Mẫu sơ YẾu lí LỊCHtải về 35.26 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích35.26 Kb.
#185088
  1   2
MAU SO YEU LY LICH

ẢNH
4x6


(đóng dấu giáp lai
của nơi xác nhận
hồ sơ)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT
I. THÔNG TIN BẢN THÂN.
1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..Nam/ Nữ ….…….……........
2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………..………………………........
3. Nguyên quán ……………………………………………………………………………......
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..………………………..........
5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….………………………………………..........
6. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………...........
7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………………………......
8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp…………..….……….....
9. Trình độ văn hóa…………………………………….………………………………............
10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. tại …………..………………...……........
11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….……........
12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..……………………………….......
13. Sở trường:……………………………………………………………………………….....
II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)
1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..…………………........
- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………......
- Cơ quan công tác : …………………………………………………………………….........
- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………........
2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….………........
- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………………………………….....
- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........
- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………........

tải về 35.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương