Ôn tập văn thuyết minh


Tuần 16 Ngày soạn 2/12/2018tải về 1.62 Mb.
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.62 Mb.
#100562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


Tuần 16

Ngày soạn 2/12/2018

TÌNH CẢM GIA ĐÌNH HÒA QUYỆN CÙNG TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

QUA BÀI THƠ BẾP LỬA

B»ng ViÖt

I. Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. KiÕn thøc:

- Nêu được những kiến thức cơ bản về tác giả và Bài thơ Bếp lửa.

- Trình bày được nhưng nội dung cơ bản của từng phần trong bố cục của bài thơ.

- C¶m nhËn ®­îc nh÷ng t×nh c¶m, c¶m xóc ch©n thµnh cña NV tr÷ t×nh - ng­êi ch¸u vµ h×nh ¶nh ng­êi bµ giµu t×nh th­¬ng, giµu ®øc hi sinh trong bµi th¬ BÕp löa.

- NhËn biÕt ®­îc NT diÔn t¶ c¶m xóc th«ng qua håi t­ëng kÕt hîp miªu t¶, tù sù, b×nh luËn cña t¸c gi¶ trong bµi th¬.

2. KÜ n¨ng:

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, rÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch, c¶m nhËn vµ lµm th¬ 8 ch÷

- RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô, ph©n tÝch chi tiÕt nghÖ thuËt.

3. Th¸i ®é: Cã t×nh c¶m yªu quý bµ vµ ng­êi th©n, tr©n träng t×nh c¶m gia ®×nh

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

TÝch hîp: TÝch hîp víi v¨n biÓu c¶m, thÓ th¬ 8 ch÷II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Học sinh - Soạn bài - Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

- KiÓm tra bài cũ:

?§äc thuéc đoạn th¬ cuối: “ Đoàn thyền đánh cá” vµ nªu c¶m nhËn chung cña em vÒ khổ thơ.

-> GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

- GV kiÓm tra vë so¹n cña häc sinh.2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

2.2. Các ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc:

Ho¹t ®éng cña GV- HS

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1. §äc - T×m hiÓu chung.

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, trình bày một phút .......

- Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT hỏi và trả lời,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc


? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ B»ng ViÖt?

HS: . Theo dâi chó thÝch 

. Tr×nh bµy dùa SGK

GV: - Bæ sung

- H­íng dÉn ®äc: chËm, s©u l¾ng, tha thiÕt

- §äc mÉu, gäi ®äc, nhËn xÐt


? Bµi th¬ ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo?

? X¸c ®Þnh thÓ th¬ ? PTB§?

HS tr×nh bµy

Bè côc vµ néi dung tõng phÇn

HS tr×nh bµy

? Nhận xét về mạch cảm xúc của bài thơ.

- đi từ hồi tưởng đến hiện tại, từ kỉ niệm đến suy ngẫm.

Ho¹t ®éng 2.

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch,th¶o luËn, trình bày một phút .......

-Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT chia nhóm, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc

?Trong kÝ øc ®Çu tiªn cña ng­êi ch¸u cã h×nh ¶nh nµo? Nh÷ng c©u th¬ nµo lµm hiÖn lªn h×nh ¶nh Êy?
? BPNT.
? H×nh µnh bÕp löa hiÖn lªn ntn?
? T×nh c¶m cña t¸c gi¶ víi bµ ®­îc béc lé qua c©u th¬ nµo?

? BPNT ?


? T×nh c¶m cña ch¸u dµnh cho bµ g¾n liÒn víi h×nh ¶nh nµo

? H×nh ¶nh bÕp löa cã ý nghÜa g×?

? §äc nh÷ng c©u th¬ kÓ vÒ kØ niÖm ®Çu tiªn trong dßng håi t­ëng cña ch¸u.
? NhËn xÐt giäng th¬, BPNT.

? Nh÷ng c©u th¬ gîi lªn cs cña 2 bµ ch¸u khi Êy ra sao.

- Liªn hÖ lÞch sö n¨m 1945: n¹n ®ãi…

? T×m c©u th¬ nªu Ên t­îng s©u ®Ëm nhÊt cña ch¸u vÒ bÕp löa.

? Em hiÓu 2 c©u th¬ trªn ntn.

? C¶m xóc cña t¸c gi¶ ntn.

? T¸c gi¶ muèn göi g¾m ®iÒu g× qua c©u th¬ ®ã.
? Nhí tíi bµ, ng­êi ch¸u cßn nhí tíi h×nh ¶nh nµo.

? NhËn xÐt kiÓu c©u, giäng th¬.


? TiÕng chim tu hó gîi lªn ®iÒu g×
? T¸c gi¶ ®· kÓ nh÷ng kØ niÖm nµo vÒ 2 bµ ch¸u.

? NhËn xÐt vÒ tõ ng÷

? T×nh c¶m cña ch¸u dµnh cho bµ ®­îc thÓ hiÖn qua c©u th¬ nµo.

? Tõ th­¬ng ®­îc lÆp l¹i cho thÊy t×nh c¶m cña ch¸u dµnh cho bµ ntn.

? H×nh ¶nh nµo trong qu¸ khø xuÊt hiÖn râ nÐt trong håi t­ëng cña ch¸u.

? PTB§


? Em hiÓu g× vÒ khæ th¬.
? Qua ®ã, khæ th¬ t« ®Ëm phÈm chÊt g× cña ng­êi bµ
? H×nh ¶nh næi bËt trong khæ th¬ thø 5. NT ®Æc s¾c.

* B×nh: bµ kh«ng chØ lµ ng­êi nhãm löa, gi÷ löa mµ cßn lµ ng­êi truyÒn löa- ngän löa cña sù sèng, niÒm tin…

? NhËn xÐt vÒ t×nh c¶m bµ ch¸u qua c¸c khæ th¬.

? T×m nh÷ng c©u th¬ bµy tá suy ngÉm cña ch¸u vÒ cuéc ®êi bµ.

? Ch¸u suy ngÉm vÒ c® bµ ntn.

? Bµ cã thãi quen g×. T×m c©u th¬.

? BPNT vµ t¸c dông.Thảo luận theo cặp( 3p) :

? T¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ®iÒu g× vÒ bÕp löa.

? V× sao t¸c gi¶ l¹i nãi bÕp löa k× l¹ vµ thiªng liªng.

? BÕp löa ®­îc nh¾c ®Õn bao nhiªu lÇn? H×nh ¶nh bÕp löa cã ý nghÜa g×.


- Các cặp trao đổi thảo luận

- Trình bày ý kiến

- Nhóm khác nhận xét

GV chốt và bình* B×nh: bÕp löa ch¸y lªn trong mäi c¶nh ngé…
? Ch¸u nhí ®Õn bµ trong hoµn c¶nh nµo.
? Cuéc sèng cña ch¸u thay ®æi ntn.

? T×nh c¶m cña ch¸u dµnh cho bµ vµ bÕp löa ra sao.

? T×nh c¶m cña ch¸u dµnh cho bµ cßn g¾n víi nh÷ng t×nh c¶m nµo kh¸c.

Hoạt động 3: Tæng kÕt


  • Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch,trình bày một phút .......

Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não , KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT tia chớp

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc


GV yêu cầu HS trả lời nhanh về các biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong bài:

? §Æc s¾c NT cña bµi th¬.HS trình bày 1p

? Bµi th¬ thÓ hiÖn t×nh c¶m g×.I. §äc - T×m hiÓu chung
1. T¸c gi¶:SGK

- Tên khai sinh : Nguyễn Việt Bằng ( 1941- )

- Quê : Thạch Thất – Hà Tây

- Là nhà thơ trưởng thaanhf trong thời kì k/c chống Mỹ.

Thơ ông mượt mà thường viết về những kỉ niệm trẻ thơ.

2. T¸c phÈm:

a. Đọc – tìm hiểu chú thích :

* Đọc :


* Chú thích : sgk
b. Hoµn c¶nh ra ®êi:

- Ra ®êi n¨m 1963, khi ®ã t¸c gi¶ ®ang lµ sinh viªn häc ë Liªn X« (Nga)


c. ThÓ lo¹i - Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t

- ThÓ th¬: 8 ch÷

- PTB§: BiÓu c¶m+ tù sù + miªu t¶

d. Bè côc

+ P1 (khæ 1): H×nh ¶nh bÕp löa

+ P2 (4 khæ tiÕp): Nh÷ng kØ niÖm vÒ bµ

+ P3 (khæ 6): Suy ngÉm vÒ bµ

+ P4 (khæ 7): Nçi nhí th­¬ng bµ


II. Ph©n tÝch

1. H×nh ¶nh bÕp löa
Mét bÕp löa chên vên s­¬ng sím

Mét bÕp löa Êp iu nång ®­îm

+ §iÖp ng÷, tõ l¸y gîi h×nh; h×nh ¶nh gÇn gòi

-> H×nh ¶nh Êm ¸p, th©n thuéc, gîi nhí ®Õn bµ

Ch¸u th­¬ng bµ biÕt mÊy n¾ng m­a

+ Èn dô (mÊy n¾ng m­a -> gian khæ, vÊt v¶ cña bµ)

- > Nçi nhí th­¬ng bµ bÒn bØ s©u nÆng g¾n liÒn víi bÕp löa

=>BÕp löa lµ h/¶nh ®· kh¬i dËy trong lßng ng­êi ch¸u t.c¶m,nçi nhí vÒ h/¶nh ng­êi bµ sím h«m vÊt v¶ vµ c¶ qu¸ khø sèng bªn bµ.

2. Nh÷ng kØ niÖm vÒ bµ

* Khæ 2

Lªn 4 tuæi ch¸u ®· quen mïi khãi

N¨m Êy lµ n¨m ®ãi mßn ®ãi mái

Bè ®i ®¸nh xe kh« r¹c ngùa gÇy
+ §iÖp tõ, giäng th¬ trÇm buån

-> C/s ®ãi khæ, nhäc nh»n
ChØ nhí khãi hun nhÌm m¾t ch¸u

NghÜ l¹i ®Õn giê sèng mòi cßn cay
- Xóc ®éng, ngËm ngïi

-> KØ niÖm vÒ bµ g¾n liÒn víi mïi khãi, víi nçi nhí th­¬ng ngËm ngïi* Khæ 3

- Tu hó kªu


+ C©u c¶m th¸n, c©u hái tu tõ, giäng th¬ tha thiÕt

-> ¢m thanh quen thuéc cña ®ång quª gîi hoµi niÖm vµ nçi nhí da diÕtCh¸u ë cïng bµ, bµ b¶o ch¸u nghe

Bµ d¹ybµ ch¨m

+ §iÖp tõ, ®éng tõ

-> bµ ch¨m sãc, d¹y b¶o ch¸u ©n cÇn, chu ®¸o

Nhãm bÕp löa nghÜ th­¬ng bµ khã nhäc
=> T×nh c¶m ch¸u dµnh cho bµ rÊt s©u ®Ëm: lßng biÕt ¬n bµ v« h¹n, lµ nçi xãt th­¬ng bµ vÊt v¶ mçi khi nhãm bÕp

* Khæ 4

N¨m giÆc ®èt lµng ch¸y tµn ch¸y rôi

...

VÉn v÷ng lßng bµ dÆn ch¸u ®inh ninh

- ChiÕn tranh ¸c liÖt, mÊt m¸t nhiÒu nh­ng bµ vÉn v÷ng lßng

=> Bµ giµu ®øc hi sinh, giµu nghÞ lùc
* Khæ 5

- BÕp löa – ngän löa

+ Èn dô (ngän löa trong lßng bµ - søc sèng, lßng yªu th­¬ng, niÒm tin )

* Bµ yªu th­¬ng ch¸u víi t×nh c¶m Êm ¸p lín lao, ch¸u nhí th­¬ng bµ da diÕt. T×nh bµ ch¸u nång Êm, chan chøa yªu th­¬ng.

3. Suy ngÉm vÒ bµ vµ cuéc ®êi bµ

LËn ®Ën ®êi bµ biÕt mÊy n¾ng m­a
- Cuéc ®êi bµ lËn ®Ën, vÊt v¶

- Thãi quen dËy sím – nhãm bÕp löaNhãm bÕp löa…

tuæi nhá

+ §iÖp tõ, Èn dô

-> Bµ nhãm lªn trong ch¸u niÒm vui, niÒm tin, kh¸t väng, m¬ ­íc¤i k× l¹ vµ thiªng liªng bÕp löa!

. Gi¶i thÝch vµ bæ sung


=> BÕp löa g¾n víi tuæi th¬, víi ng­êi bµ - n¬i Êp ñ t×nh c¶m Êm ¸p bµ dµnh cho ch¸u kh«ng g× dËp t¾t ®­îc

4. Nçi nhí th­¬ng bµ

Giê ch¸u ®· ®i xa. Cã ngän khãi

, niÒm vui tr¨m ng¶

-> Cuéc sèng réng më, vui s­íngNh­ng vÉn ch¼ng lóc nµo quªn nh¾c nhë

bµ nhãm bÕp lªn ch­a ?

- Kh«ng quªn bÕp löa, kh«ng quªn tÊm lßng vµ c«ng lao cña bµ

* Ch¸u lu«n kÝnh yªu, tr©n träng, biÕt ¬n bµ s©u s¾c

=> §ã cßn lµ t×nh c¶m g¾n bã víi gia ®×nh, quª h­¬ng ®Êt n­íc


III. Tæng kÕt

1. NghÖ thuËt

- KÕt hîp gi÷a miªu t¶, biÓu c¶m, tù sù, b×nh luËn.

- Sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt: Èn dô, ®iÖp ng÷ ...

- H.¶nh giµu ý nghÜa .

2.ND


* Ghi nhí/ 146

2.3. Hoạt động luyện tập:

Câu 1 (2,0 điểm)

Bên cạnh những lợi ích, mạng xã hội Facebook còn có tác hại không nhỏ đối với giới trẻ. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về tác hại của mạng xã hội Facebook.

Câu 2 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Học vẫn chỉ là một phần trong quá trình học hỏi mà thôi. Thông qua học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn: hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng người khác và khiêm tốn hơn, bởi vì càng học hỏi bạn càng hiểu rằng kho tàng kiến thức là vô tận. Và bạn có thể học hỏi nhiều thứ từ mọi người chung quanh, từ mỗi trải nghiệm, hay những khó khăn, giông tố trong đời.

(Theo Cho đi là còn mãi, Azim Jamal & Harvey McKinnon, | biên dịch: Huế Phượng, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, tr.67-68)

Câu 1. (0.5 điểm) Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: ( pbdNghị Luận)

Câu 2. (1.0 điểm) Tìm một phép liên kết câu, xác định từ ngữ thực hiện phép liên kết ấy được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 3. (1,5 điểm) Trong đoạn trích trên, em hãy chọn một ý kiến và lí giải vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến đó.

Đáp án

Câu 1:

Nêu vấn đề: Lợi ích quan trọng nhất đối với MXH này là giúp mọi người kết nối với nhau nhưng dường như qua đó nó lại thể hiện nhiều tác hại không nhỏ đối với giới trẻ.

Những tác hại đối với giới trẻ:

- Bỏ bê học hành => Kết quả học tập sút kém.

- Tốn kém thời gian dành cho người thân mà còn ít hơn khi khiến họ buồn phiền khi bạn coi trọng bạn bè "ảo" hơn những gì trước mắt.

- Sử dụng Facebook càng nhiều thì càng cảm thấy tiêu cực, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

- Sử dụng Facebook cả ngày cũng có thể gây béo phì, nguy cơ cao bị đau dạ dày, mất ngủ, lo âu, trầm cảm.

Liên hệ với bản thân em. 

ĐÁP ÁN.

Câu 3:

Có thể tham khảo những ý sau đây về ý nghĩa của việc không ngừng học hỏi:

- Học hỏi là gì? Tại sao lại cần phải học hỏi?

Học hỏi là quá trình bạn tìm kiếm, khám phá những tri thức mới, đặt ra những thắc mắc và tìm sự hỗ trợ hoặc tự mình tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Không ngừng học hỏi là con đường dẫn đến thành công

- Tại sao lại cần phải học hỏi?

+ Học tập sẽ chuẩn bị hành trang thay đổi cuộc đời

+ Học hỏi giúp xây nên thứ vũ khí hủy diệt

+ Là cách để ta luôn luôn theo kịp được với thời đại.

+ Học hỏi để nâng cao hình tượng trong mắt người khác

+ Học hỏi giúp ta liên hệ đến nhiều thứ, từ đó biết thêm nhiều điều khác nữa

=>Tóm tại, học hỏi là quá trình giúp bạn hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời, và nhờ học hỏi, bạn sẽ hiểu rõ được bản chất ở những vấn đề mà bạn tiếp cận, rút ra được đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, điều nào là tốt, điều nào là xấu,....

- §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬.

- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK: Bài thơ “ Bếp lửa” sâu hơn ý nghĩa nói về bà, về tình bà cháu, còn có ý nghĩa gì?

- HS suy nghĩ và trình bày miệng trước lớp.

- GV điều chỉnh kiến thức và yêu cầu HS về nhà viết vào vở.

-> Ý nghĩa triết lý thầm kín-> tình yêu thương và lòng biết ơn bà cháu là một biểu hiện của tình yêu thương, gắn bó với gđ, quê hương và cũng là khởi đầu của tình yêu người, tình yêu nước.2.4. Hoạt động vận dụng:

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về người bà của em?

- HS viết và đọc bài -> GV sửa sai.

2.5. Hoạt động mở rộng tìm tòi:

1. So sánh tình cảm bà chấu trong hai bài thơ “Tiếng gà trưa” của XQ và “ Bếp lửa” của BV?

2. V× sao t¸c gi¶ l¹i ®Æt tªn bµi th¬ lµ BÕp löa?

- Häc thuéc bµi th¬; N¾m v÷ng ND vµ NTNhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2019

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************Tuần 17

Ngày soạn 12/12/2018

ÔN TẬP BÀI THƠ CON CÒ
i.Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. KiÕn thøc:

- Nêu được những kiến thức cơ bản về tác giả và Bài thơ Khúc hát ru...

- Trình bày được nhưng nội dung cơ bản của từng phần trong bố cục của bài thơ.

- C¶m nhËn ®­­îc t×nh yªu th­­¬ng con vµ ­­íc väng cña bµ mÑ Tµ-«i trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, tõ ®ã hiÓu t×nh yªu quª h­ư¬ng ®Êt n­­íc vµ kh¸t väng gi¶i phãng cña nh©n d©n qua khóc h¸t ru víi giäng th¬ tha thiÕt, ngät ngµo, bè côc ®éc ®¸o ...

- NhËn biÕt ®­îc NT diÔn t¶ c¶m xóc th«ng qua håi t­ëng kÕt hîp miªu t¶, tù sù, b×nh luËn cña t¸c gi¶ trong bµi th¬.

2. KÜ n¨ng:

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, rÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch, c¶m nhËn vµ lµm th¬ 8 ch÷

- RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô, ph©n tÝch chi tiÕt nghÖ thuËt.

3. Th¸i ®é: Cã t×nh c¶m kính yªu mẹ vµ ng­êi th©n, tr©n träng t×nh c¶m gia ®×nh

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

TÝch hîp: TÝch hîp víi v¨n biÓu c¶m, thÓ th¬ 8 ch÷II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Học sinh - Soạn bài - Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

- KiÓm tra bài cũ:

?§äc thuéc đoạn th¬ cuối: “ Bếp lửa” vµ nªu c¶m nhËn chung cña em vÒ khổ thơ.

-> GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

- GV kiÓm tra vë so¹n cña häc sinh.2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

Giíi thiÖu bµi: Đề tài về người mẹ kháng chiến không chỉ xuất hiện trong thơ của Tố Hữu, NKĐ cũng góp vào đề tài này bằng một bài thơ đặc sắc «  Khúc hát ru... »

2.2. Các ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc:

Hoạt động của GV-HS

Kiến thức cần đạt

ơ

Hoạt động 1. Đọc-Tìm hiểu chung :

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch,

- Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc

? Khi tìm hiểu về tác giả cần nhớ những nội dung nào?

GV chiếu những thông tin về tác .g và giới thiệu cho HS

- Văn bản này cần đọc với giọng như thế nào?

HS:+ Giọng tha thiết, ngọt ngào

* Đọc

*Lưu ý HS những chú thích:1,2? Bài thơ ra đời t.g nào?

HSTL


? Chỉ rõ thể thơ và đặc điểm của thể thơ?

HS: Thơ 8 chữ gieo vần chân, lưng, cách

? Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ?

? Cách bố cục và kết cấu đó có tác dụng gì trong việc chuyển tải nội dung?

? Nhan đề bài thơ rất độc đáo, em có ý kiến gì về nhận xét đó?

HS: + Khúc hát ru: Đem lại cảm giác vừa quen thuộc.những em bé lớn trên lưng mẹ: gợi 1 h/ả độc đáo của những người mẹ miền núi địu con khi làm việc… gây cho người đọc sự tò mò, chú ý.Hoạt động 2. Phân tích:

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn, trình bày một phút .......

Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT chia nhóm, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT tia chớp

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc

- GV chia lớp thành 3 nhóm (mỗi nhóm tìm hiểu 1 khúc hát ru), quy định thời gian, phát phiếu học tập và bảng phụ dành thời gian 1-2 phút cho HS thảo luận

Câu hỏi về nghệ thuật :

Tìm những nghệ thuật tiêu biểu cho từng khúc hát ru ?

HS thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện trình bày, nhận xét

- Gọi nhóm khác sửa chữa, bổ sung

GV- HS trình bày trên bảng phụ và chốt kiến thức bằng bảng thống kê


I.Đọc-Tìm hiểu chung

1. Tác giả :

- NKĐ ( 1943- ) , quê tTT Huế.

- Là nhà thơ thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong K/c chống Mỹ.

- Thơ ông có giọng điệu tha thiết, ngọt ngào.2. Tác phẩm:

a. Đọc và tìm hiểu chú thích

b. Xuất xứ:

- Bài thơ sáng tác năm 1971.

Tác giả công tác ở chiến khu miền tây Thừa Thiên

c. Thể loại-PTBĐ

Thể loại: - Thể thơ : 8 chữ

- PTBĐ : Biểu cảm + miêu tả

d. Bố cục: 3 đoạn, mỗi đoạn có 2 lời hát ru:

+ Một là lời ru của tác giả: Mở đầu bằng điệp khúc: Em cu Tai...

+ Một là lời ru của ngư­ời mẹ: Mở đầu bằng điệp khúc: Ngủ ngoan a-kay ơi...

=> Kết cấu, bố cục cân đối, nhiều điệp khúc tạo âm điệu êm ái, dìu dặt, vương vấn của những lời ru.

=>Lời thơ nhịp nhàng như­ nhịp đưa nôi.

e. Nhan đề: Rất độc đáo:

+ Khúc hát ru: Đem lại cảm giác vừa quen thuộc.

+ Những em bé lớn trên l­ưng mẹ: Sự tò mò, ngạc nhiên, thu hút sự chú ý của người đọc.


II. Phân tích: (Những nghệ thuật và nội dung chính)

1.Những nghệ thuật tiêu biểu


Những nghệ thuật tiêu biểu:

Khúc hát ru
Nghệ thuật


Khúc hát ru 1


Khúc hát ru2


Khúc hát ru 3


Nhịp thơ

4/4 cân đối.

4/4 cân đối.

4/4 cân đối.

Giọng thơ

tha thiết,

nhẹ nhàngtha thiết,

nhẹ nhàngtha thiết,

nhẹ nhàngCấu trúc

Có 2 lời ru:

-1 lời ru của tác giả

-1 lời ru của mẹ


Có 2 lời ru:

1lời ru của tác giả

1 lời ru của mẹ


Có 2 lời ru:

1lời ru của tác giả

1 lời ru của mẹ


Hình ảnh thơ

Giàu sức tạo hìnhCác biện pháp nghệ thuật

Điệp

Điệp từ


Lặp cấu trúc

Điệp từ


Lặp cấu trúc

Điệp từ


Nhân hóa

Nhân hóa

Nhân hóa
Nói quá

Nói quá


6. Nói quá

Ẩn dụ
Ân dụ
Liệt kêLiệt kê

Câu hỏi thảo luận

Công việc mẹ làm là gì?Đó là công việc như thế nào?Tình cảm và ước mong của người mẹ Tà- ôi như thế nào qua từng khúc hát ru?

- GV: Chia lớp thành 3 nhóm (mỗi nhóm tìm hiểu 1 khúc hát ru), quy định thời gian, phát phiếu học tập và bảng phụ- Gọi đại diện trình bày, nhận xét

- Sửa chữa, chuẩn xác trên bảng phụ


2. Nội dungNội dung

Khúc hát ru 1

Khúc hát ru 2

Khúc hát ru 3
Công việc

Giã gạo

Tỉa bắp

Chuyển lán, đạp rừng
Tình cảm

Thương a-kay

Thương bộ độiThương a-kay

Thương làng đóiThương a-kay

Thương dất nước


Ước mong

Hạt gạo trắng ngần

Con lớn vung chày lún sânHạt bắp lên đều

Con lớn phát mười Ka-lưiĐược thấy Bác Hồ

Con lớn làm người Tự do


Gv chốt kiến thức về nội dung

- Công việc nặng nhọc, vất vả, nguy hiểm.

-Tình yêu con gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước.

- Ước mong : Giản dị, đẹp đẽ

->Khát vọng ý chí độc lập , tự do.
? Em có nhận xétt gì về mối liên hệ giữa công việc với tình cảm, ước mong của người mẹ qua các khúc ru?

? Từ hình ảnh người mẹ Tà-ôi, tác giả còn muốn thể hiện điều gì?
- Mối liên hệ tự nhiên và chặt chẽ. Tình cảm và ước vọng của người mẹ ngày càng rộng lớn, phát triển, ngày càng hòa cùng công cuộc kháng chiến gian khổ, anh dũng của quê hương, đất nước.

- Người mẹ quê hương, người mẹ chiến sĩ -> lời ru con ngọt ngào nhưng cũng hừng hực khí thế chiến đấu.

* Ýnghĩa:

-Tình yêu con hòa cùng với tình yêu quê hương đất nước.

-Ý chí chiến đấu cho độc lập tự do và khát vọng thống nhất nước nhà của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ.

-> Người mẹ hiện lên thật giản dị mà cao đẹp biết bao. Đó không chỉ là người mẹ như bao mẹ khác mà là người chiến sĩ.2.3. Hoạt động luyện tập:

Câu 1. (2,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

... Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ ...

(Ngữ văn 9 Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr143)

a. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

b. Trong các từ nhóm trên, từ nào được dùng với nghĩa gốc, từ nào được dùng với nghĩa chuyển? Giải thích nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhóm trong đoạn thơ.

c. Nêu hiệu quả nghệ thuật của điệp từ nhóm trong đoạn thơ trên.

Câu 2. (3,0 điểm)

Hãy viết một đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch từ 12 đến 15 câu trình bày suy nghĩ của em về lối sống giản dị, trong đó có sử dụng một phép liên kết (gạch chân dưới phương tiện liên kết và gọi tên phép liên kết được sử dụng).

Đáp án

Câu 1:

a. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Bếp lửa của tác giả Bằng Việt.

b. - Từ “nhóm” trong hai câu thơ “Nhóm bếp lửa…” và “Nhóm nồi xôi…” được dùng theo nghĩa gốc: chỉ hành động cho lửa bén vào làm chất đốt ( củi ,rơm…) cháy lên để nấu nướng hoặc sưởi ấm.

- Từ “nhóm” trong hai câu thơ “Nhóm niềm yêu thương…” và “Nhóm dậy cả…” được dùng theo nghĩa chuyển – chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ: có nghĩa là khơi dậy hay gợi lên niềm yêu thương, những ký ức đẹp của tuổi thơ có giá trị trong cuộc đời con người.

c. Điệp từ " Nhóm" diễn tả những suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời bà: 

+ Bà là người nhóm lửa cũng là người giữ cho ngọn lửa luôn ấm nóng, tỏa sáng trong mỗi gia đình 

+ Bà nhóm bếp lửa mỗi sớm mai là nhóm lên niềm yêu thương, niềm vui, niềm tin trong lòng người cháu 
Ngoài ra, nó còn nhấn mạnh, khẳng định giá trị lớn lao của những việc bà đã làm: từ việc nhóm bếp - bà đã khơi dậy tình yêu thương, sự sống, niềm tin cho cháu và cho mọi người


Câu 2: Ý nghĩa của lối sống giản dị

- “Lối sống giản dị” chính là một lối sống đơn giản, không quá cầu kỳ, phức tạp, cũng như không bao giờ khoa trương hay sống xa hoa

- Lối sống giản dị khổng phải chỉ thể hiện qua lời nói, cách ăn mặc, việc làm mà còn thể hiện qua suy nghĩ và hành động của mọi người trong cuộc sống cũng như trong các hoàn cảnh. Đây là một đức tính vô cùng tốt đẹp, không cầu kỳ phô trương.

Qua đó các em hãy trình bày suy nghĩ của mình và sử dụng các phép liên kết như phép lặp, phép thế, phép liên tưởng, phép nghịch đối, phép nối....

Bài 3

.Phẩm chất chung của người lính Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến
? H×nh ¶nh ng­êi cô Hå hiÖn lªn nh­ thÕ nµo?

tinh thần đồng chí, đồng đội của họ được biểu hiện

NTN?


II.Phẩm chất chung của người lính Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến

1. Họ là những người có tinh thần yêu nước, có lí tưởng cao cả: Chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc

2.Hä cã tinh thÇn dòng c¶m bÊt chÊp mäi khã kh¨n gian khæ

3. Hä lu«n l¹c quan cÊt cao tiÕng c­êi4. Họ có tinh thần đồng chí, đồng đội

T×nh c¶m b¾t nguån tõ sù t­¬ng ®ång vÒ c¶nh ngé xuÊt th©n nghÌo khã

- Hä tõ xa l¹ ®Õn quen nhau: V× môc ®Ých, lÝ t­ëng chung ®· khiÕn hä tõ mäi ph­¬ng trêi xa l¹ tËp hîp trong hµng ngò qu©n ®éi c¸ch m¹ng vµ trë nªn th©n quen

- T×nh ®ång chÝ ®­îc n¶y sinh tõ sù cïng chung nhiÖm vô: “Sóng bªn ... ... bªn ®Çu”

- T×nh ®ång chÝ cßn ®­îc n¶y në vµ bÒn chÆt trong sù chan hoµ chia sÎ trong gian lao còng nh­ trong niÒm vui: “§ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ

-Người lính trong chống Mỹ từ khắp mọi miền về tụ họp thành tiểu đội gắn bó bên nhau cùng chung những bữa cơm như 1 đại gia đình

Những chiếc xe......

Đã về đây họp...

...............

Bếp hoàng cầm...

Chung bát...
III .Nét riêng của những người lính trong hai cuộc kháng chiến

1.Nét chân chất, mộc mạc, giản dị của những người nông dân mặc áo lính trong chống Pháp

-D/C: Bài thơ: Đồng chí

2. Nét ngang tàng , trẻ trung, tinh nghịch của một thế hệ cầm súng mới trong chống Mỹ

-D/C: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

3. Lí giải vì sao có những nét riêng đó

-Do phong cách riêng của từng nhà thơ:

+Chính Hữu: Với ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc, hình ảnh thơ chân thực, gợi cảm

+Phạm Tiến Duật: Nét bút tài hoa, ngang tàng , tre trung tinh nghịch , sôi nổi

-Do hoàn cảnh và tính chất của hai cuộc kháng chiến

+Chống Pháp: Buổi đầu đầy gian khổ, thiếu thốn, chưa được trang bị, từ những người nông dân chỉ quen với đồng ruông, bước vào cuộc k/c

+Chống Mỹ: Đặt vào hoàn cảnh gay go, ác liệt hơn, bom đạn tàn phá khốc lịêt, đòi hỏi phải ngang tàng, xông pha, bất chấp hiểm nguy


Bài 4. Nét riêng của những người lính trong hai cuộc kháng chiến


? H×nh ¶nh ng­êi cô Hå hiÖn lªn nh­ thÕ nµo?

tinh thần đồng chí, đồng đội của họ được biểu hiện

NTN?
Nét riêng của những người lính trong hai cuộc kháng chiến?

Lí giải vì sao có những nét riêng đó?2.4. Hoạt động vận dụng:

- Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc diÔn c¶m bµi th¬.

- Gi¸o viªn më b¨ng ®µi cho häc sinh nghe h¸t.

? Qua Khóc h¸t ru..., tg muèn thÓ hiÖn vµ ca ngîi ai víi t×nh c¶m g×?2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

- Em biết những bài thơ bài hát nào có cùng chủ đề với bài “ Khúc hát ru…”, hãy chỉ ra điểm tương đồng của các bài đó.

Gợi ý: Mẹ Tơm, Mẹ Suốt,… (Tố Hữu)

N¾m v÷ng néi dung bµi häc, t×m hiÓu thªm vÒ h×nh ¶nh ng­êi mÑ trong v¨n häc. - ChuÈn bÞ “¸nh tr¨ng”


NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2019

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************

Tuần 18

Ngày soạn 22/12/2018

CẢM HỨNG VỀ LAO ĐỘNG

QUA BÀI THƠ ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
- Huy Cận-

I. Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. KiÕn thøc:

- Nêu được những kiến thức cơ bản về tác giả và Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.

- Trình bày được nhưng nội dung cơ bản của từng phần trong bố cục của bài thơ.

- C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp ch©n thùc gi¶n dÞ cña con tng­êi lao động

- HS hiÓu ®ư­îc sù thèng nhÊt cña c¶m høng vÒ thiªn nhiªn vµ c¶m høng vÒ lao ®éng cña t¸c gi¶ ®· t¹o nªn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp, tr¸ng lÖ, giµu mµu s¾c l·ng m¹n.

2. KÜ n¨ng:

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm,

- RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô, ph©n tÝch chi tiÕt nghÖ thuËt.

3. Th¸i ®é: - Yêu lao động, yêu quê hương đất nước.

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

TÝch hîp: TÝch hîp víi v¨n biÓu c¶m, thÓ th¬ 8 ch÷II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Học sinh - Soạn bài - Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

- KiÓm tra bài cũ:

- GV kiÓm tra vë so¹n cña häc sinh.2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

2.2. Các ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc:

Ho¹t ®éng 2, Ph©n tÝch

II. Ph©n tÝch

  • Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, th¶o luËn,

  • Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT chia nhóm, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT tia chớp
1. C¶nh ®oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i


? C¶nh biÓn vµo ®ªm ®­îc nhµ th¬ miªu t¶ qua nh÷ng c©u th¬ nµo?

MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa.

Sãng ®· cµi then ®ªm sËp cöa”.

? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt sö dông trong hai c©u th¬?

NT: So s¸nh, nh©n ho¸ -> biÓn ®Ñp rùc rì, Êm ¸p

- H×nh ¶nh míi l¹, liªn t­ư­ëng ®éc ®¸o

- Gieo vÇn tr¾c-> ©m h­ư­ëng khoÎ kho¾n

- §T m¹nh (cµi, sËp)-> c¶nh biÓn vµo ®ªm d÷ déi, huyÒn bÝ (®e do¹, th¸ch thøc SM con ng­êi)? Víi nh÷ng c¸ch miªu t¶ Êy, c¶nh thiªn nhiªn vò trô hiÖn lªn nh­ư­ thÕ nµo?

 C¶nh hoµng h«n trªn biÓn : võa k× vÜ, tr¸ng lÖ, võa gÇn gòi.


*Gi¶ng: BiÓn nh­ư­ mét ng«i nhµ lín, mµn ®ªm bu«ng xuèng lµ tÊm cöa khæng lå vµ nh÷ng l­în sãng lµ then cöa.§oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ®i trong thiªn nhiªn réng lín, gÇn gòi, th©n thuéc như­­ ®i trong ng«i nhµ cña m×nh
? C©u th¬ nãi lªn tr¹ng th¸i g× cña biÓn c¶, vò trô?

Vò trô ®i vµo tr¹ng th¸i yªn tÜnh,nghØ ng¬i

? §èi lËp víi tr¹ng th¸i cña thiªn nhiªn lµ g×? C©u th¬ nµo diÔn t¶ c¶nh Êy?

§oµn thuyÒn ®¸nh c¸ l¹i ra kh¬i

C©u h¸t c¨ng buåm víi giã kh¬i

? Tõ “l¹i” gîi cho em suy nghÜ g× vÒ ho¹t ®éng ra kh¬i ®¸nh c¸ cña con ng­êi?

- “L¹i: phã tõ chØ sù tiÕp diÔn

->Ra kh¬i vÒ ®ªm:

quen thuéc, thµnh nÒ nÕp

®èi lËp víi sù vËn ®éng cña TN

=> Gîi ra sù kh¸c l¹ vµ c¶ nh÷ng khã kh¨n gian khæ mµ ®oµn thuyÒn ph¶i ®èi mÆt


? C©u th¬ nµo diÔn t¶ khÝ thÕ ra kh¬i cña ®oµn thuyÒn?

C©u h¸t c¨ng buåm... kh¬i

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ®Æc s¾c NT trong c©u th¬ trªn?T¸c dông?

- Gieo vÇn b»ng->©m hư­­ëng th¬ ng©n nga ,réng më.

- H.¶nh ®Ñp, kháe kho¾n, míi l¹

- Thñ ph¸p c­êng ®iÖu(nãi qu¸)

- Bp Èn dô:c©u h¸t


? §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i víi khÝ thÕ nh­ư­ thÕ nµo?=> H/¶nh ®oµn thuyÒn ra kh¬i :

- vãc d¸ng khæng lå , hßa hîp víi thiªn nhiªn

- khÝ thÕ s«i næi, hµo høng , ®Çy quyÕt t©m vµ tin t­ëng.


*B.gi¶ng
? §äc nh÷ng c©u th¬ thÓ hiÖn néi dung lêi h¸t cña c¸c ngư­­ d©n khi ra kh¬i ®¸nh c¸

? Trong khæ th¬ cã NT g× ®Æc s¾c

? Qua ®©y,em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g×

? Tãm l¹i,qua 2 khæ th¬ ®Çu,em cã c¶m nhËn bµi th¬ ®­ưîc viÕt víi nh÷ng c¶m høng gì.


?N.xÐt chung g× vÒ biÓn vµ con ng­êi VN


H¸t r»ng:c¸ b¹c biÓn §«ng lÆng

………… ,®oµn c¸ ¬i

- LiÖt kª,so s¸nh, liªn t­ëng

- H/¶nh : C¸ thu dÖt biÓn - ®Ñp

- Lêi gäi:®oµn c¸ ¬i

=>BiÓn giµu cã

Con ng­ư­êi :yªu biÓn,trµn ®Çy niÒm tin yªu c.sèng

*C¶m høng h/thùc kÕt hîp víi c¶m høng l·ng m¹n;c¶m høng vÒ thiªn nhiªn vò trô kÕt hîp víi c¶m høng vÒ lao ®éng
*BiÓn giµu vµ ®Ñp

Con ng­ưêi VN yªu biÓn, yªu lao ®éng vµ tin yªu c.sèng
3. Hoạt động luyện tập:

- §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬.I.    ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU

Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cánh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu.

Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".

(Theo Quà tặng cuộc sống. NXB Trẻ, 2002) Câu 1. (0,5 điểm)

Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Câu 2. (0,5 điểm)

Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu sau: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta.” Câu 3. (1,0 điểm)

Thông điệp mà câu chuyện trên mang đến cho người đọc.Câu 4. (2,0 điểm)

Viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cho và nhận trong cuộc sống. 


ĐÁP ÁN:

I.    ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là tự sự

Câu 2: Thành phần biệt lập gọi đáp.

Câu 3: Câu chuyện đề cập đến mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” trong cuộc đời mỗi con người. Khi con người trao tặng cho người khác tình cảm gì thì sẽ nhận lại được tình cảm đó. Đấy là mối quan hệ nhân quả và cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Câu 4: Các em cần lưu ý vấn đề sau:

Biểu hiện của mối quan hệ đó trong cuộc sống

- Mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc sống vô cùng phong phú, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần.

- Mối quan hệ giữa cho và nhận không phải bao giờ cũng ngang bằng nhau trong cuộc sống: Có khi ta cho nhiều nhưng nhận lại ít hơn và ngược lại.

- Mối quan hệ giữa cho và nhận không phải bao giờ cũng là mình cho người đó và nhận của người đó, mà nhiều khi lại nhận được ở những người mà mình chưa hề cho. Và cái mình nhận có khi là sự bằng lòng với chính mình, là sự hoàn thiện hơn nhân cách làm người của mình trong cuộc sống.Làm thế nào để thực hiện tốt mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc sống

- Con người phải biết cho cuộc đời này những gì tốt đẹp nhất: Đó là sự yêu thương, trân trọng, cảm thông giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần chứ không phải là sự cho – nhận vì mục đích vụ lợi.

- Con người cần phải biết cho nhiều hơn nhận lại.

- Phải biết cho mà không hi vọng sẽ được đáp đền.

- Để cho nhiều hơn, con người cần phải cố gắng phấn đấu rèn luyện và hoàn thiện mình, làm cho mình giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể yêu thương nhiều hơn cuộc đời này

4. Hoạt động vận dụng:

- H×nh ¶nh con người lao động lªn nh­ thÕ nµo trong bài thơ?5. Hoạt động mở rộng tìm tòi:

- Em biết bài thơ nào Huy Cận được viết trong phong trào Thơ mới.

Gợi ý: Bài thơ Tràng Giang.

- So sánh hồn thơ Huy Cận trong bài thơ Tràng Giang và Đoàn thuyền đánh cá.

Gợi ý:

Hình ảnh con người trước CM buồn, nhỏ bé,cô đơn …Hình ảnh con người sau CM vui tươi, vụt lớn sánh ngang tầm vụ trụ…

NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2019

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************


Tuần 19

Ngày soạn 22/12/2018

CẢM NHẬN VỀ THIÊN NHIÊN VÀ SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI

QUA BÀI THƠ ÁNH TRĂNG

I. Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. KiÕn thøc:

- Nêu được những kiến thức cơ bản về tác giả và bài thơ Ánh trăng. Nªu ®­îc vµi nÐt vÒ tg vµ hoµn c¶nh ra ®êi t¸c phÈm.

- Trình bày được nhưng nội dung cơ bản của từng phần trong bố cục của bài thơ.

- HiÓu ®­îc ý nghÜa cña h×nh ¶nh v»ng tr¨ng, tõ ®ã thÊm thÝa c¶m xóc ©n t×nh víi qua khø gian lao, t×nh nghÜa cña NguyÔn Duy vµ biÕt rót ra bµi häc vÒ c¸ch sèng cña m×nh.

- C¶m nhËn ®­îc sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a yÕu tè tr÷ t×nh vµ yÕu tè tù sù trong bè côc, gi÷a tÝnh cô thÓ vµ tÝnh kh¸i qu¸t trong h×nh ¶nh cña bµi th¬.

2. KÜ n¨ng:

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, rÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch, c¶m nhËn thơ 5 chữ.

- RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô, ph©n tÝch chi tiÕt nghÖ thuËt.

3. Th¸i ®é: T×nh yªu thiªn nhiªn, tr©n träng qu¸ khø.

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

TÝch hîp: TÝch hîp víi v¨n biÓu c¶m, thÓ th¬ 8 ch÷II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Học sinh - Soạn bài - Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

- KiÓm tra bài cũ:

- §äc diÔn c¶m bµi th¬ ''Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ'' cña NguyÔn Khoa §iÒm?

- C¶m nhËn chung cña em vÒ h×nh ¶nh ng­êi mÑ Tµ «i trong bµi th¬?

-> GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

- GV kiÓm tra vë so¹n cña häc sinh.

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

2.2. Các ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc:


Ho¹t ®éng cña GV-HS

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1. §äc -T×m hiÓu chung.

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn

- Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc

? Qua hiÓu biÕt vµ chuÈn bÞ bµi h·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶
- HSTL- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc v¨n b¶n.

+ 2 khæ ®Çu giäng kÓ, nhÞp tr«i ch¶y, b×nh th­êng.

+ Khæ 3, 4 giäng ngì ngµng

+ Khæ 5,6 giäng trÇm l¾ng, tha thiÕt.

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc chó thÝch.

? X¸c ®Þnh thÓ th¬ vµ ®Æc ®iÓm cña thÓ th¬? Bµi th¬ nµo ®· häc cïng thÓ th¬ víi bµi th¬ nµy?

GV: NguyÔn Duy viÕt bµi th¬ nµy t¹i TP HCM, vµo lóc cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cña DT ®· toµn th¾ng( 1978). 3 n¨m sèng trong hoµ b×nh, cuéc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®ñ dÇy kh«ng ph¶i ai còng nhí thêi gian khæ vµ nh÷ng kØ niÖm nghÜa t×nh trong qu¸ khø. NguyÔn Duy viÕt bµi th¬ nh­ mét lêi nh¾n nhñ ch©n t×nh víi chÝnh m×nh, mçi chóng ta vÒ lÏ sèng thuû chung, nghÜa t×nh.
? Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t cña bµi?
? NÕu coi ®©y lµ c©u chuyÖn, em thö tãm t¾t ng¾n gän c©u chuyÖn?
? Bµi th¬ cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn?

Hoạt động 2. Ph©n tÝch

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn, thuyết trình, bình giảng

-Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT chia nhóm, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc

? H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong kû niÖm Êu th¬ vµ lóc ë chiÕn tr­êng ®­­îc diÔn t¶ nh­­ thÕ nµo?
? C©u th¬ cã giäng ®iÖu ntn vµ cã nh÷ng NT nµo
? Gîi t¶ ®iÒu g×

- Mét tuæi th¬ nhäc nh»n, mét thêi chiÕn tranh gian khæ

? T×nh c¶m cña con ng­êi víi vÇng tr¨ng ®­îc thÓ hiÖn trong tõ ng÷ nµo

? Qua ®ã em cã c¶m nhËn ntn vÒ t×nh c¶m gi÷a con ng­êi vµ tr¨ng


? T.c¶m Êy tiÕp tôc ®­îc thÓ hiÖn ntn trong khæ 2

? Nhµ th¬ ®· s.dông nh÷ng tõ nµo ®Ó thÓ hiÖn t.c¶m gi÷a ng­êi vµ tr¨ng


? §ã lµ mét t×nh c¶m ntn

? Trong hoµn c¶nh Êy nh©n vËt tr÷ t×nh ®· t©m niÖm víi chÝnh m×nh ®iÒu g×? C©u th¬ nµo thÓ hiÖnThảo luận theo cặp : 2p

? Con ng­êi cÇn cã th¸i ®é ntn víi m«i tr­êng xung quanh (GDMT) -- Liªn hÖ

? Qua h×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong khæ th¬ thø nhÊt gîi em h×nh dung ®­îc ®iÒu g× vÒ vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn.

GV: VÇng tr¨ng lµ biÓu t­îng cña thiªn nhiªn, g¾n bã víi tuæi th¬, víi nh÷ng n¨m th¸ng chiÕn tranh tr¨ng lµ ng­êi b¹n tri kØ. Lêi th¬ chØ gîi mµ kh«ng t¶ ®Ó ng­êi ®äc tù do t­ëng t­îng.

? Theo em, vÇng tr¨ng ®ã lµ biÓu t­îng cña nh÷ng ®iÒu g×? Liªn hÖ víi vÇng tr¨ng trong bµi th¬ §ång

? Nªu c¶m nhËn cung vÒ con ng­êi vµ tr¨ng

*B×nh gi¶ng

?T×m nh÷ng h/¶nh m.t¶ c.sèng cña con ng­êi trong hiÖn t¹i

?Qua ®ã em cã n.xÐt g× vÒ c.sèng cña con ng­êi ë hiÖn t¹i

? Tõ håi vÒ thµnh phè, mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ vÇng tr¨ng ®­îc d.®¹t qua c©u th¬ nµo

? Nhµ th¬ ®· s.dông nh÷ng NT nµo? Qua ®ã em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× vÒ con ng­êi


? Sù thay ®æi mèi quan hÖ con ng­êi - vÇng tr¨ng thÓ hiÖn ®iÒu g×?
Thảo luận theo bàn 2p:

Theo em vì sao vầng trăng và con người trở nên xa lạ cách biệt như thế?

HSTL


GV: - Vì không gian cách biệt

- Thời gian cách biệt

- Đk sống cách biệt ở đô thị

=> Vầng trăng bị lãng quên

-B.gi¶ng: Tr­íc b¶ vinh hoa, phó quý ng­êi ta dÔ dµng ph¶n béi l¹i chÝnh m×nh, thay ®æi t×nh c¶m víi nh÷ng nghÜa t×nh ®· qua…

*§äc khæ 4

?N.xÐt vÒ giäng ®iÖu th¬

? T×nh huãng g× x¶y ra.X¶y ra ntn?Tõ nµo diÔn t¶

?Qua ®©y,n.xÐt g× vÒ t×nh huèng nµy

?Sau t/huèng nµy,ý th¬ thÓ hiÖn c¶m xóc, suy nghÜ cña con ng­êi vÒ vÇng tr¨ng.Tõ ®ã em thÊy t/huèng nµy cã ý nghÜa g×

?Trong t×nh huèng ®ã sù viÖc g× ®· x¶y ra.C©u th¬ nµo thÓ hiÖn

?Tõ nµo t¸i hiÖn sù viÖc Êy.N.xÐt vÒ ù­ viÖc nµy

( Béc lé c¶m xóc,suy ngÉm cña con ng­êi vµ chñ ®Ò t­ t­ëng cña bµi th¬)

? §äc c©u th¬ diÔn t¶ c.xóc cña c.ng­êi khi gÆp l¹i vÇng tr¨ng.T×m h.¶nh, tõ ng÷ miªu t¶ t­ thÕ, t©m tr¹ng, c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®ét ngét gÆp l¹i vÇng tr¨ng?

?N.xÐt vÒ t­ thÕ t©m tr¹ng Êy

? Khi ®èi mÆt víi vÇng tr¨ng, nh÷ng h×nh ¶nh nµo cña qu¸ khø ïa vÒ trong lßng nhµ th¬?


?Qua ®ã ,ta thÊy nh÷ng g× ®· trë vÒ trong dßng håi t­ën
?ThÕ cßn tr¨ng th× sao.Tr¨ng lóc nµy ntn.§äc c©u th¬ m.t¶ tr¨ng

Phiếu học tập : Thảo luận nhóm và điền vào phiếu học tập 3p theo các gợi ý sau :

?Tõ nµo m.t¶ h.¶nh vÇng tr¨ng lóc gÆp l¹i con ng­êi

?Hai tõ ®ã cho em c¶m nhËn vÒ tr¨ng ntn

? H×nh ¶nh tr¨ng trßn lóc nµy mang ý nghÜa g×?


? ¸nh tr¨ng im ph¨ng ph¾c, tr¨ng kh«ng nãi, kh«ng tr¸ch mãc nh­ng l¹i dÉn ®Õn ph¶n øng g× cña con ng­êi
?Em hiÓu t©m tr¹ng cña con ng­êi lóc nµy nh­ thÕ nµo?

? C¶m nhËn chung vÒ con ng­êi ë ®o¹n th¬ nµyPhiếu học tập học sinh điền :

Hình ảnh thơ
Trăng cứ tròn vành vạnh
Ánh trăng im ppTa giật mìnhVầng trăng trong bài thơ
*B×nh gi¶ng

Hoạt động 3. Tæng kÕt

- Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, PP trò chơi

- Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT tia chớp

Trò chơi thử tài của bạn (bảng phụ)

Chọn và điền trong các từ sau đây vào ô trống sao cho đúng nhất?

(Tâm tình, sâu lắng; đằm thắm, ngọt ngào; ánh trăng; chặt chẽ, 5 chữ; theo mạch cảm xúc; điệp ngữ, nhân hóa, ẩn dụ, so sánh; theo từng lời ru)

GV yêu cầu HS trả lời nhanh những đặc sắc nghệ thuật, em nào không trả lời được bỏ qua gọi em khác.

? ý nghÜa kh¸i qu¸t s©u s¾c cña bµi th¬?

*Y.cÇu HS ®äc G.N(sgk)I.§äc -T×m hiÓu chung.

1. T¸c gi¶

- Tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ (1948), quê : T.Hóa

- Là nhà thơ t.biểu của lớp các nhà thơ trẻ thời chống Mỹ.

- Thơ ông hồn nhiên, tươi trẻ.
2.T¸c phÈm.
a. §äc vµ t×m hiÓu chó thÝch
b. XuÊt xø :

- S¸ng t¸c : 1978 – Khi ®Êt n­íc ®· thèng nhÊt

c. ThÓ lo¹i - PTBT

- ThÓ lo¹i:ThÓ th¬ 5 ch÷.


- Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t : BiÓu c¶m, kÕt hîp tù sù vµ miªu t¶  Bµi th¬ mang d¸ng dÊp mét c©u chuyÖn nhá.
d. Bè côc: 3 ®o¹n

- 2 khæ ®Çu: H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong qu¸ khø.

- 2 khæ tiÕp: H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong hiÖn t¹i

- Khæ 5, 6: C¶m xóc vµ suy ngÉm cña tg.II. Ph©n tÝch

1. H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong kØ niÖm

*Håi nhá sèng víi ®ång

víi s«ng råi víi bÓ

håi chiÕn tranh ë rõng

vÇng tr¨ng thµnh tri kû

- NT : Giäng kÓ

§iÖp tõ ‘víi’

H×nh ¶nh thiªn nhiªn réng lín

-> Gîi t¶ mét tuæi th¬, mét thêi chiÕn tranh mµ con ng­êi chung sèng chan hoµ, g¾n bã víi thiªn nhiªn, víi vÇng tr¨ng

- NT : Tõ ‘ tri kØ’


-> Con ng­êi vµ tr¨ng trë nªn th©n thiÕt, t×nh nghÜa s©u nÆng.
* TrÇn trôi víi thiªn nhiªn

hån nhiªn nh­ c©y cá

ngì kh«ng bao giê quªn

c¸i vÇng tr¨ng t×nh nghÜa

- NT : Tõ ‘trÇn trôi, hån nhiªn’
-> T×nh c¶m gi÷a ng­êi vµ tr¨ng v« cïng trong s¸ng, hån hËu vµ ch©n thµnh

- Con ng­êi t©m niÖm : Kh«ng bao giê quªn tr¨ng

-> ý thøc vÒ mét sù g¾n bã bÒn chÆt, thuû chung

VÇng tr¨ng lµ tuæi th¬, lµ quª h­¬ng lam lò t¶o tÇn, lµ nh÷ng n¨m th¸ng gian lao, lµ nh÷ng hy sinh mÊt m¸t cña mét thêi khãi löa... - lµ qu¸ khø cña t¸c gi¶, cña d©n téc- lµ nh÷ng g× thiªng liªng.* Con ng­êi còng nh­ tr¨ng :t×nh nghÜa, thñy chung.

2.H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong hiÖn t¹i.

*Tõ håi vÒ thµnh phèquen ¸nh ®iÖn cöa g­¬ng

- NT: H/¶nh cña c.sèng hiÖn ®¹i: thµnh phè, ¸nh ®iÖn, cöa g­¬ng, phßng buyn-®inh

-> C.sèng vËt chÊt ®Çy ®ñ, sung s­íng- h.c¶nh ®· ®æi thay

*VÇng tr¨ng ®i qua ngâ

nh­ ng­êi d­ng qua ®­êng.
-NT :so s¸nh, nh©n hãa

®Víi con ng­êi, tr¨ng trë lªn xa l¹, kh«ng quen biÕt – con ng­êi ®· thay ®æi : quªn tr¨ng, béi b¹c víi tr¨ng vµ víi chÝnh m×nh

=> Khi hoµn c¶nh sèng thay ®æi con ng­êi dÔ dµng quªn ®i quªn ®i vµ ph¶n béi l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× lµ thiªng liªng, t×nh nghÜa
*Khæ 4.

-NT :+ Giäng ®iÖu bÊt ngê thay ®æi.

+T×nh huèng :®Ìn ®iÖn t¾t, phßng tèi om

+Tõ : th×nh l×nh, ®ét ngét

-> T×nh huèng bÊt ngê

->T¹o b­íc ngoÆt cho c©u chuyÖn


*§ét ngét vÇng tr¨ng trßn

- Tõ :®ét ngét

-> Cuéc gÆp gì bÊt ngê gi÷a ng­êi vµ tr¨ng

*Cuéc sèng ®æi thay, con ng­êi còng thay ®æi :L·ng quªn vÇng tr¨ng, qu¸ khø, lÞch sö, t×nh nghÜa...

3. C¶m xóc vµ suy ngÉm cña nhµ th¬

* Ngöa mÆt lªn nh×n mÆt

cã c¸i g× r­ng r­ng 

nh­ lµ ®ång lµ bÓ

nh­ lµ s«ng lµ rõng

- NT:


+H.¶nh:MÆt nh×n mÆt

+Tõ l¸y:r­ng r­ng

->T­ thÕ mÆt ®èi mÆt: Ng­êi víi tr¨ng;ng­êi víi chÝnh m×nh

T©m tr¹ng xóc ®éng ngÑn ngµo

-NT :

+ H.¶nh cã ý nghÜa biÓu t­îng : §ång, s«ng, bÓ, rõng - Qu¸ khø mµ con ng­êi ®· g¾n bã...+§iÖp ng÷- nhÞp th¬ nhanh

-> KØ niÖm, qu¸ khø ïa vÒ dån dËp, thiÕt tha

=> Con ng­êi ®· ®­îc ®¸nh thøc

* Tr¨ng cø trßn vµnh v¹nh...

¸nh tr¨ng im ph¨ng ph¾c.

-NT :


+ Tõ l¸y

->VÇng tr¨ng vÇn trßn ®Çy,vÑn nguyªn vµ im lÆng

=>T­îng tr­ng cho sù :

vÜnh h»ng, thuû chung,

vÞ tha , bao dung

cña thiªn nhiªn, qu¸ khø, lÞch sö, nh©n d©n, ®Êt n­íc.

* GiËt m×nh:
-> Thøc tØnh, s¸m hèi, ¨n n¨n, tù vÊn l­¬ng t©m khi con ng­êi nhËn ra sù thËt vÒ m×nh:v« ¬n, b¹c bÏo víi vÇng tr¨ng, víi qu¸ khø- lÞch sö, víi ®ång ®éi, víi nh÷ng mÊt m¸t,hi sinh... vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh

* Ta : lµ nhµ th¬, lµ mçi chóng ta

(*)Con ng­êi xóc ®éng, thøc tØnh nhËn ra ph¶i tr¸i, ®óng sai

§¸ng quý, ®¸ng tr©n trängIII. Tæng kÕt

1. NghÖ thuËt
H/a xuyên suốt
Thể thơ
Bpnt
Giọng điệu
Kết cấu
2. Néi dung

* Ghi nhí / Sgk2.3. Hoạt động luyện tập:

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Sách kể chuyện hay... sách ca hát

.....(1) Nhiều lần tôi khóc khi đọc sách, sách kể chuyện hay biết bao về con người, họ trở nên đáng yêu và gần gũi biết bao. (2) Là một thằng bé con bị công việc ngà độn làm cho kiệt sức, luôn luôn phải hing lấy những lời chửi mắng đản đôn, tối trịnh trọng hứa với mình là lớn lên, tôi sẽ giúp mọi người, hết lòng phục vụ họ.

(3) Như những con chim kỳ diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cải thiện và cái đẹp. (4) Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái (5). Tôi trở nên điểm tĩnh hơn, tin ở mình hơn, làm việc hợp lý hơn và ngày càng ít để ý đến vô số chuyện bực bội trong cuộc sống.

(6) Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tối tách khỏi con thí để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát về cuộc sống ấy...

(M.Gorki, Dẫn theo Tạ Đức Hiền, Tập làm văn THPT, Nxb Giáo dục, 1998)

a) Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào (thuyết minh, tự sự, nghị luận)?

b) Dựa vào văn bản, em hãy chỉ ra 02 tác dụng của việc đọc sách.

c Em có đồng tình với ý kiến “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người” không? Vì sao?


tải về 1.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương