MẫU ĐỒ ÁN (HOẶc luận văN ) TỐt nghiệPtải về 82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.12.2017
Kích82 Kb.
#4589


HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập chuyên ngành, Khoa hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày như sau:

 1. Cấu trúc báo cáo: gồm các thành phần.

 1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo).

 2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)

 3. Trang “Xác nhận của nơi thực tập” (hoặc của giảng viên hướng dẫn nếu thực tập tại trường) (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

 4. Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

 • Viết ngắn gọn giới thiệu về nội dung thực tập.

 1. Trang “Mục lục” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

 2. Trang “Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

 3. Các trang nội dung.

 4. Các trang Phụ lục

 5. Trang “Tài liệu tham khảo” (xem mẫu kèm theo)

 1. Cách thể hiện báo cáo (xem các mẫu kèm theo)

 • Khổ giấy A4

 • Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh, không sử dụng bìa thơm.

 • Viết theo chương, mục, các tiểu mục,

 • Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo),

 • Chữ viết ở các trang của báo cáo là size 13, Font Unicode Times New Roman, không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.

 • Giãn dòng một đoạn văn: 1.3. Before, After: 6pt. Thụt đầu dòng đầu tiên của đoạn văn: 1.25 cm. Đoạn văn được canh đều 2 bên.

 • Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1.

 • Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,

 • Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.

 • Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các Bảng biểu, sơ đồ, hình,…

 • Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo).

 • Thực hiện mục lục tự động.

 • Độ dài báo khoảng 25-30 trang (không bắt buộc, có thể nhiều hơn)
 1. Nội dung của các chương mục trong báo cáo

(ghi chú, bố cục nội dung sau đây mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD về bố cục báo cáo thực tập)

Đối với thực tập tại cơ sở thực tập:

Chương 1: Giới thiệu về công ty thực tập:

 • Giới thiệu về công ty, quy mô, chức năng, mô hình hoạt động, các công nghệ được sử dụng, các sản phẩm đã đạt được.

 • Nếu nội dung thực tập sẽ tham gia: một công đoạn nào đó trong quy trình hoạt động của công ty mà sinh viên trực tiếp tham gia thực tập.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết:

 • Trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung thực tập.

Chương 3: Nội dung và kết quả thực tập: Với mỗi công đoạn tham gia thực tập:

 • Mô tả nội dung vấn đề và phương pháp, trình tự các bước giải quyết vấn đề.

 • Trình bày sản phẩm đạt được, tùy theo chuyên môn thực tập có thể có các sản phẩm sau:

   1. Các mô hình, sơ đồ thiết kế.

   2. Các giao diện phần mềm, module xử lý trong phần mềm.

   3. Kết quả cài đặt các hệ thống mạng, máy chủ ...

Chương 4: Kết luận:

 • Trình bày các kiến thức và kỹ năng học tập được trong quá trình thực tập.

Đối với thực tập tại trường:

Chương 1: Tổng quan:

 • Nêu nội dung vấn đề cần giải quyết.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết:

 • Trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung thực tập.

Chương 3: Nội dung và kết quả thực tập:

 • Mô tả nội dung vấn đề và phương pháp, trình tự các bước giải quyết vấn đề.

 • Trình bày sản phẩm đạt được, tùy theo chuyên môn thực tập có thể có các sản phẩm sau:

   1. Các mô hình, sơ đồ thiết kế.

   2. Các giao diện phần mềm, module xử lý trong phần mềm.

   3. Kết quả cài đặt các hệ thống mạng, máy chủ ...

Chương 4: Kết luận:

 • Trình bày các kiến thức và kỹ năng học tập được trong quá trình thực tập.
 1. Tài liệu tham khảo.

Danh mục tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu trong các báo cáo khoa học. Phần tài liệu tham khảo có thể trình bày theo mẫu sau, mỗi tài liệu tham khảo được trình bày trong một đoạn (paragraph) bao gồm:

 • Số thứ tự tài liệu đặt trong cặp dấu ngoặc vuông, ví dụ [1], [2]… Sắp xếp theo mức độ tham khảo, tài liệu nào được tham khảo nhiều hơn sẽ được liệt kê trước. Trong báo cáo nếu có trích dẫn tài liệu tham khảo thì cần phải để số thứ tự của tài liệu tham khảo ngay sau câu trích dẫn. Ví dụ “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình” [10].

 • Tên tác giả hoặc các tác giả, thường được in đậm.

 • Tên tài liệu thường được in nghiêng.

 • Tên nhà xuất bản, năm xuất bản.

 • Địa chỉ Website nếu có.

Ví dụ:

[1] Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán. Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001.

[2] Aho A.V. , Hopcroft J.E. and Ullman J.D. Data Structures and Algorithms. Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983.


 1. Các trang mẫu.

(Mẫu trang bìa)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Bold, size 14)TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

(Bold, size 16)KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Bold, size 16)
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/TỐT NGHIỆP

(Bold, size 16)
………………(Tên đề tài)………......................

………………………………………………………………………...........................................................................................................

(Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài)


Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ B (Bold, size 14, in hoa)

Lớp : ………(Bold, in hoa, size 14)

MSSV : ………(Bold, in hoa, size 14)


Năm học: 2013 (Bold, size 14)
(Mẫu)

XÁC NHẬN CỦA NƠI THỰC TẬP

(Xác nhận của nơi thực tập hoặc của giảng viên hướng dẫn nếu thực tập tại trường)

(Bold, size14, xếp sau trang lót)

(Mẫu)

LỜI MỞ ĐẦU

(

size 13, ……………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Bold, size 14, xếp sau trang xác nhận)

(Mẫu)


MỤC LỤC

( Bold, size 14)Lời mở đầu: (size 13)

CHƯƠNG 1. TÊN CHƯƠNG 1

1.1 Tên mục 1

1.1.1. Tên tiểu mục 2

1.1.2. Tên tiểu mục 5

1.1.3. Tên tiểu mục 81.2 Tên mục 10

1.2.1. Tên tiểu mục 11

1.2.2. Tên tiểu mục 25

1.2.3. Tên tiểu mục 28Chương 2 30

2.1 41

2.1.1 42


2.1.2 45

2.1.3 48


2.2 57

2.2.1 52


2.2.2 55

2.2.3 58


………………

KẾT LUẬN 120

TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

PHỤ LỤC 133
Ghi chú:

 • Thực hiện mục lục tự động, trong mục lục chỉ trình bày tối đa 3 cấp tiểu mục như trên.

 • In đậm và in hoa tiêu đề của các chương, mục lớn

 • Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương

 • Chử số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương

 • Chữ số thứ 3,…,chỉ thứ tự các tiểu mục

(Mẫu)

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

(In đậm, in hoa, size14)


BÁNG 1.1 (size 13)...................................................................................................

BẢNG 1.2.................................................................................................................

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

SƠ ĐỒ 1.1

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

……..........................................................................................................................

HÌNH 1.1

…….........................................................................................................................

…….........................................................................................................................Ghi chú:

- Xếp sau trang Mục lục

 • Chữ số thứ nhất chỉ tên chương

 • Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương

 • Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,…

(Mẫu)

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT NẾU CÓ (size 14)

(Được xếp sau trang Danh mục Các bảng, sơ đồ, hình)

CNTT: (size 13) Công nghệ Thông tin

MMT : Mạng máy tính

……….


Ghi chú:

Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận.


(Mẫu)

TRÌNH BÀY MỖI TRANG CỦA BÁO CÁO


 • Mỗi chương bắt đầu trên 1 trang mới

 • Tiêu đề chương size 14-16 in đậm

 • Không sử dụng header và footer (ngoại trừ đánh số trang)

 • Các đoạn văn sử dụng font Times New Roman size 13 (trong trường hợp cần thiết như chú thích có thể sử dụng font chữ khác)

 • Các đoạn văn canh justified, giãn dòng 1.3, cách đoạn before, after: 6pt

 • Thụt đầu dòng mỗi đoạn: 1.25 cm

(Mẫu)


PHỤ LỤC (kèm theo)


 • Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung báo cáo như: số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh…

 • Phụ lục không được dày hơn phần chính của báo cáo.

(Mẫu)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán. Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001.


Tiếng Anh:

[1] Aho A.V. , Hopcroft J.E. and Ullman J.D. Data Structures and Algorithms. Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983.


Ghi chú:

 • Font chữ size 13.

 • Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo abc tác giả, tên tài liệu, nơi và năm phát hành.

 • Nếu xếp theo tên tác giả thì xếp abc theo họ, sau đó đến tên tài liệu, nơi và năm phát hành.

 • Danh mục tài liệu tham khảo xếp cuối cùng, sau các trang phụ lục.tải về 82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương