Module thcs 14tải về 402.5 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2018
Kích402.5 Kb.
#30340
  1   2   3   4
14
MODULEIHCS4


XÂY DỰNG KÊ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HOP

D A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Việc bồi dương và nâng cao năng lục xây dung kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp là một mục tìÊu quan trọng trong bồi dưỡng thường xuyên cho giáo vĩÊn Trung học cơsờ đáp úng chuẩn nghề nghiệp hiện nay.

Tài liệu này' sẽ làm nõ một sổ khái niệm lìÊn quan đến dạy học theo huỏng tích hợp và các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học, phương pháp lụa chọn địa chỉ tích hợp và sác định múc độ tích hợp trong các bài học của tùng mòn học cùng các hoạt động giáo dục cửa Trung học cơ sờ. Đặc biệt tài liệu tập trung hương dẫn kỉ năng 3ốy dụng kế hoach dạy học theo hướng tich hợp, lam rõ các yêu cầu, mục tiêu, nội đung, phương pháp của một kế hoạch dạy học theo hương tích hợp Q Trung ho c COSQ.

Tài liệu này viết theo kiỂu module tụ học cỏ hướng dẫn, cỏ 15 tiết (trong đỏ 10 tiết tụ học và 5 tiết học tập trung trên lớp). ĐỂ học tổt nội dung module này, giáo vĩÊn cần phải cỏ hiểu biết cơ bản vỂ phương pháp dạy học tích cục và đặc điểm tâm lí lứa tuổi cửa học sinh Trung học cơ sờ.

B. MỤC TIÊUMỤC TIÊU CHUNG:

Giúp giáo vĩÊn Trung học cơ sờ nắm đuợc các yêu cầu cửa một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp; làm rõ mục tìÊu, nội dung, phuơng pháp cửa kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

MỤC TIÊU CỤ THẾ:

 • vế ỉdSi thúc: Nâng cao hiểu biết vỂ kỂ hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Xác định các yÊu cầu cửa một kế hoạch dạy học theo huỏng tích hợp phù hợp với nội dung môn học. Lam nõ mục tìÊu, nội dung, phuơng pháp cửa kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 • vế H năng: Rèn luyện kỉ nàng lụa chọn phuơng pháp dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp, kỉ năng lập kỂ hoạch dạy học theo hướng tích hợp các nội dung giáo dục theo các môn học.

 • vế ữiải đậ: Tich cục với việc xây dụng kỂ hoạch dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tùng bộ môn ù trưững Trung học cơ sờ.

[> c. NỘI DUNG

THÔNG TIN NGUỒN

Trong dạy học, tích hợp cỏ thể được coi là sụ liÊn kết các đổi tương giảng dạy, học tập trong cùng một kế hoạch hoạt động để dâm bảo sụ thong nhất, hài hoà, trọn vẹn cửa hệ thổng dạy học nhằm đạt mục tìÊu dạy học tổt nhất. Dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà ù đó các nội dung, hoạt động dạy kiến thúc, kỉ năng, thái độ đuợc tích họp với nhau trong cùng một nội dung và hoạt động dạy học để hình thành và phát triển năng lục thục hiện hoạt động cho nguửi học; tạo ra mổi lìÊn kết giữa các môn học và tri thúc, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và tính tích cục học tập.

Nội dung 1

DẠY HỌC TÍCH HỢP

Hoạt động 1. Dạy học tích hỢp là gì? ĩhòigian: 1 tiếtTHÔNG TIN PHÀN HỒI

TÙ thế kỉ XV đến thế kỉ XIX, các khoa học tụ nhiÊn đã nghiÊn cứu giới tụ nhiên theo tư duy phân tích, mãi khoa học tụ nhiên nghiên cứu một dạng vật chất, một hình thúc vận động cửa vật chất trong tụ nhiÊn. Tuy nhìÊn, bản thân giới tụ nhìÊn là một thể thổng nhất, vì vậy, sang thế kỉ XX đã xuất hiện những khoa học lìÊn ngành, đa ngành. Các khoa học tụ nhìÊn đã chuyển tù tiếp cận “phân tích - cẩu trúc" sang tiếp cận “tổng hợp - hệ thong". Sụ thong nhất của tư duy phân tích và tổng hợp (cả hai

thao tấc này đẺu cần thiết cho sụ phát triển nhận thúc) đã tạo nÊn tiếp cận “cấu trúc - hệ thống" đem lại cách nhận thúc biện chúng về quan hệ giữa bộ phận với toàn thể.

Xu thế phát triển cửa khoa học ngày nay là tiếp tục phân hoá sâu, song song với tích hợp lìÊn môn, lìÊn ngành càng rộng, chính vì thế việc giảng dạy các môn khoa học trong nhà truửng phải phản ánh sụ phát triển hiện đại của khoa học, không thể giảng dạy các khoa học như là các lĩnh vục tri thúc liÊng rẽ. Mặt khác, khổi lượng tri thúc khoa học đang gia tâng nhanh chỏng mà thời gian học tập trong nhà truủmg lại cỏ giới hạn, do đỏ phải chuyển tù dạy các môn học liÊng rẽ sang dạy các môn học tích hợp.

NỂu trong nhà truủmg phổ thông, học sinh quen tiếp cận các khái niệm một cách rời rạc, học sinh cỏ nguy cơ sau này tiếp tục suy luận theo kiểu khép kín. Những chương trình nghìÊn cứu quổc tế đã cho thấy hiện tượng “mù chữ chúc năng", đỏ là truững hợp những người đã lĩnh hội được kiến thúc trưững tiểu học nhưng không cỏ khả năng sú dụng các kiến thúc đỏ vào cuộc sổng hằng ngày: Họ cỏ thể đọc được một vàn bản, nhưng không thể hiểu ý nghĩa cửa nỏ; cỏ thể biết làm tính cộng, nhưng khi cỏ một vấn đẺ cửa cuộc sổng hằng ngày đặt ra cho họ thi họ không biết phải làm tính cộng hay tính trù... ĐiỂu này đặt ra một đòi hỏi: cần phải dạy học trong sụ tích hợp để đào tạo những con nguửi đáp úng được yÊu cầu luôn luôn biến động cửa thục tiến.

Mặt khác, với tốc độ phát triển nhanh chỏng cửa khoa học và kỉ thuật, nguồn thông tin hàng ngày đổi mới và gia tàng, mọi kiến thúc được học trong nhà truửng cỏ thể trờ nên cũ đi, trong đồ học sinh lại cỏ thể tiếp thu các nguồn thông tin qua nhiều kênh khác nhau ngoài nhà trưững (đài, báo, đặc biệt là internet). ĐỂ việc học ờ nhà truủmg vẫn tiếp tục là cỏ ý nghĩa đổi với học sinh, việc dạy học cần đuợc đổi mói, không chỉ là dạy kiến thúc mà cần phải dạy các kỉ năng, không chỉ là học kiến thúc khoa học cửa một môn mà cần dạy trong sụ tích hợp với nhìỂu môn học khác nhau... Hiện nay, nhiỂu môn học dã được đua vào nhà truững phổ thông, các môn học đỏ đã cồ xu hướng phải lìÊn kết với nhau. ĐiỂu này' thể hiện quá trình mục tiÊugiáD dục toàn diện học sinh (HS). Tuy nhìÊn với quỹ thời gian và kinh phí cỏ hạn, không thể đua nhìỂu môn học hơn nữa vào nhà truửng cho dù những tri thúc này rất cần thiết, vì vậy, việc dạy học tích hợp (DHTH) các môn học, các nội dung giáo dục trong nhà truủmg là giải pháp quan trọng.

Phương thúc tích hợp các môn học hay DHTH đã được vận dụng tương đổi phổ biến ờ nhìỂu nuỏc trÊn thế giới. Ở Việt Nam, đã cỏ nhìỂu môn học, cáp học quan tâm vận dung tư tương sư phạm tích hợp và quá trình dạy học dể nâng cao chất luợng giáo dục HS (như các môn Sinh học, Địa lí, Ngũ vàn... đua các nội dung giáo dục vào môn học...).

DHTH chú trọng tới chương trình, kế hoạch để nâng cao năng lục, tập trung vào năng lục chú không đơn thuần chỉ là kiến thúc. Thục hiện một năng lục là biết sú dụng các nội dung và các kỉ năng trong một tình huổng cỏ ý nghĩa. Thay vì việc dạy một sổ lớn kiến thúc cho HS, người GV trước hết hãy xem xét xem học sinh cỏ thể vận dụng các kiến thúc đỏ vào tình huổng thục tế hay không, chẳng hạn như: thay vì nhắc lại những lời mẫu nói 1Ể phép trong dạy học đạo đúc, hãy xem xét học sinh cỏ khả năng lụa chọn một mẫu lời nói 1Ể phép trong tình huổng cho trước và biết sú dụng mẫu đỏ một cách đúng đấn; hoặc thay vì học một lượng kiến thúc lìÊn quan đến môi truủmg (trong môn Sinh học, Địa lí...), học sinh cỏ khả năng hành động để bảo vệ môi truủmg xung quanh minh...

DHTH đuợc hiểu ]à quá trình dạy học sao cho trong đỏ toàn bộ các hoạt động học tập góp phần hình thành ờ HS những năng lục rõ ràng, cỏ dụ tính trước những điỂu cần thiết cho HS, nhằm phục vụ các quá trình học tập tiếp theo và chuẩn bị cho HS bước vào cuộc sổng lao động. Mục tìÊu cơ bản cửa tư tương sư phạm tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục H s phù hợp với các mục tìÊu giáo dục toàn diện cửa nhà truủmg.

Hoạt động 2. Đặc trưng của dạy học tích hỢp Thờigừmi 1 tiếtTHÔNG TIN PHÀN HỒI

DHTH huỏng tới việc tổ chúc các hoạt động học tập, trong đỏ HS học cách sú dụng phổi hợp các kiến thúc và kỉ nàng trong những tình huống cỏ ý nghĩa gần với cuộc sổng. Trong quá trình học tập như vậy, các kiến thúc của HS tù các mòn học khác nhau đuợc huy động và phổi hợp với nhau, tạo thành một nội dung thổng nhất, dụa trÊn cơ sờ các mổi lìÊn hệ lí luận và thục tiến được đỂ cập trong các môn học đồ.

DHTH cỏ các đặc trung chú yếu sau: lam cho các quá trình học tập cỏ ý nghĩa, bằng cách gắn quá trình học tập với cuộc sổng hằng ngày, không làm tách biệt thế giới nhà truủmg với thế giới cuộc sổng; làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt; sú dụng kiến thúc cửa nhìỂu môn học và không chỉ dùng lai ờ nội dung các môn học.

Tù góc độ giáo dục, DHTH phát triển các năng lục, đặc biệt là trí tường tượng khoa học và năng lục duy trì cửa HS vì nỏ luôn tạo ra các tình huổng để HS vận dụng kiến thúc trong các tình huổng gần với cuộc sổng. Nỏ cũng làm giảm sụ trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập.

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1

Cẩu hói: Tại sao phải ảạy học tích hợp?

Đáp án

Dạy học tích hợp được trình bày như một lí thuyết giáo dục, một mặt nỏ đỏng góp vào việc nghìÊn cứu xây dụng chương trình, sách giáo khoa, đồng thời góp phần định hướng các hoạt động dạy học trong nhà truủmg. Do đồ việc dạy học tích hợp ờ truửng phổ thông cỏ các ảnh hường tích cục:

 • DHTH 2PP phần thực hiện mực tiêu gĩâo dục toàn àĩện của nhà tnàmg phổ thông: Vận dụng DHTH là một yêu cầu tẩt yếu cửa việc thục hiện

nhiệm vụ dạy học ờ nhà truửng phổ thông. Việc cỏ nhìỂu môn học dã được đua vào nhà truủmg phổ thông hiện nay là sụ thể hiện quá trình thục hiện mục tìÊu giáo dục toàn diện. Các môn học đỏ phải lìÊn kết với nhau để cùng thục hiện mục tìÊu giáo dục nÊu trên. Mặt khác, hiện nay các tri thúc khoa học và kinh nghiệm xã hội cửa loài nguửi phát triển như vũ bão trong khi quỹ thòi gian cũng như kinh phí để HS ngồi trÊn ghế nhà truững là cỏ hạn, thi không thể đưa nhiều mòn học hơn nữa vào nhà truủmg, cho dù những tri thúc này là rất cần thiết, chẳng hạn, ngày nay người ta nhận thấy cần thiết phải trang bị nhìỂu kỉ năng sổng cho HS (các kiến thúc vỂ an toàn giao thông, về bảo vệ mỏi trưững sổng, vỂ năng lượng và sú dụng năng lượng, về định hướng nghề nghiệp...) trong khi những tri thúc này không thể tạo thành môn học mỏi để đưa vào nhà truủmg vì lí do phải dâm bảo không quá tải trong học tập để phù hợp với sụ phát triển cửa HS.

Dù khác nhau vỂ đặc trung bộ môn, song các mòn học trong nhà trưững phổ thông hiện nay đẺu cỏ chung nhau nhiệm vụ là hiện thục hoá mục tìÊu phát triển toàn diện HS. cỏ thể nÊu những nét chung cơ bản cửa nhiệm vụ các môn học được dạy trong nhà truững như sau: Hình thành hệ thổng tri thúc, kỉ năng theo yÊu cầu khoa học bộ môn; Phát triển tư duy, năng lục sáng tạo cho học sinh phù hợp với đặc trưng môn học; Giáo dục HS thông qua quá trình dạy học bộ mòn (như hình thành thế giỏi quan duy vật biện chúng, nhân sinh quan và thái độ, phẩm chất nhân cách cửa người lao động mới...); Góp phần giáo dụng khoa học kỉ thuật và chuẩn bị cho HS tham gia lao động sản xuất...

Các nhiệm vụ trÊn chỉ cỏ thể thục hiện được thông qua các môn học. Quá trình xây dụng chương trinh, sách giáo khoa các môn học dã tích hợp nhiỂu tri thúc để thục hiện các nhiệm vụ trÊn, song không thể đầy đú và phù hợp với tất cả đổi tượng HS. vi vậy, trong quá trình dạy học, GV phải nghìÊn cứu để tích hợp các nội dung này một cách cụ thể cho tùng môn học và phù hợp với tùng đổi tượng HS ờ các vùng miỂn khác nhau.

Mặt khác, do cùng chung nhau các nhiệm vụ dạy học nêu trên nén các môn học cũng cỏ nhìỂu cơ hội để lìÊn kết với nhau, tạo ra mổi quan hệ lìÊn môn.

 • Đo bản chất của mối ỉiên hệ giũa cấc trĩ ữiức khoa học: li do cần DHTH các khoa học trong nhà trường còn xuất phát tù chính yÊu cầu phát triển cửa khoa học. Các nha khoa học cho rằng khoa học chuyển tù phân tích cẩu trúc lÊn tổng hợp hệ thong làm xuất hiện các lìÊn ngành (như sinh thái học, tụ động hoá...). vì vậy, xu thế dạy học trong nhà truửng là phải làm sao cho tri thúc cửa HS sác thục và toàn diện. Quá trình dạy học phải làm sao lĩÊn kết, tổng hợp hoá các tri thúc, đồng thòi thay thế "tư duy cơ giới cổ điển" bằng "tư duy hệ thong". NỂu nhà trường chỉ quan tâm dạy cho học sinh các khái niệm một cách ròi rạc, thi nguy cơ sẽ hình thành ờ học sinh các "suy luận theo kiểu khép kín", sẽ hình thành những con người "mù chúc năng", nghĩa là những nguửi đã lĩnh hội kiến thúc nhưng không cỏ khả năng sú dung các kiến thúc đỏ hàng ngày.

 • Gỏp phần gĩảm tải học tập cho học smh: Tù góc độ giáo dục, DHTH giúp phát triển các năng lục, đặc biệt là tri tương tương khoa học và năng lục tư duy cửa H s, vì nỏ luôn tạo ra các tình huổng để H s vận dung kiến thúc trong các tình huổng gần với cuộc sổng. Nỏ cũng làm giảm sụ trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập. Nhân đây cũng nÊn nhìn nhận sụ giảm tải ờ một góc độ khác, nghĩa là giảm tải không chỉ gấn với việc giảm thiểu kiến thúc môn học, hoặc thêm thòi lương cho việc dạy học một nội dung kiến thúc theo quy định. Phát triển húng thú học tập cũng cỏ thể đuợc xem như một biện pháp giảm tải lâm lí học tập cỏ hiệu quả và rất cỏ ý nghĩa. Làm cho HS thấu hiểu ý nghĩa cửa các kiến thúc cần tiếp thu, bằng cách tích hợp một cách hợp lí và cỏ ý nghĩa các nội dung gần với cuộc sổng vào mòn học, tù đỏ tạo sụ xúc cảm nhận thúc cũng sẽ làm cho HS nhe nhàng vươt qua các khỏ khăn nhận thúc và việc học tập khi đỏ mỏi trờ thành nìỂm vui và húng thú cửa HS.

Tù những lí do trÊn, vận dụng DHTH ò truửng phổ thông là rẩt cần thiết.

Nội dung 2

LẬP kẽ hoạch dạy học

Hoạt động 1. Kẽ hoạch dạy học là gì?Thờigừmi 1 tiết

THÔNG TIN PHÀN HỒI

Một đặc điểm rất cơ bản cửa giáo dục nhà truửng là đuợc tiến hành cỏ mục đích, cỏ kế hoạch, dưới sụ chỉ đạo cửa giáo vĩÊn. Muiổn dạy học đạt hiệu quả cao thì nhất thiết phẳi cỏ sụ chuẩn bị cửa nguửi thầy giáo. Một trong những khâu chuẩn bị quan trọng là lập kế hoạch cho chuỗi bài mình sẽ dạy, cho tùng bài dạy, trong đỏ dụ kiến được một cách khá chắc chắn tiết học sẽ bất đầu ra sao, dìến biến và kết quả thế nào. Công tác chuẩn bị cho việc dạy học gọi là lập kế hoạch dạy học.

Như vậy, kế hoạch dạy học là bản chương trình công tác do giáo vĩÊn soạn thẳo ra bao gồm toàn bộ công việc cửa thầy và trò trong suổt năm học, trong một học kì, đổi với tùng chương hoặc một tiết học trÊn lớp.

Ta cỏ thể chia kế hoạch dạy học của giáo vĩÊn thành hai loại: KỂ hoạch năm học và kế hoạch bài học (còn gọi là giáo án hay bài soạn).

Hoạt động 2. Cách lập kẽ hoạch năm học Thờigừmi 1 tiếtTHÔNG TIN PHÀN HỒI

KỂ hoạch giáng dạy cho năm học, một chương, một học kì là nhũng nét lớn khái quát cồ nội dung lất quan trọng, giúp cho giáo viên xắc định phương hướng phấn đấu nâng cao chá; lượng dạy học. Trong kế hoạch năm học cửa giáo viên bộ môn, sau phần mục tìÊu cửa môn học trong toàn bộ năm học là tùng chuông với nhũng dụ kiến sau đây crmãi chương:

 • Xác định mục tìÊu.

 • Dụ kiến kế hoạch thòi gian để đâm bảo hoàn thành chương trình một cách đầy đủ và cỏ chất lương (ghi rõ ngày bất đầu và ngày kết thúc).

 • LĩệtkÊ tài liệu, sách tham khảo, phương tiện dạy học cỏ săn hay cần tụ tạo.

 • ĐỂ xuất những vấn đỂ cần trao đổi và tụ bồi dương lĩÊn quan đến nội dung và phương pháp dạy học.

 • Xác định yÊu cầu và biện pháp điỂu tra, theo dõi học sinh để nắm vững đặc điểm, khả nâng, trình độ và sụ tiến bộ cửa họ qua tùng thời kì.

KỂ hoạch năm học không nÊn viết quá chi tiết vụn vặt nhưng phải dụ kiến đủ những công việc định làm trong thòi gian giảng dạy. Việc lập kế hoạch năm học thường là khỏ đổi với giáo vĩÊn mới, cỏ thể lập kế hoạch tùng chương để công việc được cụ thể hơn. KỂ hoạch lập ra là để phấn đẩu thục hiện, vi thế giáo vĩÊn cần giữ một bản để theo dõi công việc thục hiện cửa mình. Muổn kế hoạch cỏ chất lượng giáo vĩÊn cần chuẩn bị:

 • NghìÊn cứu kĩ chương trình minh sẽ dạy, sách giáo khoa và tài liệu cỏ lìÊn quan, trước hết để nắm được tư tương chú đạo, tĩnh thần nhất quán đổi với môn học, thấy được các điỂm đổi mới trong sách. Đây là vấn đỂ rất quan trọng vì sách giáo khoa ấn định kiến thúc thổng nhất cho cả nước. N Ểu cỏ điều kiện nghìÊn cứu cả chương trình lớp duỏi và lớp trÊn thì cỏ thể tranh thú tận dụng kiến thúc cũ để học sinh không phải học lại hoặc hạn chế vấn đẺ thuộc lớp trÊn.

 • Nghiên cứu tình hình thiết bị, tài liệu cửa trường và cửa bản thân mình. Công việc này rất quan trọng đổi với giáo vĩÊn Vật lí bời vì thí nghiệm cỏ tính quyết định sụ thành công cửa bài dạy. Thấy đuợc tình hình trang thiết bị, giáo vĩÊn mỏi cỏ kế hoạch mua sắm bổ sung, cỏ kế hoạch tìm hiểu, lắp ráp, sú dụng hay chuẩn bị các mẫu đồ dùng dạy học do giáo viên tụ làm hay cho học sinh làm.

 • NghìÊn cứu tình hình lớp học sinh được phân công dạy vỂ các mặt: Trình độ kiến thúc vỂ toán lí, tinh thần thái độ, hoàn cảnh, kỉ năng thục hành ờ các năm trước.

 • NghìÊn cứu bản phân phổi các bài dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chú động vỂ thửi gian trong suổt quá trình dạy.

Hoạt động 3. Cãu trúc của kẽ hoạch bài học Thờigừmi 1 tiết

THÔNG TIN PHÀN HỒI

Giáo án, bài soạn cửa giáo vĩÊn là kế hoạch dạy một bài nào đỏ, là bản dụ kiến công việc cửa thầy và trò trong cả tiết học theo mục đích và yêu cầu đã định sẵn. Giáo án thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, trình độ kiến thúc và khả nàng sư phạm cửa thầy giáo, quyết định phần lớn kết quả cửa tiết lÊn lớp. Tất nhìÊn kết quả cửa giờ học còn phụ thuộc vào kỉ năng giảng dạy cửa thầy và sụ lĩnh hội, phát triển của học sinh, nhưng quá trình nghiên cứu và chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm cửa thày' trong việc soạn bài góp phần khá quyết định vào hiệu quả cửa bài dạy.

Chính vì thế soạn bài không phải là một bản tóm tất chi tiết nội dung cửa sách giáo khoa hay là một bản tóm tất sơ lược cỏ đầy đủ các mục nội dung mục đích. Nỏ phẳi thể hiện một cách sinh động moi lìÊn hệ hữu cơ giữa mục tìÊu, nội dung, phương pháp và điỂu kiện dạy học. ĐỂ xây dụng một bài soạn, người thầy giáo cần phải lĩnh hội mục tìÊu và nội dung dạy học quy định trong chương trình và đuợc cụ thể hoá trong sách giáo khoa, nghiÊn cứu phương pháp dạy học dụa vào sách giáo khoa và sách giáo vĩÊn, vận dụng vào điẺu kiện, hoàn cánh cụ thể cửa lớp học. Một bài soạn tổt là một bài soạn nÊu rõ đuợc dụ kiến mọi công việc cửa thầy và trò ờ trên lớp, thể hiện nõ tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo cửa thầy trong việc cải tiến phương pháp, nội dung sao cho học sinh nhiệt tình chú động, tích cục tiếp thu kiến thúc.

 1. Các kiếu bãi soạn

Cỏ nhìỂu cách phân loại bài soạn. Cách phân loại dưới đây dụa vào mục tìÊu chính cửa bài s oạn, bao gồm:

 • Bài nghiÊn cứu kiến thúc mới;

 • Bài luyện tập, củng cổ kiến thúc;

 • Bài thục hành thí nghiệm;

 • Bài ôn tập, hệ thổng hoá kiến thúc;

 • Bài kiểm tra, đánh giá kiến thúc, kỉ năng.

Đương nhìÊn là mãi bài lên lớp đều phải thục hiện nhìỂu mục tiêu dạy học, chứng hỗ trơ lẫn nhau làm cho quá trình dạy học đạt kết quả cao và toàn diện. Bài lÊn lớp chỉ thục hiện một mục tìÊu duy nhất thuửng là rất buồn te, kém hiệu quả. Trong moi kiểu bài học trÊn đây, đỂu phải thục hiện nhiỂu mục tìÊu dạy học để phục vụ một mục tìÊu chính cửa bài. Các hoạt động cửa học sinh không phẳi là trải đỂu cho các mục tìÊu bộ phận mà phẳi tập trung hỗ trơ cho việc thục hiện mục tìÊu chính, ta gọi là làm rõ trọng tâm cửa bài.

 1. Các bước xây dựng bãi soạn

 • Xác định mục tiÊu cửa bài họ c cân cú vào chuẩn kiến thúc kỉ năng và yÊu cầu vỂ thái độ trong chương trình.

 • NghìÊn cứu sách giáo khoa và các tài liệu lìÊn quan để: HiỂu chính xác, đầy đủ những nội dung cửa bài học. xác định những kiến thúc, kỉ năng thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ờ HS. xác định trình tụ lôgic của bài học.

 • Xác định khả năng đáp úng các nhiệm vụ nhận thúc của HS: xác định những kiến thúc, kỉ nàng mà học sinh đã cô và cần cỏ. Dụ kiến những khỏ khăn, những tình huổng cỏ thể nảy sinh và các phương án giải quyết.

 • Lụa chọn PPDH: Phương tiện, TBDH, HTTCDH và cách thúc đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cục, chú động sáng tạo phát triển năng lục tụ học.

 • Xây dụng kế hoạch bài học: xác định mục tìÊu, thiết kế nội dung, nhiẾm vụ, cách thúc hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt được cho tùng hoạt động dạy cửa GV và hoạt động học tập cửa HS.

 1. cãu trúc cùa một kẽ hoạch bài học

Cấu trúc cửa bài lÊn lớp sẽ gồm một chuỗi những hoạt động cửa giáo vĩÊn và học sinh, được sấp xếp theo một trinh tụ hợp lí dâm bảo cho học

sinh hoạt động cỏ hiệu quả nhằm chiếm lĩnh kiến thúc, phát triển năng lục và hình thành thái độ, đạo đúc. Mỗi bài học cồ một mục đích chung, được phân chia thành những mục tiêu bộ phận. Mỗi mục tìÊu bộ phận úng với một nội dung cụ thể, phải sú dụng những phuơng tiện dạy học nhất định, áp dụng những phương pháp hoạt động phù hợp với tùng đổi tượng học sinh. Trong khi thục hiện, moi hành động phải luôn luôn đâm bảo sụ thống nhất giữa mục tìÊu bộ phận, nội dung và phuơng pháp, đồng thời dâm bảo thục hiện được mục đích, nội dung và phương pháp chung moi bài, được xem như một thể thống nhất.

Với mỗi mục đích, mỗi nội dung dạy học, úng với mãi đổi tương trong những điỂu kiện cơ sờ vật chất, phương tiện dạy học xấc định, bài lÊn lớp phải cỏ cẩu trúc liÊng thích hợp thì mỏi cỏ hiệu quả. Tuy khỏ cỏ thể đẺ ra một cẩu trúc chung, nhưng vì học sinh hoạt động trong một tập thể lớp sác định, phải thục hiện những mục đích chung trong một thời gian sác định nÊn vẫn cỏ thể nêu ra một sổ hoạt động điển hình phẳi thục hiện trong mỗi bài. Những hoạt động đỏ là những yếu tổ cẩu trúc cửa bài họ c.

Bài soạn thông thuồng có cẩu trúc như sau:

 • Mục tiêu bài họa NÊU nõ yÊu cầu HS cần đạt vỂ kiến thúc, kỉ năng, thái độ. Các mục tìÊu được biểu đạt bằng động tù cụ thể cỏ thể lượng hoá được. Mục tìÊu bài học cần được cụ thể hoá để người thầy giáo cỏ một định hướng rõ rang, chinh sác khi dạy học bài này. Một cách cụ thể hoá tổt nhất là cổ gang hoạt động hoá mục tìÊu, túc ]à chỉ ra những hoạt động tương thích với nội dung và mục tìÊu bài học mà khả nàng tiến hành các hoạt động đỏ cửa học sinh biểu thị múc độ đạt mục tiêu này. LĩÊn quan đến mục tìÊu của tiết học, ta cần lưu ý:

Thứ nhất, đây là những yéu cầu mà học sinh cần đạt được sau khi chú không phải là trong khi học tập một bài. ví dụ như yéu cầu học sinh phát biểu được một định nghĩa, chúng minh một định lí cỏ nghĩa là học sinh phải làm đuợc những việc này sau khi học xong tiết học chú không phải là đòi hối họ tụ làm được các vĩệ c trong quá trình lĩnh hội bài họ c.

Thứ hai, các mục tiêu là cân cú để thầy giáo định huỏng bài học và "hình dung" đuợc kết quả dạy học bài đỏ chú không phẳi là đòi hối họ tiết nào cũng phải kiểm tra để kết luận chính sác học sinh cỏ đạt được tùng mục tiÊu đỂ ra hay không. TrÊn thục tế, thầy giáo không thể cỏ đú thì giờ để lầm như vậy.

Sau khi đã liệt kê các mục tìÊu cụ thể, bài soạn cần nêu rõ trọng tâm. Trong khi đổi với toàn bộ môn hot; đổi với tùng phần lớn, tùng chương, ta đòi hỏi thục hiện mục tiêu toàn diện thì ờ tùng bài, ta không yéu cầu một sụ dàn trải tràn lan, trái lai phải tập trung vào những trọng tâm nhất định.

Mực tiêu kiến thức: gồm 6 múc độ

 • Nhận biết: Nhận biết TT, ghi nhớ, tấi hiện thông tin.

 • Thông hiểu: Giải thích được, chúng mình được.

 • Vận dụng: Vận dụng nhận biết TT để giải quyết vấn đỂ đặt ra.

 • Phân tích: chia TT ra thành các phần TT nhỏ và thiết lập mổi liÊn hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chứng.

 • Tổng hợp: Thiết kế lại TT tù các nguồn tài liệu khác nhau và trÊn cơ sờ đò tạo lập nÊn một hình mâu mỏi.

 • Đánh giá: Thảo luận vỂ giá trị cửa một tư tường, một phương pháp, một nội dung kiến thúc. Đây là một bước mói trong việc lĩnh hội kiến thúc được đặc trung bời việc đi sâu vào bản chất cửa đổi tượng, hiện tương.

Mực tiêu kĩ năng: gồm hai múc độ; làm đuợc, biết làm và thông thạo (thành thạo).

Mực tiêu thải ổộ\ Tạo sụ hình thành thỏi quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tìÊu GD.

 • Chuẩn bị của GVvàHS

 • Giáo viÊn chuẩn bị các TBDH (tranh ảnh, mô hình, hiện vật, hữá chất...) các phương tiện và tài liệu dạy học cần thiết.

 • GV huỏng dẫn HS chuẩn bị bài học (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết).

 • Tố chức các hoạt động dạy họa Trình bày rõ cách thúc triển khai các hoạt động dạy học cụ thể. cỏ thể phân chia các hoạt động theo trình tụ kế hoạch bài học như sau:

 • Hoạt động nhằm kiểm tra, hệ thổng, ôn lại bài cũ, chuyển tiếp sang bài mod.

 • Hoạt động nhằm hướng dẫn, diễn giải, khám phá, phát hiện tình huống, đặtvànÊuvấn đỂ.

 • Hoạt động nhằm để HS tụ tìm kiếm, khám phá, phát hiện, thú nghiệm, quy nạp, suy dìến để tìm ra kết quả, giải quyết vấn đỂ.

 • Hoạt động nhằm rút ra kết luận, tổng hợp, hệ thong kết quả, hệ thong hoạt động và đưa ra kết luận giải quyết vấn đỂ.

 • Hoạt động nhằm tiếp tục khắc sâu kiến thúc, rèn luyện kỉ năng để vận dụng vào giải bài tập và áp dung vào cuộc sổng.

Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ:

 • TÊn hoạt động.

 • Mục tìÊu cửa hoạt động.

 • Cách tiến hành hoạt động.

 • Thời lượng để thục hiện hoạt động.

 • KỂt luận cửa GV về những kiến thúc kỉ năng, thái độ HS cần cỏ sau hoạt động những tình huổng thục tiến cỏ thể vận dụng kiến thúc, kỉ năng, thái độ đã hoc để giải quyết, những sai sót thường gặp, những hậu quả cỏ thể xảy ra nếu không cỏ cách giải quyết phù hợp...

Một sổ hình thúc trình bày các hoạt động trong kế hoạch bài học:

 • Viết hệ thong các hoạt động (HĐ) theo thú tụ tuyến tính tù trên xuổng dưới.

 • Viết hệ thổng các hoạt động theo 2 cột: HĐ cửa GV và HĐ cửa HS.

 • Viết 3 cột: HĐ cửa GV; HĐ của HS; ND ghi bảng hoặc tiÊu đỂ ND chính và thời gian thục hiện.

 • Viết 4 cột: HĐ cửa GV; HĐ của HS; ND ghi bảng, hoặc tiÊu đỂ, ND chính và thời gian thục hiện.

 • Hitóng dẫn ồn tập, củng cối xác định những việc HS cần phải tiếp tục thục hiện sau giử học dể củng cổ, khác sâu, mơ rộng bài cũ hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mỏi.

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2

Cổuhỏii Vì sao việc ỉệp kếhoạch ảạyhọc ỉạiđưọc cho ỉà cằn thiết?

Đáp án

Việc lập kế hoạch dạy học là rất cần thiết bời những lí do sau:

 • Chương trinh sách giáo khoa hàng năm cỏ thể thay đổi. ví dụ: với sách giáo khoa mỏi thay đổi hiện nay, lượng kiến thúc đưa vào một bài, một chương, một giáo trình lớn hơn rất nhiều so với sách giáo khoa cũ. Thèm nữa lai dạy theo phân ban, việc sắp xếp thú tụ các phần cỏ thay đổi và sổ lượng kiến thúc cũng không như trước.

 • Tình hình học sinh cỏ thể thay đổi. ví dụ: Học sinh giữa các lóp cỏ khác nhau về trình độ, tỉ lệ học sinh nam, nữ... giữa năm nay với năm khác đổi tương học sinh cũng cỏ thay đổi. chính vì vậy phải cỏ kế hoạch giảng dạy sát với đổi tượng.

 • Tình hình địa phuơng, trường lóp cỏ thể thay đổi. Bộ môn cỏ gắn bỏ mật thiết với đòi sổng, khoa học kỉ thuật. Trong tình hình đổi mỏi hiện nay, sụ lớn mạnh cửa khoa học kỉ thuật, sụ thay đổi cửa cuộc sổng cỏ ảnh hường lớn và tạo điỂu kiện ho trợ với việc giảng dạy của giáo vĩÊn.

 • lình hình thiết bị cửa nhà truủrng cỏ thể bị thay đổi. Đỏ là tài liệu, sách giáo khoa, dung cụ, thiết bị... phải luôn đổi mới đáp úng với việc thay sách trong mấy nămvùa qua và chuẩn bị cho chương trình phân ban sấp tới. Trong kế hoạch ta phải thấy được vấn đỂ này để cỏ thể dụ tru mua sắm cho đong bộ hoặc nghiÊn cứu sú dụng, sửa chữa, thuyết minh cho hợp lí với yÊu cầu cửa tùng bài dạy.

 • Trình độ cửa giáo vĩÊn cỏ thay đổi. Qua nhìỂu năm giảng dạy von kinh nghiệm được tích lũy càng nhiều, thêm nữa giáo vĩÊn còn học hối được ờ các bạn đồng nghiệp, ờ các hội nghị, vì vậy sẽ cỏ nhiỂu cải tiến, cỏ cách suy nghĩ mới vỂ phần, bài minh sẽ dạy.

 • Qua kế hoạch giảng dạy cỏ thể đánh giá được bản thân người dạy. Đánh giá giáo vĩÊn vỂ nhìỂu mặt như tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyÊn môn...

Nội dung 3

CÁC YÊU CẦU CÙA KẼ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢPHoạt động

tải về 402.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương