Đơn giản hơntải về 2.59 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích2.59 Mb.
#1352Đơn giản hơn

 • Đơn giản hơn

 • Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool :

 • f = m1 m2 …. mk (F)

 • f =M1  M2 …  Ml (G)

 • Ta nói rằng công thức F đơn giản hơn công thức G nếu

 • tồn tại đơn ánh h: {1,2,..,k} → { 1,2,…, l} sao cho với mọi

 • i {1,2,..,k} thì số từ đơn của mi không nhiều hơn số từ

 • đơn của Mh(i)Đơn giản như nhau

 • Đơn giản như nhau

 • Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F và G đơn giản như nhau

 • ** Công thức đa thức tối tiểu:

 • Công thức F của hàm Bool f được gọi là tối tiểu nếu với bất kỳ công thức G của f mà đơn giản hơn F thì F và G đơn giản như nhau

Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

 • Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

 • Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 đã phủ được kar(f) thì ta có duy nhất một phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f).

 • Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 chưa phủ được kar(f) thì:

 • Xét một ô chưa bị phủ, sẽ có ít nhất hai tế bào lớn chứa ô này, ta chọn một trong các tế bào lớn này. Cứ tiếp tục như thế ta sẽ tìm được tất cả các phủ gồm các tế bào lớn của kar(f).

 • Loại bỏ các phủ không tối tiểu, ta tìm được tất cả các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f).Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.

 • Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.Tìm tất cả các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool:

 • Tìm tất cả các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool:Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.

 • Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.

  • Ứng với phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn tìm được ở bước 4 ta tìm được duy nhất một công thức đa thức tối tiểu của f:
  • x  yz
Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn

 • Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn

  • Ô 6 nằm trong một tế bào lớn duy nhất . Ta chọn
  • Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất . Ta chọn
  • Ô 4 nằm trong một tế bào lớn duy nhất xzt . Ta chọn xzt


Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f

 • Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của fHaõy xaùc ñònh caùc coâng thöùc ña thöùc toái tieåu cuûa haøm Bool:

 • Haõy xaùc ñònh caùc coâng thöùc ña thöùc toái tieåu cuûa haøm Bool:Bieåu ñoà Karnaugh:

 • Bieåu ñoà Karnaugh:Caùc teá baøo lôùn:

 • Caùc teá baøo lôùn:

 • Caùc teá baøo lôùn baét buoäc phaûi choïn laø

 • Coøn laïi oâ (1,4) coù theå naèm trong 2 teá baøo lôùnDo ñoù coù 2 coâng thöùc ña thöùc töông öùng vôùi phuû toái tieåu:

 • Do ñoù coù 2 coâng thöùc ña thöùc töông öùng vôùi phuû toái tieåu:

 • Trong ñoù chæ coù coâng thöùc thöù hai laø toái tieåu
tải về 2.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương