Mẫu số 05-ttrtải về 54.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích54.5 Kb.
#3480


UBND HUYỆN TAM ĐẢO

PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 488 /PGDĐT

Về việc tiếp tục triển khai phong trào đọc và làm theo báo Đội trong các trường tiểu họcTam Đảo, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học.

Căn cứ Công văn số 1221/SGDĐT-GDTH ngày 13/10/2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc Tiếp tục triển khai phong trào Đọc và là theo báo Đội trong các trường tiểu học, Phòng GD&ĐT đề nghị các trường tiểu học tiếp tục thực hiện phong trào “Viết, mua, đọc và làm theo báo Đội”, cụ thể như sau:

1. Quán triệt tới đội ngũ làm Tổng Phụ trách Đội về vai trò, tác dụng của báo Nhi đồng trong công tác giáo dục thiếu nhi; tăng cường tuyên truyền cho các thầy (cô) giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về các ấn phẩm báo chí, xuất bản dành cho độc giả nhỏ tuổi; chỉ đạo Liên đội giới thiệu, trao đổi, sinh hoạt về các chuyên đề, chuyên mục, bài viết trên báo Nhi đồng, các cuốn sách về gương anh hùng thiếu nhi, truyền thống của Đội, về những tấm gương “Nghìn việc tốt” trong các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội. Tiếp tục động viên và khuyến khích học sinh mua, đọc và góp ý kiến cho các ấn phẩm của báo Nhi đồng.

2. Tổ chức và hỗ trợ cho các em thiếu nhi tham gia viết tin, bài cho báo Nhi đồng; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm bút, câu lạc bộ phóng viên nhỏ, câu lạc bộ sáng tác thơ, văn của thiếu nhi.

3. Đảm bảo nguồn kinh phí trong ngân sách bố trí hằng năm và sử dụng các nguồn thu hợp pháp, các nguồn thu từ phong trào, hoạt động của Đội để trang bị các ấn phẩm, sách báo thiếu nhi,… phấn đấu mỗi lớp, Chi đội được trang bị đủ các số báo tuần của báo Nhi đồng. Khuyến khích các nhà trường trang bị thêm các ấn phẩm sách giáo dục thiếu nhi của Nhà Xuất bản Kim Đồng.

4. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Viết, mua, đọc và làm theo báo Đội”.

5. Nhà trường đăng ký và mua Báo Nhi Đồng với Phòng GD&ĐT (theo mẫu kèm theo) qua Email: manhquynhtd@gmail.com trước ngày 26/10/2017 để đăng ký mua và báo cáo với Sở GD&ĐT.

Nhận được Công văn này, đề nghị các trường tiểu học triển khai thực hiện có hiệu quả.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng;

- Như trên;


- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)


Nguyễn Văn Tiến
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày … tháng 10 năm 2017

ĐĂNG KÝ BÁO NHI ĐỒNG NĂM HỌC 2017-2018

1. Số lượng đặt mua cho nhà trường

Trường TH

Tên báo - số lượng đặt


Báo Họa Mi

(Thứ Sáu)

(cho khối lớp 1)

Báo Nhi Đồng

(Thứ Hai)

(cho khối lớp

2 - 3 - 4 - 5)

Báo Nhi Đồng Cười vui

(Thứ Sáu)

(cho khối lớp

2 – 3 – 4 - 5)

Báo Nhi Đồng

Chăm học

(Thứ Ba)

(cho khối lớp

2 – 3 – 4 - 5)

Báo Nhi Đồng Khám phá

(Thứ Tư)

(cho khối lớp

2 – 3 – 4 - 5)

5000đ

10.000đ

5000đ

5000đ

5000đ
2. Số lượng đặt mua dùng cho cá nhân (phụ huynh, học sinh, giáo viên)


Trường TH

Tên báo - số lượng đặt


Báo Họa Mi

(Thứ Sáu)

(cho khối lớp 1)

Báo Nhi Đồng

(Thứ Hai)

(cho khối lớp

2 - 3 - 4 - 5)

Báo Nhi Đồng Cười vui

(Thứ Sáu)

(cho khối lớp

2 – 3 – 4 - 5)

Báo Nhi Đồng

Chăm học

(Thứ Ba)

(cho khối lớp

2 – 3 – 4 - 5)

Báo Nhi Đồng Khám phá

(Thứ Tư)

(cho khối lớp

2 – 3 – 4 - 5)

5000đ

10.000đ

5000đ

5000đ

5000đ


Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn A
Каталог: UserFiles -> HEAD784 -> vanban
UserFiles -> 200 CÂu hỏI/ĐÁp về MÔi trưỜNG
UserFiles -> ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông sản
UserFiles -> Tỉnh ủy bà RỊa-vũng tàU ĐẢng cộng sản việt nam
UserFiles -> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Vô gi¸o dôc tiÓu häc båi d­ìng
vanban -> Ubnd huyện tam đẢO
vanban -> Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
vanban -> Ubnd huyện tam đẢo phòng gd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Ubnd huyện tam đẢo phòng gd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> V/v tổ chức triển khai dạy học tiếng Anh cấp tiểu học từ năm học 2017-2018
vanban -> Phòng gd&Đt số: 506 /kh pgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 54.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương