Mẫu số: 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng năm 2008 của Tổng thanh tra)


KẾT LUẬN THANH TRA Về việc…………………………………….(4)tải về 0.55 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc…………………………………….(4)


Thực hiện Quyết định thanh tra số…........ngày…./…./…. của…..............………..(5) về …………………………………..(4) từ ngày…/…./…đến ngày…/…./….. Đoàn thanh tra..............................................(6) đã tiến hành thanh tra tại……….................…………… (7)

Xét báo cáo kết quả thanh tra …….ngày../…./…..của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

(5) Kết luận như sau:

1. Khái quát chung.

.......................................................................................................................................(8)

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

.......................................................................................................................................(9)

.....................................................................................................................................(10)

3. Kết luận

………........................................................................................................................(11)

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

………………………………………………………….……………………………(12)

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

…………………………………………………………….…………………………(13)


Nơi nhận:

- (1);


- (7);

- (14);


- (15);

- Lưu:…


………………………(5)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.

(4) Tên cuộc thanh tra.

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên Đoàn thanh tra

(7) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(8) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động quản lý hoặc sản suất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định thanh tra đặt ra.

(10) Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm (tồn tại thiếu sót, sai phạm - nếu có).

(11) Kết luận về những nội dung được thanh tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành vi tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ vi phạm.

(12) Các biện pháp xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra..

(13) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (nếu có).

(14) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

(15) Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên.

MẪU SỐ 35 - TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị lưu trữ
Vào hồi …...giờ….ngày……/…../…….., tại........................(3),chúng tôi gồm:

1- Đại diện ……………………………………………...…………………...………(2):

- Ông (bà)………………………………chức vụ……………..……..…………………

2- Đại diện ……………….………………………………….....…………..………...(4):

- Ông (bà)…..………………….………..chức vụ……………….……..…….….……...

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về……………………..(5) cho …....................(4) để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ có…………trang (có mục lục hồ sơ kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi…..giờ…..ngày…../.…./……Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.


Đại diện bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của Đoàn thanh tra bàn giao hồ sơ (nếu có).

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ.

(4) Tên đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ.

(5) Tên cuộc thanh tra.

DANH MỤC HỒ SƠ

(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ lưu trữ ngày…./…./….)


STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú


Người bàn giao hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)
DANH MỤC HỒ SƠ

(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày…/…./….)


STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú


Đại diện bên giao hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện bên nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương