Ôn tập văn thuyết minh


Tuần 6 Ngày soạn: 7/10/2018 ÔN TẬP MỘT SỐ VĂN BẢN NHẬT DỤNGtải về 1.62 Mb.
trang2/18
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.62 Mb.
#100562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Tuần 6

Ngày soạn: 7/10/2018 ÔN TẬP MỘT SỐ VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Ngày dạy: 2018 ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH

TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

I. Môc tiªu

1. Kiến thức:

HS nắm chắc kiến thức về các VBND đã được học ở chương trình chính khóa về nội dung và nghệ thuật.

- Vận dụng vào kiến thức đã học làm bài tập có liên quan đến các văn bản.2. Kĩ năng: Vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp.

3. Thái độ: có ý thức sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực khi giao tiếp

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

+TiÕng ViÖt: Ph­¬ng ch©m héi tho¹i

+T LV: - TÝch hîp víi TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.

II . ChuÈn bÞ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Gi¸o viªn : SGK - SGV - Giáo án

2. Häc sinh: -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái phÇn ®äc hiÓu v¨n b¶n

III. TIẾN TRÌNH TIẾT häc

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KTSÜ sè:

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

- Vào bài : Viết về số phận của người phụ nữ dưới chế độ xã hội PK, có rất nhiều nhà văn, thơ với những tác phẩm hay, ấn tượng. Nhưng hình ảnh người phụ nữ thời ấy bị bao nỗi đau do XHPK gây ra. Nhà văn Nguyễn Dữ đóng góp vào đề tài ấy bằng một TP đặc sắc...2.2 Hoạt động luyện tập

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 2

- Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn,....

- KÜ thuËt: §éng n·o, §Æt c©u hái, KT chia nhóm theo cặp đôi

- Năng lực:+ N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

+ N¨ng lùc hîp t¸c.

GV hướng dẫn HS ôn lại các kiến thức cơ bản:

? Tác giả của bài viết.

? Nêu xuất xứ.

? Nội dung cơ bản.

? Theo em , luận điểm then chốt của bài viết là gì.


? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để làm sáng tỏ luận điểm trên.
Bài tập: Viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về văn bản

Phong cách HCM”

- HS làm bài.

- Gọi HS đọc

- Nhận xét và sửa chữa những sai sót.

Qua VB, em học được ở Bác điều gì?  • HS trình bày

  • Nhận xét , bổ sung

? Tác giả của bài viết.

Nhµ v¨n C«-l«m-bi-a G.G. M¸c-kÐt (Gabriel Garcia Marquez) sinh n¨m 1928. N¨m 1936, tèt nghiÖp tó tµi, «ng vµo häc ngµnh LuËt t¹i trư­êng ®¹i häc Tæng hîp B«-g«-ta vµ viÕt nh÷ng truyÖn ng¾n ®Çu tay.

Ga-bri-en G¸c-xi-a M¸c-kÐt lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu tiÓu thuyÕt theo khuynh hư­íng hiÖn thùc huyÒn ¶o næi tiÕng. ¤ng tõng ®ư­îc nhËn gi¶i thư­ëng N«-ben v¨n häc n¨m 1982.

G. G. M¸c-kÐt cã mét sù nghiÖp s¸ng t¸c ®å sé, nh­ưng næi tiÕng nhÊt lµ cuèn Tr¨m n¨m c« ®¬n (1967) - tiÓu thuyÕt ®ư­îc tÆng Gi¶i Chianchian« cña I-ta-li-a, ®ư­îc Ph¸p c«ng nhËn lµ cuèn s¸ch n­ưíc ngoµi hay nhÊt trong n¨m, ®­ưîc giíi phª b×nh v¨n häc ë MÜ xÕp lµ mét trong 12 cuèn s¸ch hay nhÊt trong nh÷ng n¨m s¸u mư­¬i cña thÕ kØ XX.

Toµn bé s¸ng t¸c cña G. G. M¸c-kÐt xoay quanh trôc chñ ®Ò chÝnh: sù c« ®¬n - mÆt tr¸i cña t×nh ®oµn kÕt, lßng th­ư¬ng yªu gi÷a con ngư­êi.

? Nêu xuất xứ.

? Tóm tắt nội dung cơ bản.

Phân tích những giá trị cơ bản của bài viết trên cơ sở bố cục 4 phần đã học.

Bài viết của G.Mác két đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, em hãy chỉ ra tính thời sự đó?


Bài tập 2. Đảng và Nhà nước VN đã có những chính sách gì cho trẻ em.

- Địa phương em đã đáp ứng được những điều kiện cơ bản cho trẻ em như công ước QT chưa?


B. ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH

(G. G. M¸c-kÐt)

1. T¸c gi¶:

Nhµ v¨n C«-l«m-bi-a G.G. M¸c-kÐt (Gabriel Garcia Marquez) sinh n¨m 1928.2. T¸c phÈm:

- V¨n b¶n §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh tr×nh bµy nh÷ng ý kiÕn cña t¸c gi¶ xung quanh hiÓm ho¹ h¹t nh©n, ®ång thêi kªu gäi thÕ giíi nç lùc hµnh ®éng ®Ó ng¨n chÆn, ®Èy lïi nguy c¬ vÒ mét th¶m ho¹ cã thÓ huû diÖt toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt.- Tãm t¾t:

§©y lµ mét bµi v¨n nghÞ luËn x· héi. T¸c gi¶ nªu ra hai luËn ®iÓm c¬ b¶n cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau:

- Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®e do¹ cuéc sèng trªn tr¸i ®Êt.

- NhiÖm vô cÊp b¸ch cña nh©n lo¹i lµ ph¶i ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, ®ång thêi ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh.

§Ó lµm s¸ng tá hai luËn ®iÓm trªn, t¸c gi¶ ®· ®­a ra mét hÖ thèng lËp luËn chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng dÉn chøng rÊt cô thÓ, x¸c thùc, giµu søc thuyÕt phôc.

II - Gi¸ trÞ t¸c phÈm

Chóng ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi mµ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn víi mét tèc ®é ®¸ng kinh ng¹c: nh÷ng thµnh tùu cña ngµy h«m nay, rÊt cã thÓ chØ ngµy mai ®· thµnh l¹c hËu. §· tõng cã nh÷ng ý kiÕn bi quan cho r»ng: trong khi cña c¶i x· héi t¨ng theo cÊp sè céng th× d©n sè tr¸i ®Êt l¹i t¨ng theo cÊp sè nh©n, con ng­ưêi sÏ ngµy cµng ®ãi khæ. Tuy nhiªn, nhê cã sù ph¸t triÓn như­ vò b·o cña khoa häc kÜ thuËt, cña c¶i x· héi ngµy cµng dåi dµo h¬n, sè ng­ưêi ®ãi nghÌo ngµy cµng gi¶m ®i...

§ã lµ nh÷ng yÕu tè tÝch cùc trong sù ph¸t triÓn cña khoa häc mµ phÇn lín chóng ta ®Òu nhËn thÊy. Tuy nhiªn, mÆt tr¸i cña sù ph¸t triÓn ®ã th× hÇu nh­ rÊt Ýt ng­êi cã thÓ nhËn thøc ®ư­îc. Bµi viÕt cña nhµ v¨n G¸c-xi-a M¸c-kÐt ®· giãng lªn mét håi chu«ng c¶nh tØnh nh©n lo¹i trư­íc nguy c¬ ®ang hiÖn h÷u cña mét cuéc chiÕn tranh h¹t nh©n th¶m khèc cã kh¶ n¨ng huû diÖt toµn bé sù sèng trªn hµnh tinh xanh mµ phư¬ng tiÖn cña cuéc chiÕn tranh Êy - mØa mai thay - l¹i lµ hÖ qu¶ cña sù ph¸t triÓn khoa häc nh­ư vò b·o kia.

VÊn ®Ò ®­ưîc kh¬i gîi hÕt søc Ên tư­îng: "Chóng ta ®ang ë ®©u? H«m nay ngµy 8 - 8 - 1986, h¬n 50.000 ®Çu ®¹n h¹t nh©n ®· ®­îc bè trÝ kh¾p hµnh tinh. Nãi n«m na ra, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ mçi ngưêi kh«ng trõ trÎ con, ®ang ngåi trªn mét thïng 4 tÊn thuèc næ: tÊt c¶ chç ®ã næ tung lªn sÏ lµm biÕn hÕt th¶y, kh«ng ph¶i mét lÇn mµ lµ m­êi hai lÇn, mäi dÊu vÕt cña sù sèng trªn tr¸i §Êt".

Søc t¸c ®éng cña ®o¹n v¨n nµy chñ yÕu bëi nh÷ng con sè thèng kª cô thÓ: 50.000 ®Çu ®¹n h¹t nh©n; 4 tÊn thuèc næ; kh«ng ph¶i mét lÇn mµ lµ m­êi hai lÇn... Th«ng ®iÖp vÒ nguy c¬ huû diÖt sù sèng ®­îc truyÒn t¶i víi mét kh¶ n¨ng t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo t­ư duy b¹n ®äc. Kh«ng chØ cã thÕ, trong nh÷ng c©u v¨n tiÕp theo, t¸c gi¶ cßn më réng ph¹m vi ra toµn hÖ MÆt Trêi, dÉn c¶ ®iÓn tÝch trong thÇn tho¹i Hi L¹p nh»m lµm t¨ng søc thuyÕt phôc.

Trong phÇn tiÕp theo, t¸c gi¶ ®­a ra hµng lo¹t so s¸nh nh»m thÓ hiÖn sù bÊt hîp lÝ trong xu hư­íng ph¸t triÓn cña khoa häc hiÖn ®¹i: tØ lÖ phôc vô cho viÖc n©ng cao ®êi sèng nh©n lo¹i qu¸ thÊp trong khi tØ lÖ phôc vô cho chiÕn tranh l¹i qu¸ cao. VÉn lµ nh÷ng con sè thèng kª ®Çy søc nÆng:

- 100 tØ ®« la cho trÎ em nghÌo khæ t­¬ng ®­¬ng víi 100 m¸y bay nÐm bom chiÕn l­îc B.1B hoÆc d­íi 7.000 tªn löa v­ît ®¹i ch©u;

- Gi¸ 10 chiÕc tµu s©n bay mang vò khÝ h¹t nh©n ®ñ ®Ó thùc hiÖn ch­ư¬ng tr×nh phßng bÖnh trong cïng 14 n¨m, b¶o vÖ cho h¬n 1 tØ ng­êi khái bÖnh sèt rÐt;

- Hai chiÕc tµu ngÇm mang vò khÝ h¹t nh©n lµ ®ñ tiÒn xo¸ n¹n mï ch÷ cho toµn thÕ giíi...

§ã lµ nh÷ng con sè v­ưît lªn trªn c¶ nh÷ng gi¸ trÞ thèng kª bëi nã cßn cã gi¸ trÞ tè c¸o bëi ®iÒu nghÞch lÝ lµ trong khi c¸c ch­ư¬ng tr×nh phôc vô chiÕn tranh ®Òu ®· hoÆc ch¾c ch¾n trë thµnh hiÖn thùc th× c¸c ch­ư¬ng tr×nh cøu trî trÎ em nghÌo hay xo¸ n¹n mï ch÷ chØ lµ sù tÝnh to¸n gi¶ thiÕt vµ kh«ng biÕt ®Õn bao giê míi trë thµnh hiÖn thùc. Trong khÝa c¹nh nµy th× râ rµng lµ khoa häc ®ang ph¸t triÓn ngư­îc l¹i nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n mµ tõ bao ®êi nay con ngư­êi vÉn h»ng x©y dùng.

VÉn b»ng phÐp suy luËn l« gÝch vµ nh÷ng con sè thèng kª nãng báng, t¸c gi¶ ®Èy m©u thuÉn lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm: sù ph¸t triÓn vò khÝ h¹t nh©n kh«ng chØ ®i ng­îc l¹i lÝ trÝ cña con ng­êi mµ cßn ®i ng­ưîc l¹i lÝ trÝ tù nhiªn. Sù ®èi lËp khñng khiÕp gi÷a 380 triÖu n¨m, 180 triÖu n¨m, bèn kû ®Þa chÊt (hµng chôc triÖu n¨m) víi kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó "bÊm nót mét c¸i" ®· ph¬i bµy toµn bé tÝnh chÊt phi lÝ còng nh­ sù nguy hiÓm cña ch­ư¬ng tr×nh vò khÝ h¹t nh©n mµ c¸c n­ưíc giµu cã ®ang theo ®uæi. B»ng c¸ch Êy, rÊt cã thÓ con ngư­êi ®ang phñ nhËn, thËm chÝ xo¸ bá toµn bé qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña tù nhiªn vµ x· héi tõ hµng tr¨m triÖu n¨m qua. §ã kh«ng chØ lµ sù phª ph¸n mµ cßn lµ sù kÕt téi.

§ã lµ toµn bé luËn ®iÓm thø nhÊt, chiÕm ®Õn h¬n ba phÇn t­ư dung l­ưîng cña bµi viÕt nµy. ë luËn ®iÓm thø hai, thñ ph¸p t­ư¬ng ph¶n ®· ®­ưîc vËn dông triÖt ®Ó. Ngay sau lêi kÕt téi trªn ®©y, t¸c gi¶ kªu gäi:

"Chóng ta ®Õn ®©y ®Ó cè g¾ng chèng l¹i viÖc ®ã, ®em l¹i tiÕng nãi cña chóng ta tham gia vµo b¶n ®ång ca cña nh÷ng ng­ưêi ®ßi hái mét thÕ giíi kh«ng cã vò khÝ vµ mét cuéc sèng hoµ b×nh, c«ng b»ng. Nh­ưng dï cho tai ho¹ x¶y ra th× sù cã mÆt cña chóng ta ë ®©y còng kh«ng ph¶i lµ v« Ých".

§ã kh«ng h¼n lµ mét lêi kªu gäi thèng thiÕt vµ m¹nh mÏ, tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ nã kÐm søc thuyÕt phôc. ChÝnh dư­ ©m cña luËn ®iÓm thø nhÊt ®· t¹o nªn hiÖu qu¶ cho luËn ®iÓm thø hai nµy. Nh÷ng lêi kªu gäi cña t¸c gi¶ gÇn nh­ư nh÷ng lêi t©m sù nh­ng thÊm thÝa tËn ®¸y lßng. Ch­a hÕt, t¸c gi¶ cßn tư­ëng tư­îng ra tÊn th¶m kÞch h¹t nh©n vµ ®Ò nghÞ më "mét ng©n hµng l­u tr÷ trÝ nhí". Lêi ®Ò nghÞ t­ưëng như­ rÊt kh«ng thùc Êy l¹i trë nªn rÊt thùc trong hoµn c¶nh cuéc chiÕn tranh h¹t nh©n cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo.

Trong luËn ®iÓm thø hai nµy, t¸c gi¶ hÇu như­ kh«ng sö dông mét dÉn chøng hay mét con sè thèng kª nµo. Nh­ưng c¸ch dÉn d¾t vÊn ®Ò, lêi t©m sù tha thiÕt mang ©m ®iÖu xãt xa cña t¸c gi¶ ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn l­¬ng tri nh©n lo¹i tiÕn bé. T¸c gi¶ kh«ng chØ ra thÕ lùc nµo ®· vËn dông nh÷ng ph¸t minh khoa häc vµo môc ®Ých xÊu xa bëi ®ã d­êng như­ kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých chÝnh cña bµi viÕt nµy nh­ưng «ng ®· gióp nh©n lo¹i nhËn thøc ®­ưîc nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n lµ hoµn toµn cã thùc vµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, ®ång thêi ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh sÏ lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña nh©n lo¹i trong thÕ kØ XXI.2.3. Ho¹t ®éng vËn dông:

-Ôn kĩ, nắm chắc các nội dung đã học2.4. Ho¹t ®éng vận dụng

- Hoàn thiện các bài tập trên vào vở.

- Xem lại VB: Hoàng lê nhất thống chí và Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.


NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2018

Trương Đức Lượng

*************************************************


TuÇn 7

Ngµy so¹n: 9/10/2018

Ngµy d¹y : / /2018

Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn,

quyÒn ®­îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em.

I. Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. KiÕn thøc:

- Nêu ®­îc phÇn nµo thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em hiÖn nay, nh÷ng th¸ch thøc , c¬ héi vµ nhiÖm vô cña chóng ta.

- Trình bày được nh÷ng quan ®iÓm của bản thân vÒ vÊn ®Ò quyÒn sèng, quyÒn ®­îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em ë ViÖt Nam.

- HiÓu ®­îc tÝnh chÆt chÏ, hîp lÝ trong bè côc v¨n b¶n2. KÜ n¨ng:

- N©ng cao kÜ n¨ng ®äc vµ t×m hiÓu v¨n b¶n nhËt dông.

- Häc tËp ph­¬ng ph¸p t×m hiÓu, ph©n tÝch trong t¹o lËp v¨n b¶n nhËt dông.

- T×m hiÓu vµ biÕt ®­îc quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ n­íc ta vÒ vÊn ®Ò nªu trong v¨n b¶n.3. Th¸i ®é: Häc sinh ý thøc ®­îc vÒ quyÒn cña m×nh, biÕt sèng yªu th­¬ng, g¾n bã víi b¹n bÌ.

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

TÝch hîp: TÝch hîp víi v¨n biÓu c¶m, thÓ th¬ 8 ch÷II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Học sinh - Soạn bài - Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

- KiÓm tra bài cũ:lồng trong giờ học

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động

-Vào bài:

“ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”… câu hát giúp chúng ta nhận rõ được vai trò, ý thức trách nhiệm của trẻ em đối với đất nước đối với nhân loại..2.2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi

Ho¹t ®éng cña GV HS

Ni dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1. §äc - T×m hiÓu chung

  • Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, dạy học dự án, ph©n tÝch, th¶o luËn

- Kĩ thuật dạy học: KT chia nhóm, Kĩ thuật động não, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc
I. §äc - T×m hiÓu chung

? Gi¶i thÝch nghÜa cña c¸c tõ “ C«ng ­íc, hiÓm ho¹, t¨ng tr­ëng, v« gia c­”

GV giao nhiệm vụ cho hs chuẩn bị phần I theo gợi ý từ các câu hỏi dưới đây:


1. §äc - hiÓu chó thÝch

2. Tác phẩm :

a. XuÊt xø:

- TrÝch Tuyªn bè cña Héi nghÞ cÊp cao thÕ giíi vÒ trÎ em, trong VN vµ c¸c v¨n kiÖn quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.....(1997)


b.ThÓ lo¹i - ph­¬ng thøc biÓu ®¹t

? X.®Þnh lo¹i v¨n b¶n vµ p.thøc biÓu ®¹t

- V¨n b¶n nhËt dông.

c. Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: NghÞ luËn chÝnh trÞ -- x· héi.? V¨n b¶n chia lµm mÊy phÇn? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn?

- Gi¸o viªn yªu cÇu học sinh th¶o luËn, tr¶ lêi.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè côc trªn?


d. Bècôc

- PhÇn 1: “Tõ ®Çu... kinh nghiÖm míi”: NhËn thøc cña céng ®ång thÕ giíi vÒ trÎ em vµ quyÒn sèng cña chóng( LÝ do)- PhÇn 2: Gåm 3 phÇn

+ Sù th¸ch thøc: Thùc tr¹ng bÊt h¹nh cña trÎ em trªn thÕ giíi.

+ C¬ héi: Kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó céng ®ång ch¨m sãc trÎ em.

+NhiÖm vô: Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ mµ céng ®ång quyÕt t©m ph¶i lµm v× trÎ em.

=> Bè côc chÆt chÏ, hîp lÝ.


Ho¹t ®éng 2. Ph©n tÝch

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch,th¶o luËn, trình bày một phút ...

- Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, KT chia nhóm, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT khăn trải bàn.


II.Ph©n tÝch

.Theo dâi phÇn ®Çu v¨n b¶n, tr¶ lêi.1. Lêi kªu gäi b¶o vÖ vµ nhËn thøc vÒ trÎ em

? Sù cam kÕt vµ kªu gäi cña héi nghÞ ®­îc thÓ hiÖn qua c©u v¨n nµo?

* H·y ®¶m b¶o cho tÊt c¶ trÎ em mét t­¬ng lai tèt ®Ñp h¬n.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cam kÕt nµy?

-> Mang tÝnh quèc tÕ, ®¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn.

? TrÎ em ®· ®­îc nhËn thøc nh­ thÕ nµo vÒ ®Æc ®iÓm t©m, sinh lÝ?

* NhËn thøc vÒ ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ cña trÎ em: Trong tr¾ng, dÔ bÞ tæn th­¬ng, cßn phô thuéc, hiÓu biÕt, ham ho¹t ®éng, ®Çy ­íc väng.

? Em hiÓu g× vÒ “DÔ bÞ tæn th­¬ng” vµ phô thuéc?

? Tõ ®ã trÎ em cã nh÷ng quyÒn g×?


-> QuyÒn ®­îc sèng trong vui t­¬i, thanh b×nh, ®­îc ch¬i, ®­îc häc, ®­îc ph¸t triÓn...? Em cã nhËn thøc g× vÒ c¸ch nhËn thøc Êy?

*B×nh


=> C¸ch nh×n tiÕn bé, nh©n ¸i, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi t­¬ng lai thÕ giíi.

? Lµ trÎ em, em cã suy nghÜ g× vÒ lêi tuyªn bè nµy?

? Thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng em ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng g× ®Ó b¶o vÖ trÎ em?.KÓ nh÷ng ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng: Vui ch¬i, ®Õn tr­êng, tiªm chñng...

* KhÈn thiÕt, cÊp b¸ch, ch©n thµnh, mang tÝnh cht quc tế.


Gv sử dụng bảng phụ yêu cầu hs nêu: Thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em nh­ thÕ nµo?

Sau đó thống nhất ghi ý kiến chung vào ô giữa bảng phụ.2. Thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em.

( Th¸ch thøc)

? Thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em nh­ thÕ nµo?

?NghÖ thuËt næi bËt ë ®o¹n nµy lµ g×?*Thùc tr¹ng c.sèng cña trÎ em

- Lµ n¹n nh©n cña chiÕn tranh vµ b¹o lùc, ph©n biÖt chñng téc, x©m l­îc ...

- ChÞu th¶m ho¹ cña ®ãi nghÌo, khñng ho¶ng kinh tÕ bÖnh dÞch, mï ch÷

- ChÕt do suy dinh d­ìng, bÖnh tËt

+NT:Tr×nh bµy ng¾n gän nh­ng kh¸ ®Çy ®ñ,cô thÓ vÒ t×nh tr¹ng c.sèng cña trÎ em


?Tõ ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em hiÖn nay?

- B.gi¶ng=>trÎ em chÞu khæ cùc nhiÒu mÆt-lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c nhµ l·nh ®¹o

? §Ó trÎ em kh«ng ph¶i chÞu nh÷ng nçi bÊt h¹nh Êy, chóng ta ph¶i lµm g×?

HS: .Nªu c¸ch gi¶i quyÕt(- Lo¹i bá chiÕn tranh, b¹o lùc, ph¸t triÓn v¨n ho¸, y tÕ...)? T¹i sao nçi bÊt h¹nh cña trÎ em l¹i lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c nhµ l·nh ®¹o?

- V× ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt

? Qua ®ã em thÊy tæ chøc Liªn hîp quèc cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ®èi víi trÎ em?

=> NhËn thøc râ quyÒn lîi vµ thùc tr¹ng bÊt h¹nh cña trÎ em, quan t©m gióp trÎ em v­ît qua nçi bÊt h¹nh nµy.

2. 3 Hoạt động luyện tập

Câu 1. Đọc đoạn trích sau và tra lời các câu hỏi

Bà con của một người bà con dẫn cô lên giúp việc nhà họ vào một bữa trời mưa. Cô vắt đối tà áo ướt đẫm nước, tròn con mắt phân trần, "xứ gì ngộ quá, đầu có cũng nhà mà không có chỗ đụt mưa. Ở đâu cũng tường rào kín mít, kiểm đỏ Con mắt mới gặp được mái hiên, tui mới đáng chút xíu đã bị kêu tránh ra cho người ta buôn bán. Phải ở dưới quê bà con còn đem ghế cho ngồi..."Ngay cái ngày đầu tiên đó cô đã mang một chuẩn mực mới đến với gia đình họ, tạm gọi là "phải ở dưới quê...". Ngó mấy con cá rô nằm cạnh rổ cải bắp, cô thẫn thờ, trời ơi, phải ở dưới quê, mình nấu cá rô với bông so đũa, ngọt nước dữ lắm. Bông So đũa mùa này trổ trắng trên mấy bờ kinh, mật ơi là mật. Hàng xóm cãi nhau, cô ngó qua rào, "phải ở dưới quê thể nào cũng có người chạy tới can, người ngoài nói tiếng ngọt tiếng lạt, cũng đỡ căng lắm..". Sau mỗi bữa ăn, cô tần ngần, "phải ở dưới quê, đồ ăn dư như vầy là nuôi được mấy con heo..."

(...)Mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình để vịn vào, đối chiếu, so sánh. Chủ nhà từng nghĩ cuộc sống hiện đại, sung túc là thiên đường. Nhưng bây giờ thì họ hoang mang, thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ trước cô giúp việc …”

(Biển cửa mỗi người, Nguyễn Ngọc Tư, NXB Kim Đồng, 2016, Tr. 5,6,7)

  1. Những phương thức biểu đạt nào được sử dụng trong đoạn trích trên?
    b) Tại sao chủ nhà lại "hoang mang" và cảm thấy "thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ" trước cô giúp việc.


Câu 2. Thời gian --- Quà tặng kỳ diệu của cuộc sống! Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 300 - 400 chữ) bàn về ý nghĩa của thời gian đối với lứa tuổi học trò hiện nay.

Câu 3. Cảm nhận về hình ảnh người lính trong đoạn thơ sau:

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,

Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!


Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặt tới
Đầu súng trăng treo.


(Đồng chí, Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập một, NXBGDVN, 2014, tr. 129)

ĐÁP ÁN

Câu 1: 

a) Phương thức biểu đạt: Miêu tả, tự sự

b) Chủ nhà hoang mang bởi vì trước đó đã nghĩ rằng cuộc sống hiện tại sung túc đầy đủ là thiên đường nhưng mà sau khi có sự xuất hiện của cô giúp việc trong gia đình, họ lại nghĩ tới một cuộc thư thái và thoải mái mới là hạnh phúc.

Câu 2:

Giải thích

- Thời gian: không định nghĩa được rõ ràng, nhưng vẫn biết có cái gì đó đang chảy trôi làm thay đổi mọi vật (nước có thể làm mòn đá phải trải qua ngày này đến ngày khác thì mới mòn được). Cái sự trải qua đó, ta tạm gọi là thời gian.

- Thời gian: sẽ không bao giờ giống nhau vì nó không quay trở lại. Ngày hôm qua sẽ không giống ngày hôm nay là vậy.

- Thời gian vô cùng quan trọng, vì cái duy nhất không lặp lại. Vì vậy nó là điều độc đáo - là quà tặng kì diệu của tạo hoá.

2. Bình luận

- Ai cũng có một quỹ thời gian không bao giờ nhiều hơn tuổi thọ của mình. Thời gian làm cho ta khôn lớn lên, nhưng cũng làm cho ta già và chết đi.

- Thời gian sẽ không trở lại, nên ai biết gìn giữ, đón nhận và trân trọng nó, thì ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời.

- Ai lãng phí thời gian, sẽ từng bước rơi vào sự lạc lõng và chán nản - trở thành đời thừa.

- Thời gian là chứng nhân cho những giá đích thực.

- Liên hệ bản thân.


tải về 1.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương