Nang cao nang luc hieu biet ve doi tuong giao duc thpt 1-2-3


Khởng ỉàm ăiay đổi tính đặc trưng của mòn họctải về 317.03 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích317.03 Kb.
1   2   3

Khởng ỉàm ăiay đổi tính đặc trưng của mòn học, như không biến bài dạy sinh học thành taầi giảng toán học, vật lí, hỏa học hay thành bài giáo dục các vấn đỂ khác (môi trưững, dân sổ, súc khoe sinh sản, phòng chổng

HIV/AIDS...). Nghĩa là, các kiến thúc đuợc tích hợp vào phải được tĩỂm ẩn trong nội dung bài học, phải cỏ moi quan hệ logic chăt chẽ trong bài học.

 • Khai thảc nội dune cằn tích họp mộtcảch cỏ chọn ỉọc, cỏ tính hệ thống, đặc tnmg. Theo nguyÊn tấc này, các kiến thúc tích hợp được đưa vào bài học phải cỏ hệ thong, được sấp xếp hợp lí làm cho kiến thúc môn học thÊm phong phú, sát với thục tiến, tránh sụ trùng lặp, không thích hợp với trình độ cửa HS, không gây quá tải, ảnh huớng đến việc tĩỂp thu nội dung chính.

 • Đảm bảo tính vừa sức: Dạy học tích hợp phải phát huy cao độ tính tích cục và von sổng cửa HS. Các kiến thúc tích hợp đưa vào taầi học phải làm cho bài học nõ ràng và làm cho taầi học tường minh hơn đồng thữi tạo húng thú cho người học.

Hoạt động 11 : Xác định các tiêu chí để lựa chọn cách tích hỢp. Làm thế nào để đua ra đuọc cách thức tí ch họp phù họp?

Hãy viết ra những suy nghĩ cửa bạn.Bạn hây đọc những ỉhồng từi âướỉ đây và hoàn ỉhìện nội dung trả lồi câu hòi của bạn.

THÔNG TIN PHÀN HỒIQuan sát bảng duỏi để thấy được những tìÊu chí chú yếu cỏ thể định hướng việc lụa chọn cách làm việc riêng rê, cách làm việc theo đẺ tài tích hợp hoặc sụ tích hợp các môn học xung quanh một mục tìÊu tích hợp.

Các môn học rièng biệt

Làm việc theo đẾ tài tích họp

Tí ch họp hoàn toàn các môn học (Mục tìèu tí ch họp)

Múc độ
Chú yếu ờ dạy học tiểu học.

Chú yếu ò kì cuối tiểu ho c vầ trung ho c.

Mục tiÊu

Mục tìÊu các môn học thể hiện kiến thúc.

Mục tìÊu các môn học thể hiện ờ tìm hiểu, khảo sát.

Mục tìÊu các môn học thể hiện ờ thái độ hoặc tích hợp các kiến thúc đã lĩnh hội.

Giáo vĩÊn

Các môn học do các giáo vĩÊn khác nhau giảng dạy (cụ thể là các giáo viên chuyÊn môn hóa).

Các môn học đuợc dụ kiến tích hợp trong chương trình hoặt ít nhất cỏ thể do cùng một giáo vĩÊn giảng dạy.

Các môn học dụ kiến tích hợp trong chương trình hoặc tích hợp các kiến thúc dã lĩnh hội.

N ôi dung học tập

Các nội dung bao hàm rất nhìỂu các mổi lìÊn hệ lô gic hoặc dựa trên một ngôn ngũ kí hiệu.

Môn học duy nhất là mòn ho c “ công cụ" (ví dụ: Tiếng me đe, Toán học); các môn học khác gồm nhũng đơn vị nội dung không cỏ nhiều liên hệ với nhau.

Các môn học gần nhau trong bản chất và trong những loại kĩ năng được phát triển (Lịch sú - Địa lí), (Vật lí - Hỏa học - Sinh học...)...Các môn học rièng biệt

Làm việc theo đẾ tài tích họp

Tí ch họp hoàn toàn các môn học (Mục tìèu tí ch họp)

Kĩ năng

Kĩ năng bộ môn được ưu tìÊn.

Quan tâm phát triển những kỉ năng xuyÊn môn.

Quan tâm phát triển những kĩ năng chuyÊn môn.

Ngoài ra, một sổ hình thúc khác cũng cỏ thể sú dụng, chẳng hạn như: • Sú dụng giáo trình/ SGK riêng biệt, nhưng cỏ lụa chọn một sổ nội dung để tích hợp các hoạt động lìÊn môn.

 • Xây dụng một sổ giáo trình theo đỂ tài tích hợp trong một học kì.

 • Xây dụng một tài liệu tham khảo theo dạng “ngân hàng dữ liệu" cho nhìỂu môn học.

Hoạt động 12: Tìm hiểu minh hoạ vẽ dạy học tích hỢp.

BÀI TẬP


Anh/chị hãy tìm hiểu dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn Vật lí ờ trường trung học.

THÔNG TIN PHÀN HỒI 1. Tích hợp cácnồi ảimgthựctểvào bàìhọc

Các kiái thúc vật lí đẺu đưọc vận dụng vào quá trình lao động sản xuất, vào kĩ thuật và côngnghẾ... phục vụ cho CUDC sổng con ngưòi. Dạy học vật lí chính là dạy một khoa học đậ, dang tồn tại và phát triỂn, một khoa học sổng động gấn với môi trường xung quanh. Do vậy dạy học vật lí không thể tách rời với thục tiến cuộ c sổng mà phải luôn luôn tạo cơ sờ với những tình huổng xuẩt phát và giải trình phù hơp, phải dựa trÊn đặc điỂm nhận thúc của HS. Dạy học vật lí gấn với cuộc sổng là một hoạt động thống nhất giữa giáo dục, giáo dưỡng với môi trường kinh tế xã hội. Trước hết GV vật lí phải cỏ kiến thúc thục tế, am hiểu và cỏ khả năng phân tích, khái quát chỉ ra các mổi liÊn hệ cần thiết giữa kiến thúc vật lí với các úng dụng trong kỉ thuật, công nghệ sản xuất và đời sổng. Trong quá trình dạy học cần phải sú dụng phương pháp tích

hợp các ví dụ minh hoạ, các sụ kiện vật lí kĩ thuật, các thành tụu khoa học trong cuộc sổng... vào bài học cho HS hiểu và thấy được mặt thục tế cửa kiến thúc, thấy được khả năng nhận thúc và cải tạo thế giới tụ nhìÊn vì cuộc sổng cửa con người.Các kiến thúc thục tế được tích hợp trong tùng bài học sẽ đâm bảo cho HS cỏ húng thú học tập, đâm bảo cho quá trình dạy học gấn bỏ mật thiết với cuộc sổng. Nỏ góp phần phát triển tổi đa nàng lục cửa moi HS, giúp họ định hướng nghề nghiẾp, biết cám thụ cái đẹp và khả nàng thích nghĩ nhanh với sụ phân còng lao động xã hội cũng như hoạt động sáng tạo. Trong dạy học vật lí nguửi GV cần phẳi tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào một sổ bài học để trang bị cho HS những tri thúc khoa học vỂ môi trường, kinh nghiệm và kỉ năng bảo vệ môi truàmg. ĐỂ mọi người đỂu cỏ hiểu biết, trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ mỏi trường làm cho môi trường sổng ngày càng tổt đẹp hơn.

 1. Sứảụngcảcbàì tập có nội ảimgthựctể, ỉă thuật

 • Bài tập cỏ nội dung thục tế là bài tập đỂ cập tới những vấn đẺ lìÊn quan trục tiếp tới đổi tượng cỏ trong đời sổng, kỉ thuật. Dĩ nhìÊn, những vấn đỂ đỏ cần được thu hẹp và đơn giản hoá đi rất nhìỂu so với thục tế. Trong những bài tập cỏ nội dung thục tế, những bài tâp mang nội dung kỉ thuật cỏ tác dụng lớn vỂ giáo dụckhiHhDckỉthuậtvàhưữngnghĩẽp.

 • N ôi dung của bài tập cỏ tính kỉ thuật tổng hợp phẳi đuợc rút ra tù những hiện tượng thục tế, kỉ thuật và đời sổng xã hội. Những sổ liệu cửa bài tập phải phù hợp với thục tế. Những bài tập này cỏ giá ửị giáo dục rất hiệu quả, đồng thời vận dụng tích hợp hiệu quả sẽ rất cao bời cỏ thể thục hiện tích hợp các kiến thúc đơn le tù nhìỂu bài, nhìỂu phần, tù các tình huổng trong sản xuất. Tích họp để giáo dục cho HS nhìỂu khía cạnh: giáo dục khoa học kr thuật và hướng nghiệp, giáo dục thế giói quan duy vật biện chứng, giáo dục mòi tniòng sẽ phát triỂn đưọc húng thu học tập, nâng vận đụng kiến thúc và năng lục tư duy cửa H s.

 • Việc phân tích cẩu trúc môi trưững theo khoa học mỏi trưững cho thấy các yếu tổ vật lí cỏ vai trò rất quan trọng. Như vậy, môn Vật lí ờ truửng phổ thông cỏ thể khai thác nhìỂu cơ hội để tích hợp các nội dung giáo

dục môi truờng, cỏ thể nêu ra một sổ trường hợp như: khai thác tù nội dung môn họcVật lí; tích hợp các nội dung cửa các môn học khác như: Hỏa học, Sinh học,... (vì nhiều quá trình hỏa học, sinh học... chịu tác động cửa yếu tổ vật lí).

 • ĐỂ định hướng cho vĩệc lụa chọn nội dung giáo dục môi truửng phù hợp, cỏ thể nÊu lÊn một sổ vấn đỂ môi trường đang được quan tâm hiện nay cỏ lĩÊn quan trục tĩỂp tới các quá trình vật lí:

 • Tài nguyÊn rùng bị suy giảm:

4- Trước hết phải làm nõ được vai trò cửa rùng đổi với cuộc sổng con người:

 • Cung cẩp nguồn gien quỷ giá (động, thục vật).

 • Cung cẩp lâm thổ sản.

 • ĐiỂu hoà luợng nước trÊn mặt đất.

 • ĐiỂu hoà không khí mặt đất.

Dưới góc độ khoa học vật lí, cỏ thể nÊu lÊn các quá trình vật lí như: hiện tượng mao dẫn cửa đất, quá trình quang hợp, thế nàng, động nàng dòng chảy của nước gây ra sụ bào mòn đất...

4- Các giái pháp bảo vệ rùng, phát triển rùng nhìn tù góc độ vật lí (chổng sỏi mòn đất, hạn chế khí nhà kính..

 • ỏ nhĩếm nuỏc: càn nêu rõ vai trò cửa nuỏc đổi với sụ sổng trÊn Trái Đất; các quá trình lí hỏa khi nuỏc bị ô nhĩếm; các biện pháp bảo vệ nước; chu trình nước trong tụ nhiên (lĩÊn quan tới các hiện tương chuyển thể cửa nước...).

 • Suy thoái và ô nhiễm ítít:

 • ỏ nhiễm không khí: khí quyển, quá trình suy giảm tầng ôzốn, chất phỏng xạ, hóa chất;

 • ỏ nhĩếm tiếng ồn: lĩÊn quan trục tĩỂp tới các quá trình vật lí như sóng âm. ỏ nhiễm môi trưững do tiếng ồn (tập họp những âm thanh tạp loạn cỏ tần sổ và chu kì khác nhau, nói cách khác: là những âm thanh chỏi tai) gây những tác động không mong muổn, cỏ hại cho súc khoe con nguời„ cơ thể sổng. Các nguồn ô nhĩếm gồm tiếng máy bay, xe cộ, karaokè quá giỏi hạn cho phép,... (âm thanh lớn hơn so dB).

 • ỏ nhiễm ánh sáng: sụ chiếu sáng tác hại đến con nguửi và sinh vật.

 • Sản xuất, truyền tải và sú dụng điện nàng nhìn nhận dưới góc độ bảo vệ môi trường.

 • ỏ nhiễm phỏng xạ: Các tia phỏng xạ, an toàn hạt nhân...

 • Cỏ thể nÊu lên một sổ cách thúc tổ chúc hoạt động giáo dục môi truửng qua tích hợp dạy học bộ môn như sau:

 • Phân tích vấn đỂ môi truửnglìÊn quan nội dung môn học.

 • Khai thác thục trạng môi trường làm nội dung giáo dục môi truửng.

 • Xây dụng bài tập môn học tù thục tế môi trường địa phuơng.

 • Sú dụng phương tiện dạy học hỗ trơ giáo dục mỏi trường.

 • Sú dụng tài liệu tham khảo (tranh, ảnh, sách, báo...).

 • Thục hiện bài học tại thục địa.

 • Các hoạt động cửa GV khi sác định nội dung giáo dục môi truửng và xây dụng kế hoạch dạy họ c khai thác giáo dục môi truửng sẽ bao gồm:

 • Hoạt động 1: NghiÊn cứu chương trình, SGK để xây dụng mục tìÊu dạy học, trong đỏ cỏ các mục tìÊu giáo dục mỏi trường. Việc nghìÊn cứu chương trình, nội dung SGK cho phép GV xây dụng kế hoạch dạy học phù hợp cho toàn bộ chương trình bộ môn, cho tùng phần cửa môn học, tùng chương cũng như tùng bài học. Nhử việc phân tích chương trình, SGK GV cỏ đuợc cái nhìn tổng thể vỂ các đơn vị kiến thúc, kỉ năng, thấy được mổi lìÊn hệ giữa chứng và dế phát hiện các cơ hội tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào tùng đơn vị kiến thúc một cách hợp lí, tù đỏ lập kế hoạch khai thác các nội dung giáo dục mỏi trường trong suổt quá trình dạy học mà không sa vào tình huổng ngẫu nhìÊn, tuy tiện làm quá tải bài học, hoặc trùng lặp, hoặc không đua ra được các tình huổng giáo dục môi trường thục sụ cỏ ý nghĩa thuyết phục. Kết thúc quá trình này' GV cỏ thể đưa ra một sơ đồ lôgic xây dụng kiến thúc một cách phù hợp. Việc làm này sẽ cho cái nhìn trục quan vỂ mổi liÊn hệ giữa các kiến thúc, cho phép sác định hợp lí các tình huổng sú dụng phuơng pháp và phương tiện dạy học thích hợp. Nỏ cũng cho phép sác định hợp lí các cơ hội tích hợp nội dung giáo dục môi truửng vào bài học.

 • Hoạt động 2: xác định các nội dung giáo dục môi trường cần tích hợp:

Căn cú vào mổi lìÊn hệ giữa kiến thúc bộ môn và nội dung giáo dục môi trường, GV cần làm rõ sẽ tích hợp nội dung giáo dục môi trường nào là hợp lí, thời lượng dành cho nỏ là bao nhìÊu. Theo các nguyÊn tấc chung vỂ giáo dục môi trường thì các nội dung môi trường càng gần với kinh nghiệm sổng cửa HS thì càng tốt, đặc biệt cỏ ý nghĩa là các nội dung đỂ cập tới vấn đỂ môi trường sinh thái cửa địa phương. Vì vậy, với cùng một nội dung tri thúc vật lí trong SGK, song khi dạy cho HS ờ các vùng mìỂn khác nhau, GV cần cỏ cách khai thác nội dung giáo dục môi trường khác nhau. N ỏi một cách khác, cân cú vào đổi tượng HS khác nhau, GV sẽ xây dụng các tình huổng tích hợp nội dung giáo dục môi trường khác nhau.

4- Hoạt Ổộng3\ Lụa chọn và vận dụng các phuơng pháp và phuơng tiện dạy học phù hợp. Ở đây, trước hết phải vận dụng các phương pháp dạy học tích cục. Phương tiện dạy học cỏ ý nghĩa quan trọng nâng cao chất luợng dạy học nói chung, chất lượng giáo dục môi truửng nói riÊng. vì vậy trong các bài học cồ tích hợp các nội dung giáo dục môi trường giáo vĩÊn nÊn tàng cường sú dung các phuơng tiện dạy học, đặc biệt là các phuơng tiện nghe nhìn, chẳng hạn, sú dung các video dip (tù3 - 5 phút) để giói thiẾu vỂ các yếu tổ mỏi truửng và sú dụng hợp lí năng luomg, như: cọn nước, cổi giã gạo nuỏc, trạm thuỹ điện nhỏ, trạm pin mặt trời (năng luợng sạch), ô nhiễm không khi và tiếng ồn giao thông; tù truửng trái đất, năng lượng nguyÊn tủ... ĐỂ khai thác và cập nhật các tư liệu phục vụ giáo dục môi truững, giáo vĩÊn cỏ thể chú động sú dụng phương tiện internet khai thác các website vỂ môi trưữngvầ giáo dục môi trưữngbổ ích.

 • Hoạt ẩộng 4: Xây dụng tiến trình dạy học cụ thể: Ở hoạt động này GV thiết kế cụ thể các yÊu cầu đổi với HS, các hoạt động trợ giúp cửa GV đổi với HS và phổi hợp các hoạt động đỏ để đạt được mục đích dạy học.

Hoạt động 13: Thực hiện bài tập xây dựng kẽ hoạch dạy học tích hỢp.

 • Lập kế hoạch dạy học theo huỏng tích hợp với mòn học cụ thể mà thầy (cô) đang dạy học ờ trường trung học.

 • Thục hành lập kế hoạch dạy học theo huớng tích hợp.

 • Phân tích mục tìÊu, nội dung, phuơng pháp cửa kỂ hoạch dạy học tích hợp ờ một môn học cụ thể.

Hoạt động 14: Hoạt động tổng kẽt/đánh giá.

Sau khi nghìÊn cứu xong chuyên đỂ này, anh/chị hãy tụ đánh giá kết quả học tập cửa mình bằng cách đánh dấu xvào ô sổ 1,2,3... tương úng trong bảng sau:
Nội dung

Thẩp —► Cao

1

2

3

4

5

1. Phân biệt rõ những đặc điểm cửa dạy học tích hợp.
2. Glẳì thích được vì sao cần dạy học tích hợp
3. Xác định được mục tìÊu cửa dạy học tích hợp.
4. Nêu được các quan điểm cửa dạy học tí di họp các mòn học.
5. Liệt kÊ đuợc các phương thúc dạy học tích hợp.
6. Nắm vững các tiêu chí để lụa chọn phuơng thúc Dạy học tích hợp.
7. Cảm thấy tụ tin khi thiết kế bài học hoặc kế hoạch Dạy học tích hợp.
IB) D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đo Mạnh Cường, Dạy học tích hợp - cơ sở ỉ í thuyết và thực tiên, Tạp chí Khoa học giáo dục kỉ thuật, sổ 15,2010.

 2. Nguyên SỹĐúc, Giảo dục bảo tồn thiên nhiên và đủ dạng sinh học trong ỄTTtìàng 7HCS, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

 3. Trần Bá Hoành, Đổimóĩphiamgphảp dũyhọc,chiamgtỉình vàsảch gũỉo khoa, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

 4. Dương Tiến Sỹ, Phương đi ức và nguyrẻn tểc. tích hợp cảc môn học nhằm nângCŨO chất ỈKỌĩiggũĩo dục và đào tạo, Tạp chí Giáo dục, sổ 26,2002.

 5. Robert Fisher, Day trễhọc, Tr41- 55,2003.

 6. Xavier Roegũs, Khoa su phạm tích hợp hay ỉàm ữiếnào đểphảt triển cảc năng ỉục ở nhà tnỉòng (bản dịdi của Đào Ngọc Quang, NguyẾn Ngọc Nhị), NXB Giáo dục, 1906.

I. MỤC TIÊU CHUNG

Xây dụng kế hoạch dạy học theo huỏng tích hợp giữa dạy học và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với mục tìÊu giáo dục toàn diện.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

Nâng cao nhận thúc về dạy học tích hợp và xây dụng kế hoạch dạy học tích hợp.Nâng cao kỉ năng xây dụng xây dụng kế hoạch dạy học tích hợp, sác định đuợc mục tiêu, nội dung vầ phương pháp tích họp, các nguyÊntấc tídi hợp. Tích cục, chú động xây dụng kế hoạch dạy học tích hợp qua các giờ học, bài học thúc đẩy việc giáo dục toàn diện học sinh.

I Quy định về chuần nghề nghiệp của giấũ viên trung họ cvà đấnh giấj xếp lũại giấũ viên trung học theũ chuần.

ITheũ cTHainaut £1977, xuất bản lần thứ 5j 1988)

I Ngũ ài mô 11 họ c " Cũ ng cụIJ.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương