Mẫu Đề cương môn họctải về 90.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích90.5 Kb.
#3788

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Chương trình đào tạo tín chỉ)


 1. Thông tin chung về môn học

 • Tên môn học: AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

 • Mã môn học: 21342500

 • Số tín chỉ: 02

 • Thuộc chương trình đào tạo của khóa: 2010, bậc: đại học chính qui.

 • Loại môn học: Bắt buộc.

 • Các môn học tiên quyết : Không

 • Các môn học kế tiếp: Thực tập công nhân cơ khí, Thực tập công nhân điện – điện tử, các môn học thực hành chuyên ngành, Thực cán bộ kỹ thuật, Thực tập tốt nghiệp…

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  • Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết

  • Làm bài tập trên lớp : 10 tiết

  • Thảo luận, làm việc nhóm : 15 tiết

  • Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 00 tiết

  • Tự học : 60 giờ

 • Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Cơ – Điện – Điện tử/ Kỹ thuật cơ khí.

 1. Mục tiêu của môn học

 • Kiến thức: cung cấp kiến thức an toàn lao động, các qui định về an toàn lao động, công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường, phương pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, một số tiêu chuẩn an toàn khi thiết kế chế tạo máy móc thiết bị.

 • Kỹ năng: nâng cao ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tự giác chấp hành và thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh môi trường.

 • Thái độ, chuyên cần:

  • Tham dự lớp học đúng số giờ tối thiểu qui định.

  • Đọc các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn nội dung của học phần. 1. Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học đề cập đến những khái niệm cơ bản liên quan đến lao động và an toàn vệ sinh cho môi trường công nghiệp; đi sâu vào vấn đề giữ gìn môi trường làm việc, biện pháp phòng chống ô nhiễm, giải pháp cho tương lai; một số kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc để ngăn ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; và một số vấn đề về Phòng cháy chữa cháy cũng như các bộ luật về cháy nổ và an toàn.

 1. Tài liệu học tập

 • Tài liệu bắt buộc và tham khảo:

[1].TS. Lê Đình Phương - Bài giảng Kỹ Thuật an toàn và môi trường

[2]. An toàn lao động và môi trường công nghiệp – Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM

[3]. Bài giảng An toàn điện – Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM.

[4]. GVC. Đinh Đắc Hiến, GS.TS Trần Văn Địch - Kỹ thuật an toàn và môi trường - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

[5]. Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam

[6]. Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

[7]. Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn: Cơ khí, điện, thiết bị nâng chuyển….

[8]. Pháp lệnh về phòng cháy chữa cháy.[9]. Thông tin trên báo, đài, Internet về tình hình an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thành phố và cả nước.

 • Những bài đọc chính: [1]: Chương I, II, III, IV

 • Những bài đọc thêm: [6]: tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cơ khí, điện đối với sinh viên ngành Cơ khí tự động và Cơ tin kỹ thuật

[4]: Chương 5: Bảo vệ môi trường không khí; Chương 6: Bảo vệ nguồn nước; Chương 7: Sản xuất sạch hơn

 • Tài liệu trực tuyến: các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của các chi cục đo lường và kiểm định trên cả nước.

 1. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học:

 • Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, thảo luận nhóm.

 • Phương pháp học tập: lắng nghe giáo viên giảng lý thuyết, tích cực thảo luận nhóm, tham quan kiến tập tiếp cận thực tế.

 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên:

 • Sinh viên cần tích cực đến lớp, tham gia các hoạt động thảo luận, làm bài tập trên lớp cũng như ở nhà, chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp, tuân thủ các quy định về thời hạn và chất lượng các bài tập, bài kiểm tra… Sinh viên cần chủ động tự học, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu và chủ động tra cứu, cập nhật tài liệu trên internet.

 1. Thang điểm đánh giá:

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.

 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học:

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành

8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua):

 • Điểm chuyên cần: 5%

 • Điểm ý thức học tập, phát biểu và thảo luận, kiểm tra trên lớp: 10%

 • Điểm tiểu luận kết thúc môn: 15%

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%

 • Hình thức thi: trắc nghiệm

 • Thời lượng thi: 60 phút

 • Sinh viên không được tham khảo tài liệu

9. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc giờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7))


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 : Những định nghĩa và khái niệm cơ bản

1.1 Khái niệm về lao động.

1.2 Mục đích, tính chất của công tác bảo hộ lao động ( BHLĐ).

1.3 Tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

1.4 Quá trình lao động của con người.

1.5 Khoa học về lao động ( Ergonomic).4
Chương 2 : Môi trường và vệ sinh môi trường lao động

2.1 Môi trường và bảo vệ môi trường

2.2 Các giải pháp về vệ sinh môi trường lao động

2.3 Làm giảm các yếu tố độc hại phát sinh từ sản xuất

2.4 An toàn khi sử dụng chất độc hóa học trong sản xuất

2.5 Xử lý nước thải và các chất thải trong sản xuất

2.6 Sản xuất sạch hơn

Thêm: MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

2.8. Tổng quan về môi trường đất, nước, không khí

2.9. . Môi trường đất

2.10 . Môi trường nước

2.11. Môi trường không khí

2.12. Phương pháp lọc bụi, làm sạch khí

2.13. Các nguồn năng lượng mới


6
3


Chương 3 : Kỹ thuật an toàn

  1. Những vấn đề chung

  2. Một số biện pháp an toàn khi thiết kế mặt bằng xí nghiệp

  3. Kỹ thuật an toàn về điện

  4. Kỹ thuật an toàn đối với việc sử dụng các máy cắt gọt kim loại.

  5. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị áp lực.

  6. Kỹ thuật an toàn đối với thiết bị nâng hạ.

6

3

2


Chương 4 : Phòng cháy, chữa cháy

4.1 Tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy ( PCCC)

4.2 Những hiểu biết về cháy nổ.

4.3 Các biện pháp PCCC.

4.4 Tổ chức việc chữa cháy tại chỗ.

4.5 Một số thiết bị chữa cháy tại chỗ.4
2


10. Ngày phê duyệt

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA CƠ –ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên môn học: An toàn và Môi trường Công nghiệp Mã môn học: 21342500 Số tín chỉ: 2


Tiêu chuẩn con

Tiêu chí đánh giá
Điểm2

1

0

1. Mục tiêu học phần

i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, cụ thể hóa được một số yêu cầu trong mục tiêu chương trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình

2


ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình

2


iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng

22. Nội dung học phần

i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần và trình độ đối tượng sinh viên

2


ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã được trang bị

2


iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đối trọng vẹn để có thể dễ dàng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ dàng tích lũy trong một học kỳ

2


iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình độ khoa học-kỹ thuật thế giới
1v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học
1vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp

23. Những yêu cầu khác

i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số học phần điều kiện không quá nhiều

2

ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và bao quát được những nội dung chính của học phần

2


iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học
1iv) Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá đưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần

2


v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo chính) mà sinh viên có thể tiếp cận
1vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất

2


Điểm TB =

8,67

(∑/3,0)
Trưởng khoa Người đánh giá

(hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)

Xếp loại đánh giá:

- Xuất sắc: 9 đến 10

- Tốt: 8 đến cận 9

- Khá: 7 đến cận 8

- Trung bình: 6 đến cận 7

- Không đạt: dưới 6.


tải về 90.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương