Nang cao nang luc hieu biet ve doi tuong giao duc thpt 1-2-3tải về 317.03 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích317.03 Kb.
  1   2   3


NGUYỄN SỸ ĐỨC - KIÊU THỊ BÍCH THUỲ14
MODULE IHPI4


XÂY DỤNG KÊ HOẠCH DẠY HỌC THEO HUÚNG TÍCH HOP

□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN

Vận dụng dạy học tích hợp là yêu cầu tất yếu của nhiệm vụ dạy học và là một lí thuyết giáo dục huỏng vào việc phát triển toàn diện HS theo các yÊu cầu cửa mục tiêu giáo dục. Luật Giáo dục (2005) đã nêu: “Mục tìÊu giáo dục phổ thông là giúp HS phát triển toàn diện về đạo đúc, trí tuệ, thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lục cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con nguửi Việt Nam xã hội chú nghĩa, sây dụng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho HS tiếp tục học lÊn và đi vào cuộc sổng lao động, tham gia sây dụng bảo vệT _ — —

To quoc .

ĐỂ đắp úng yÊu cầu dạy học ngày nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yỀu cầu: Giáo viên trung học phải đắp úng đuợc s tìÊu chuẩnI, theo đỏ tiêu chí s - Xây dung kế hoạch dạy học, chỉ rõ: “Các kế hoạch dạy học được xây dung theo huỏng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện nõ mục tìÊu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù mòn học, đặc điểm học sinh và môi truửng giáo dục; phổi hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cục nhận thúc cửa học sinh"...

NỂu trong nhà trường phổ thông, học sinh quen tiếp cận các khái niệm một cách rời rạc, thì sau này học sinh cỏ nguy cơ tiếp tục suy luận theo kiểu khép kín. Những chương trình nghìÊn cứu quổc tế đã cho thấy hiện tượng “mù chữ chúc năng", đỏ là truững hợp những người đã lĩnh hội được kiến thúc trưững tiểu học nhưng không cỏ khả năng sú dụng các kiến thúc đỏ vào cuộc sổng hằng ngày: Họ cỏ thể đọc được một vàn bản, nhưng không thể hiểu ý nghĩa của nỏ; cỏ thể biết làm tính cộng, nhưng khi cỏ một vấn đẺ cửa cuộc sổng hằng ngày đặt ra cho họ thi họ không biết phải làm tính cộng hay tính trù... ĐiỂu này đặt ra một đòi hỏi: cần phải dạy học trong sụ tích hợp để đào tạo những con nguửi đáp úng được yÊu cầu luôn luôn biến động cửa thục tiến.Mặt khác với tổc độ phát triển nhanh chỏng cửa khoa học và kỉ thuật, nguồn thông tin hàng ngày đổi mới và gia tàng, mọi kiến thúc được học trong nhà truửng cỏ thể trờ nên cũ đi, trong đồ học sinh lại cỏ thể tiếp thu các nguồn thông tin qua nhiều kênh khác nhau ngoài nhà trưững (đài, báo, đặc biệt là internet). ĐỂ việc học ờ nhà trường vẫn tiếp tục là cỏ ý nghĩa đổi với học sinh, việc dạy học cần đuợc đổi mới, không chỉ là dạy kiến thúc mà cần phải dạy các kỉ nàng, không chỉ là học kiến thúc khoa học cửa một môn mà cần dạy trong sụ tích hợp với nhìỂu mòn học khác nhau. Hiện nay, nhiỂu môn học dã được đưa vào nhà trưững phổ thông, các môn học đỏ đã cồ xu hướng phải lìÊn kết với nhau. ĐiỂu này' thể hiện quá trình mục tìÊu giáo dục toàn diện HS. Tuy nhìÊn với quỹ thời gian và kinh phí cỏ hạn, thì không thể đua nhiều môn học hơn nữa vào nhà truửng cho dù những tri thúc này rất cần thiết, vì vậy, việc dạy học tích hợp các môn học, các nội dung giáo dục trong nhà trường là giải pháp quan trọng.

ĐỂ đồng hành cùng với trường học và giáo vĩÊn trong việc đẩy mạnh dạy học tích hợp, thục hiện xây dụng kế hoạch dạy học được xây dụng theo hướng tích hợp dạy học, nhỏm tấc giả biÊn soạn module “Xây dụng kế hoạch dạy học theo huỏng tích hợp", nhằm giới thiẾu những vấn đỂ XDay xung quanh nội dung dạy học tích hợp, các phuơng thúc tích hợp thông qua 9 hoạt động. TrÊn cơ sờ đỏ giáo vĩÊn cỏ thÊm các kỉ năng trong việc xây dung kế hoạch dạy học tích hợp, đắp úng yêu cầu cửa công việc và đổi mỏi nâng cao chất lương dạy học.

(Sỷ c. NỘI DUNG

Hoạt động 1: Nhận biết đặc điểm dạy học tích hỢp.

Bạn đã đuợc đọc, được áp dụng các phương pháp dạy học tích cục trong dạy học. bạn hãy nhớ lai và viết ra bằng cách trả lời câu hối dưới đây.

Câu hối: Dạy học tích hợp là gì? Đặc điỂm cơ bản của dạy học tích hợp?


 • Khái niệm tích hợp:

 • Những đặc điểm cơ bản cửa dạy học tích hợp:

Đối chiểu vái những thồng tời dưới đầy và hoàn thiện nội ảimg câu trả lời của bạn.

THÔNG TIN PHÀN HỒI • Phương thúc tích hợp các môn học hay dạy học tích hợp đã được vận dung tương đổi phổ biến ờ nhiẻu nuỏc trên thế giỏi ỞViệt Nam, đã cồ nhiỂu môn học, cầp học quan lâm vận dụng tư tường sư phạm tích hợp và quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục HS (như các môn Sinh học, Địa lí, Ngữ vân... và đưa các nội dung giáo dục vào các môn học).

 • Dạy học tích hợp đuợc hiểu là quá trinh dạy học sao cho trong đỏ toàn bộ các hoạt động học tập góp phần hình thành ờ HS những nâng lục rõ ràng cỏ dụ tính trước những điỂu cần thiết cho HS, nhằm phục vụ các quá trình học tập tĩỂp theo và chuẩn bị cho HS bước vào cuộc sổng lao động. Mục ÜÊU cơ bản cửa tư tường sư phạm tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục HS phù hợp với các mục ÜÊU giáo dục toàn diện cửa nhà trường.

 • Dạy học tích hợp hướng tới việc tổ chúc các hoạt động học tập, trong đỏ HS học cách sú dụng phổi hợp các kiến thúc và kỉ năng trong các tình huổng cỏ ý nghĩa gần với cuộc sổng. Trong quá trình học tập như vậy, các kiến thúc cửa HS tù các môn học khác nhau được huy động và phổi hợp với nhau, tạo thành một nội dung thống nhất, dụa trÊn cơ sờ các moi lĩÊn hệ lí luận và thục tiến được đỂ cập trong các môn học đỏ.

 • Dạy học tích hợp chú trọng tới chương trình, kế hoạch để nâng cao nâng lục, tập trung vào nâng lục chú không đơn thuần chỉ là kiến thúc. Thục hiện một nâng lục là biết sú dụng các nội dung và các kỉ nâng trong một tình huổng cỏ ý nghĩa, ví dụ, đổi với một học sinh, học môn Sinh học (Phần cấu tạo cơ thể nguửi) cỏ nâng lục nghĩa là:

 • Hiểu được cẩu tạo và chúc nâng của mộtsổ hệ cơ quan trong cơ thể nguửi.

 • Thục hiện đứng một sổ biện pháp để châm sóc, bảo vệ súc khoe bản thân, gia đình và cộng đong.

 • Trao đổi với bạn bè, người xung quanh vỂ những việc cần làm để bảo vệ súc khoe.

 • Tụ đánh giá công việc cửa bản thân...

 • Đổi với một giáo vĩÊn, nâng lục dạy học thể hiện việc:

 • Tổ chúc hoạt động học tập, giáo dục cửa một nhỏm học sinh, một lớp học để hướng tủi mục ÜÊU cần đạt.

 • Lưu tâm tớisụ tiến bộ cửa học sinh.

 • Đào sâu, phát triển mờ rộng một sổ nội dung, nếu cỏ thể.

 • Giao tĩỂp với các đồng nghiệp.

 • Tụ đặt câu hỏi vỂ việc minh lam, đánhgĩá diắtlưong còng việc của bẳn thân...

Vì vậy, thay vì việc dạy một sổ luợng lớn kiến thúc cho HS, người GV trước hết hãy xem xét xem học sinh cỏ thể vận dụng các kiến thúc đỏ vào tình huổng thục tế hay không, chẳng hạn như: thay vì nhác lai những lời mẫu nói 1Ể phép trong dạy học đạo đúc, hãy xem xét học sinh cỏ khả nâng lụa chọn một mẫu lời nói 1Ể phép trong tình huổng cho trước và biết sú dụng mẫu đỏ một cách đứng đấn; hoặc thay vì học một lượng kiến thúc lĩÊn quan đến môi trường (trong môn Sinh học, Địa lí..học sinh cỏ khả nâng hành động để bảo vệ môi truửng xung quanh mình...

 • Dạy học tích hợp cỏ các đặc trung chú yếu sau: làm cho các quá trình học tập cỏ ý nghía, bằng cách gắn quá trình học tập với cuộc sổng hằng ngày, không làm tách biệt “thế giới nhà trường với thế giới cuộc sổng"; làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt; sú dụng kiến thúc cửa nhĩỂu môn học và không chỉ dùng lai ờ nội dung các môn học.

Tù góc độ giáo dục, dạy học tích hợp phát triển các năng lục, đặc biệt là tri tường tương khoa học và nâng lục duy tri cửa HS vì nỏ luôn tạo ra các tình huổng để HS vận dụng kiến thúc trong các tình huổng gần với cuộc sổng. Nỏ cũng làm giảm sụ trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập.

Hoạt động 2: Xác định sự cãn thiết cãn phải xây dựng kẽ hoạch dạy học tích hỢp.

Xây dụng kế hoạch dạy học là một nhiệm vụ quan trọng cửa nguửi giáo viên, nhất là dạy học tích hợp. Tại sao lai như vậy? Bạn suy nghĩ và trả lòi câu hỏi sau:

Câu hỏi: Tại sao phải xây dung kế hoạch dạy học tí ch họp? • Sụ biến đổi và phát triển cửa xã hội- thửi đại:

 • Những đòi hỏi cửa xã hội đổi với người lao động:

 • Khả năng đáp úng cửa dạy học tích cục:

Bạn hây đọcnhững thồng tời âướỉ đẩy và hoàn ỉhìện nội dung cầu trả lời của bạn.

THÔNG TIN PHÀN HỒI • Thế giới biến đổi tùng ngày', tùng giờ, chứng ta cỏ thể quan sát được qua sổ lương thông tin ngày càng lớn, được tiếp cận theo nhiỂu con đưững. ĐiỂu này cỏ những ảnh huờng rất quan trọng đổi với quá trình học tập. Tổng sổ kiến thúc cỏ thể tiếp nhận cú 7 năm lại tàng lÊn gấp đôi. Những thành tựu đạt được rất lớn, trong các bộ mòn khác nhau: Hỏa học, Sinh học phân tủ, ThìÊn vàn... Không chỉ gia tàng về mặt sổ luomg, các thông tin ngày càng dế tiếp nhận nhử các phương tiện thông tin đại chứng và các mạng tin học (đặc biệt qua internet..

ĐiỂu này dẫn đến một nguy cơ: chúc năng truyỂn thong vẫn dành cho giáo viên là truyền đạt kiến thúc cho học sinh sẽ giảm ý nghĩa bối vi các thông tin cỏ thể tiếp nhận được tù nơi khác. NỂu khi học sinh được học những điỂu đã biết rồi, việc học sẽ trờ nÊn không còn hấp dẫn và húng thú nữa, động cơ học tập sẽ suy giảm. Vậy cần phải làm gì?

ĐiỂu cần thiết là không chỉ dạy kiến thúc mà cần phải trang bị cho HS những kĩ nàng, không chỉ nâng cao nhận thúc mà còn phẳi nâng cao năng lục nhận thúc.Hiện nay chứng ta sổng trong thế giới các bộ môn ngày càng ăn nhâp vào nhau, vì vậy ngày càng cần những nhỏm làm việc đa mòn và đòi hỏi con người cần phẳi đa nàng. NỂu tù khi còn nhố tuổi, học sinh quen tiếp cận các khái niệm một cách ròi rạc, học sinh cỏ nguy cơ sau này tiếp tục suy luận theo kiểu khép kín. Trên thế giói cỏ nhiỂu người “mù chữ diúc nàng", túc là những người đã lĩnh hội được kiến thúc trường học nhưng không cỏ khả năng sú dung các kiến thúc đỏ vào cuộc sổng hằng ngày, chẳng hạn, họ cỏ thể thuộc lòng các công thúc vật lí nhưng không cỏ khả năng tính được công sản sinh trong một tình huổng thục tiến...

 • Trong khi đỏ, những đòi hối cửa xã hội lại cần những người cỏ nàng lục và cỏ trình độ chuyên môn ngày càng cao. Những nguửi “mù chữ chúc năng" sẽ ngày càng khò tìm cho đúng cho sã hội.

Vì vậy, trường học cần phải:

 • Tiếp tục là một bảo dâm cho những giá trị quan trọng cửa xã hội, đáp úng nhu cầu, đòi hối cửa xã hội. chỉ cỏ thông qua những giá trị đỏ, hoạt động học tập và giáo dục nhà truửng mói cỏ ý nghĩa.

 • Không chỉ dùng lai ờ chúc năng truyền đạt kiến thúc và thông tin, mà cần phải giúp học sinh cỏ khả năng tìm thông tin, quản lí thông tin và tổ chúc các kiến thúc.

 • Không chỉ dạy cho học sinh “Kiến thúc đơn thuần" mà phải tập trung vào việc dạy học cho học sinh biết sú dụng kiến thúc đã học vào những trường hợp cụ thể, cỏ ý nghĩa đổi với học sinh. Nói một cách khác nhà trường cần phát triển những năng lục cho học sinh.

 • Việc dạy học tích hợp sẽ đáp úng những thách thúc và yÊu cầu dạy học trong xã hội ngày nay, đem lại những ảnh hương tích cục

 • Dạy học tích họp gpp phần thục hiện mực tiêu giảo dục toàn diện của nhà tnàmg phổ thông. Vận dụng dạy học tích hợp là một yÊu cầu tất yếu cửa việc thục hiện nhiệm vụ dạy học ờ nhà truòng phổ thòng. Việc cỏ nhiều mòn học đã được đưa vào nhà truòng phổ thông hiện nay là sụ thể hiện quá trình thục hiện mục tìÊu giáo dục toàn diện. Các môn học đồ phẳi lìÊn kết với nhau để cùng thục hiện mục tiêu giáo dục nêu trên. Mặt khác, hiện nay các tri thúc khoa học và kinh nghiệm xã hội của loài người phát triển như vũ bão trong khi quỹ thửi gian cũng như kinh phí để HS ngồi trên ghế nhà truòng là cỏ hạn, thi không thể đưa nhiều mòn học hơn nữa vào nhà trường, cho dù những tri thúc này là rất cần thiết, chẳng hạn, ngày nay nguửi ta nhận thấy cần thiết phải trang bị nhiều kỉ năng sổng cho HS (các kiến thúc về an toàn giao thông, về bảo vệ mòi trưững sổng, về nàng hiong và sú dung năng lưong, về định hương nghề nghiẾp,...) trong khi những tri thúc này không thể tạo thành mòn học mỏi để đưa vào nhà trường vì ầ do phải dâm bảo không quá tải trong học lập để phù hợp với sụ phát triển của HS.

Dù khác nhau vỂ đặc trung bộ môn, song các môn học trong nhà trưững phổ thông hiện nay đỂu cỏ chung nhau nhiệm vụ là hiện thục hỏa mục tìÊu phát triển toàn diện HS. cỏ thể nÊu nhũng nét chung cơ bản của nhiệm vụ các mòn học được dạy trong nhà truững như sau: Hình thành hệ thong tri thúc; kỉ năng theo yêu cầu khoa học bộ mòn; Phát triển tư duy, năng lục sáng tạo cho học sinh phù hợp với đặc trung môn học; Giáo dục HS thông qua quá trình dạy học bộ mòn (như hình thành thế giói quan duy vật biện chúng, nhân sinh quan và thái độ, phẩm chá; nhân cách của nguửi lao động mới,...); góp phần giáo dụng khoa học kr thuật và chuẩn bị cho HS tham gia lao động sản xuất...

Các nhiệm vụ trên chỉ cỏ thể thục hiện đưọc thòng qua các mòn học. Quá trinh xây dung chương trinh, sách giáo khoa các mòn học đã tích hợp nhiều tri thúc để thục hiện các nhiệm vụ trÊn, song không thể đầy đủ và phù hợp với tất cả đổi tương HS. vì vậy, trong quá trình dạy học, GV phải nghìÊn cúu để tích hợp các nội dung này một cách cụ thể cho tùng môn học và phù hợp với tùng đổi tượng HS ờ cácvùngmĩỂn khác nhau.

Mặt khác, do cùng chung nhau các nhiệm vụ dạy học nêu trên nén các môn học cũng cỏ nhìỂu cơ hội để lìÊn kết với nhau, tạo ra mổi quan hệ lìÊn môn.


 • Dạy học tích hợp các môn khoa học trong nhà truửng phải đáp úng yéu càu phát triển của các khoa học. Các nhà khoa học cho rằng khoa học

chuyển từ phân tích cẩu trúc lÊn tổng hçyp hệ thổng làm xuất hiện các lĩÊn ngành (như sinh thái học, tụ động hỏa,...), vì vậy, xu thế dạy học trong nhà trường còn phải làm cho tri thúc cửa H s được sác thục và toàn diện. Quá trình dạy học phải lĩÊn kết, tổng hợp hỏa các tri thúc, đồng thời thay thế “tư duy cơ giới cổ điển" bằng “tư duy hệ thổng". NỂu nhà trường chỉ quan tâm dạy cho học sinh các khái niệm một cách rời rạc, thì nguy cơ sẽ hình thành ờ học sinh các “suy luận theo kiểu khép kín", sẽ hình thành những con người “mù chúc nâng", nghĩa là những người đã lĩnh hội kiến thúc nhưng không cỏ khả năng sú dung các kiến thúc đỏ hàng ngày.

 • Dạy học tích hợp góp phần giảm tải học tập cho họcsinh: Từgóc độ giáo dục, dạy học lích họp giúp phát tiĩỂn các nâng lục, đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và nâng lục tư duy của HS, vì nỏ luôn tạo ra các tình huổng để HS vận dụng kiến thúc trong các tình huổng gần với cuộc sổng. Nỏ cũng làm giảm sụ trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập. Giảm tải ờ một góc độ khác, nghía là giảm tải không chỉ gắn với việc giảm thiểu kiến thúc môn học, hoặc thêm thời lượng cho việc dạy học một nội dung kiến thúc theo quy định. Phát triển hứng thu học tập cũng cỏ thể đưực xem như một biện pháp giảm tải tâm lí học tập cỏ hiệu quả và rất cỏ ý nghĩa. Làm cho HS thấu hiểu ý nghía cửa các kiến thúc cần tĩỂp thu, bằng cách tích hợp một cách hợp lí và cỏ ý nghía các nội dung gần với cuộc sổng vào môn học, tù đỏ tạo sụ xúc cảm nhận thức cũng sẽ làm cho HS nhẹ nhàng vuợt qua các khỏ khăn nhận thúc và việc học tập khi đỏ mỏi trờ thành niỂm vui và húng thú cửa HS.

Hoạt động 3: Xác định mục tiêu của dạy học tích hỢp.

Mọi hoạt động của con người đỂu hướng tới mục tiêu cụ thể. Mục ÜÊU dạy học là gì? Bạn suy nghĩ và trả lời câu hối duỏi đây:

Câu hỏi: Dạy học tích họp cần đạt những mục tĩèu gì?THÔNG TIN PHÀN HỒI

Dạy học tích hợp nhằm nhiỂu mục tìÊu khác nhau, cỏ bổn mục tìÊu lớn: • Làm cho quá trình học tập cỏ ý nghĩa hơn bằng cách đặt các quá trình học tập và nhận thúc trong hoàn cánh cỏ ý nghĩa đổi với HS. Nhử vậy, việc học tập không tách ròi cuộc sổng hằng ngày mà thường xuyên được lìÊn hệ và kết nổi trong mổi quan hệ với các tình huổng cụ thể mà HS sẽ gặp trong thục tiến, những tình huống cỏ ý nghĩa với HS. Nói một cách khác, việc học ờ nhà truững hoầ nhâp vào đời sổng thuửng ngày của học sinh. ĐỂ thục hiện điỂu trên, các môn học học liÊng rẽ không thể đáp úng được mà cần phải cỏ sụ đồng góp của nhìỂu môn học, sụ kết hợp cửa nhìỂu môn họ c.

 • Phân biệt cái cổt yếu với cái thú yếu. Không thể dạy học một cách dàn trải, đong đẺu, các quá trình học tập ngang bằng với nhau. BÊn cạnh những điỂu hữu ích, những kiến thúc và nàng lục cơ bản cỏ những thú được dạy chỉ là “lí thuyết", không thật hữu ích. Trong khi đỏ, giờ học trÊn lớp là cồ hạn, nhìỂu kiến thúc và năng lục cơ bản không đuợc dành đủ thời gian cần thiết.

Giáo viên nén nhấn mạnh những quá trình học tập Cữ bản, chẳng hạn như: là cơ sờ của các quá trình học tập tiếp theo; là những kỉ năng quan trọng hoặc chứng cỏ ích trong cuộc sổng hằng ngày...

 • Dạy sú dung kiến thúc trong tình huổng. Dạy học tích hợp chú trọng tới việc thục hành, sú dụng kiến thúc mà HS đã lĩnh hội đuợc, thay vì chỉ học tập lí thuyết mọi loại kiến thúc. Mục tìÊu của dạy học tích hợp là hướng tới việc giáo dục HS thành con ngựời chú động, sáng tạo cỏ năng lục làm việc trong xã hội cũng như làm chú cuộc sổng cửa bản thân sau này.

 • Lập mổi lìÊn hệ giữa các khái niệm đã học. Một trong bổn mục tìÊu cửa dạy học tích hợp là nhằm thiết lập mổi quan hệ giữa những khái niệm khác nhau cửa cùng một mòn học cũng như của những môn học khác nhau. ĐiỂu này sẽ giúp cho HS cỏ năng lục giải quyết các thách thúc bất ngờ gấp trong cuộc sổng, đòi hối nguửi đổi mặt phải biết huy động những năng lục đã cỏ không chỉ ờ một khia cạnh mà nhìỂu lĩnh vục khác nhau để giải quyết...

Hoạt động 4: Lập kẽ hoạch dạy học.

Là giáo vĩÊn, bạn đã nghiÊn cứu vỂ việc lập kế hoạch dạy học, đã tùng lập kế hoạch dạy học cửa bản thân. Bạn hãy nhớ lai và trả lời câu hối sau:

Câu hỏi: Kế hoạch dạy học là gì? có mẩy loại kế hoạch dạy học?


 • KỂ hoạch dạy học là:

 • Các kế hoạch dạy học:

Đọc nhữngỉhôngtm ảưởỉ- đây và hoàn ứũệnnộidung trả Ịòĩcâu hóicủa bạn

THÔNG TIN PHÀN HỒI

Hoạt động giáo dục trong nhà truửng là hoạt động được tiến hành cỏ mục đích, cỏ kế hoạch, đưỏi sụ chỉ đạo cửa giáo vĩÊn. Muiổn dạy học đạt hiệu quả cao thì nhất thiết phẳi cỏ sụ chuẩn bị của nguửi giáo vĩÊn. Một trong những khâu chuẩn bị quan trọng là lập kế hoạch cho việc dạy học, cho tùng bài dạy, trong đỏ dụ kiến đuợc một cách khá chác chán tiết học sẽ bất đầu ra sao, dìến biến và kết quả thế nào. Công tác chuẩn bị cho việc dạy học gọi là lập kế hoạch dạy học.

KỂ hoạch dạy học là bản chương trình công tác do giáo vĩÊn soạn thảo ra bao gồm toàn bộ công việc cửa thầy và trò trong suổt năm học, trong một học kì, đổi với tùng chương hoặc một tiết học trÊn lớp.

KỂ hoạch dạy học của giáo viên cỏ thể phân thành hai loại: KỂ hoạch năm học và kế hoạch bầĩ học (còn gọi là giáo án hay bài soạn).

Hoạt động 5: Lập kẽ hoạch năm học.

Bạn suy nghĩ và trả IM câu hối sau:

Câu hỏi: Lập kế hoạch năm học nhưthế nào? • KỂ hoạch năm học:

 • Cấu trúc:

 • Lưu ý khi lập kế hoạch năm học:

THÔNG TIN PHÀN HỒI

 • KỂ hoạch giảng dạy cho năm học, một học kì, một chương, là những nét lớn khái quát cỏ nội dung rất quan trọng, giúp cho giáo vĩÊn sác định phương hướng phấn đẩu nâng cao chất lượng dạy học. Trong kế hoạch năm học cửa giáo viên bộ môn, sau phần mục tìÊu cửa môn học trong toàn bộ năm học là tùng chuông với nhũng dụ kiến sau đây crmãi chương:

 • Xác định mục tìÊu.

 • Dụ kiến kế hoạch thòi gian để đâm bảo hoàn thành chương trình một cách đầy đủ và cỏ chất lương (ghi rõ ngày bất đầu và ngày kết thúc).

 • Liệt kê tàì liệu, sách tham khảo, phương tiện dạy học cỏ sẵn hay cần tụ tạo.

 • ĐỂ xuất những vấn đỂ cần trao đổi và tụ bồi dương lĩÊn quan đến nội dung và phương pháp dạy học.

 • Xác định yÊu cầu và biện pháp điỂu tra, theo dõi học sinh để nắm vững đặc điểm, khả nâng, trình độ và sụ tiến bộ cửa họ qua tùng thời kì.

 • KỂ hoạch năm học không nên quá chi tiết nhưng phải dụ kiến đủ những công việc định làm trong thời gian giảng dạy. Việc lập kế hoạch năm hoc thường là khỏ đổi với giáo viên mỏi, cỏ thể lập kế hoạch tùng chương để công việc được cụ thể hơn. KỂ hoạch lập ra là để phấn đẩu thục hiện, vì thế giáo vĩÊn cần giữ một bản để theo dõi công việc thục hiện của mình. Muổn kế hoạch cỏ chất lượng giáo vĩÊn cần chuẩn bị:

 • NghìÊn cứu kĩ chương trình sẽ dạy, sách giáo khoa và tài liệu cỏ lìÊn quan, trước hết để nắm được tư tường chú đạo, tinh thần nhất quán đổi với môn học, thấy được các điỂm đổi mỏi trong sách. Đây là vấn đỂ rất quan trọng vì sách giáo khoa ấn định kiến thúc thống nhất cho cả nước. N Ểu cỏ điẺu kiện nghìÊn cứu cả chương trình lớp đưỏi và lớp trÊn thì cỏ thể tranh thú tận dung kiến thúc cũ để học sinh không phải học lai hoặc hạn chế vấn đỂ thuộc lớp trÊn.

 • Nghiên cứu tình hình thiết bị, tài liệu cửa trường và cửa bản thân mình. Công việc này càng quan trọng hơn đổi với giáo viÊn dạy các bộ môn lìÊn quan nhìỂu đến thí nghiệm, thục hành, chẳng hạn như Vật lí, Hóa học bời vì thí nghiệm, thục hành cồ tính quyết định sụ thành công cửa bài học. Thấy được tình hình trang thiết bị, giáo vĩÊn mỏi cỏ kế hoạch mua sắm bổ sung, cỏ kế hoạch tìm hiểu, lắp ráp, sú dung hay chuẩn bị các mẫu đồ dùng dạy học do giáo vĩÊn tụ làm hay cho học sinh làm.

 • NghìÊn cứu tình hình lớp học sinh được phân công dạy vỂ các mặt: Trình độ kiến thúc vỂ toán lí... tĩnh thần thái độ, hoàn cảnh, kỉ nâng thục hành ờ các năm trước.

 • NghìÊn cứu bản phân phổi các bài dạy cửa Bộ để chú động vỂ thời gian trong suốt quá trình dạy.

Hoạt động 6. Tìm hiểu cãu trúc một kẽ hoạch bài học.

Bạn đã tùng lập kế hoạch bài học, bạn hãy viết ra cẩu trúc cửa một kế hoạch taầi soạn và nội dung cơ bản cửa moi thành phần tạo nÊn cẩu trúc kế hoạch bài học bằng cách trả lời câu hối dưới đây;

Câu hỏi: Kế hoạch bài học có cẩu trúc như thế nào?


 • Mục tiÊu:

 • Chuẩn bị cửa giáo vĩÊn và họ c sinh:

 • Tổ chúc hoạt động dạy học:

 • Tổ chúc các hoạt động dạy học:

 • Hướng dẫn ôn tập:

Bạn đọc những ỉhông từi dưới- âầy và hoàn chỉnh nội dung trả lời câu hói của nành

THÔNG TIN PHÀN HỒI

KỂ hoạch bài học (hay thưững gọi là giáo án, bài soạn cửa giáo vĩÊn) là kế hoạch dạy học một bài nào đỏ, là bản dụ kiến công việc cửa thầy và trò trong cả tiết học theo mục đích và yÊu cầu đã định sẵn. Giáo án thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, trình độ kiến thúc và khả năng sư phạm cửa thầy giáo, quyết định phần lớn kết quả cửa tiết lên lớp. Tất nhiÊn kết quả cửa giờ học còn phụ thuộc vào kỉ nàng giảng dạy cửa thầy và sụ lĩnh hội, phát triển cửa học sinh, những quá trinh nghiÊn cứu và chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm của thầy trong việc soạn bài góp phần khá quyết định vào hiệu quả cửa bài dạy.

chính vì thế soạn bài không phẳi là một bản tóm tất chi tiết nội dung cửa sách giáo khoa hay là một bản tóm tất sơ lược cỏ đầy đủ các mục nội dung mục đích. Nỏ phải thể hiện một cách sinh động mổi lìÊn hệ hữu cơ giữa mục tìÊu, nội dung, phương pháp và điỂu kiện dạy học. ĐỂ xây dụng một bài soạn, người thầy giáo cần phải lĩnh hội mục tìÊu và nội dung dạy học quy định trong chương trình và được cụ thể hỏa trong sách giáo khoa, nghìÊn cưu phương pháp dạy học dụa vào sách giáo khoa và sách giáo viÊn, vận dụng vào điỂu kiện, hoàn cảnh cụ thể cửa lớp học. Một bài soạn tổt là một bài soạn nÊu rõ được dụ kiến mọi công việc cửa thầy và trò ờ trÊn lớp, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo cửa thầy trong việc cải tiến phương pháp, nội dung sao cho học sinh, nhiệt tình chú động, tích cục tiếp thu kiến thúc. 1. Các ỉdếu bài soạn

Cỏ nhìỂu cách phân loại bài soạn. Cách phân loại dưới đây dụa vào mục tìÊu chính cửa bài s oạn, bao gồm:

 • Bài nghiÊn cứu kiến thúc mới;

 • Bài luyện tập, củng cổ kiến thúc;

 • Bài thục hành thí nghiệm;

 • Bài ôn tập, hệ thổng hỏa kiến thúc;

 • Bài kiểm tra, đánh giá kiến thúc, kỉ năng.

Moi bài lÊn lớp đỂu phải thục hiện nhiỂu mục tiÊu dạy học, chứng ho trợ lẫn nhau làm cho quá trình dạy học đạt kết quả cao và toàn diện. Bài lÊn lớp chỉ thục hiện một mục tiÊu duy nhất thường là rất buồn te, kém hiệu quả. Trong moi kiểu bài học trÊn đây, đỂu phải thục hiện nhìỂu mục tiÊu dạy học để phục vụ một mục tìÊu chính cửa bài. Các hoạt động cửa học sinh không phẳi là trải đỂu cho các mục tiÊu bộ phận mà phải tập trung ho trợ cho việc thục hiện mục tìÊu chính, ta gọi là làm rõ trọng tâm cửa bài.

 1. Các bưócxồy dụng bài soạn

 • Xác định mục tiÊu cửa bài họ c cân cú vào chuẩn kiến thúc kỉ năng và yÊu cầu vỂ thái độ trong chương trình.

 • NghìÊn cứu sách giáo khoa và các tài liệu lìÊn quan để: HiỂu chính xác, đầy đủ những nội dung cửa bài học. xác định những kiến thúc, kỉ năng thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ờ HS. xác định trình tụ lôgic của bài học.

 • Xác định khả năng đáp úng các nhiệm vụ nhận thúc của HS: xác định những kiến thúc, kỉ nàng mà học sinh đã cô và cần cỏ. Dụ kiến những khỏ khăn, những tình huổng cỏ thể nảy sinh và các phương án giải quyết.

 • Lụa chọn phuơng pháp dạy học: phuơng tiện, thiết bị dạy học, hình thúc tổ chúc dạy học và cách thúc đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cục, chú động sáng tạo phát triển năng lục tụ học.

 • Xây dụng kế hoạch bài học: xác định mục tìÊu, thiết kế nội dung, nhiẾm vụ, cách thúc hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt được cho tùng hoạt động dạy cửa GV và hoạt động học tập cửa HS.

 1. Cấu trúc của mật kể hoạch bàìhọc

Cấu trúc cửa bài lÊn lớp sẽ gồm một chuỗi những hoạt động cửa giáo vĩÊn và học sinh, được sấp xếp theo một trinh tụ hợp lí dâm bảo cho học sinh hoạt động cỏ hiệu quả nhằm chiếm lĩnh kiến thúc, phát triển năng lục và hình thành thái độ, đạo đúc. Mỗi bài học cồ một mục đích chung, được phân chia thành những mục tiêu bộ phận. Mỗi mục tìÊu bộ phận úng với một nội dung cụ thể, phải sú dụng những phuơng tiện dạy học nhất định, áp dụng những phương pháp hoạt động phù hợp với tùng đổi tượng học sinh. Trong khi thục hiện, moi hành động phải luôn luôn đâm bảo sụ thống nhất giữa mục tìÊu bộ phận, nội dung và phuơng pháp, đồng thời dâm bảo thục hiện được mục đích, nội dung và phương pháp chung moi bài, được xem như một thể thống nhất.

Với mỗi mục đích, mỗi nội dung dạy học, úng với mãi đổi tương trong những điÊu kiện cơ sờ vật chất, phương tiện dạy học xấc định, bài lÊn lớp phải cỏ cẩu trúc riÊng thích hợp thì mỏi cỏ hiệu quả. Tuy khỏ cỏ thể đẺ ra một cẩu trúc chung, nhưng vì học sinh hoạt động trong một tập thể lớp sác định, phải thục hiện những mục đích chung trong một thời gian sác định nÊn vẫn cỏ thể nêu ra một sổ hoạt động điển hình phẳi thục hiện trong mỗi bài. Những hoạt động đỏ là những yếu tổ cẩu trúc cửa bài họ c.

Bài soạn thông thuửng cỏ cẩu trúc như sau:
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương