Mẫu số: 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng năm 2008 của Tổng thanh tra)


Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010tải về 0.55 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ………………………...……………………….………………………..…….(5)

Xét đề nghị của….…...……..…..(6) về việc trưng cầu giám định..............................(7),

Xét…………………………………………………………………….……...…...….(8),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trưng cầu……….......(9) thực hiện việc giám định đối với...........................(7).

Điều 2. Kinh phí trưng cầu giám định do……(2) chi trả, trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định sẽ do đối tượng thanh tra chi trả cho .………………....(2).

Điều 3. Các ông (bà) (6), (9) và (10) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- (1);


- Như Điều 3;

- Lưu: .....
…………………..…………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định trưng cầu giám định.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định trưng cầu giám định.

(4) Người ra quyết định thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Trưởng đoàn thanh tra.

(7) Đối tượng, nội dung giám định.

(8) Lý do của việc trưng cầu giám định.

(9) Cơ quan, tổ chức thực hiện việc giám định.

(10) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 20 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /.….(3)
V/v trưng cầu giám định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…


Kính gửi: ………………………………….(4)


Thực hiện Quyết định thanh tra số… ngày…./…./…. của….…..(5) về việc ……….(6),

Để làm cơ sở cho kết luận thanh tra, …………….….(5) trưng cầu……………(4) giám định những nội dung sau đây:

1)..…………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………..……………

Kinh phí giám định do………………………………………………….(7) chi trả.

Đề nghị .…………………(4) thực hiện việc giám định và cung cấp kết quả giám định cho …………..(2) trước ngày…./…./….
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …..


……………………..(5)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.

(4) Cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Cơ quan tiến hành thanh tra (trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định sẽ do đối tượng thanh tra chi trả).


MẪU SỐ 21 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ ………(4)

…….……………………………..(5)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ…………………………………..…………………….……………….……..(6);

Căn cứ Quyết định số ….ngày…./…./…... của…............... (7) về việc…................. (8);

Xét đề nghị của……………………………………………………………..…….…..(9),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm đình chỉ…………………………(4), do…………………………….(10) thực hiện tại….……..…………..(11),....................(12), thời gian tạm đình chỉ từ…….giờ…... ngày....../....../.........cho đến khi có quyết định huỷ bỏ việc tạm đình chỉ này.

Điều 2. (10), (13) và (14) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- (1);


- Như Điều 2;

- Lưu:…


…………..…………(5)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm đình chỉ.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định tạm đình chỉ.

(4) Việc làm có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(5) Chức danh của người ra quyết định tạm đình chỉ.

(6) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(8) Tên cuộc thanh tra.

(9) Trưởng đoàn thanh tra (trường hợp Trưởng đoàn thanh tra ra quyết định thì bỏ nội dung này).

(10) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có việc làm bị tạm đình chỉ.

(11) Địa điểm diễn ra việc làm bị tạm đình chỉ.

(12) Lý do tạm đình chỉ.

(13) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm.

(14) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

MẪU SỐ 22 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /.….(3)
V/v kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định…..(4).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…


Kính gửi: ………………………………………….(5)


Qua thanh tra về……….…….(6), …………….(7) xét thấy việc thi hành quyết định………….………..(4) gây trở ngại cho hoạt động thanh tra……………………………(8)

Căn cứ…….……........(9) Luật thanh tra năm 2010,.……………..(7) kiến nghị .……….…..(5) ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định …………….(4) và thông báo cho …………...…..(7) được biết trước ngày…./…./….

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …..


…………………..(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.

(4) Tên quyết định bị kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(5) Người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Người ra quyết định thanh tra.

(8) Lý do cụ thể của việc đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(9) Nêu căn cứ: điểm i, khoản 1, Điều 46 (Trưởng đoàn thanh tra hành chính); điểm k, khoản 1, Điều 52 (Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành) điểm g, khoản 1, Điều 48 (người ra quyết định thanh tra hành chính); điểm e, khoản 1, Điều 55 (người ra quyết định thanh tra chuyên ngành).
MẪU SỐ 23 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương