ĐẢng cộng sản việt nam đƠn xin vàO ĐẢNGtải về 69.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích69.16 Kb.
#474


Mẫu 01-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

(Đây là bản hướng dẫn, người xin vào Đảng phải viết tay, không quá 3 trang A4)
Kính gửi: - Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

- Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp.


Tôi là: ............................................................ Sinh ngày ..... tháng ...... năm ............

Nơi sinh: ....................................................................................................................

Quê quán: (ghi theo quy định địa danh, hành chính mới) .........................................

Dân tộc: ............................................Tôn giáo...........................................................

Trình độ học vấn: .......................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................

Nghề nghiệp................................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ................................................................................

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …... tháng ...... năm …......... tại ...............................................................................................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày ..... tháng ...... năm .......... tại Chi bộ.............. ...............................................................................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ và của các đoàn thể quần chúng tôi đã nhận thức được:(Chú ý nêu mấy ý sau)

- (Nêu bản chất giai cấp của Đảng)...............................................................;

- (Nêu mục tiêu, lý tưởng của Đảng)..............................................................;

- (Nhận thức về vai trò lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ Nhà trường)...........

Tôi tự nguyện thực hiện và thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng;

Tôi tự nguyện viết đơn này xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam;

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam./.Hà Nội, ngày.........tháng........năm 20....

(Ghi ngày đoàn viên kiểm điểm tại Chi đoàn)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

Ảnh 4x6
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


Mẫu KĐ-CĐTN


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN

Quá trình phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Kính gửi: - Chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- BCH Liên chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp;

- Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

- Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . . năm . . . . . . .

Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn vị công tác (học tập): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày . . . tháng . . . năm . . . . . . tại . . . . . . . . . . . . .

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng CSVN; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn cùng với quá trình phấn đấu, tôi tự kiểm điểm như sau:I. ƯU ĐIỂM

1. Phẩm chất chính trị:. . . .

2. Đạo đức, lối sống: . . .

3. Năng lực công tác: . . .

4. Các hoạt động đoàn thể: . . .

5. Quan hệ quần chúng nơi học tập và cư trú: . . .

6. Kết quả học tập các năm:


Năm học

Học kỳ

Điểm TBCHT

Điểm tích luỹ

Điểm rèn luyện

20… - 20…

Kỳ I


Kỳ II


20… - 20…

Kỳ I


Kỳ IIII. KHUYẾT ĐIỂM: . . .

III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM: . . . .

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, của Đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đoàn viên ưu tú của Đoàn và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.Hà Nội, ngày . . . .tháng . . . năm . . .

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂMMẫu BB-CĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20..


BIÊN BẢN CUỘC HỌP

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
- Thời gian: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tổng số đoàn viên trong chi đoàn có: . . . đồng chí. Vắng mặt: . . . Có lý do: . . Không có lý do:. . . . . . Có mặt: . . . . . .

- Đại biểu mời tham dự: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ., Bí thư Chi đoàn điều khiển cuộc họp.

- Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là đoàn viên ưu tú đọc bản kiểm điểm đoàn viên quá trình phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Các đồng chí trong chi đoàn đã góp ý kiến khẳng định đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . có những ưu, khuyết điểm chính sau đây:

+ Ưu điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Khuyết điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, chi đoàn đã nhất trí biểu quyết . . . . / . . . . đồng chí ( . . . .%) đề nghị BCH liên chi đoàn, BCH Đoàn trường ra Nghị quyết giới thiệu và đề nghị chi bộ đảng xét kết nạp đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vào Đảng Cộng sản Việt Nam./.

THƯ KÝ CHỦ TOẠ
Mẫu BB-LCĐ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

BCH LIÊN CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20..


BIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN CHI ĐOÀN

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
- Thời gian: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tổng số BCH liên chi đoàn có . . . . đồng chí. Vắng mặt: . . . .Có lý do: . . Không có lý do:. . . . . . Có mặt: . . . . . .

- Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . điều khiển cuộc họp.

Căn cứ Biên bản cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi bộ xét kết nạp Đảng của chi đoàn . . . . . . . . . . . . . với kết quả nhất trí của . . . ./. . . . đ/c dự họp, các đ/c trong BCH liên chi đoàn đã góp ý kiến khẳng định đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là đoàn viên ưu tú có những ưu, khuyết điểm chính sau đây:

+ Ưu điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Khuyết điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, BCH liên chi đoàn đã nhất trí biểu quyết: . . . / . đ/c ( . . . .%) đề nghị BCH Đoàn trường ra nghị quyết giới thiệu và đề nghị chi bộ Đảng xét kết nạp đ/c : . . . . . . . . . . . . . . . . . vào Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Ý KIẾN CỦA CẤP UỶ KHOA THƯ KÝ CHỦ TOẠ
Mẫu 4-KNĐ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***


Số: . . . . -NQ/ĐT


Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20 . . .NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU

Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Kính gửi: - Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

- Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Căn cứ điểm 1 điều 4 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của BCH Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng;

Xét đề nghị của Chi đoàn . . . . . . . . . . và BCH Liên chi đoàn Khoa . . . . . . Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Lâm nghiệp họp ngày . . . tháng . . . năm 20 . . (tổng số: . . ., vắng: . . ., có mặt: . . .) nhận thấy đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là đoàn viên ưu tú có những ưu, khuyết điểm chính:

- Ưu điểm:

+ Phẩm chất chính trị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Đạo đức, lối sống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Năng lực công tác, kết quả học tập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Quan hệ quần chúng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . vào Đảng, với sự tán thành của . . ./ . . . đồng chí dự họp (. . . . . %).

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . trở thành đảng viên chính thức của Đảng./.T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mẫu 5A-KNĐ
CHI BỘ PHÒNG CT-CTSV

* Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2016
PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT

của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Căn cứ Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kết nạp đảng viên, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp xin ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi công tác đối với quần chúng xin vào Đảng là Trần Quang Huy, hiện đang công tác, học tập tại: K58 KTCQ, Viện KTCQ&NT.

Tên tổ chức đoàn thể nơi học tập, công tác (Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn đối với cán bộ; của chi đoàn đối với người xin vào Đảng là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh): Chi đoàn lớp K58 KTCQ.

Tổng số người của tổ chức đoàn thể:………

Số người được xin ý kiến:…………

Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính như sau:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị giao…)

.................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................................................................................................................................................Số người tán thành kết nạp:………………./……………(………....%)

Số người không tán thành kết nạp:………./……………(………....%)

Lý do không tán thành:……………………………………………………….

....................................................................................................................................


T/M CHI ỦY T/M TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

BÍ THƯ Chức vụ, ký, họ và tên

ĐẢNG BỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHI BỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*


Mẫu 12a-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
. . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 20 . ..
Ý KIẾN NHẬN XÉT

của chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ đề nghị của Chi ủy Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp về việc nhận xét đối với quần chúng xin vào Đảng ……………………………........,

Chi ủy chi bộ ……………………………, Đảng bộ ……………………… . nhận xét về quần chúng …………………………… như sau:

Những ưu điểm chính:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Chi uỷ chi bộ ………………………………… nhất trí nhận xét nêu trên với sự tán thành của . . . . . đồng chí, trong tổng số . . . . đồng chí được hỏi ý kiến (đạt . . . . %). Số không tán thành ....... đồng chí (........%) với lý do . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………………………../.


XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY T/M CHI UỶ

BÍ THƯ


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20.. .

***


CHƯƠNG TRÌNH

Cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng CSVN

(Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn điều hành cuộc họp)
1. Ổn định tổ chức, điểm danh; cử thư ký cuộc họp (ghi vào Sổ chi đoàn);

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

3. Các đoàn viên ưu tú đọc bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng (nên giới thiệu khoảng 2-3 người trong mỗi cuộc họp hàng tháng);

4. Các đoàn viên trong chi đoàn phát biểu, đóng góp ý kiến cho các ĐVƯT;

5. Phát biểu của đại biểu mời: Chi bộ Phòng CT-CTSV, Đoàn trường, Liên chi đoàn, Cố vấn học tập;

6. Biểu quyết giới thiệu ĐVƯT vào Đảng (giơ tay hoặc bỏ phiếu kín);

7. Công bố kết quả;

8. Bế mạc.


Khai mạc (Ví dụ tham khảo)

Kính thưa các vị đại biểu ! Kính thưa các thầy, cô giáo! Thưa các đồng chí !

Hưởng ứng phong trào "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động; thực hiện Nghị quyết Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 20. . .-20 . . .; nhằm xây dựng, củng cố chi đoàn vững mạnh và tích cực tham gia giới thiệu ĐVƯT cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, hôm nay được sự chỉ đạo của Chi ủy Phòng CT-CTSV, BTV Đoàn trường, BCH liên chi đoàn và Cố vấn học tập lớp, BCH chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . tổ chức cuộc họp giới thiệu ĐVƯT vào Đảng CSVN.

Tới dự và chỉ đạo cuộc họp tôi xin trân trọng giới thiệu và chào mừng:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

Sau đây xin mời các ĐVƯT lên đọc Bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng CSVN (mời từng người một).


Bế mạc (Ví dụ tham khảo)

Kính thưa các vị đại biểu ! Kính thưa các thầy cô giáo ! Thưa các đồng chí !

Công tác giới thiệu ĐVƯT để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng CSVN là nhiệm vụ thường xuyên của chi đoàn nhằm phát triển những ĐVƯT không những của chi đoàn mà sẽ là những gương mặt đoàn viên, SV điển hình tiên tiến xuất sắc của Khoa/Viện . . . . . . . . . . , của Trường ĐHLN trên các mặt hoạt động của tuổi trẻ để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Tại cuộc họp hôm nay, chúng ta đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Thay mặt chi đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, các thầy cô giáo. Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô, các đồng chí đã đến dự cuộc họp./.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

CHI ĐOÀN ........................................

***


Xuân Mai, ngày . . . tháng . . . năm 20 . .


GIẤY MỜI
BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN .........................

Trân trọng kính mời: ……………………………..

Tới dự và chỉ đạo cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam của Chi đoàn.

Thời gian: ……………………..

Địa điểm: ……………………...

Ban Chấp hành Chi đoàn rất vinh dự được đón tiếp./.T/M BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

CHI ĐOÀN ........................................

***


Xuân Mai, ngày . . . tháng . . . năm 20 . .


GIẤY MỜI
BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN .........................

Trân trọng kính mời: ……………………………..

Tới dự và chỉ đạo cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam của Chi đoàn.

Thời gian: ……………………..

Địa điểm: ……………………...

Ban Chấp hành Chi đoàn rất vinh dự được đón tiếp./.T/M BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BỔ SUNG KẾT QUẢ HỌC TẬP

của đoàn viên ưu tú trong quá trình phấn đấu vào Đảng
Kính gửi: - Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

- Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp.


Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . . năm . . . . .

Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khoa/viện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thực hiện yêu cầu của Chi ủy Phòng CT-CTSV, tôi xin bổ sung kết quả học tập như sau:

Năm học

Học kỳ

Điểm TBCHT

Điểm tích luỹ

Điểm rèn luyện

20… - 20…

Kỳ I


Kỳ II


20… - 20…

Kỳ I


Kỳ IIHà Nội, ngày . . . .tháng . . . năm . . .

NGƯỜI VIẾT


Mẫu 5B-KNĐ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG CT-CTSV

* Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20 . . .
Ý KIẾN NHẬN XÉT

của chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

-----

Căn cứ Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kết nạp đảng viên, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp xin ý kiến của chi ủy nơi cư trú đối với quần chúng xin vào Đảng là ……………………………, hiện đang cư trú tại …………………………………………………………………………….................

Tên Chi uỷ nơi cư trú ………………………………………………...............

Có ý kiến nhận xét về người xin vào Đảng …………………………………..

Tổng số Chi ủy viên: …….. đồng chí.

Số Chi ủy viên xin ý kiến: …….. đồng chí.Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính như sau:

- Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………..

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………..

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Ý thức chấp hành nếp sống văn hóa khu dân cư: ………………………….

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Số chi uỷ viên nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng .................................

............................. vào Đảng là ....... đồng chí, trong tổng số ....... đồng chí được hỏi ý kiến (đạt..........%).

Số chi ủy viên nơi cư trú không tán thành kết nạp quần chúng ............ vào Đảng là ……... đồng chí (.........%) với lý do ............................................................. …………………………………………………………………………………….....


XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

...................................................T/M CHI UỶ BÍ THƯtải về 69.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương