Môn: khái luận phật họCtải về 62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích62 Kb.
#3752

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1)


 1. Đề tài gợi ý:

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và ý nghĩa của nội dung quy luật này đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

* Chú ý: Học viên có thể thay đổi một đề tài khác.

VD 1: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (hay công cuộc đổi mới) ở nước ta hiện nay.

VD 2: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay

VD 3: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay 1. Gợi ý dàn bài và cách trình bày:

 1. Mở đầu:

   • Lý do chọn đề tài

   • Tình hình nghiên cứu đề tài

   • Mục đích nghiên cứu đề tài

   • Phương pháp nghiên cứu

   • Ý nghĩa của đề tài

   • Kết cấu của đề tài

 1. Nội dung:

   • Nội dung quy luật

   • Ý nghĩa

 1. Kết luận: Khái quát các nội dung đã trình bày

 1. Lưu ý khi làm bài:

  • Không nên sử dụng tên đề tài: quá dài (nên sử dụng câu đơn), mang tính khái quát cao (VD: Thử bàn về…, Một số vấn đề về…), thể hiện quá rõ nội dung đề tài, nói rõ kết quả nghiên cứu (VD: Ăn chay cũng là một pháp môn,…)

  • Phải có phần cước chú (ghi chú trích dẫn trực tiếp từ nguồn tư liệu nào - footnote) và được ghi theo thứ tự: tên tác giả, tên tác phẩm, Nxb, năm xuất bản, trang (tr ); hay từ nguồn trang web nào.

  • Mục lục: ghi số trang cụ thể cho từng mục.

  • Tài liệu tham khảo: ghi theo thứ tự tên tác giả, tên tác phẩm, Nxb, năm xuất bản; không liệt kê trang web (đưa nguồn trang web vào cước chú).

  • Trích dẫn nguyên văn để trong dấu “ “, và tên tác phẩm in nghiêng.

  • Sử dụng giấy A4 (210 x 297mm). Cỡ chữ: 13, Font: Time New Roman, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm.

  • Số trang tối đa là 10 trang.
tải về 62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương