Mẫu bìa Đề cương luận văntải về 262.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích262.5 Kb.
#4776

Trang bìa của Đề cương luận văn: MẪU 1

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

---------------ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên học viên:Hà Nội, ...../201…

Trang 1 của Đề cương luận văn:

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

---------------ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: 60520103

Đề tài: (TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN)

Học viên thực hiện: NGUYỄN VĂN A

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRẦN VĂN B

Hà Nội, ...../201…

Trang 2

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…Trưởng tiểu ban xét duyệt

Từ trang 3: Gồm các phần của Đề cương luận văn Thạc sĩ như sau: (bắt buộc)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu của đề tài

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp luận

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu3. BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN

(Dự kiến gồm bao nhiêu chương, nội dung từng chương, từng tiểu mục của chương…)

Nội dung luận văn gồm các chương và phần chính sau:

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN

Giới thiệu chương

Nội dung - Trình bày lý thuyết ngắn gọn, khảo sát các công trình đã đăng tải liên quan đến đề tài luận văn, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn quan tâm.

Kết luận chươngChương 2: (Tên chương)

Giới thiệu chương

Nội dung - Diễn giải cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học và phương pháp nghiên cứu sử dụng; Tổng hợp, thu thập, phân tích, đánh giá các số liệu trên cơ sở lý thuyết, giả thiết khoa học để giải quyết vấn đề mà đề tài quan tâm.

Kết luận chươngChương 3: (Tên chương)

Giới thiệu chương

Nội dung - Trình bày phần tính toán, mô phỏng hay kết quả thực nghiệm để minh chứng cho các kết quả trong các chương trước; Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu so sánh kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

Kết luận chương

(Trong trường hợp chưa dự kiến được cấu trúc nội dung, cần chỉ ra được những vần đề chính cần tập trung nghiên cứu giải quyết)

4. KẾT LUẬN


 • Trình bày dự kiến những đóng góp của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

 • Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

6. PHỤ LỤC

(Ví dụ: Mẫu phiếu thu thập thông tin, ...)7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

(Ghi rõ từng thời gian tiến hành các công việc của Luận văn, thời gian thí nghiệm, tham quan hiện trường, ....)Ví dụ:

Bảng 1. Tiến độ thực hiện đề tài

TT

Nội dung thực hiện

Tiến độ thực hiện
1

Xây dựng đề cương

Từ 25/4/2012 đến 10/5/2012
2

Nộp đề cương

Trước ngày 11/5/2012
3

Bảo vệ đề cương

6/2012
4

Viết các nội dung của luận văn

Từ 6/2012 đến 8/2012
5

Hoàn thiện các nội dung của luận văn theo ý kiến của giáo viên hướng dẫn

9/2012
6

Nộp luận văn

30/9/2012
7

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

11/2012
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN


NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG


(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)
GS. TS. Trần Văn B

Nguyễn Văn AHƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY

CÁC PHẦN NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG

 • Mã số ngành:

   • Kỹ thuật cơ khí : 60520103

   • Kỹ thuật cơ khí động lực : 60520116

   • Kỹ thuật điện tử : 60520203

   • Kỹ thuật hóa : 60520301

   • Kế toán : 60340301

 • Tháng, năm ở trang bìa và trang 1 là thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên.

 • Đề cương Luận văn không đánh CHƯƠNG mà ghi rõ từng phần mục bằng cách đánh số thứ tự như trình bày ở trên (1, 2…)

 • Đề cương phải được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính mà tác giả muốn nghiên cứu.

 • Phần nội dung của Đề cương Luận văn không được ít hơn 10 trang và không nhiều hơn 50 trang (không tính phần Phụ lục).

 • Soạn thảo văn bản:

 • Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;

 • Dãn dòng đặt ở chế độ 1.3 lines; lề trên 2.0cm; lề dưới 2.0 cm; lề trái 3.5cm; phải 2.0 cm.

  • Mọi thông tin chi tiết khác Học viên tham khảo thêm Hướng dẫn trình bày Luận văn Thạc sĩ. Website: http://haui.edu.vn/vn/page/ttdtsdh

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG
Tên đề tài: Tên đề tài viết ngắn gọn nhưng nêu được vấn đề cơ bản cần giải quyết, không ghi tên đề tài quá dài và chứa đựng quá nhiều mục tiêu.

Hình thức: Có hình thức đúng với quy định theo yêu cầu cầu.

Tính phù hợp: Tên đề tài và nội dung luận văn phù hợp với mã số và chuyên ngành đào tạo.

Sự trùng lặp: Đề tài không sao chép cơ học với các công trình đã được đăng tải.

Tính cấp thiết: Đề tài tập trung nghiên cứu, giải quyết các vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Tính khả thi: Phù hợp với trình độ của học viên; Có thể hoàn thành luận văn trong thời gian và môi trường nghiên cứu, đào tạo cho phép.

Tính khoa học: Được thể hiện thông qua mô hình toán, phân tích, đánh giá, thực nghiệm, tính toán mô phỏng (Xem yêu cầu về nội dung).

Tính ứng dụng: Có khả năng ứng dụng vào thực tế hay được học thuật hóa trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của Học viện.

Nội dung: Đề cương luân văn phải nêu bật được các dự định sẽ tiến hành trong thời gian làm luận văn, bao gồm:

 • Mở đầu: Lý do chọn đề tài; Mục đích nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu.

 • Trình bày lý thuyết ngắn gọn, khảo sát các công trình đã đăng tải liên quan đến đề tài luận văn, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn quan tâm.

 • Diễn giải cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học và phương pháp nghiên cứu sử dụng; Tổng hợp, thu thập, phân tích, đánh giá các số liệu trên cơ sở lý thuyết, giả thiết khoa học để giải quyết vấn đề mà đề tài quan tâm.

 • Trình bày phần tính toán, mô phỏng hay kết quả thực nghiệm để minh chứng cho các kết quả trong các chương trước; Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu so sánh kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

Каталог: media
media -> Hình 4 Cấu trúc lấy mẫu theo chuẩn 4: 4: 4
media -> Tiểu luậN : Ứng dụng mạng neural trong nhận dạng ký TỰ quang học gvhd : ts. Đỗ Phúc
media -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
media -> Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
media -> Phiếu khảo sát số 01
media -> Quy đỊnh về phân loạI, phân cấp công trình xây dựNG
media -> TrưỜng đẠi học công nghiệp hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
media -> Mẫu tờ trình của ubnd cấp huyện trình ubnd cấp tỉnh
media -> Nắm được dịch tể học của rl khí sắc

tải về 262.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương