Mẫu 2a cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích12.41 Kb.

Mẫu 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ……………………………………………………………… Nam, Nữ …………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………. Dân tộc: …………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: …………………………………

Ngày vào ngành GD&ĐT: …………………………………………………………………

Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): ……………………

Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) ………………….

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):

+ Cấp cơ sở: …………………………………………

+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: …………………………

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ………………

Mức kỷ luật:

Ngày ký quyết định kỷ luật: ……………………………

Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: ………………………

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: ………………

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤCThời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

…………,ngày…tháng…năm 200…

Người khai ký(Ghi rõ họ, tên)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương