Nang cao nang luc hieu biet ve doi tuong giao duc thpt 1-2-3tải về 317.03 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích317.03 Kb.
1   2   3

Mực tìêu bài học NÊU rõ yéu cầu HS cần đạt về kiến thúc, kỉ năng, thái độ. Các mục ÜÊU được biểu đạt bằng động tù cụ thể cỏ thể lượng hỏa được. Mục ÜÊU bài học cần được cụ thể hỏa để người thầy giáo cỏ một định hướng rõ ràng, chính sác khi dạy học bài này. Một cách cụ thể hỏa tổt nhất là cổ gang hoạt động hỏa mục tĩÊu, túc ]à chỉ ra những hoạt động tương thích với nội dung và mục ÜÊU bài học mà khả năng tiến hành các hoạt động đỏ cửa học sinh biểu thị mức độ đạt mục tiÊu này. LĩÊn quan đến mục ÜÊU của tiết học, ta cần lưu ý:

 • Thú nhất, đây là những yêu cầu mà học sinh cần đạt được sau khi chú không phải là trong khi học tập một bài. ví dụ như yéu cầu học sinh phát biểu được một định nghĩa, chúng minh một định lí cỏ nghĩa là học phải làm đuợc những việc này sau khi học xong tiết học chú không phẳi là đòi hối họ tụ làm được các việc trong quá trình lĩnh hội bài học.

 • Thú hai, các mục ÜÊU là cân cú để thầy giáo định hướng taầi học và “hình dung" đuợc kết quả dạy học bài đỏ chú không phẳi là đòi hối họ tiết nào cũng phải kiểm tra để kết luận chính sác học sinh cỏ đạt được tùng mục ÜÊU đỂ ra hay không. TrÊn thục tế, thầy giáo không thể cỏ đú thì giờ để lầm như vậy.

Sau khi đã liệt kÊ các mục ÜÊU cụ thể, bài soạn cần nÊu rõ trọng tâm. Trong khi đổi với toàn bộ mòn học, đổi với tùng phần lớn, tùng chương, ta đòi hối thục hiện mục ÜÊU toàn diện thì ờ tùng bài, ta không yÊu cầu một sụ dàn trải tràn lan, trái lai phải tập trung vào những trọng tâm nhất định.

 • Mục ÜÊU kiỂn thúc gồm 6 múc độ:

4- Nhận biết: Nhận biết thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin.

4- Thông hiểu: Giải thích được chúng minh được.

+- Vận dụng: Vận dụng nhận biết thông tin để giải quyết vấn đỂ đặt ra.

4- Phân tích: chia thông tin ra thành các phần thông tin nhố và thiết lập moi lĩÊn hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chứng.

4- Tổng hợp: Thiết kế lại thông tin tù các nguồn tài liệu khác nhau và trÊn cơ sờ đó tạo lập nÊn một hình mẫu mỏi.

4- Đánh giá: Thảo luận về giá trị cửa một tư tường một phương pháp, một nội dung kiến thúc, đây là một buỏc mới trong việc lĩnh hội kiến thúc được đặc trung bời việc đi sâu vào bản chất cửa đổi tượng, hiện tương. • Mục tìÊu kĩ năng: gồm 2 múc độ; làm đuợc, biết làm và thông thạo (thành thạo).

 • Mục tìÊu thái độ: Tạo sụ hình thành thỏi quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tìÊu giáo dục.

 • ChuẫnbịcủaGVvầHS:

 • Giáo vĩÊn chuẩn bị các thiết bị dạy học (tranh ảnh) mô hình, hiện vật, hỏa chất...) các phương tiện và tài liệu dạy học cần thiết.

 • GV huỏng dẫn HS chuẩn bị bài học (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết).

 • TỔchủccảc.hoạtổộn^ảạyhọc\

 • Trình bày rõ cách thúc triển khai các hoạt động dạy học cụ thể. cỏ thể phân chia các hoạt động theo trình tụ kế hoạch bài học như sau;

4- Hoạt động nhằm kiểm tra, hệ thổng, ôn lại bài cũ và chuyển tiếp sang bài mỏi.

4- Hoạt động nhằm hướng dẫn, diễn giải, khám phá, phát hiện tình huống, đặtvànÊuvấn đỂ.

4- Hoạt động nhằm để HS tụ tìm kiếm, khám phá, phát hiện, thú nghiệm, quy nạp, suy diễn, để tìm ra kết quả, giải quyết vấn đỂ.

+- Hoạt động nhằm rút ra kết luận, tổng hợp, hệ thong kết quả, hệ thong hoạt động và đưa ra kết luận giải quyết vấn đỂ.4- Hoạt động nhằm tiếp tục khắc sâu kiến thúc, rèn luyện kỉ năng để vận dụng vào giải bài tập và áp dung vào cuộc sổng.

 • Moi hoạt động cần chỉ rõ:

4- TÊn hoạt động.

4- Mục tìÊu cửa hoạt động.

4- Cách tiến hành hoạt động.

4- Thời lượng để thục hiện hoạt động.

4- KỂt luận cửa GV về những kiến thúc kỉ năng, thái độ HS cần cỏ sau hoạt động những tình huổng thục tiến cỏ thể vận dụng kiến thúc, kỉ năng, thái độ đã hoc để giải quyết, những sai sót thường gặp, những hậu quả cỏ thể xảy ra nếu không cỏ cách giải quyết phù hợp...


 • Một sổ hình thúc trình bày các hoạt động trong kế hoạch bài học:

4- Viết hệ thổng các hoạt động the o thú tụ tuyến tính tù trÊn xuổng dưới

 • Viết hệ thống các hoạt động theo 2 cột: Hoạt động cửa GV và hoạt động cửaHS.

 • Viết 3 cột: Hoạt động cửa GV: Hoạt động cửa HS: nội dung ghi bảng; hoặc tìÊu đỂ nội dung chính và thời gian thục hiện.

 • Viết 4 cột: Hoạt động cửa GV: Hoạt động cửa HS; nội dung ghi bảng, hoặc tìÊu đỂ nội dung chính và thời gian thục hiện.

 • Hướng dẫn ởn tập, củng cổ: xác định những việc HS cần phải tiếp tục thục hiện sau giử học dể củng cổ, khác sâu, mơ rộng bài cũ hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mỏi.

Hoạt động 7: Tìm hiểu sự cãn thiết của lập kẽ hoạch dạy học các yêu cãu cơ bản đối với một kẽ hoạch bài học.

Câu hỏi: Vì sao việc lập kế hoạch dạy học lại đuọc cho là cần thiết? Các yèu cầu co bản đổi vtìĩ một kế hoạch bài học.

Bạn suy ngi và trả lòi câu hỏi này bằng cách viết ra những suy nghĩ cửa mình vỂ:


 • Lí do phải lập kế hoạch dạy học:

Sau đỏ bạn đổi chiếu với những thông tin dưới đây và hoàn thiện nội dung trả lời câu hối cửa mình.

THÔNG TIN PHÀN HỒI • Việ c lập kế hoạch dạy họ c là rất cần thiết b ới những lí do sau:

 • Chương trinh sách giáo khoa hằng năm cỏ thể thay đổi. ví dụ: với sách giáo khoa mỏi thay đổi hiện nay, lượng kiến thúc đưa vào một bài, một chương, một giáo trình lớn hơn rất nhiều so với sách giáo khoa cũ. Thèm nữa lai dạy theo phân ban, việc sắp xếp thú tụ các phần cỏ thay đổi và sổ lượng kiến thúc cũng không như trước.

 • Tình hình học sinh cỏ thể thay đổi. ví dụ: Học sinh giữa các lóp cỏ khác nhau về trình độ, tỉ lệ học sinh nam, nữ... giữa năm nay với năm khác đổi tương học sinh cũng cỏ thay đổi. chính vì vậy phải cỏ kế hoạch giảng dạy sát với đổi tượng.

 • Tình hình địa phuơng, trường lóp cỏ thể thay đổi. Bộ môn cỏ gắn bỏ mật thiết với đòi sổng, khoa học kỉ thuật. Trong tình hình đổi mỏi hiện nay, sụ lớn mạnh cửa khoa học kỉ thuật, sụ thay đổi cửa cuộc sổng cỏ ảnh hường lớn và tạo điỂu kiện ho trợ với việc giảng dạy của giáo vĩÊn.

 • lình hình thiết bị cửa nhà truàrng cỏ thể bị thay đổi. Đỏ là tài liệu, sách giáo khoa, dung cụ, thiết bị... Phải luôn đổi mới đáp úng với việc thay' sách và chuẩn bị cho chương trinh phân ban sấp tủi. Trong kế hoạch phải dụ tru mua sam cho đồng bộ hoặc nghìÊn cứu sú dụng, sửa chữa, thuyết minh cho hợp lí với yÊu cầu của tùng bài dạy.

 • Trình độ cửa giáo vĩÊn cỏ thay đổi. Qua nhìỂu năm giảng dạy von kinh nghiệm được tích luỹ càng nhiều, thêm nữa giáo vĩÊn còn học hối được ờ các bạn đồng nghiệp, ờ các hội nghị, vì vậy sẽ cỏ nhiỂu cải tiến, cỏ cách suy nghĩ mới vỂ phần, bài minh sẽ dạy.

 • Qua kế hoạch giảng dạy cò thể đánh giá đưcrcbản thân nguủi dạy. Đánh giá giáo viên vỂ nhiều mặt như tinh ứiần trách nhiệm, trinh độ chuyên mòn...

 • YÊU cầu đổi với kế hoạch bài học gồm:

 • Cấu trúc taầi soạn phải bao quát đuợc tổng thể các phuơng pháp dạy họ c đa dạng và nhìỂu chìỂu, tạo điỂu kiện vận dung phiổĩ hợp những phuơng pháp dạy học, mềm deo vỂ mức độ chi tiết để cỏ thể thích úng đuợc với cả những giáo viên đã dày dặn kinh nghiệm lẫn những giáo viên tre mỏi ra trường hay giáo sinh thục tập sư phạm. Đồng thòi làm nổi bật hoạt động cửa họ c sinh như là thành phần cổt yếu.

 • Bài soạn phải nêu đuợc các mục tìÊu cửa tiết học. Giáo vĩÊn cần phải sác định chính sác trọng tâm kiến thúc kỉ năng cửa taầi dạy, trÊn Cữ sờ đò cò phương pháp dạy phù hợp. Thông qua phuơng pháp dạy, cách hối, rèn kỉ nâng mà thầy giáo cỏ thể rèn luyện bồi dưỡng phát triển tư duy, phát triển trí thông minh cửa học sinh. Mục đích yÊu cầu sẽ chỉ đạo toàn bộ nội dung kế hoạch thục tiến taầi dạy và chính nội dung bài dạy quy định mục đích yêu cầu. chính vì vậy việc sác định mục đích yỀu cầu là vấn đỂ hết súc quan trọng đòi hối sú dung công, đòi hỏi ý thúc trấch nhiệm cao cửa giáo vĩÊn lủc soạn bài.

 • Bài soạn phải nÊu được kết cẩu và tiến trình cửa tiết họ c bài soạn phải làm nổi bật các vấn đỂ sau: Sụ phát triển logic tù giai đoạn này đến giai đoạn khác, tù phần kiến thúc này đến phần kiến thúc khác. Giảng dạy phù hợp với quy luật nhân thúc, dẫn giải, suy luận tù dế đến khỏ, tù đơn giản đến phúc tạp một cách cỏ hệ thổng. Lầm rõ sụ phát triển tất yếu tù kiến thúc này đến kiến thúc khác. Cụ thể là đảm bảo mổi liÊn hệ logic giữa các phần, bảo đâm bài dạy là một hệ toàn ven, moi phần là một phân hệ, các phân hệ gấn bỏ chăt chẽ tạo nÊn một hệ toàn ven.

 • Bài soạn phẳi sác định đuợc nội dung, phương pháp làm việc cửa thày và trò trong cả tiết học: Đây là ván đỂ hết súc quan trọng đổi với một tiết học. Tù cho giáo vĩÊn nắm vững nội dung kiến thúc, vận dụng thành thạo kiến thúc đến cho truyỂn thụ cho được kiến thúc đỏ đến học sinh, để họ nắm bất và vận dụng đuợc đòi hối ờ nguửi thầy sụ động não, sụ dung công thục sụ. Muổn như vậy thầy giáo phải lụa chọn được phương pháp thích hợp úng với tùng giờ giảng và trong taầi soạn phải nêu được một cách cụ thể công việc cửa thầy và trò trong tiết học cụ thể. Xác định đồ dùng dạy học và phương pháp sú dung chứng.

Hoạt động 8: Tìm hiểu quan điểm tích hỢp các môn họcI.

Cỏ những cách lìÊn kết như thế nào giữa các môn học? Bạn hãy liệt kÊ những cách lìÊn kết tích hợp mà bạn biết, bạn đã làm.Bạn đọc những ỉhông từi ảitờĩâầyvà hoàn điiện nội dung trả ỉờĩcâu hổi của nành.

THÔNG TIN PHÀN HỒI

Cỏ bổn quan điễm khác nhau trong việc lĩÊn kết, tích hợp các môn học


 • Quan điỂm trong “Nội bộ môn học". Theo quan điỂm này chỉ tập trung chú yếu vào nội dung cửa môn học. Quan điểm này nhằm duy trì các môn học riÊng rẽ.

 • Quan điểm “đa môn". Quan điểm này' theo định hướng: những tình huổng, những “đỂ tài", nội dung kiến thúc nào đỏ được xem xét, nghìÊn cứu theo những quan điểm khác nhau nghĩa là theo những môn học khác nhau, ví dụ, nghìÊn cứu giải bài toán theo quan điỂm toán học, theo quan điỂm vật lí, sinh học. Quan điểm này, những mòn học tiếp tục tiếp cận một cách riÊng rẽ và chỉ £ặp nhau ờ một sổ thời điểm trong quá trình nghìÊn cúu các đỂ tài. Như vậy, các môn học chua thục sụ được tích hợp.

 • Quan điỂm “lìÊn môn", trong đỏ chúng ta đỂ xuất những tình huổng chỉ cỏ thể được tiếp cận một cách hợp lí qua sụ soi sáng cửa nhìỂu môn học. Ví dụ, câu hỏi “Tại sao phẳi bảo vệ rừng?" chỉ cỏ thể giái thích được dưới ánh sáng cửa nhìỂu môn học: Sinh học, Địa lí, Toán học... Ở đây chứng ta nhài mạnh đến sụ liÊn kết giữa các môn học, làm cho chứng tích hợp với nhau để giải quyết một tình huổng cho trước: Các quá trình học tập sẽ không được đẺ cập một cách ròi rạc mà phẳi lìÊn kết với nhau xung quanh những vấn đỂ phải giải quyết.

 • Quan điỂm “xuyén môn", trong đỏ chứng ta chú yếu phát triển những kỉ năng mà học sinh cỏ thể sú dung trong tất cả các môn học, trong tất cả các tình huổng, chẳng hạn, nêu một giả thiết, đọc thông tin, thông báo thông tin, giải một bài toán,... Những kỉ năng này chứng ta gọi là những kĩ năng xuyên môn, cỏ thể lĩnh hội đuợc những kỉ nàng này trong tùng môn học hoặc nhân dịp cỏ những hoạt động chung cho nhìỂu môn học.

Trong 4 quan điểm trên, mỗi quan điểm cỏ những mặt mạnh và khỏ khăn, vì vậy khi áp dụng cần hết súc lưu ý tới những đặc điểm. Tuy nhìÊn yÊu cầu cửa xã hội và dạy học ngày nay đòi hối chứng ta phải hướng tới hai quan điểm lìÊn môn và xuyên môn. Quan điỂm liÊn môn cho phép việc phổi hợp kiến thúc, kỉ năng cửa nhìỂu môn học để nghìÊn cứu và giải quyết một tình huống. Quan điỂm xuyên môn, cho phép phát triển ờ học sinh những kiến thúc, kỉ năng xuyÊn môn để cỏ thể áp dung trong mọi tình huổng, giải quyết vấn đỂ.

Hoạt động 9: Tìm hiểu các phương thức tích hỢp.Cỏ thể tích họp dạy học như thế nào? Bạn hãy ghi ra các dạng tích hợp bạn biết, hoặc đã su dụng.

Bạn hãy đọc những ỉhông từi dưới- âầy và hoàn ỉhiện nội dung trả ỉòĩ câu hỏi của trành.

THÔNG TIN PHÀN HỒI

Phương thúc tích hợp đua ra hai dạng tích hợp cơ bản, moi một dạng lại đua ra hai cách thúc tích hợp được thể hiện như sau:


 • Dạng tích hợp thú nhất đưa ra nhũng ứng dựng chung cho nhiều môn học (chẳng hạn các vấn đỂ năng lượng, bảo vệ mỏi trường...). Dang tích hợp này vẫn duy trì các môn học riÊng rẽ, trong khu các úng dụng chung được tích hợp vào các thời điểm thích hợp. Đây là cách tích hợp được vận dụng phổ biến hiện nay. Các thời điểm thục hiện cỏ thể là:

4- Cách thú 1: Những úng dụng chung cho nhìỂu môn học được thục hiện ờ cuDĨnămhọchay cuổicắp ho c trong một bầi ho c hoặc một bầi tập tích hợp.

4- Cách thú 2: Những úng dụng chung cho nhìỂu môn học đuợc thục hiện tương đổi đẺu đận trongsuổt năm học trong các tình huổng thích hợp;Với dạng tích hợp thú nhất này, định huỏng vẫn là đa mòn (các đơn nguyÊn tích hợp đòi hỏi sụ đỏng góp cửa những mòn học khác nhau) và liên môn (chứng ta xuất phát tù một tình huống tích hợp), tuy nhiên vẫn chua phải là xuyên môn bối vi các đơn nguyên tích hợp chua dựa trên sụ phát triển các kỉ nâng xuyên môn: những úng dung vẫn phục vụ cho những môn họ c khác nhau.

 • Dạng tích hợp thú hai: Phối hợp cảc quả tỉình học tập của nhiều môn học

khảc nhau. Dạng tích hợp thú hai thường dẫn đến phải phổi hợp quá trình dạy học cửa các môn học. Dạng tích họp này nhằm hợp nhất hai

hay nhìỂu mòn học thành một môn học duy nhất. ĐiẺu này đòi hỏi phâĩ nghìÊn cứu xây dụng chương trình và tài liệu học tập phù hợp, thưững phúc tạp. Cỏ thể nÊu cách tích hợp theo hướng này như sau: • Cách thú 1: Phổi hợp quá trình học tập những mòn học khác nhau bằng đề tài tích hợp. Theo đỏ người ta nhỏm các nội dung cỏ mục tìÊu bổ sung cho nhau thành các đỂ tài tích hợp, trong khi các môn học vẫn giữ nguyên những mục tìÊu riÊng;

Những giới hạn cửa cách tiếp cận bằng đỂ tài tích hợp:

4- Cũng như mọi phương pháp giảng dạy dựa trÊn sụ phát triển các đỂ tài, cách tiếp cận này không bao giữ đâm bảo lằng học sinh thục sụ cỏ khả năng đổi phó với một tình huổng thục tế.

4- Cách tiếp cận này chú yếu cỏ giá trị trong giảng dạy ờ tiểu học. Ở đỏ những vấn đỂ phải xủ lí thường là tương đổi giới hạn và đỂu cỏ thể nÊu trong những đẺ tài đơn giản.

Khỏ cỏ thể tích hợp theo cách này những mòn học đòi hối những sụ phát triển lôgic móc nổi với nhau, như những giáo trinh toán học, ngôn ngũ thú hai, vật lí hoặc hỏa học (chú yếu những giáo trình ờ trung học), và trong đỏ không thể cồ “lo hổng", nghĩa là trong những môn học đỏ cồ những giai đoạn lôgic phải tôn trọng trong quá trình họ c tập.

Hơn nữa những môn học “công cụ" chú yếu đuợc xây dụng ờ tiểu học.

4- Cách tiếp cận này càng khỏ thục hiện hơn với những môn họcI trong đỏ những trường khái niệm rất phúc tạp và trong đỏ múc độ tụ do để đỂ cập các nội dung khác nhau theo cách này hoặc cách khác là giới hạn (chẳng hạn những môn học ờ trung học nÊu ờ trÊn).

4- Những môn học do những chuyên gia giảng dạy (chẳng hạn môn Giáo dục súc khoe hay môn Đạo đúc ờ một sổ nước) cũng rất khỏ đua vào cách tiếp cận này.

+- Cuổi cùng cách tiếp cận này chỉ đấng chú ý nếu chứng ta muổn phát triển những kỉ năng xuyÊn mòn thông qua các giáo trình: tìm thông tin, giải các bài toán, phát triển óc phÊ phán... NỂu như đỏ là một giới hạn trong phạm vĩ một mòn học, đỏ cũng ]à một quan điểm khi sụ phát triển các kĩ năng xuyÊn môn là cần cho việc giáo dục học sinh.


 • Cách thú 2: Phổi hợp quá trình học tập những mòn học khác nhau bằng ãnh huống tích họp, theo đỏ các môn học đuợc tích hợp xung quanh những mục tìÊu chung. Những mục tìÊu chung này' gọi là các mục tìÊu tích hợp. Dạng tích hợp này cỏ nhiều uu điểm là dạy cho học sinh giải quyết các tình huống phúc hợp bằng cách vận dung kiến thúc tù nhìỂu môn học trong một tình huổng Ễẩn với cuộc sổng.

Hiện nay, dạy học tích hợp đã được vận dụng để đua các nội dung giáo dục bảo vệ mỏi trường, tiết kiệm năng lượng, phòng chổng tham những, biến đổi khí hậu... vào các môn học ờ truửng phổ thông. Do đặc điỂm cẩu trúc chương trình và sách giáo khoa các môn học ờ trưững phổ thông hiện nay huỏng đến tính hệ thong chãt chẽ của nội dung, tính khoa học bộ mòn tương đổi sâu, nÊn việc đua các nội dung giáo dục cần tích hợp vào các môn học cũng phẳi thục hiện bằng con đưững dạy học tích hợp. Tuy vậy, khi thục hiện tích hợp các nội dung giáo dục cần tích hợp vào các môn học, GV cũng cần phổi hợp với các nội dung giáo dục khác, các nội dung này trong nhìỂu truửng hợp cỏ mổi lìÊn hệ hữu cơ với nhau, lìÊn kết với nhau. Sụ lưu ý này làm cho bài học cồ hiệu quả cao hơn, tránh được sụ trùng lặp và quá tải đổi với HS.

Như vậy, phương pháp chính cửa cách tích hợp này là tìm những mục tìÊu chung cho các môn học, đặt ra mục tìÊu tích hợp giữa các môn học.Mục tìÊu tích hợp này được thục hiện thông qua những tình huổng tích hợp đòi hối học sinh phẳi tìm cách giài quyết bằng sụ phổi hợp những kiến thúc lĩnh hội đuợc tù nhiều môn học khác nhau. Đây là phuơng pháp điển hình cửa dạy học tích hợp. Bời vì, dạng tích hợp này dạy cho học sinh giải quyết những tình huổng phúc tạp, vận dụng nhiều môn học. Tích hợp đuợc nhìỂu kiến thúc và kỉ năng của các môn học để đạt được mục tìÊu tích hợp cho những môn học đồ.

Các nội dung giáo dục cần tích hợp cỏ thể đuợc tích hợp vào các môn học ờ các múc độ khác nhau, cụ thể:

4- Tích hợp toàn phần:

Tích hợp toàn phần được thục hiện khi hầu hết các kiến thúc cửa bài học cũng chính là các kiến thúc cần tích hợp. Khi đỏ mục ÜÊU cửa bài học cũng chính là mục ÜÊU giáo dục cửa nội dung cần tích hợp.

4- Tích hợp bộ phận:

Tích hợp bộ phận đuợc thục hiện khi một phần kiến thúc cửa bài học cỏ nội dung vỂ giáo dục cần tích hợp. Tuy nhĩÊn, GV cần lưu ý phân phổi thòi gian sao cho hợp lí với cẩu trúc chung cửa bài học; tránh những trường hợp quá lạm dụng hay coi trọng nội dung giáo dục này mà không chú ý tới những nội dung khác cửa bài học.

4- Hình thúc liÊn hệ:

Khi một sổ nội dung cửa mòn học cỏ liÊn quan tới vấn đẺ giáo dục cửa nội dung cần tích hợp song không nÊu rõ trong nội dung cửa bài học. Trong trường hợp này, GV phải khai thác kiến thúc môn học và lĩÊn hệ chứng với các nội dung cần tích hợp. Đây là truững hợp thưững sảy ra. Cần tích hợp một cách nhuần nhuyễn, gắn với nội dung taầi học, tránh lĩÊn hệ một cách gượng ép, khĩÊn cưỡng.

Việc đua các nội dung giáo dục tích hợp vào các môn học cỏ thể thục hiện theo hai kiểu tổ chúc học tập như sau:

4- Kiểu 1: Thông qua các taầi học trên lớp. Trong trưững hợp này GV thục hiện các phương thúc tích hợp với các múc độ đã nÊu ờ trên. Các hoạt động cửa GV trong truửng họp này cỏ thể bao gồm: • Hoạt động 1: NghĩÊn cứu chương trình, sách giáo khoa để xây dung mục ÜÊU dạy học, trong đỏ cồ các mục tiêu giáo dục cửa nội dung cần tích hợp.

 • Hoạt động 2: xác định các nội dung giáo dục cụ thể cần tích hợp. Cân cú vào moi lĩÊn hệ giữa kiến thúc môn học và các nội dung giáo dục cần tích hợp, GV lụa chọn tư liệu và phuơng án tích hợp, cụ thể phải trả lời các câu hối: tích hợp nội dung nào là hợp lí? LĩÊn kết các kiến thúc vỂ các nội dung như thế nào? Thữi lượng là bao nhiêu?

 • Hoạt động 3: Lụa chọn các phương pháp dạy học và phương tiện phù hợp, trước hết quan tâm sú dụng các phương pháp dạy học tích cục, các

phương tiện dạy học cỏ hiệu quả cao để tàng cường tính trục quan và húng thú học tập cửa HS (như sú dụng các tranh ảnh, băng hình, 1X1% vĩ tính, đèn chiếu...).

 • Hoạt động 4: Xây dung tiến trình dạy học cụ thể. Ở đây, GV cần nêu cụ thể các hoạt động của HS, các hoạt động trơ giúp của GV.

4- Kiểu 2: Giáo dục các nội dung cần tích hợp cũng cỏ thể đuợc triển khai như một hoạt động độc lập song vẫn gấn lìỂn với việc vận dụng kiến thúc các môn học. Các hoạt động cỏ thể thục hiện như: tham quan, ngoại khỏa, tổ chúc các nhỏm ngoại khòa chuyên đẺ, các bài học dụ án, nghiên cứu một đẺ tài (phù hợp với HS)... với các hoạt động này, múc độ tích hợp kiến thúc, kĩ năng các môn học với các nội dung cần tích hợp sẽ đạt cao nhất. Vì trong các hoạt động này HS học cách vận dụng kiến thúc các môn học trong các tình huổng gần với cuộc sổng hơn.

Hoạt động 10: Những lưu ý khi dạy học tích hỢp.

Khi dạy học tích hợp bạn thường gặp khò khăn gì? Khác phục khỏ khăn đỏ như thế nào? Bạn hãy viết ra những khỏ khăn và cách khác phục chứng.


 • Những khỏ khăn:

 • Cách khắc phục:

Bạn hãy đọc nhũng thởng tín sau ổầy để cỏ thêm thông tín vê nhũng khô khăn tmngảạyhọc tích hợp vàcảch khấc phục chúng.

THÔNG TIN PHÀN HỒI

Việc thục hiện các cách dạy học tích hợp nÊu trÊn không tránh khỏi những khỏ khăn khi tích hợp các môn học, bời vì moi môn học cồ những mục tìÊu đặc thu, phương pháp học tập bộ môn, cách đánh giá môn học... Vì vậy, để lập được kế hoạch dạy học tích hợp cần nghìÊn cứu kỉ chương trình và sách giáo khoa cáp học, môn học, cách đánh giá kết quả học tập cửa HS...

Các giáo vĩÊn bộ môn và nhà truửng cần cỏ sụ trao đổi, thổng nhất vỂ kế hoạch Dạy học tích hợp để công việc này trờ nÊn hài hoà, không gương ép, đạt được mục tìÊu đầo tạo của nhà trưững.

ĐiỂu quan trọng nhất cần lưu ý không phẳi là tích hợp theo cách nào: tích hợp bÊn trong một môn học, các hoạt động lìÊn môn, quan điỂm xuyên môn, tích hợp hoàn toàn hơn giữa các môn học mà quan trọng là phải sác định được mục tìÊu tích hợp để làm gì, qua Dạy học tích hợp đỏ sẽ đạt đuợc mục tìÊu gì, và để đạt mục tìÊu đỏ việc tích hợp cỏ phải là cách tổt nhất, hiệu quả nhất hay không.

chương trình cửa chứng ta hiện nay được xây dụng theo kiểu tích hợp một cách hài hoà giữa các lĩnh vục cỏ lĩÊn quan thông qua một sợi dây khâu nổi nào đỏ. vĩ dụ: sợi dây khâu nổi các lĩnh vục của sinh học lại với nhau cỏ thể là chú đỂ tiến hỏa. Khi dạy kiến thúc sinh học, bất kỂ tù lĩnh vục phân tủ, tế bào, mô, cơ quan, cơ thể, quàn xã và các hệ sinh thái chứng ta đỂu cỏ thể xem xét đưỏi góc độ tiến hỏa. Tuy theo trình độ cửa HS mà GV cỏ thể thay đổi cách dạy cửa mình với tùng bài. vĩ dụ, nếu lớp học cỏ nhĩỂu HS khá giỏi, nâng lục học tập tổt thì GV không cần dạy theo một trình tụ cổ định như trong sách giáo khoa mà cần giành thòi gian cho việc rèn luyện kỉ nâng tư duy lôgic.

Tích hợp là sụ kết hợp cỏ hệ thổng các kiến thúc cỏ lĩÊn quan (hay còn gọi là kiến thúc cần tích hợp) và kiến thúc môn học thành một nội dung thổng nhất, gấn bỏ chăt chẽ với nhau dụa trÊn những mổi lĩÊn hệ vỂ lí luận và thục tiễn đuợc đưa vào taầi học. Như vậy, cần phải cân cú vào nội dung bài học để lụa chọn kiến thúc tích hợp cỏ lĩÊn quan.

Vĩ dụ, khi dạy bài “Quanghợp", GV cỏ thể nhấn mạnh quang hợp cửa cây xanh đã góp phần giữ cân bằng hàm luợng 03 và C03 trong không khí, qua đỏ giáo dục HS ý thúc bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rùng...

Nội dung các kiến thúc tích hợp chúa đụng trong các bài học, các môn học khác nhau. Do đỏ, GV phải sác định đuợc nội dung cần tích hợp trong kiến thúc môn học; biết cách lụa chọn, phân loại các kiến thúc tương úng, phù họp với các múc độ tích hợp khác nhau để đua vào bài giảng. Ngoài ra, do thời gian một giữ giảng trÊn lỏp cỏ hạn nÊn GV phải biết chọn những vấn đỂ quan trọng, mầu chổt nhất để giảng dạy theo cách tích hợp, còn phần kiến thúc nào dế hiểu nÊn để HS tụ đọc SGK hoặc các tai liệu tham khảo.

Việc đua ra các kiến thúc tích hợp vào kế hoạch dạy học cần dựa vào các nguyÊn tắc sư phạm sau:

1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương