ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15tải về 101.37 Kb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2.17.MỤC H


KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CỦA ĐỀ XUẤT

(Sẽ được hoàn thiện sau khi có kết quả phê duyệt lựa chọn)

"Tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo"

Căn cứ theo bảng dự toán phần kinh phí đấu thầu và không đấu thầu được lập theo Mục F và Mục G, Bên nộp đề xuất sẽ chuẩn bị một kế hoạch đấu thầu cho đề xuất theo mẫu sau đây:STT

Mô tả

Dự toán bao gồm cả VAT (USD)

Gói thầu số

Nguồn vốn

Phương pháp lựa chọn (QCBS, LCS, CQS,"mua sắm" v.v…)

Loại hợp đồng

Đánh giá của WB (Trước hoặc sau)

Bắt đầu đấu thầu

Kết thúc đấu thầu và ký hợp đồng

Thời hạn hợp đồng (tháng)

Ghi chú

I

Dịch vụ tư vấn
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gói thầu 1


Gói thầu nII

Hàng hóa


Gói thầu 1


Gói thầu nIII

Các hoạt động xây dựng (sửa chữa cải tạo nhỏ)


Gói thầu 1


Gói thầu n
2.18.MỤC I


THỎA THUẬN TÀI TRỢ

"Khoản Tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập

về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo"

_____, ngày _____ tháng_____ năm_____Thỏa thuận tài trợ số: ------ /FIRST/GRI/GRANT

Tên Đề xuất: _________ [Ghi tên đề xuất trong nội dung Đề xuất tài trợ]

Thuộc dự án: FIRST (khoản tín dụng số 5257-VN)

  • Căn cứ Nội dung Hiệp định tài trợ ký ngày 25/7/2013 (Khoản tín dụng số 5257-VN) giữa Chính phủ Việt Nam với Hiệp hội Phát triển Quốc tế (sau đây gọi tắt là Hiệp Hội) về việc tài trợ cho Dự án "Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ”;

  • Căn cứ vào quyết định số [Ghi số quyết định và ngày quyết định] của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt [Ghi tên đơn vị nộp Đề xuất được lựa chọn] thực hiện Đề xuất;

  • Căn cứ theo nội dung thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về việc Dự án FIRST lựa chọn đơn vị [Ghi tên đơn vị nộp Đề xuất được lựa chọn] để tài trợ thực hiện Đề xuất;

  • Căn cứ theo Nội dung quy định chi tiết trong cuốn “Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án”(sau đây gọi tắt là PIM)

Chúng tôi, đại diện cho các bên dưới đây gồm có:

Ban Quản lý Dự án FIRST (Bên Tài trợ)

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Tên Tổ chức nhận tài trợ (Bên thụ hưởng) [Ghi tên từng thành viên]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Trên cơ sở thỏa thuận thống nhất giữa Ban QLDA FIRST với đơn vị thụ hưởng[Ghi tên đơn vị nộp Đề xuất được lựa chọn], các bên liên quan thống nhất các nội dung chi tiết Thỏa thuận Tài trợ cho Đề xuất [ghi tên Đề xuất được lựa chọn tài trợ] như sau.Điều 1. Nội dung Đề xuất tài trợ:

Ban QLDA FIRST đồng ý tài trợ cho Bên thụ hưởng thực hiện Đề xuất [ghi tên Đề xuất của Bên Thụ hưởng]. Nội dung chi tiết của Đề xuất xem Phụ lục 1 đính kèm thỏa thuận này.

Tổng số tiến tài trợ:

Thời gian thực hiện Đề xuất:Điều 2. Trách nhiệm Thực hiện Đề xuất tài trợ của Bên thụ hưởng

Mục 1. Thực hiện Đề xuất tài trợ

Bên thụ hưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề xuất tài trợ theo đúng các nội dung trong Đề xuất tài trợ (nội dung chi tiết Đề xuất tài trợ xem Phụ lục số 1 đính kèm Thỏa thuận này) và tuân thủ các nội dung quy định trong Hiệp định tài trợ ký ngày 25/7/2013 (Khoản tín dụng số 5257-VN) giữa Chính phủ Việt Nam với Hiệp hội Phát triển Quốc tế, và “Hướng dẫn Chống Tham nhũng” nghĩa là “Hướng dẫn về Phòng ngừa và Đấu tranh chống Gian lận và Tham nhũng trong các Dự án được tài trợ bởi các Khoản vay IBRD và các Khoản tín dụng và Tài trợ IDA”, ngày 15 tháng 10 năm 2006 và sửa đổi tháng 01 năm 2011.

Đồng thời Bên thụ hưởng đảm bảo thực hiện Đề xuất tài trợ tuân thủ các nội dung và quy định hướng dẫn trong cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án” của Dự án FIRST đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt ngày [ghi số quyết định và ngày phê duyệt của Bộ KH&CN] bao gồm cả việc tuân thủ các quy định về an toàn tại “Khung an toàn môi trường và xã hội của Dự án” đã được Bộ KH&CN phê duyệt ngày 01/04/2013 tại quyết định số 683/QĐ-BKHCN.

Mỗi tổ chức và cá nhân liên quan đứng tên trong Đề xuất tài trợ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và công việc đã được phân công và quy định trong Đề xuất tài trợ.

Bên thụ hưởng có trách nhiệm chỉ định và duy trì việc (i) bổ nhiệm (và đào tạo) cán bộ quản lý tài chính đạt yêu cầu (ii) áp dụng thực hiện Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án (iii) Có hệ thống kế toán đạt yêu cầu (bao gồm cả việc sử dụng phần mềm kế toán của Dự án FIRST).

Mục 2. Kinh phí tài trợ và quản lý tài chính khoản tài trợ

Bên tài trợ sẽ tài trợ cho Bên Thụ hưởng thực hiện Đề xuất tài trợ với số tiền là: [ tổng số tiền tài trợ]

Đơn vị thụ hưởng sẽ duy trì đầy đủ chứng từ và sổ sách để phản ánh các hoạt động, các nguồn lực và chi tiêu phát sinh hợp lý trong quá trình thực hiện Đề xuất trên cơ sở phù hợp với các quy trình kế toán.

Khoản tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu công lập sẽ được cung cấp theo các đợt dựa trên việc hoàn thành các mốc lịch trình thực hiện của đơn vị thụ hưởng như đã đề xuất trong Kế hoạch Chuyển đổi của tổ chức. Bên tài trợ có thể thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với số tiền tương ứng với tỷ lệ phần trăm tài trợ của Dự án FIRST.

Bên thụ hưởng phải lập các báo cáo tài chính nộp lên Bên tài trợ cho mỗi kỳ báo cáo như được quy định trong PIM (Chương hướng dẫn quản lý tài chính).

Theo yêu cầu của Bên tài trợ hoặc Hiệp Hội, Bên thụ hưởng sẽ hợp tác và cho phép kiểm toán độc lập của Dự án FIRST tiến hành kiểm toán các chứng từ và sổ sách phù hợp với các nguyên tắc kiểm toán thích hợp được thống nhất áp dụng.Mục 3. Mua sắm đấu thầu

Công tác mua sắm đấu thầu tuân thủ các quy định của Ngân hàng Thế giới trong Tài liệu “Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 1/2011 (Hướng dẫn đấu thầu) và “Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 1/2011 (Hướng dẫn thuê tư vấn) và tuân thủ các nội dung hướng dẫn về đấu thầu trong PIM.Mục 4. Báo cáo và giám sát

Đơn vị thụ hưởng sẽ: (i) thiết lập và/hoặc duy trì các chính sách và thủ tục mà sẽ cho phép Bên Tài trợ và/hoặc Hiệp hội thực hiện các hoạt động giám sát và theo dõi đối với việc thực hiện Đề xuất tài trợ; (ii) chuẩn bị và cung cấp cho Bên Tài trợ và/hoặc Hiệp hội, tất cả các thông tin mà Bên Tài trợ, và/hoặc Hiệp hội có thể sẽ yêu cầu một cách hợp lý có liên quan đến đề xuất; và (iii) đồng ý việc thanh tra ngẫu nhiên và/hoặc đột xuất trên thực tế hoặc trên sổ sách bởi Bên Tài trợ và/hoặc Hiệp hội.

Bên thụ hưởng sẽ phải hoàn thành một báo cáo giữa kỳ và một báo cáo kết thúc để nộp cho Bên tài trợ. Các báo cáo này sẽ bao gồm cả phần nội dung về tài chính theo các biểu mẫu quy định để nộp cho Bên tài trợ.

Bên tài trợ sẽ thực hiện ít nhất hai (02) chuyến đánh giá thực tế tại đơn vị thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện.Điều 3. Quyền đình chỉ và chấm dứt thỏa thuận tài trợ Đề xuất

Mục 1. Bên Tài trợ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của đơn vị thụ hưởng trong việc sử dụng các khoản tiền Tài trợ cho Đề xuất nếu Bên thụ hưởng không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo quy định trong Thỏa thuận tài trợ này.

Mục 2. Trường hợp nếu quyền rút vốn từ tài khoản chỉ định của Việt Nam theo Hiệp định tài trợ bị tạm hoãn hay chấm dứt vì bất kỳ lý do gì thì thỏa thuận tài trợ cho Đề xuất của Bên Thụ hưởng cũng sẽ đồng thời có hiệu lực bị tạm hoãn trong cùng khoảng thời gian đó hoặc chấm dứt tương ứng.Điều 4. Điều chỉnh thỏa thuận tài trợ cho Đề xuất

Trong quá trình thực hiện thỏa thuận tài trợ, các nội dung liên quan đến Đề xuất nếu cần phải bổ sung và điều chỉnh thì sẽ được 2 bên trao đổi thống nhất bằng văn bản và được cả 2 bên cùng thống nhất ký. Tài liệu được ký sẽ được coi là phụ lục bổ sung đính kèm Thỏa thuận tài trợ.Điều 5. Các quy định khác

Mục 1: Luật áp dụng

Luật áp dụng cho thỏa thuận tài trợ này áp dụng theo Luật Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ Hiệp định tài trợ đã ký với Hiệp Hội.

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận tài trợ, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh nếu có sẽ được các bên liên quan cùng nhau thương lượng và thống nhất giải quyết. Trường hợp tranh chấp không thể thống nhất giải quyết thì sẽ được đưa ra phân xử theo các quy định của Luật Việt Nam.

Mục 2. Hiệu lực của Thỏa thuận tài trợ.

Thỏa thuận Tài trợ này có hiệu lực kế từ ngày 2 bên thống nhất ký và được lập thành [ghi số bản] và có giá trị pháp lý như nhau. Bên tài trợ giữ [ghi số bản] và bên Thụ hưởng giữ [ghi số bản].Đại diện hợp pháp của Ban QLDA FIRST

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của bên thụ hưởng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu bởi người có thẩm quyền hợp lệ]1 Định mức theo các quy định của Bộ Tài chính

2 Định mức theo các quy định của Bộ Tài chính

3 Định mức theo các quy định của Bộ Tài chínhtải về 101.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương