Mệnh đề MỆnh dềtải về 0.63 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5

TỈNH LƯỢC

(Astractions)

 

             Trong các hội thoại thường ngày, các trợ động từ  thường được tỉnh lược. Nhưng trong văn viết, việc dung tỉnh lược nên được hạn chế.           

            Dưới đây là các thể tĩh lược chính trong tiếng Anh.

 

1. Pronoun + Auxiliary  or Defective/Modal Verbs (Đại danh từ + trợ động từ)

 


I've

= I have

We've

= we have

You've

= you have

I'd

= I had , I would

He'd

= he had, he would

I'm

= I am

He's

= he is , he has

We're

= we are

You're

= you are

It's

= it is

'twas

= it was

That's

= that is

There's

= there is

I'll

= I will, shall

'twill

= it will

Let's

= let  us

 

 

2. Auxiliary or  Defective + Negative (Trợ động từ + Not)

 

To be :


Isn't

= is not

Wasn't

= was not

Weren't

= were not

 

To have :

Haven't

= have not

Hasn't

= has not

 

To do :           

Don't

= do not

Doesn't

= does not

Didn't

= did not

 

Can:   

 


Can't

= can not

Couldn't

= could not

 

Will:

Won't

= will not

Wouldn't

= would not

 

Shall : 

Shan't

= shan not

Shouldn't

= should not

 

Must:

Mustn't

= must not

 

 

2. Cách dịch câu "PHẢI KHÔNG"/ Câu hỏi đuôi (Tag Questions)

 

Với Câu hỏi "phải không" ta phải nhớ các luật sau đây: 

            1/ Thể tỉnh lược thường dược dung cho câu hỏi "phải không? - hỏi đuôi".

            Ví dụ:

                        You love me, don't you?

                        You don't  love me, do you?

 

            2/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể phủ định , câu hỏi sẽ là khẳng định.            Ví dụ:

                        John doesn't learn English, does he?

         

            3/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể khẳng định câu hỏi sẽ là phủ định.

            Ví dụ:

                        John learns English, doesn't he?      

 

            4/ Nếu chủ từ của động từ ở phần thứ nhất (chính) là danh từ , ta phải dùng đại từ danh tự thay nó ở câu hỏi.            Ví dụ:

                        John learns English, doesn't he?                

                   Hoa met her last night, didn't she?   

 

 LIÊN TỪ

(Conjunctions)

 

1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.

 

2. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính:

            a. Đẳng lập (song song):

            Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ...):

Ví dụ:

He and I are students.

She is beautiful and kind.

They are learning to read and write.

 

            b. Liên từ phụ thuộc:            Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.

 

3. Những liên từ Đẳng lập (song song):

            Những liên từ Đẳng lập gồm:

AND               

            Ví dụ:               She is a good and loyal wife.

                                    I have many books and notebooks.      

                       BOTH ... AND

            Ví dụ:               She is both good and loyal.

                                    They learn both English and French.

 

AS WELL AS 

            Ví dụ:               He has experience as well as knownledge.

           NO LESS THAN       

            Ví dụ:               You no less than he are very rich.

           

NOT ONLY ... BUT (ALSO)

            Ví dụ:               He learns not only English but but (also) Chinese.

                                    I like playing not only tennis but (also)  football.

OR

            Ví dụ:               Hurry up, or you will be late.

           

EITHER...OR

            Ví dụ:               He isn't either good or kind.

                                    I don't have either books or notebooks.

 

NEITHER ... NOR

            Ví dụ:               He drinks neither wine nor beer.

                                    She has neither husband nor children.

 

BUT

            Ví dụ:               He is intelligent but very lazy.

                                    She is ugly but hard-working. 

 

THEN

            Ví dụ:               You have eaten nothing; then you must be very hungry.

                                    The plant looks very faded; then it hasn't been watered for long.

 

CONSEQUENTLY

            Ví dụ:   You didn't work hard for this term; consequently, he failed the exam.

           

HOWEVER

            Ví dụ:   He is a very lazy student; however, he can pass all the exams easily.

                        It was raining very hard; however, we went out without umbrellar.  

 

NEVERTHELESS

            Ví dụ:               She studies very hard; nevertheless, she always gets bad marks.

           STILL, YET

            Ví dụ:               I speak to you peaceably; still/yet you will not listen.

                        She says she does not love me, yet, I still love her.

 

OR, ELSE, OTHERWISE

            Ví dụ:               We have to work hard, or/else/otherwise we will fail the exam.

           ONLY

            Ví dụ:               Go where you like; only do not stay here.

 

THEREFORE

            Ví dụ:               He violated the traffic signs, therefore he was punished.

 

4. Những liên từ phụ thuộc (chính phụ):

            Những liên từ phụ thuộc:FOR

            Ví dụ:               He will surely succeed, for (because) he works hard.

           

WHEREAS

            Ví dụ:               He learns hard whereas his friends don't.           

                                    Wise men love truth whereas fools avoid it.

 

WHILE

            Ví dụ:               Don't sing while you work.

                                    Don't talk while you eat.

                                   

            BESIDES, MOREOVER

            Ví dụ:               We have to study hard at school; besides, we must pay attention

                                    to physical exercise.

                                    He stole two watches; moreover, he broke the window.

SO

            Ví dụ:               He is a good teacher; so, he is very popular with students.

                                    It rained very hard; so, we didn't go out that night.

           HENCE

            Ví dụ:               I had not money about me; hence I did not buy the book.

                                    He came late; hence, he missed the first part of the lesson.

 

- Liên từ nối mệnh đề (như trạng ngữ):        

            a. Thời gian (Time):

           AFTER

            Ví dụ:               A man shoud take a little rest, after he has worked hard.

                                    The ship was checked carefully after she had been built.

           AS

            Ví dụ:               He came her, as the clock struck six.

                                    They left as the bell rang..

 

AS SOON AS

            Ví dụ:               I will phone you as soon as I come home.

                                    They will get married as soon as they finish university.

 

BEFORE

            Ví dụ:               Don't count your chickens before they are hatchd.

                                       He talks as if he were very wise.

.

            Ví dụ:               He has been very weak, since he was taken sick.

 

AS LONG AS

            Ví dụ:               No one can harm us, as long as we remain friends.

                        I will lend you some money as long as you promise to pay me back.

 

UNTIL

            Ví dụ:               People do not know the value of health until they lose it.

 

WHEN

            Ví dụ:   When you visit this country, you should bring thick winter clothes.

           WHILE

            Ví dụ:               Make hay while the sun shines.

                                    Step while you dance.

           

            b. Nơi chốn (Places):

            WHERE

            Ví dụ:               The bed room is the best place where I do my homework.

           

           

WHEREVER

            Ví dụ:               His mother follows him wherever he goes.

                                    I will go wherever to find a suitable job for me.

           

            c. Thể cách (Manner):

            AS

            Ví dụ:               Do as I told you to do.

           AS IF

            Ví dụ:               He talks as if he knew everything about her.

                                    He dances as if he were a professional dancer.

 

            d. So sánh (Comparisons):AS

            Ví dụ:               He is as tall as his brither.

                                    This bag is as expensive as that one.

 

THAN

            Ví dụ:               She is more beautiful than her sister.

                                    She looks fatter than his friend.

 

            e. Lí do (Reasons):AS

            Ví dụ:               As it rained very hard, we stopped they games.

           

BECAUSE

            Ví dụ:               We could not pass the test because we didn't learn hard.

                                    I didn't meet her because she had left earlier.

 

SINCE

            Ví dụ:               I must go since she has telephoned three times.

 

                       f. Mục đích (Purposes):

THAT

            Ví dụ:               I work hard that I may succeed in life.

 

SO THAT

            Ví dụ:               We went very early so that we could catch the last bus.

 

IN ORDER THAT

            Ví dụ:               We learn French in order to study in France.

 

            g. Điều kiện (Conditions) :            IF       

            Ví dụ:               I will phone him if I have his phone number.

           

UNLESS (IF NOT)

            Ví dụ:               You will be late unless you set off now.

                                    Unless you work hard, you will not pass the eams.

           PROVIDED THAT

            Ví dụ:               I will pardon him provided that he acknowledge his fault.

                                    You can enter the room provided that you have the ticket..

           IN CASE

            Ví dụ:               You should take an umbrella in case it rains.

                                    Please take a map with you in case (that) you may get lost.

 

            h. Sự tương phản, trái ngược:            ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

            Ví dụ:   Though/even though /although it rained hard, I went out with her.     

           

AS

            Ví dụ:               Rich as he is, his isn't ever happy.

           

EVEN IF

            Ví dụ:               Even if my watch is right, we will be too late.

           

NOT WITH STANDING THAT

            Ví dụ:               He is poor not with standing that he works very hard.

 

 

CÂU BỊ ĐỘNG(Passive Voice)

 

1. Bị /Thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động.

  Ví dụ:

            1. Chinese is learnt at school by her.

                        2. A book was  bought by her.

 


Chú ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động sang bị động:

           Thứ 1: Câu chủ động phải xác lập có được tân ngữ. (object)

           Thứ 2: Câu chủ động phải có Ngoại động từ. (transitive verbs)

 


 

2. Qui tắc Câu bị động.

a. Động từ của câu bị động: To be + Past Participle (Pii).

b. Tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động

c. Chủ ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của giới từ "BY"

 

Active  :          Subject - Transitive Verb – ObjectPassive :         Subject - Be+ Past Participle - BY  +  Object

 

Ví dụ:               The farmer dinks tea everyday. (Active)

                        Tea is drunk by the farmer everyday. (Passive)

 

 3. Khi một ngoại động từ ở chủ động có hai tân ngữ, một trực tiếp và một gián tiếp (nhóm tặng biếu), có thể chuyển thành hai câu bị động.

Ví dụ:               I gave him an apple.

                        An apple was given to him.

                        He was given an apple by me.

 

4. Một số câu đặc biệt phải dịch là "Người ta" khi dịch sang tiếng Việt.Ví dụ:               It is said that = people say that ; (Người ta nói rằng)

                        It was said that = people said that. (Người ta nói rằng)

 

            Một số động từ được dùng như trên: believe, say, suggest, expect, ... 

5. Ta dùng động từ nguyên thể trong thể bị động:

TO BE + PAST PARTICIPLE để chỉ một ý định hay sự bắt buộc hoặc sự không thể được.

 

Ví dụ:                This exercise is to be done.

                        This matter is to be discussed soon.

 

 

6. Sau những động từ: to have, to order, to get, to bid, to cause hay một động từ chỉ về giác quan hoặc cảm tính, ta dùng Past Participle (Tham khảo phần Bảng động từ bất quy tắc) bao hàm nghĩa như bị động:Ví dụ:                We had your photos taken.

            We heard the song sung.

           

            We got tired after having walked for long.

                       

7. Bảng chia Chủ động sang Bị động:

 


Simple present

do

done

Present continuous 

is/are doing

is/are being done

Simple Past

did

was/were done

Past continuous

was/were doing

was/were being done

Present Perfect

has/have done

has/have been done

Past perfect

had done

had been done

Simple future

will do

will be done

Future perfect

will have done

will have been done

is/are going to

is/are going to  do

is/are going to be done

Can

can, could do

can, could be done

Might

might do

might be done

Must

must do

must be done

Have to

have to

have to be done

 

8. Một số Trường hợp đặc biệt khác:

a. Một số động từ đặc biệt: remember; want; try; like, hate ...

   Ví dụ:             I remember them taking me to the zoo. (active)

                        I remember being taken to the zoo.(passive)

 

  Ví dụ:              She wants her sister to take some photogtaphs.(actiove)                        She wants some photographs to be taken by her sister. (passive)

 

   Ví dụ:             She likes her boyfriend telling the truth. (actiove)                        She likes being told the truth. (passive)

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương