Một số KỸ NĂng cơ BẢn trong lãnh đẠO, quản lý CỦa cán bộ LÃnh đẠO, quản lý Ở CƠ SỞ Cách thức làm bài chungtải về 43.84 Kb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích43.84 Kb.
#1817
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Ôn tập thi môn:

MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ
Cách thức làm bài chung:
Bước 1: Mở bài (nêu vị trí, tầm quan trọng của vấn đề)
Bước 2: Nêu khái niệm (từng khái niệm một)
Bước 3: Trình bày các yêu cầu cơ bản của vấn đề
Bước 4: Liên hệ thực tiễn

+ Liên hệ ưu điểm & hạn chế của đơn vị & nguyên nhân

+ Liên hệ bản thân, ưu điểm, hạn chế, bản thân


  • Phương hướng, giải pháp khắc phục đ/c cả cá nhân & cho đơn vị


Bước 5: Kết luận

Câu 1: Để ra quyết định đúng đắn có tính khả thi, theo đ/c người CB LĐ QL cần phải ntn (cần phải làm gì). Liên hệ việc ra quyết định của đơn vị hoặc địa phương.

B1: Mặc dù có nhiều điểm khác nhau giữa LĐ và QL; nhưng chúng vẫn có sự tương đồng, đó là: cả LĐ và QL đều phục vụ chung một mục đích, cả LĐ lẫn quản lý gần như đan xen nhau và bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, LĐ luôn đi trước một bước để vạch đường, chỉ lối, có cách nhìn chiến lược.

Hình thức của LĐ và QL chủ yếu là ra các quyết định LĐ,QL bằng văn bản phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn đề ra.B2: Khái niệm: Theo Đại Từ điển tiếng Việt:

- Lãnh đạo: là dẫn dắt tổ chức phong trào theo đường lối cụ thể.

- Quản lý: là tổ chức & điều khiển các hoạt động theo các yêu cầu đã đề ra.

- Quyết định LĐ,QL là sự thể hiện ý chí của các chủ thể trong hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo một trình tự, thủ tục, được thể hiện dưới những hình thức nhất định như: nghị quyết, quyết định, chỉ thị…; nhằm tổ chức và điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người theo định hướng nhất định.

tải về 43.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương