Mẫu số: 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng năm 2008 của Tổng thanh tra)


QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giữ ………(4)tải về 0.55 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm giữ ………(4)

…….……………………………..(5)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ…………………………………..……………………..….……………..…..(6);

Căn cứ Quyết định số ….ngày…./…./…... của…............... (5) về việc…................. (7);

Xét đề nghị của………………………………………………………….……….…..(8),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm giữ………………………(4), của………………...(9),....................(10), thời gian tạm giữ từ…….giờ…... ngày....../....../.........cho đến khi có quyết định huỷ bỏ việc giữ……..(4).

Điều 2. (11), (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- (1);


- Như Điều 2;

- Lưu:…


…………..…………(5)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm tạm giữ.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định tạm tạm giữ.

(4) Tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật.

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra hoặc người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ..

(6) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(7) Tên cuộc thanh tra.

(8) Trưởng đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra.

(9) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiền, đồ vật, giấy phép sử dung trái pháp luật.

(10) Lý do của việc tạm giữ.

(11) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành quyết định tạm giữ.

(12) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).


MẪU SỐ 24 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……

V/v đề nghị tạm giữ…....(3).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…Kính gửi: ………………………………………….(4)

Qua thanh tra về……….…….(5), …….………….(6) xét thấy ………….………….(7)

Căn cứ……….……........(8) Luật thanh tra năm 2010,…….……………..(6) đề nghị………….……….…..(4) ra quyết định tạm giữ …………….(3) và thông báo cho ……………...…..(6) được biết trước ngày…./…./….

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …..


…………………..(6)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra hoặc người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Trưởng đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra.

(7) Lý do của việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.

(8) Nêu căn cứ: điểm đ, khoản 1, Điều 46 (Trưởng đoàn thanh tra hành chính); điểm g, khoản 1, Điều 52 (Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành) điểm d, khoản 1, Điều 48 (người ra quyết định thanh tra hành chính).

MẪU SỐ 25 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)


(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi tiền…..……………………….. (4)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ……………………………………..………………….…………….………..(5);

Căn cứ Quyết định số…... ngày…./…./….của..................(4) về việc…......…….…. (7);

Xét ................…………….........……...…(8) của…...……….......................……..…(9);

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi…………...…….………..(10) của......................................................(9)

Điều 2. Trong thời hạn..... ngày, kể từ ngày…./…./….,........................(9) có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của ……………………..(2), tại............................................................................................................................................(11)

Điều 3. (9), (11) và (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: …..


……………….………….(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thu hồi tiền.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thu hồi tiền .

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(7) Tên cuộc thanh tra.

(8) Lý do của việc thu hồi tiền.

(9) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiền bị thu hồi.

(10) Số lượng tiền bị thu hồi.

(11) Kho bạc mà cơ quan ra quyết định thu hồi tiền mở để tạm giữ tiền.

(12) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
MẪU SỐ 26 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương