiếu mất tông381’ thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng chẳng đáp lời này.”

- Xin hòa thượng đáp lời.

- Là như thế.



358. Tăng hỏi: “Thế nào là chỗ vô niệm?”

Sư bảo: “Nói nhanh! Nói nhanh!”



359. Tăng hỏi: “Ðêm lên trời Ðâu Suất, ngày xuống cõi Diêm Phù382. Trong kia vì sao ngọc ma ni383 chẳng hiện?”

Sư bảo: “Nói gì?”



Tăng hỏi lại câu trên, Sư bảo: “Phật Tỳ-bà-thi384 sớm lưu tâm, nhưng cho đến nay ngài chẳng được vi diệu ấy.”

360. Tăng hỏi:

- Chỗ chẳng nghĩ lường là thế nào?

Sư bảo:

- Nói mau! Nói mau!



356. A monk asked, “From one candle, hundreds and thousands of candles are lit. It’s not clear to me, from where has the one candle come?”

The master kicked off one of his shoes and said, “A good person does not ask about such things.”



357. A monk asked, “‘By returning to the essence is attained, by following forms the foundation is lost385.’ What about it?”

The master said, “I have nothing to say about those words.”

The monk said, “Please answer.”

The master said, “It is obviously so.”



358. A monk asked, “What is the state of ‘no-thought’?”

The master said, “Speak quickly! Speak quickly!”



359. A monk asked, “‘Night rises in the Tsusita Heaven, day descends in the land of Jambu386.’ Why doesn’t the Mani Jewel387 appear there?”

The master said, “What did you say?”

The monk repeated his question.

The master said, “Vipasyin Buddha388 immediately set his mind to it, but even until this day he has not attained its subtlety.”



360. A monk asked, “What is the state where there are no layers of thought?”

The master said, “Speak quickly! Speak quickly!”



361. Tăng hỏi: “Thế nào là báu trong áo389?”

Sư đáp: “Trong câu hỏi này ông ghét bỏ cái gì?”

- Đây là câu hỏi, nhưng thế nào là báu?

- Nếu như thế ấy thì áo cũng quên mất.



362. Tăng hỏi:

- Khi muôn dặm không quán trọ thì thế nào?

Sư đáp:

- Ngủ tạm trong thiền viện.



363. Tăng hỏi: “Con chó có Phật tánh hay không?”

Sư đáp: “Cửa mọi nhà đều dẫn đến Trường An.”



364. Tăng hỏi: “Ðối mặt trình nhau, đại ý có được nhận ra hay không?”

Sư đáp: “Ta bảo ông nói nhỏ thôi.”



- Chỗ nhận thấy chẳng được390 thì thế nào?

- Ðã bảo ông nói nhỏ.



365. Tăng hỏi:

- Thế nào là một câu trước mắt391?

Sư đáp:


- Lão tăng chẳng bằng ông392.

366. Tăng hỏi:

- Kẻ ra tại đây, đó là người nào?



361. A monk asked, “What is ‘the treasure in the lining of the robe393’?”

The master said, “What do you dislike about that question?”

The monk said, “That is the question, but what is the treasure?”

The master said, “In that case, the robe has been forgotten.”



362. A monk asked, “What about when there is no place to put up at ten thousand miles?”

The master said, “Stay at a Ch’an (Zen) temple.”



363. A monk asked, “Does a dog have Buddha-nature or not?”

The master said, “The door of every house leads to the capital (Chan-an).”



364. A monk asked, “Right before your eyes I am completely manifest. Then is great mind realized in this or not?”

The master said, “I said, ‘Don’t talk so loudly’.”

The monk said, “What about the state where there restraints394?”

The master said, “Don’t talk so loudly.”



365. A monk asked, “What is the statement that is right before your eyes395?”

The master said, “I’m not as good as you396.”



366. A monk asked, “To have come here, what kind of people are we?”

Sư đáp:


- Phật và Bồ tát.

367. Tăng hỏi:

- Khi cỏ linh chưa sanh397 thì thế nào?

Sư đáp:


- Ngửi đến liền tét óc.

- Khi chẳng ngửi đến thì thế nào?

- Giống như kẻ chết đứng.

- Có cho người học hiệp nhất chăng?

- Khi có người đến chớ nói với y.

368. Tăng hỏi:

- Ý tổ và ý giáo đồng hay khác?

Sư đáp:

- Ông hãy đến hỏi người mới xuất gia chưa thọ giới398.



369. Tăng hỏi: “Thế nào là thánh?”

Sư đáp: “Chẳng phải phàm.”

- Thế nào là phàm?

- Chẳng phải thánh.

- Khi chẳng phàm chẳng thánh thì thế nào?

- Một thiền tăng tốt.



370. Tăng hỏi:

- Hai gương đối nhau, cái nào sáng nhất?

Sư đáp:

- Da mắt xà-lê che phủ núi Tu-di.



371. Tăng hỏi: “Học nhân mới vào tùng lâm xin thầy chỉ dạy.”

The master said, “Buddhas and bodhisattvas.”



367. A monk asked, “What about it when the mystical herb has not yet sprouted399?”

The master said, “If their fragrance is smelled, your brains will fall out.”

The monk said, “What about it when their fragrance is not smelled?”

The master said, “It’s as if you’re dead on your feet.”

The monk said, “Then do you acknowledge my oneness?”

The master said, “When someone comes, don’t say anything to him.”



368. A monk asked, “Is the mind of the Patriarchs and the mind of the scriptures the same or different?”

The master said, “Someone who has just ‘left home’, but has not yet received the commandments, is whom you should ask about this400.”

369. A monk asked, “What is holy?”

The master said, “Not ordinary.”

The monk said, “What is ordinary?”

The master said, “Not holy.”

The monk said, “What about when there is neither ordinary nor holy?”

The master said, “That’s a good Ch’an (Zen) monk.”



370. A monk asked, “Two mirrors are facing each other. Which is the clearest?”

The master said, “Your eyelids hang over Mount Sumeru.”



371. A monk asked, “I have just recently entered the assembly. I beg for your instruction.”

Sư đáp: “Trời xanh! Trời xanh!”



372. Tăng hỏi: “Khi câu đầu đã nói ra nhưng câu cuối chưa nói thì thế nào?”

Sư đáp: “Ta chẳng thể gọi tên được.”

- Thỉnh thầy phân định.

- Hãy hỏi đi.



373. Tăng hỏi: “Khi cao vút khó lên thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng chẳng ở trên đảnh cao phong.”



374. Tăng hỏi:

- Người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì?

Sư đáp:

- Chẳng phải là người.



375. Có người hỏi: “Thỉnh thầy nói một câu về tông thừa!”

Sư bảo: “Hôm nay không có tiền cho trưởng quan401.”

376. Tăng hỏi: “Học nhân chẳng hỏi câu đặc biệt, thỉnh thầy chẳng đáp câu đặc biệt.”

Sư bảo: “Quái lạ.”



377. Tăng hỏi: “Ngoài giáo lý ba thừa, làm sao tiếp người?”

Sư đáp: “Từ khi có thế giới này đến nay, mặt trời mặt trăng chẳng từng dời đổi.”



378. Tăng hỏi:

- Ba chỗ402 chẳng thông, thế nào lìa thức?

Sư đáp:


- Thức qua khỏi tầm với của ông403.

The master said, “Good Heavens!”



372. A monk asked, “ What about when the first word has been stated but the last word has not yet been uttered?”

The master said, “It won’t do to call it anything.”

The monk said, “Please define it.”

The master said, “Ask me [about it].”



373. A monk asked, “What about when it is difficult to make the climb up the highest pinnacle?”

The master said, “I’m not on a high peak.”



374. A monk asked, “What sort of a person is someone who has no connection with the ten thousand dharmas?”

The master said, “Not a person.”



375. A commissioner asked, “Please say a word about the essence of the Buddhist tradition.”

The master said, “Today I have no money to give to you404.”

376. A monk asked, “I don’t have a special question. Please don’t give a special reply.”

The master said, “How extraordinary.”



377. A monk asked, “Outside the teachings of the three vehicles how do you teach people?”

The master said, “Since this world came into being, the Sun and Moon have never been replaced.”



378. A monk asked, “There is no intercourse with the three realms, how is knowledge to be left behind405?”

The master said, “Knowledge is beyond you406.”



379. Tăng hỏi: “Mọi căn cơ đến tụ họp407, con chưa hiểu việc kia408 thế nào?”

Sư đáp: “Mắt ta vốn chánh nên chẳng nói việc kia.”



380. Tăng hỏi: “Người chẳng dừng ở Tịnh độ409 là người gì?”

Sư đáp: “Ông chưa phải người ở kia.”

- Thế nào là người ở kia?

- Đã dừng.



381.Tăng hỏi:

- Thế nào là nguồn của muôn pháp?

Sư đáp:

- Ðòn dông, rui, cột.



- Học nhân chẳng lãnh hội.

- Ông chẳng lãnh hội khi đứng nhìn và khoanh tay.



382. Tăng hỏi: “Khi một vật chẳng đem đến thì thế nào?”

Sư đáp: “Buông xuống đi410!”

383. Tăng hỏi:

- ‘Trên đường gặp người đạt đạo, chẳng đem nói nín đáp411.’ Không biết đem cái gì đáp?

Sư đáp:


- Người từ châu Trấn đến, ông chẳng được tin tức của châu Hứa.

379. A monk asked, “All different kinds of workings have come together412. It’s not clear to me, what is the fact that is ‘there413’?”

The master said, “My eyes have always been quite good so I don’t talk about the fact that is ‘there’.”



380. A monk asked, “What sort of person is it that does not stop in the Pure Land414?”

The master said, “You’re not a person who is ‘there’.”

The monk said, “What is a person who is ‘there’?”

The master said, “Stopped!”



381. A monk asked, “What is the origin of the ten thousand dharmas?”

The master said, “Ridgepole, rafters, joists, pillars.”

The monk said, “I don’t understand.”

The master said, “You don’t understand standing at attention with folded hands.”



382. A monk asked, “What about it when I don’t have anything?”

The master said, “Throw it away415!”



383. A monk asked, “When meeting a person of attainment on the road, greet him with neither words nor silence416.” It’s not clear to me, how do you greet him?”

The master said, “From a person who comes from Ch’en-chou, you cannot get news about Hsu-chou.”



384. Tăng hỏi:

- Mở miệng là hữu vi, thế nào là vô vi?

Sư chỉ vào tay, bảo:

- Đây là vô vi.

- Đó là hữu vi, thế nào là vô vi?

- Vô vi.


- Đó là hữu vi.

- Là hữu vi.



385. Sư dạy chúng:

- Một chữ Phật ta chẳng thích nghe.



386. Tăng hỏi: “Hòa thượng có vì người hay không?”

Sư đáp: “Phật, Phật.”



387. Tăng hỏi:

- Tột cùng hiện nay, thế nào là chỗ đích xác?

Sư đáp:

- Tột cùng hiện nay, chớ hỏi cái kia.



- Thế nào là đúng?

- Ðã bảo ông chớ hỏi.

- Làm sao được thấy?

- Lớn mà không có ngoài, nhỏ mà không có trong.



388. Tăng hỏi: “Khi lìa bốn câu và bặt trăm chẳng phải417 (ly tứ cú tuyệt bách phi) thì thế nào?”

Sư đáp: “Lão tăng chẳng hiểu cái chết.”



- Đó là việc tự tánh418 của hòa thượng.

- Có thể như thế.

- Thỉnh hòa thượng chỉ dạy.

384. A monk asked, “Opening the mouth is doing something, what is doing nothing?”

The master pointed to his hand and said, “This is doing nothing.”

The monk said, “That is doing something, what is doing nothing?”

The master said, “Doing nothing.”

The monk said, “That is doing something.”

The master said, “It is doing something.”



385. The master instructed the assembly saying, “I don’t like to hear the word ‘Buddha’.”

386. A monk asked, “Do you help people or not?”

The master said, “Buddha! Buddha!”



387. A monk asked, “Completely doing away with the world, what is that clearly stands out?”

The master said, “If the world has been completely done away with, don’t ask about it.”

The monk said, “What stands out?”

The master said, “I said, ‘don’t ask’.”

The monk said, “How can it be seen?”

The master said, “Its greatness has no outside; its smallness has no inside.”



388. A monk asked, “What about when the four statements are left behind and the one hundred negations are gone beyond419?”

The master said, “I cannot know about death.”

The monk said, “That is the fact of your own nature420.”

The master said, “Maybe so.”

The monk said, “Please instruct me.”

- Đã lìa bốn câu và bặt trăm chẳng phải thì đem cái gì chỉ dạy?



389. Tăng hỏi:

- Thế nào là gia phong của hòa thượng?

Sư đáp:

- Trong không một vật, ngoài không chỗ cầu.



390. Tăng hỏi:

- Thế nào là về nguồn được chỉ421?

Sư đáp:


- Ðáp ông liền trái.

391. Tăng hỏi: “Thế nào là tâm nghi?”

Sư đáp: “Ðáp ông liền trái.”



392. Tăng hỏi: “Người xuất gia có phải thế tục chăng?”

Sư đáp: “Xuất gia tức là tọa chủ; nhưng xuất cùng chẳng xuất, lão tăng chẳng thèm để ý.”

- Vì sao chẳng thèm để ý?

- Như thế mới là xuất gia.



393. Tăng hỏi: “Khi không thầy không trò thì thế nào?”

Sư đáp: “Trí tánh vô lậu vốn tự đầy đủ.”

Lại bảo: “Ðây chính là không thầy không trò.”

394. Tăng hỏi:

- Khi chẳng thấy bờ mé422 thì thế nào?

Sư đáp:


- Tại sao ông lại muốn như vậy?

The master said, “If the four statements are left behind and the one hundred negations are gone beyond, what instruction is there?”



389. A monk asked, “What is your ‘family custom’?”

The master said, “Having nothing inside, seeking for nothing outside.”



390. A monk asked, “What is ‘By returning to the root the essence is attained423’?”

The master said, “To answer [you] is to deviate.”



391. A monk asked, “What is a ‘doubting mind’?”

The master said, “To answer [you] is to deviate.”



392. A monk asked, “Does a man who has left home become a householder or not?”

The master said, “To ‘leave home’ is to be a monk; but I don’t pay attention to either ‘leaving home’ or ‘not leaving home’.”

The monk said, “Why don’t you pay attention?”

The master said, “To do so is to leave home.”



393. A monk asked, “What about when there is neither master nor disciple?”

The master said, “The ‘uncontaminated wisdom nature’ is possessed from the beginning.”

Later he said, “This is being without master and disciple.”

394. A monk asked, “What about when ‘no boundaries is visible424’?”

The master said, “Why do you want to do that?”



395.Tăng hỏi: “Khi lắng mà chẳng trong, lẫn (có bùn) mà chẳng đục thì thế nào?”

Sư đáp: “Chẳng trong chẳng đục.”

- Là gì?

- Thật đáng thương!

- Thế nào là thông suốt tất cả chỗ?

- Lìa hẳn thiền kim cang425.




tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương