Mẫu bìa Đề cương luận văntải về 68.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.03.2018
Kích68.57 Kb.

Trang bìa và trang 1 của Đề cương luận văn:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

---------------

(in hoa size 14, font chữ: Times New Roman)

Đề tài:

………………………………………………………………………………………………………………………….(in hoa cỡ chữ 14 – 18, font chữ: Times New Roman)
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

(in hoa cỡ chữ 22, font chữ: Times New Roman)
CHUYÊN NGÀNH: ……………………….

MÃ NGÀNH: ……………………………..

(in hoa cỡ chữ 18, font chữ: Times New Roman)
Học viên thực hiện: ………………

Mã số học viên: …………………..

Khoá học: …………………………

Giáo viên hướng dẫn: ……………..(in hoa cỡ chữ 14, font chữ: Times New Roman)

Vĩnh Long, tháng …………

(cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)

Trang 2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 20…Giáo viên hướng dẫn

Trang 3

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 201…Hội đồng xét duyệt

Từ trang 4: Gồm các phần của Đề cương luận văn Thạc sĩ như sau: (bắt buộc)
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

TÊN ĐỀ TÀI:

Một số lưu ý:

- Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, không dẫn đến những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.

- Phải phù hợp với mã ngành đào tạo.

- Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến hậu quả không thực hiện được.

- Cần tránh các đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù.

- Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

- Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.

- Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu.

- Các giả thiết nghiên cứu.2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào? Phạm vi nghiên cứu: phạm vi không gian, thời gian.


2.1. Mục tiêu của đề tài:

- Mục tiêu tổng quát: Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học.

- Mục tiêu cụ thể: Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục đích tổng quát.

2.2. Nội dung nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.3. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây:

- Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề cần đề cập đã được thực hiện,

- Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghhiên cứu vấn đề,

- Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu,

- Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng,

- Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

- Tính toàn diện: người dự tuyển phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước,

- Tính phê phán: người dự tuyển phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ,

- Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài.
4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Cần trình bày nững việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu?.................Ví dụ:

Bảng 4. Tiến độ thực hiện đề tài

Tháng (năm …….)

Dự kiến nội dung

thực hiện

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Thực hiện đề cương luận văn
-----------------------
-----------------------

-----------------------

-----------------------

----------------------

----------------------


---------------------

----------------------


---------------------

---------------------

--------------------

---------------------

--------------------


Hoàn thiện luận văn
5. BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN

(Dự kiến gồm bao nhiêu chương, nội dung từng chương, từng tiểu mục của chương…)TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

(Ví dụ: Mẫu phiếu thu thập thông tin, ...)HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY CÁC PHẦN NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG

 • Mã số ngành:

   • Quản trị kinh doanh : 60340102

 • Tháng, năm ở trang bìa và trang 1 là thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên.

 • Đề cương Luận văn không đánh CHƯƠNG mà ghi rõ từng phân mục bằng cách đánh số thứ tự như trình bày ở trên (1, 2…)

 • Đề cương phải được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính mà tác giả muốn nghiên cứu.

 • Phần nội dung của Đề cương Luận văn không được ít hơn 15 trang và không nhiều hơn 50 trang (không tính phần Phụ lục).

 • Soạn thảo văn bản:

 • Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;

 • Dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5cm; phải 2 cm.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương