Ôn tập bài - anh b. Grammar: Conditional sentences type 1tải về 30.81 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu01.02.2022
Kích30.81 Kb.
#120371
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ÔN TẬP BÀI 7- ANH 8

B. GRAMMAR:

1. Conditional sentences type 1

Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.Form:

If + S + V/s/es…., S + will/can/may… + V-inf….

If clause Main clauseNói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính thường dùng thì tương lai đơn.

Ex:

- If you study hard, you will pass the exam.- If it is cool, I will go fishing.

2. Conditional sentences type 2

Câu điều kiện loại II được dùng để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương laiForm:

If + S + V2/ed…., S + would/could/might… + V-inf….

If clause Main clause


Trong câu điều kiện loại 2, ở mệnh đề “IF”, động từ “to be” chuyển thành “were” cho tất cả các ngôi.Ex:

- If I were a bird, I would be very happy.

- If I had a million USD, I would buy that house.

* Tóm tắt 2 loại câu điều kiện:


Type

Form

Usage

1

If + S + V/s/es…, S + will/ can/ may... + V-inf…

Điều có thể xảy ra ở hiện tại ở tương lai

2

If + S + V2/ed…, S + would/ could/ might... + V-inf…

Điều không thể xảy ra ở hiện tại ở tương lai

Note:

* Unless = If … not ( nếu không, trừ khi)

Ex :1. Unless it rains, we will go to the movies

= If it doesn’t rain, we will go to the movies2. Unless they attended class regularly, they couldn’t understand the lesson

= If they didn’t attend class regularly, they couldn’t understand the lesson


* Mệnh đề If và mệnh đề chính có thể đổi vị trí cho nhau. Nếu mệnh đề If đứng đầu thì ta dùng dấu phẩy.

Ex: If it doesn’t rain, we will go to the movies.

We will go to the movie if it doesn’t rain.

3. Adverb clauses of reason: (cause)

Mệnh đề chỉ lý do là mệnh đề phụ nêu ra nguyên nhân của hành động được nêu trong mệnh đề chính. Mệnh đề chỉ lý do thường được nối với mệnh đề chính bằng các liên từ "because, since, as" (vì, bởi vì).


Form:tải về 30.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương