Namtruyen: cuu canh cua pham hanh la thay ro tu de trong 5 uan: sac, sac tap khoi, sac doan diet, con duong dan den su doan diet dotải về 404.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích404.47 Kb.
#4597

GiotMuaCuoiMua: Th Ba 18/11/2014 Tương Ưng Ưng Tp II -Thiên Nhân Duyên - Phm III - i Lc - Ging sư : TT Toi Khanh

namtruyen: cuu canh cua pham hanh la thay ro tu de trong 5 uan: sac, sac tap khoi, sac doan diet, con duong dan den su doan diet do

tinhnghiem1: da am thanh nghe rova lien tuc bachSu*_()_

namtruyen: hanh gom co 3, tap khoi cua hanh la vo minh

namtruyen: su cham dut 3 hanh la nb

GiotMuaCuoiMua: Cu cánh ca phm hnh là thy rõ t đế trong 5 un : sc, Sc tp khi, sc đon dit, con đưng dn đến s đon dit đó.

namtruyen: con duong dan den nb la bat thanh dao

namtruyen: thuc gom 32 tam qua co tu thien ac qk

namtruyen: tap khoi cua thuc la hanh

nayxuan: Da

namtruyen: su dd cua thuc la nb

khongao: vay huh = ja ja - yeah yeah

namtruyen: con duong dan den nb la 8

GiotMuaCuoiMua: Hành gm có 3, tp khi ca hành là vô minh . S chm dt 3 hành là Niết bàn. Con đưng dn đến Niết Bàn là bát thánh đo. Thc gm 32 tâm qu có t thin ác quá kh. Tp khi ca thc là Hành

namtruyen: tong ket lai, 12 dk chi la 5 uan ma thoi

namtruyen: cai nay lam tap khoi cho cai kia

namtruyen: nb la su chm dut tat ca

namtruyen: va 8 la con dg dan den nb

namtruyen: muon thay ro tu detrong 5 uan, tuc 12 duyen khoi thi ...

namtruyen: phai co khayenana tri doan diet

battrimai: TNG KT LI - 12 DUYÊN KHI CH LÀ 5 UN MÀ THÔI - CÁI NÀY LÀM TP KHI CHO CÁI KIA - NIT BÀN LÀ S CHM DT TT C

namtruyen: commentary noi tri nay am chi cho tri la han qua

NguyenThuyPP: trí t qu

GiotMuaCuoiMua: S đon dit ca thc là Niết Bàn. Con đưng dn đến NB là 8 . Tng kết li, 12 duyên khi, ch là 5 un mà thôi. Cái này làm tp khi cho cái kia. Niết Bàn là sư chm dt tt c và 8 là con đưng dn đến NB . Mun thy rõ t đế trong 5 un , tc 12 duyên khi thì .. phi có khayeñāna trí đoạn diệt

namtruyen: giai thoat vimutti la duyen dan den tri doan diet

battrimai: MUỐN THẤY RÕ TỨ ĐẾ TRONG 5 UẨN, TỨC 12 DUYÊN KHỞI THÌ PHẢI CÓ KHAYENANA (TRÍ ĐOẠN DIỆT)

namtruyen: gt o day so noi cung chinh la su giai thoat trong tu qua

namtruyen: su gt nay co tu ly tham viraga (vo nhiem), o day am chi cho tri tu dao

namtruyen: tuc la han dao

battrimai: TRÍ ĐOẠN DIỆT NÀY ÁM CHỈ CHO TRÍ A LA HÁN QUẢ

GiotMuaCuoiMua: commentary nói trí này ám chỉ cho trí La Hán quả. Giải thoát vimutti là duyên dẫn đến trí đoạn diệt . Giải thoát ở đây cũng chính là sự giải thoát trong tứ quả . Sự giải thoát này có từ ly tham viraga ( vô nhiễm) , ở đây ám chỉ cho trí tứ đạo, tức là Hán đạo

namtruyen: nhan dan den ly tham nay chinh la su yem ly nibbida su nham chan

namtruyen: nibbida o day so noi la 4 tri tue quan gia dan (balavavipassananana)

NguyenThuyPP: dạ có học rồi

GiotMuaCuoiMua: NHân dẫn đến ly tham này chính là sự yếm ly nibbida sự nhàm chán. Nibbida ở đây sớ nói là 4 trí tuệ quán già dặn( balavavipassañāna)

namtruyen: bhayatupatthananana tri kinh cam truoc su sinh diet chop nhoang cua ds

namtruyen: adinavanana tri nguy hai, tuc tri thay ro be trai cua ds

NguyenThuyPP: 1. namarupaparicchedanana 2. paccayapariggahañāna 3. sammasananana 4. maggamagganana

namtruyen: muncitukamyatanana duc thoat tri, tuc long tha thiet muon cham dut ds

namtruyen: sankharupekkhanana hanh xa tri, tri hung ho truoc ds

namtruyen: day la giai doan sau cungcua tri pham phu truoc khi chung dao

namtruyen: 4 tri nay duoc goi la tri tue quan gia dan (balavavipassananana)

namtruyen: va chinh la noi dung cua chu yem ly nibbida trong kinh nay

namtruyen: nhan dan den yem lyla tri kien nhu that yathabhutanana, gom 4 tri khi nay ai do da post

Chan -Duc: (10:11 PM) NguyenThuyPP: 1. namarupaparicchedanana 2. paccayapariggahañāna 3. sammasananana 4. maggamagganana

khongao: 1. namarupaparicchedanana 2. paccayapariggahañāna 3. sammasananana 4. maggamagganana

GiotMuaCuoiMua: Bhayatūpaṭṭthañāna trí kinh cảm trước sự sinh diệt chớp nhoáng của danh sắc . Adinavañāna trí nguy hại , tức trí thấy rõ bề trái của danh sắc. Muncitukamyatañāna dục thoát trí, tức lòng tha thiết muốn chấm dứt danh sắc. Sankharūpekkhañāna hành xả trí, trí hửng hờ trước danh sắc. Đây là giai đoạn sau cùng của trí phàm phu trước khi chứng đo . 4 trí này được gọi là trí tuệ quán già dặn ( balavavipassanañāna) và chính là nội dung của chữ yếm ly nibbida trong kinh này

NguyenThuyPP: 4. maggamagganana đo phi đạo trí, trí biết rõ cái gì thực và giả, trong giai đoạn hành giả trải nghiệm 10 phiền não quán

NguyenThuyPP: sư ging đến cái số 4, thưa Sư

khongao: 1. namarupaparicchedanana 2. paccayapariggahañāna 3. sammasananana 4. maggamagganana

NguyenThuyPP: 1. namarupaparicchedanana - trí phân biệt danh sắc còn gọi là sankharaparicchedanana phân tích hữu vi.

NguyenThuyPP: 2. paccayapariggahañāna - trí thấy được lý duyên khởi ở mức trí văn và tư , trí này còn được gọi la kankhavitaranenana đoạn nghi trí

namtruyen: 1, tri phan biet ds

namtruyen: 2, tri thay tinh nhan qua, tuc 12 duyen khoi

NguyenThuyPP: 3. sammasananana quan sát trí, tức trí tuệ quán nhìn ngắm danh sắc qua khía cạnh tam tướng

GiotMuaCuoiMua: 1. Trí phân biệt danh sắc 2. trí thấy tính nhân quả, tức 12 duyên khởi. 3. sammasanañāna quan sát trí, tức trí tuệ quán nhìn ngắm danh sắc qua khía cạnh tam tướng

khongao: Tri' da.o phi da.o = đo đc kinh huh Sư ?

Chan -Duc: da con vu*a` order, 3 cuon thua su

namtruyen: tri biet ro cai gi dung sai

khongao: ạo khả Đo phi thưng Đạo" ???

namtruyen: co du duyen lanh lai tu dung phuong phap vipassana

namtruyen: thi se co luc thay minh duoc mot vai hay tat ca nhung thanh tuu hap dan sau day, va nhieu nguoi cu tuong minh da chung dao. ke biet ro day chi la ao, roi tiep tuc chanh niem nhu chua co gi xay ra thi may ra co the di xa hon

GiotMuaCuoiMua: khi hành giả có đủ duyên lành ba la mật lại tu đúng phương pháp vipassanā thì sẽ có lúc thấy mình được một vài hay tất cả những thành tựu hấp dẩn sau đây. Nhiu người cứởng mình chứng đạo. Kẻ biết rõ đây là ảo rồi tiếp tục chánh niệm như chưa có gì xảy ra thì may ra có thể đi xa hơn

khongao: 1) ha`o quang

namtruyen: 1, obhasa thay minh ruc sang

GiotMuaCuoiMua: 1. hào quang ( obhāsa) thấy mình rực sáng

khongao: ạo khả Đo phi thưng Đạo" ca^u na`y trong da.o du*'c kinh cua? la~o Tu*? co' thu cha`nh duo c0 thua su* ?

namtruyen: 2, piti phi lac

GiotMuaCuoiMua: Đầu tiên hành giả thấy hào quang rực sáng. Nhưng ch là giai đoạn phải vượt qua

namtruyen: mot thu cam giac de chiu chua tung co trong doi

khongao: 2) Phi? la.c

GiotMuaCuoiMua: 2. pīti phỉ lạc một thứ cảm giác dễ chiu chưa tng có trong đời

namtruyen: 3, passaddhi calmness

namtruyen: an tinh trong tam hon

namtruyen: von chua tung co trong doi truoc day

GiotMuaCuoiMua: 3. Pasaddhi sự an tịnh trong tâm hồn vốn chưa tng có trong đi trưc đây

GiotMuaCuoiMua: Passaddhi

namtruyen: 4, adhimokkha niem tin bat dong trong tam bao

namtruyen: nghi ve Phat nhu la dang nghi ve mot ngon nui co that truoc mat

GiotMuaCuoiMua: 4. Adhimokka niềm tin bất động trong tam bảo. Nghĩ về Phật như đang nghĩ về một ngọn núi có thật trước mắt

namtruyen: mot niem tinh chua tung co trong doi

namtruyen: niem tin

GiotMuaCuoiMua: 4. Adhimokkha niềm tin bất động trong tam bảo. Nghĩ về Phật như đang nghĩ về một ngọn núi có thật trước mắt. Một niềm tin chưa tng có trong đi. Nhưng hành giả biết đây là đồ giả,sẽ mất

namtruyen: 5, paggaha tinh tan manh liet

GiotMuaCuoiMua: 5. Paggaha : tinh tấn mảnh liệt

namtruyen: 6, sukha, niem tinh lac happy chua tung co

GiotMuaCuoiMua: 6. sukha: niềm tịnh lạc happy chưa từng có

namtruyen: tag heuer

namtruyen: omega

khongao: TESLA

GiotMuaCuoiMua: 7.

namtruyen: 7, nana tri bong sang chua tung co, hieu duoc nhieu dieu xua nay chua tung biet qua

GiotMuaCuoiMua: 7. ñāna: trí bổng sáng chưa từng có, hiểu được nhiều điu xưa nay chưa từng biết qua

namtruyen: 8, upatthanasati chanh niem vung nhu nui

namtruyen: mot trang thai chua tung co truoc day

GiotMuaCuoiMua: 8. Upaṭṭhānasati : chánh niệm vững như núi, một trạng thái chưa tng có trưc đây

namtruyen: 9, upekkha kha nang binh than den khong ngo

GiotMuaCuoiMua: 9. upekkhā : kh năng bình thản đến không ngờ

namtruyen: 10, nikanti niem hung khoi trong nhung thu vua co, vua ke

GiotMuaCuoiMua: 10. Nikanti: niềm hứng khởi trong những thứ vừa có, vừa kể

Chan -Duc: Voi toi, tat ca nhu vo nghia, Tat ca khong ngoai nghia kho dau! _()_ Tat ca moi hien huu deu dau kho

namtruyen: vipassanupakkilesa tieu phien nao cua tuequan

GiotMuaCuoiMua: 10 điu này được gọi là vipassanupakkilesa tiểu phiền não của tuệ quán.

namtruyen: chi co cai thu 10 la bat thien, 9 cai kia deu tot, nhung deu la cam bay

GiotMuaCuoiMua: 10 điu này được gọi là vipassanupakkilesa tiểu phiền não của tuệ quán. Chỉ có cái thứ 10 là bất thiện, 9 cái kia đều là tốt, nhưng đều là cạm bẩy

GiotMuaCuoiMua: 1. hào quang ( obhāsa) thấy mình rực sáng 2. pīti phỉ lạc một thứ cảm giác dễ chiu chưa tng có trong đời 3.Passaddhi sự an tịnh trong tâm hồn vốn chưa tng có trong đi trưc đây4. Adhimokkha niềm tin bất động trong tam bảo. Nghĩ về Phật như đang nghĩ về một ngọn núi có thật trước mắt. Một niềm tin chưa tng có trong đi. Nhưng hành giả biết đây là đồ giả,sẽ mất 5. Paggaha : tinh tấn mảnh liệt 6. sukha: niềm tịnh lạc happy chưa từng có 7. ñāna: trí bổng sáng chưa từng có, hiểu được nhiều điu xưa nay chưa từng biết qua 8. Upaṭṭhānasati : chánh niệm vững như núi, một trạng thái chưa tng có trưc đây 9. upekkhā : kh năng bình thản đến không ngờ 10. Nikanti: niềm hứng khởi trong những thứ vừa có, vừa kể

GiotMuaCuoiMua: 10 điu này được gọi là vipassanupakkilesa tiểu phiền não của tuệ quán. Chỉ có cái thứ 10 là bất thiện, 9 cái kia đều là tốt, nhưng đều là cạm bẩy

GiotMuaCuoiMua: sadhu

battrimai: 4. maggamagganana đo phi đạo trí, trí biết rõ cái gì thực và giả, trong giai đoạn hành giả trải nghiệm 10 phiền não quán

namtruyen: 4 tri vua giang duoc goi la tri kien nhu that

NguyenThuyPP: tarunavipassana tuệ quán sơ cơ, non yếu

namtruyen: chung con duoc goi la 4 tri tue quan non yeu (tarunavipassananana)

GiotMuaCuoiMua: 4 Trí vừa giảng được gọi là tri kiến như thật còn được gọi là 4 thứ tuệ quán non yếu ( tarunavipassanañāna)

namtruyen: tat ca cai biet ve dao hay doi cua ta cung chi la cai biet cua nguoi tu ve can ham minh dang bi nhot

GiotMuaCuoiMua: Tất cả cái biêt về đo hay đời của ta cũng chỉ là cái biết của người tu về căn hầm mình đang bị nhốt

namtruyen: va tu tap bat thanh dao la tim cach vuot nguc

GiotMuaCuoiMua: cTất cả cái biêt về đo hay đời của ta cũng chỉ là cái biết của người tù về căn hầm mình đang bị nhốt

GiotMuaCuoiMua: Tất cả cái biêt về đo hay đời của ta cũng chỉ là cái biết của người tù về căn hầm mình đang bị nhốt và tu tập bát thánh đạo là tìm cách vượt ngục

namtruyen: tri kien nhu that co duoc tu dinh samadhi

GiotMuaCuoiMua: lạc

namtruyen: dinh co tu sukha

namtruyen: sukha co tu passaddhi

battrimai: Sư ơi ... thà đưa đò hơn đứng ngó sông trôi ...

namtruyen: pas co tu piti

namtruyen: piti co tu pamojja

Chan -Duc:

namtruyen: pamoj co tu saddha

namtruyen: sad co tu dukkha

namtruyen: dukkha co tu jati

namtruyen: jati co tu bhava

namtruyen: ta dang tro lai voi he thong dk

thanhbinh_13: Dạ con nghe rỏ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: tri kiến như tht có được từ đnh samadhi < định < sukha < passaddhi < pīti < pamojja < saddha ổi khổ niềm đau < jati < bhava Ta đang trở lại với hệ thống duyên khởi

namtruyen: samadhi o day am chi cho padakajjhanasamadhi, tuc cac tang thien Chi samatha ma hanh gia da chung duoc truoc khi tu vipasssana

GiotMuaCuoiMua: Samàdhi ở đây ám chỉ cho padakajjhanasamadhi tức các tầng thiền Chỉ samatha mà hành giả đã chứng đưc trước khi tu Vipassana

namtruyen: nguoi de minh men ma theo dao

namtruyen: nguoi du suc day cho minh hoc dao, hieu dao

namtruyen: nguoi du suc lam guong song cho minh bat chuoc de hanh dao

GiotMuaCuoiMua: Ngưi để mình mến mà theo đo, Ngưi đủ sức dạy cho mình học đạo, hiểu đo. Ngưi đủ sức làm gương sống cho mình bắt chưc đ hành đạo

GiotMuaCuoiMua: Người Phật tử cần đến : 1. Ngưi để mình mến mà theo đo,2. Ngưi đủ sức dạy cho mình học đạo, hiểu đo. 3.Ngưi đủ sức làm gương sống cho mình bắt chưc đ hành đạo

namtruyen: sukha thien lac. am chi cho su an lac co tu mot noi tam da chung thien (appanapubbabhagasukha)

GiotMuaCuoiMua: Đnh có được từ thiền lạc ám chỉ cho sự an lạc có được từ nội tâm đã chứng thiền ( appanāpubbabhagasukha)

namtruyen: thien lac co tu su an tinh passaddhi von co tu thien dinh

GiotMuaCuoiMua: Thiền lạc có từ sự an tịnh passaddhi vốn có từ thiền định

GiotMuaCuoiMua: passaddhi vắng mặt trong cảm giác mảnh liệt của các thọ

battrimai: dạ nhớ

NguyenThuyPP: 25 tâm sở tịnh hảo

GiotMuaCuoiMua: dạ biết

namtruyen: su an tinh co tu phi lac piti

GiotMuaCuoiMua: an tỉnh có từ sự phỉ lạc ( pīti)

namtruyen: o day la balavapiti phi lac manh liet

GiotMuaCuoiMua: an tỉnh có từ sự phỉ lạc ( pīti) có nghĩa là ở đây là balavapīti phỉ lạc mảnh liệt ( từ cái thô đi đến cái tế)

namtruyen: piti lai co tu pamojja phi lac so sai (dubbalapiti)

GiotMuaCuoiMua: pīti lại có từ pamojja phỉ lạc sơ sài ( dubbalapīti)

namtruyen: phi lac so sai nay co tu niem tin saddha

namtruyen: niem tin thi co tu noi kho niemdau (dukkha)

namtruyen: kho than, kho tam noi chung

GiotMuaCuoiMua: Pamojja phỉ lạc sơ sài có từ niềm tin saddha - niềm tin thì có từ nổi khổ niềm đau ( dukkha) khổ thân, khổ tâm nói chung

GiotMuaCuoiMua: 15) Và này các Tỷ-kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng khổ có duyên, không phải không có duyên

battrimai: niềm tin thì có từ nổi khổ niềm đau ( dukkha) khổ thân, khổ tâm nói chung

battrimai: CÁI CHẾT LÀM NGƯỜI TA THỨC TỈNH

Ais_Lynn: Bất Hạnh làm con người tỉnh thức

battrimai: NIỀM TIN CÓ TỪ NỖI KHỔ NIỀM ĐAU

namtruyen: cac kho deu tu su chao doi jati ma ra

battrimai: CÁC KHỔ ĐỀU TỪ SỰ CHÀO ĐỜI MÀ RA

GiotMuaCuoiMua: 16) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng sanh có duyên, không phải không có duyên.

Chan -Duc: da co'

namtruyen: chat lieu kim loai tot hon

namtruyen: cau truc vo ngoai cua no luon khien dan ban vao bi truot

GiotMuaCuoiMua: vì sao xe tăng chng đạn tốt : 1 chất liệu kim loại tốt hơn 2. cấu trúc võ ngoài của nó luôn khiến đạn bắn vào bị trượt

namtruyen: tao ra rat nhieu do nghieng tren vo xe

namtruyen: cai toi cang to thi kha nang hung dan cang lon

GiotMuaCuoiMua: Cái Tôi càng To thì khả năng hng đạn càng lớn

Phu du21: dạ hieu

Ais_Lynn: Cái Tôi càng To thi*` khả năng hng đạn càng lớn

battrimai: GiotMuaCuoiMua: 16) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng sanh có duyên, không phải không có duyên.

battrimai: GiotMuaCuoiMua: 15) Và này các Tỷ-kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng khổ có duyên, không phải không có duyên

namtruyen: sanh co tu 2 huu, huu co tu 4 thu

GiotMuaCuoiMua: Và này các Tỷ-kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hữu có duyên, không phải không có duyên

namtruyen: 4 thu co tu 6 ai

namtruyen: 6 ai co tu 6 tho

namtruyen: 6 thoi co tu 6 xuc

namtruyen: 6 xuc co tu 6 nhap

namtruyen: 6 nhap co tu danh sac dau doi

namtruyen: danh sac dd co tu 32 tam qua thien ac

namtruyen: 32 qua nay co tu 3 hanh

namtruyen: 3 hanh co tu vo minh trong 4 de

namtruyen: vm co tu tu lau

namtruyen: tu lau co tu su boi roi luc dau kho

namtruyen: dau kho co tu sanh, sanh co tu 2 huu, 2 huu co tu 4 thu........

Ais_Lynn: Con Kinh Tri ÂN Sư TK _(())_

namtruyen: nguoi khg tu khi kho qua chi biet chayy vao vm

namtruyen: nguo co tu thi bat dau co niem tin va hanh vipassna

GiotMuaCuoiMua: Sanh có từ 2 hữu, hữu có từ 4 thủ < thủ có từ 6 ái <ái ... có từ 6 thọ < thọ ... từ 6 xúc < xúc ... 6 nhập < 6 nhập ... danh sắc đu đời < danh sắc đu đời ... 32 tâm quả thiện ác < 32 quả này có ... 3 hành < 3 hành có từ vô minh trong 4 đế < vô minh có từ tứ lậu < tứ lậu có từ sự bối rối lúc đau kh < đau khổ có từ sự sanh , sanh có từ 2 hữu , 2 hữu có từ 4 thủ .......


tải về 404.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương