Mẫu số: 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng năm 2008 của Tổng thanh tra)tải về 0.55 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Giao nhận thông tin, tài liệu

Vào hồi…...giờ….ngày……/….../. …tại: ............. .................................……………(3)


Chúng tôi gồm:

1- Đại diện bên giao:

- Ông (bà)…………………………..……chức vụ……………..…..……………………

- Ông (bà)………………………..………chức vụ…..……….....….……………………

2- Đại diện bên nhận:

- Ông (bà)……………..…………………chức vụ..………...…...……..………….……

- Ông (bà)………………………….…….chức vụ…………....…………..………….…

Tiến hành giao nhận thông tin, tài liệu sau đây:


……………………………………………………………….…..…………………..(4)

Việc giao nhận hoàn thành hồi…..giờ…..ngày…../.…./….

Biên bản giao, nhận thông tin, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ..... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.


Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.

(4) Thông tin, tài liệu giao nhận: tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to…).


MẪU SỐ 09 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /GM-…..(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
GIẤY MỜI

...................................................(4)


Kính mời ông (bà)....................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Là:...................................................................................................................................(5)

Đúng......giờ......ngày......./...../.....đến làm việc với.........................................................(2)

Để....................................................................................................................................(6)Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ….


………………………..(7) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành giấy mời.

(4) Trích yếu nội dung làm việc.

(5) Địa vị pháp lý của người được mời làm việc.

(6) Nội dung làm việc.

(7) Chức danh của người ban hành giấy mời.

MẪU SỐ 10 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


V/v yêu cầu báo cáo về việc………………..(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…


Kính gửi: ………………………………….(4)Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ Quyết định thanh tra số.....ngày…./…./….của……..…..(5) về việc…..…… (6);

Để phục vụ việc thanh tra, yêu cầu: …………..……(4) báo cáo cho……………… (2) về việc……….(3)

Yêu cầu………...…..(4) gửi báo cáo cho………..………(2) trước ngày….. /….. /……


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:…


………………………(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Trích yếu nội dung yêu cầu báo cáo.

(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu báo cáo cho Đoàn thanh tra.

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Trưởng đoàn thanh tra.

MẪU SỐ 11 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05//2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
BIÊN BẢN

Kiểm tra, xác minh ..................(3)

Căn cứ Quyết định thanh tra số…ngày...../…/…của……….…(4) về việc….……….(5)

Vào hồi....giờ….ngày……tháng…..năm..., tại……………(6) Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh về việc……………………….…………………..……........................... (3)


1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà)…………………..……………chức vụ…….…..………….…………………

- Ông (bà)………………………………..chức vụ...… …………....……………………

2. Đại diện …………………………………………….……….…………………....(7):

- Ông (bà)………..…………………...…chức vụ..…..………..………………..….……

- Ông (bà)..……………………..….……chức vụ….…………..……..…………………3. Nội dung kiểm tra, xác minh:

…………………………………………………………….………………………… (8) Biên bản kết thúc vào hồi….giờ…..ngày….../…./......

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ....bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.


Đại diện Đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)

........................(7)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Việc được kiểm tra, xác minh.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.

(7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có việc được kiểm tra, xác minh.

(8) Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).

MẪU SỐ 12 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Vào hồi…...giờ……ngày…/…../…tại......…(3), Đoàn thanh tra làm việc với ........................................................(4) về việc………..………....................................(5)


1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà)…………………..……………chức vụ…….………...………………………

- Ông (bà)………………………………..chức vụ...……….. ……..……………………

2. Đại diện ………………………………….......…………….……..……….………(4)

- Ông (bà)………..…………………...….chức vụ..…..……….……….………..….…...

- Ông (bà)..……………………..….…….chức vụ….………….……..…………………3. Nội dung làm việc

. …………………………….…………………………………….…..……………… (6)

Biên bản kết thúc vào hồi …...giờ….ngày……/…../…..

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành .... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
Đại diện Đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)

........................(4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Cơ quan, đơn vị, cá nhân làm việc với Đoàn thanh tra.

(5) Tóm tắt nội dung làm việc.

(6) Nội dung, diễn biến, kết quả làm việc.

MẪU SỐ 13 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương