Mẫu 1a – bnv/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-bnv ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụtải về 100.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích100.5 Kb.
#1141

Mẫu 1a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcLÝ LỊCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


Họ và tên khai sinh:..........................................................................................................

Tên gọi khác:....................................................................................................................

Ngày, tháng năm sinh:........./........../............... Giới tính (nam, nữ).................................

Quê quán:.........................................................................................................................

Chức vụ (chức danh) công tác hiện tại:...........................................................................

Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức:....................................................................

Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức:...................................................................

Số hiệu cán bộ, công chức:...............................................................
  1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):............................................................................

Ảnh màu 2) Tên gọi khác:.........................................................................................................

(4 x 6 ) 3) Sinh ngày ......... tháng .......... năm .................., Giới tính (nam, nữ)....................

4) Nơi sinh: Xã .................................., Huyện ........................, Tỉnh ........................5) Quê quan: Xã .............................., Huyện ............................., Tỉnh .....................

6) Dân tộc:......................................................., 7) Tôn giáo:.....................................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:......................................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:......................................................................................................

11) Ngày tuyển dụng:.........../........./.............., Cơ quan tuyển dụng: ........................................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .............................................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: .................................................................................................................

14) Ngạch công chức (viên chức):................................................................, Mã ngạch:.........................................

Bậc lương:..........., hệ số..........., Ngày hưởng....../......../............., Phụ cấp chức vụ: ..........., Phụ cấp khác.............

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):..............................................................................

15.2 - Trình độ chuyên môn cao nhất:.......................................................................................................................

(TSKH, TS, THs, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị:............................................., 15.4- Quản lý nhà nước:........................................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....)

15.5- Ngoại ngữ:.................................................., 15.6- Tin học:..............................................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D... ) (Trình độ A, B, C,... )

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam............./........./.............., Ngày chính thức: ............../.........../.....................

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội:...............................................................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18)Ngày nhập ngũ:.........../......./..............., Ngày xuất ngũ:........../........./..............., Quân hàm cao nhất:.................

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:..................................................................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,....)

20) Sở trường công tác:...............................................................................................................................................

21) Tình trạng sức khỏe:................................, Chiều cao:..........., Cân nặng: ...........kg, Nhóm máu:........................

22) Là thương binh hạng:........../..........., Là con gia đình chính sách ():....................................................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

23) Số chứng minh nhân dân:................................................................. Ngày cấp: ............./........../.........................

  1. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng, năm

đến tháng, nămĐã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)? Trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu, ai biết)

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

......................

......................

......................

.......................

.......................

.......................

.......................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HÔK, HỘI NGHỀ NGHIỆP...


Từ tháng, năm

đến tháng, nămVào Đoàn thanh niên CS HCM; tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác (trong và ngoài nước),... (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức danh gì trong các tổ chức này)

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

......................

......................

......................

.......................

.......................

.......................

.......................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành

đào tạo, bồi dưỡngTừ tháng, năm

Đến tháng, nămHình thức đào

tạo, bồi dưỡngVăn bằng, chứng chỉ

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................


..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................


....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-......./.......

....../.......-....../........

....../.......-....../........

....../.......-....../.........


............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

...........................

............................

............................

............................

............................

..........................

............................

............................

............................

............................

............................


.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

..................................


Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, từ xa,.....

Văn bằng bao gồm: Tiến sĩ kho học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,...

V. KHEN THƯỞNG

Tháng, năm

Nội dung và hình thức khen thưởng

Cấp quyết địnhVI. KỶ LUẬTTháng, năm

Lý do và hình thức kỷ luật

Cấp quyết định
  1. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Về bản thân vợ (hoặc chồng) và các con


Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú  1. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC

Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột


Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú  1. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC (tiếp theo)

Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột của bên vợ (hoặc bên chồng)


Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trúIX. TỰ NHẬN XÉT


(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác...)


Người khai


Tôi xin cam đoan về những lời khai trong quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó.

...............Ngày ......... tháng ........ năm..............

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị


Bản lý lịch này do cán bộ, công chức:

(Họ tên)...................................................................................................

tự khai tại ...........................................................

Cơ quan xác nhận là đúng sự thật.

...............Ngày ........tháng ........ năm ................

(thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC)(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Quyển lý lịch này sau khi cán bộ, công chức kê khai được xác minh và xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; đồng thời phải đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang.
Каталог: news -> doc

tải về 100.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương