Mẫu 2a cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích13.64 Kb.
#359

Mẫu 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ……………………………………………………………… Nam, Nữ …………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………. Dân tộc: …………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: …………………………………

Ngày vào ngành GD&ĐT: …………………………………………………………………

Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): ……………………

Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) ………………….

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):

+ Cấp cơ sở: …………………………………………

+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: …………………………

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ………………

Mức kỷ luật:

Ngày ký quyết định kỷ luật: ……………………………

Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: ………………………

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: ………………

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤCThời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

…………,ngày…tháng…năm 200…

Người khai ký(Ghi rõ họ, tên)

tải về 13.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương