Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện naytải về 241.5 Kb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích241.5 Kb.
#4126
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Tiểu luận

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Mục Lục


Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 1

Mục Lục 2

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA). 6

I, Tổng quan về ODA. 6

1, Khái niệm ODA. 6

2, Đặc điểm của ODA. 6

3, Phân loại ODA. 8

4, Các hình thức ODA. 9

II, Vai trò của viện trợ trong phát triển kinh tế xã hội. 10

1, Viện trợ tài chính ở các nước đang phát triển có cơ chế quản lý tốt sẽ giúp tăng trưởng nhanh hơn, giảm tình trạng nghèo đói và đạt được các chỉ tiêu xã hội. 10

2, Viện trợ thúc đẩy đầu tư. 11

3, Viện trợ giúp các nước đang phát triển cải thiện thể chế và chính sách kinh tế. 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG ODA TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 13

I, Cơ chế chính sách và khuôn khổ thể chế. 13

1, Cơ chế chính sách. 13

2, Khuôn khổ thể chế. 15

II, Tiếp nhận và sử dụng ODA tại Việt Nam. 19

1, Thời kỳ trước năm 1993. 19

2,Thời kỳ sau năm 1993. 20

3, Đánh giá hiệu quả công tác thu hút, quản lý và sử dụng ODA. 20

4, Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình thu hút, quản lý và sử dụng ODA. 21

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA 23

I/Kinh ng hiệm quản lý và sử dụng ODA rút ra được từ một số nước 23

1,Xác định chiến lược sử dung ODA 23

2, Vai trò quản lý của NN. 24

3, Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 24

III, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 25

1, Cần năng động trong nhận thức về ODA. 25

2, Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chiến lược thu hút vốn và quản lý sử dụng ODA. 26

3, Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho các khu vực nghèo đói . 26

4, Hoàn thiện môi trường pháp lý đối với quản lý ODA và quà trình phân công , phân cấp ra quyết định trong qui trình dự án 27

5, Hoàn thiện hơn nữa công tác kế hoạch hoá. 28

6, Nâng cao công tác thông tin và theo dõi dự án ODA. 29

7, Tăng cường công tác kiểm tra , kiểm soát các dự án ODA. 29

8, Tăng cường công tác đào tạo và điều phối bố trí cán bộ trong quản lý và sử dụng ODA. 30

KẾT LUẬN 31tải về 241.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương