Mua sắm gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Vmware cho hệ thống ảo hóatải về 35.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích35.3 Kb.
#63730

PHỤ LỤC: YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gói thầu “Mua sắm gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Vmware cho hệ thống ảo hóa”

(Kèm theo công văn số /CNTT-QLĐBHT ngày /5/2016)

Mô tả

Yêu cầu cụ thể

1

Dịch vu hỗ trợ Technical Account Manager

Dịch vụ hỗ trợ của cùng hãng sản xuất phần mềm ảo hóa máy chủ

1.1

Service Time

(Thời gian dịch vụ)

- 12-month engagement, 1 day per week.

(12 tháng, 1 ngày/tuần).

1.2

Customer Advocacy

(Đại diện cho khách hàng)

- Proactive focal point into VMware to address business/technical hurdles. (Đầu mối chủ động tới VMware để xác định các rào cản về hoạt động chức năng hoặc kỹ thuật).

- Coordination of product management and engineering meetings.(Điều phối các buổi họp về quản trị sản phẩm và kỹ nghệ).

- Advocate for prioritization of feature requests into release cycle.(Đại diện cho khách hàngtrong việc ưu tiên hoá các yêu cầu tính năng sản phẩm cho các phiên bản tiếp theo).

1.3

Operational RiskMitigation

(Loại bỏ các rủi ro về vận hành)

- Coordination of VMware issue management, escalation and resolution. (Điều phối việc quản lý các vấn đề liên quan tới VMware, yêu cầu truy xuất tới cấp cao hơn và các giải pháp).

- PSO credit management and licenses usage optimization.(Quản lý các tín chỉ PSO và tối ưu license sử dụng).

1.4

Best Practices and Education (Kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và đào tạo).

- Best practice review: Up to twice a year,10 best practices.

(Đánh giá hệ thống hiện tại dựa trên kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất với tần suất tối đa 2 lần/năm, 10 kinh nghiệm thực tiễn).

- Technology education enablement (deep dive sessions, customer briefings).((Chia sẻ về công nghệ (các phiên chuyên sâu, các phiên tóm lược)).

- TAM customer webcasts.(Chia sẻ trực tuyến cho các khách hàng TAM)

- Cross-vendor integration and best practices.(Tích hợp giải pháp giữa các hãng và kinh nghiệm tốt nhất khi tích hợp).

- TAM customer learning assessment.(Đánh giá việc học tập của khách hàng).

1.5

SpecialAccessPrograms (*NDA required).

(Chương trình truy cập đặc biệt (*Yêu cầu NDA)).

- Early access (alpha/beta) products.

(Truy cập các sản phẩm sớm (beta/alpha)).

- Invitation to exclusive TAM customer events (e.g., TAM Day @ VMworld).(Mời khách tới các sự kiện độc quyền của TAM (TAM Day @ VMworld)).

1.6

Insight and Planning

(Thấu hiểu và lập kế hoạch)

- Insight to support business transformation.

(Hiểu thấu để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi kinh doanh).

- Optimize VMware investment.(Tối ưu hoá đầu tư giải pháp VMware).

- Virtualization strategy—plan and align.(Chiến lược ảo hoá - lập kế hoạch và điều chỉnh theo chiến lược).

1.7

Analytics and Measurement

(Phân tích và đo lường)

- TAM service customer analytics report (made “anonymous”).

(Báo cáo phân tích dịch vụ TAM (dưới dạng ẩn danh))

- TAM business review: bi-annual.(Xem lại, điều chỉnhcác hoạt động của TAM để phù hợp với các mục đích kinh doanh của khách hàng; tần suất 2 lần/năm)

- Define internal customer success metrics for the business.(Định nghĩa các thông số thành công của khách hàng)

2

Dịch vu hỗ trợ Business Critical Support

Dịch vụ hỗ trợ của cùng hãng sản xuất phần mềm ảo hóa máy chủ

2.1

Length of Service

(Thời gian dịch vụ)

- One year.

(12 tháng)

2.2

Number of Support Requests

(Số lượng yêu cầu hỗ trợ)

- Unlimited.

(Không giới hạn)

2.3

Maximum Customer Contacts

(Tối đa số đầu mối liên lạc phía khách hàng)

- Six Technical Contacts. Additional contacts are

available for purchase.(6 đầu mối liên lạc kỹ thuật. Có thể mua thêm số lượng đầu mối liên lạc kỹ thuật).


2.4

Designated Support Team

(Nhóm hỗ trợ được phân công)

- With the VMware Business Critical Support Option, a designated team of support engineers is assigned to support your Business Critical issues.

(Với lựa chọn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật này, một nhóm các kỹ sư hỗ trợ được phân công để xử lý các sự cố liên quan tới dịch vụ Business Critical Support cho khách hàng.)

2.5

Direct Routing to Senior Level Engineers

(Kết nối trực tiếp tới kỹ sư hỗ trợ cao cấp)

- All Support Requests will bypass Level 1 and will be routed to a support queue that is staffed byyour designated VMware support team duringlocal business hours. Off-hours Severity 1 issueswill be routed to a pool of senior level engineers.

(Tất cả các yêu cầu hỗ trợ sẽ bỏ qua hỗ trợ mức 1 và sẽ được kết nối trực tiếp tới một hàng đợi được phục vụ bởi một nhóm hỗ trợ riêng trong giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc các vấn đề liên quan tới hỗ trợ mức Severity 1 sẽ được kết nối tới một nhóm chung các chuyên gia hỗ trợ cao cấp.)

2.6

Customer Site Profile

(Hồ sơ kỹ thuật về hạ tầng của khách hàng)

- A primary contact on your designated VMware support team will work with you to draft an overview of your environment. This reference document will be available to all VMware team members supporting your account.

(Một đầu mối liên lạc chính trong nhóm hỗ trợ riêng của hãng sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để soạn thảo sơ bộ hồ sơ tổng quát về môi trường của khách hàng. Hồ sơ này sẽ là tài liệu tham khảo cho tất cả những thành viên của nhóm hỗ trợ của hãng khi hỗ trợ cho khách hàng.)

2.7

Customer Support Plan

(Kế hoạch hỗ trợ khách hàng)

- A primary contact on your designated VMware support team will work with you to document a detailed Support Plan outlining points of contact and key processes.

(Một đầu mối liên lạc chính của nhóm hỗ trợ riêng của hãng sẽ làm việc với nhóm IT của khách hàng để soạn ra kế hoạch hỗ trợ, xác định các đầu mối liên lạc chính và tiến trình hỗ trợ chính.)

2.8

Root Cause Analysis

(Phân tích nguyên nhân gốc rễ)

- Should there be an outage that affects system availability, VMware Global Support Services will, upon your request, work to provide formal root cause analysis for your Severity 1 Support Requests. VMware will use commercially reasonable efforts to work with customers and third parties as necessary to provide a resolution where possible. Root cause analysis and log filereview by its nature does not always result in aconclusive resolution.

(Khi một sự cố xảy ra và ảnh hưởng tới hệ thống. VMware Global Support Service, sẽ dựa trên yêu cầu của khách hàng, để phân tích ra nguyên nhân gốc cho những yêu cầu thuộc Severity 1. VMware sẽ sử dụng những nỗ lực mang tính thương mại để làm việc với khách hàng và các bên thứ 3 nếu cần thiết, để cung cấp ra giải pháp khi có thể. Phân tích nguyên nhân gốc và phân tích logs file không phải luôn luôn có thể tìm ra được nguyên nhân gốc rễ.)

2.9

Prerequisites

(Yêu cầu bắt buộc)


- Requires VMware Production Support in place for all VMware products to be covered and supported under VMware Business Critical Support. Onecustomer contact must be VCP certified. Requires premium support for third party products. A TAMis highly recommended.

(Yêu cầu VMware Production Support có và còn thời hạn sử dụng cho tất cả sản phẩm VMware và được hỗ trợ dưới điều khoản của VMware Business Critical Support. Một đầu mối kỹ thuật của khách hàng phải được chứng nhận có chứng chỉ VCP. Yêu cầu hỗ trợ mức cao (premium support) với sản phẩm của các bên thứ ba. Đề xuất có một Technical Account Manager hỗ trợ cho BCS.)

2.10

Support for Off-Hours aintenance

Activities(Hỗ trợ cho các hoạt động bảo trì ngoài giờ)

- Local Support teams will help arrange coverage for after-hour projects, migrations or upgrades.

(Nhóm hỗ trợ tại khu vực của khách hàng sẽ sắp xếp hỗ trợ cho các dự án ngoài giờ, bảo trì, cập nhật hoặc nâng cấp.)

2.11

Support Review Meeting

(Họp đánh giá về hoạt động hỗ trợ )

- Your primary contact will conduct regularly scheduled support review meetings. The context of the meeting will include your support activity and address questions and concerns that may arise in your environment.

(Đầu mối liên lạc chính của khách hàng sẽ tổ chức các lịch họp đánh giá hoạt động hỗ trợ định kỳ. Nội dung của cuộc họp sẽ bao gồm các hoạt động hỗ trợ và xác định những câu hỏi và những băn khoăn của khách hàng có thể phát sinh trong môi trường vận hành.)
tải về 35.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương