Mẫu số: 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng năm 2008 của Tổng thanh tra)tải về 0.55 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

MẪU SỐ 01 -TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày….tháng…..năm .....…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra

………………………………………. (4)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ…………………………………….…..………….…………………………..(5);

Căn cứ…………………………………….…………………………….……………(6);

Căn cứ Quyết định số….. ngày…./…./….của ………………(7) về việc……..…….(8);

Xét ………………..……..…………………………………….…………..…………(9),


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử ông (bà)…………………....(10), chức vụ ……. làm Trưởng đoàn thanh tra về việc…………………….……(14) thay ông (bà)……….……..…….(11), chức vụ…..…….. kể từ ngày…../…../… .

Điều 2. ông (bà) …………….…………(11) có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho ông (bà)……………….(10) trước ngày…./…./….

Điều 3. Các ông (bà) (10), (11), (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- (1);


- Như Điều 3;

- Lưu:…


…………..…………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra .

(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(8) Tên cuộc thanh tra.

(9) Đề nghị của người tham mưu đề xuất thay đổi Trưởng đoàn thanh tra (nếu có) hoặc của Trưởng đoàn thanh tra (trong trường hợp vì lý do điều động công tác hoặc lý do sức khỏe…).

(10) Họ tên của người được cử làm Trưởng đoàn thanh tra.

(11) Họ tên của người thôi không làm Trưởng đoàn thanh tra.

(12) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(13) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

(14) Tên Đoàn thanh tra.

MẪU SỐ 02 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)


(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra

..………………………………………. (4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ………………………………….……..…………………….………………..(5);

Căn cứ………………………………….……………………………….……………(6);

Căn cứ Quyết định số….. ngày…./…./…. của ………………(7) về việc…..………(8);

Xét đề nghị của ……………………………………………….……………….…….(9),


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra về việc ..................(8) kể từ ngày…../…../……

1. Ông (bà)………....................................., chức vụ …….……………………………...

2. ……………………………………..…………………...…………………………(10)

Điều 2. Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra kể từ ngày.…../…../……..

1. Ông (bà)………...................................., chức vụ ………..…………………………...

2. ……………………………………..………..…………….………………………(11)

Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày…./…./….Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2, (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- (1);


- Như Điều 3;

- Lưu:…


…………..…………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(8) Tên cuộc thanh tra.

(9) Đề nghị của người tham mưu đề xuất thay đổi thành viên đoàn thanh tra(nếu có) hoặc của Trưởng đoàn thanh tra, của thành viên đoàn thanh tra (trong trường hợp vì lý do điều động công tác hoặc lý do sức khỏe…).

(10) Họ tên của những người được cử tham gia Đoàn thanh tra.

(11) Họ tên những người thôi không tham gia Đoàn thanh tra.

(12) Cơ quan,tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(13) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 03 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…
QUYẾT ĐỊNHПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương