Mầm Non (3-5 Tuổi) 2017 2018 Office of Student Servicestải về 1.73 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.73 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Bất hợp lý: Số tiền hoàn trả cũng có thể bị giảm bớt hoặc từ chối sau khi tòa án thấy rằng phụ huynh đã ứng xử bất hợp lý trong các hành động của mình hoặc chi phí của chương trình tư đó là bất hợp lý.
Kỷ Luật và Đưa Vào
Nơi Học
Tạm Thời Thay Thế-Chỉ Áp Dụng Cho ECSE

Luật liên bang qui định phụ huynh phải được thông báo về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt liên quan tới kỷ luật học đường và các thủ tục đưa vào các chương trình học thay thế, ngay cả khi các thủ tục này không lưu ý tới các chương trình EI/ECSE khi thiết lập.


Một đứa trẻ có thể bị loại ra khỏi chương trình ECSE không?

Có. Chương trình ECSE có thể đình chỉ học tập một đứa trẻ khuyết tật và loại ra khỏi nơi học hiện tại của đứa trẻ đó vì các lý do kỷ luật trong tới mười ngày học liên tục nếu đứa trẻ không bị khuyết tật cũng sẽ bị đình chỉ vì hành vi đó. Chương trình có thể áp dụng các biện pháp tạm thời đình chỉ trong thời gian ngắn, trong đó bao gồm đình chỉ học tập, chuyển đứa trẻ sang một nơi học thay thế tạm thời thích hợp, hoặc đưa đứa trẻ sang nơi khác, trong phạm vi những lựa chọn này sẽ được áp dụng cho trẻ em không bị khuyết tật.


Một đứa trẻ có thể bị đình chỉ trong hơn mười ngày học trong một năm học không?

Tùy từng trường hợp. Một đứa trẻ có thể bị loại ra khỏi chương trình ECSE trong thêm tới mười ngày học liên tiếp nếu không có “qui luật” đối với những lần bị đình chỉ. “Qui luật" tồn tại nếu: • Hành vi của đứa trẻ là rất (phần lớn là) giống với hành vi của đứa trẻ trong các lần vi phạm trước đây dẫn tới những lần bị loại ra khỏi chương trình học trước đây; ,

 • Các yếu tố khác ví dụ như độ dài thời gian của mỗi lần đình chỉ, tổng số thời gian đứa trẻ nghỉ học, và mức độ gần của các lần đình chỉ với nhau cho biết qui luật. Việc một loạt những lần loại ra khỏi chương trình có tạo thành qui luật hay không được chương trình EI/ECSE xác định tùy theo từng trường hợp và, nếu bị phản đối, sẽ được xem xét qua các thủ tục pháp lý và các thủ tục về quyền giáo dục đặc biệt.

Nếu có “qui luật” về những lần đình chỉ, chương trình chỉ có thể đình chỉ một đứa trẻ nếu nhóm IFSP của đứa trẻ đó quyết định rằng hành vi của đứa trẻ không phải là "biểu hiện" của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó.


Nếu không có “qui luật”, thì nhân viên EI/ECSE, sau khi hội ý với ít nhất một trong số các giáo viên của đứa trẻ, xác định rằng các dịch vụ là cần thiết để đứa trẻ tiếp tục đạt được các mục tiêu IFSP trong thời gian bị loại ra khỏi chương trình.
Đứa trẻ có thể bị loại ra khỏi chương trình trong hơn mười ngày học liên tiếp (thường gọi là "đuổi học") nếu nhóm IFSP của đứa trẻ đó quyết định hành vi của đứa trẻ không phải là "biểu hiện" của tình trạng khuyết tật của em.
Nếu một đứa trẻ bị đình chỉ hoặc đuổi học trong hơn mười ngày học trong một năm học, chương trình đó có phải tiếp tục cung cấp các dịch vụ ECSE cho đứa trẻ hay không?

Có. Sau mười ngày đuổi học đầu tiên, chương trình phải cung cấp cho đứa trẻ các dịch vụ mà đứa trẻ cần để tiếp tục tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi và tiếp tục đạt được các mục tiêu IFSP của đứa trẻ. Các dịch vụ này có thể được cung cấp tại một địa điểm khác, gọi là “nơi học thay thế tạm thời.”


Nhóm IFSP có thể quyết định chuyển đứa trẻ sang chương trình hoặc trường khác ngay cả khi đứa trẻ đó không bị đình chỉ hoặc đuổi học không?

Có. Phụ huynh là thành phần của nhóm IFSP ra quyết định này. Quyết định cần phải dựa trên bản IFSP của đứa trẻ và những gì đứa trẻ cần để thành công trong học tập. Cùng với các yếu tố khác, nhóm IFSP của đứa trẻ có thể xem xét tác động của hành vi của đứa trẻ đối với giáo viên và các trẻ em khác.


Chương trình có phải thông báo cho phụ huynh về thủ tục kỷ luật đó không?

Có, chương trình phải thông báo cho phụ huynh trễ nhất là ngày đưa ra quyết định áp dụng biện pháp đó và cung cấp cho phụ huynh Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này.


Nhóm IFSP quyết định như thế nào nếu hành vi đó là “biểu hiện” của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ?

Nhóm IFSP, kể cả phụ huynh, xem xét tất cả các thông tin liên quan về đứa trẻ, trong đó bao gồm cả kết quả thi, thông tin từ phụ huynh, các quan sát về đứa trẻ, và bản IFSP cũng như việc sắp xếp nơi học của quý vị.


Nhóm IFSP của đứa trẻ có thể xác định rằng hành vi của đứa trẻ là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó nếu:

 • Hành vi này là do hoặc trực tiếp liên quan tới tình trạng khuyết tật của đứa trẻ; hoặc,

 • Hành vi đó là hậu quả trực tiếp của việc chương trình không thi hành IFSP của đứa trẻ.

Quyết định này phải được đưa ra trong 10 ngày học kể từ khi có bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc thay đổi nơi học của một đứa trẻ bị khuyết tật do vi phạm nội qui hạnh kiểm học sinh.


Chuyện gì xảy ra nếu nhóm IFSP quyết định rằng hành vi của đứa trẻ biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó?

Nếu nhóm IFSP kết luận rằng hành vi đó là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ, chương trình không được đuổi học đứa trẻ đó hoặc đình chỉ học tập trong hơn mười ngày học liên tiếp hoặc trong hơn mười ngày học trong một năm học nếu những lần loại bỏ đó là "qui luật".


Chương trình và phụ huynh có thể tổ chức một buổi họp IFSP để xem lại thông tin và nhóm IFSP có thể áp dụng các thay đổi về các dịch vụ IFSP và/hoặc nơi học của đứa trẻ. Nếu nhóm IFSP thấy rằng hành vi đang giải quyết là kết quả trực tiếp của việc chương trình không áp dụng IFSP, chương trình phải giải quyết tức thời những thiếu xót đó.

Nhóm IFSP phải hoàn tất một buổi thẩm định về hành vi của đứa trẻ (gọi là “đánh giá thẩm định hành vi chức năng”) và thiết lập một kế hoạch can thiệp hành vi cho đứa trẻ. Nếu đứa trẻ hiện đã có một kế hoạch can thiệp hành vi, nhóm IFSP phải duyệt xét và thay đổi kế hoạch, nếu cần, để giải quyết hành vi đó.

Trừ khi được trình bày trong mục Các trường hợp đặc biệt, chương trình EI/ECSE phải đưa đứa trẻ trở lại chương trình học mà đứa trẻ đó đã bị loại, trừ khi phụ huynh và học khu đồng ý thay đổi nơi học vì có sự điều chỉnh đối với kế hoạch can thiệp hành vi.
Chuyện gì xảy ra nếu nhóm IFSP quyết định rằng hành vi của đứa trẻ không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó?

Nếu nhóm IFSP kết luận rằng hành vi đó không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ: • Chương trình có thể áp dụng biện pháp kỷ luật, ví dụ như đuổi học, theo cách tương tự như sẽ áp dụng đối với trẻ em không bị khuyết tật;

 • Chương trình phải bảo đảm rằng hồ sơ kỷ luật và giáo dục đặc biệt của đứa trẻ được cung cấp cho viên chức điều trần về đuổi học nếu phải có một buổi điều trần về đuổi học;

 • Chương trình phải tiếp tục cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí cho đứa trẻ phù hợp với nhu cầu cá nhân của đứa trẻ, và chương trình này có thể được cung cấp tại một nơi học tạm thời thay thế tùy theo sự xác định của nhóm IFSP; ,

 • Khi thích hợp, chương trình sẽ có một buổi thẩm định hành vi chức năng cho đứa trẻ, và sẽ nhận các dịch vụ can thiệp hành vi cũng như các điều chỉnh để nhằm khắc phục việc vi phạm hành vi tránh tái diễn.


Các trường hợp đặc biệt: Nhân viên EI/ECSE có thể xem xét bất kỳ tình huống đặc biệt nào tùy theo từng trường hợp khi quyết định việc thay đổi nơi học theo các qui định sau đây liên quan tới một kỷ luật có thích hợp với một đứa trẻ bị khuyết tật vi phạm nội qui hạnh kiểm học sinh của trường hay không.
Khi nào chương trình có thể loại ngay một đứa trẻ sang chương trình hoặc trường khác?

Cho dù hành vi đó có phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ hay không, nhân viên EI/ECSE có thể đưa học sinh sang nơi học thay thế tạm thời (do Nhóm IEP của đứa trẻ quyết định) trong tới 45 ngày học, trong các tình huống đặc biệt sau đây: • Đứa trẻ mang vũ khí tới chương trình EI/ECSE hoặc tới một hoạt động EI/ECSE hoặc sở hữu vũ khí ở trường;

 • Đứa trẻ cố ý sở hữu hoặc sử dụng chất kích thích bất hợp pháp hoặc bán hoặc chào bán một chất bị kiểm soát trong thời gian ở trong chương trình EI/ECSE hoặc trong một hoạt động EI/ECSE; hoặc,

 • Đứa trẻ gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác trong khi đang ở trong chương trình EI/ECSE, trong khuôn viên của chương trình EI/ECSE, hoặc tại một hoạt động của EI/ECSE.


Khi nào phụ huynh hoặc chương trình có thể có một buổi điều trần xúc tiến nhanh để giải quyết một tranh chấp về kỷ luật?

Phụ huynh không đồng ý với quyết định về biểu hiện tình trạng khuyết tật của nhóm IFSP hoặc quyết định về sắp xếp nơi học của đứa trẻ có thể yêu cầu của buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt. Chương trình có thể yêu cầu một buổi điều trần nếu chương trình tin rằng việc giữ đứa trẻ ở nơi học hiện tại chắc chắn sẽ gây thương tích cho đứa trẻ đó hoặc những người khác.


Chương trình EI/ECSE có thể yêu cầu một buổi điều trần xúc tiến nhanh để chuyển một đứa trẻ sang nơi học thay thế tạm thời trong tới 45 ngày liên tiếp nếu:

 • Đứa trẻ chắc chắn gây thương tích cho đứa trẻ đó hoặc những người khác ở nơi học hiện tại;

 • Chương trình đã cố gắng một cách hợp lý để giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại ở nơi học hiện tại; ,

 • Nơi học thay thế tạm thời đáp ứng được các điều kiện dưới đây.


Những thủ tục nào được áp dụng cho buổi điều trần được xúc tiến nhanh?

Bất kỳ khi nào phụ huynh hoặc chương trình EI/ECSE yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, một buổi điều trần phải được tổ chức và đáp ứng các yêu cầu về điều trần về quyền giáo dục đặc biệt thông thường, trừ trường hợp như sau: 1. 1. ODE phải thu xếp một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt được giải quyết nhanh, buổi điều trần này phải diễn ra trong vòng 20 ngày học kể từ ngày có yêu cầu điều trần và phải có quyết định bằng văn bản trong vòng 10 ngày học sau khi diễn ra buổi điều trần đó.

 2. Trừ khi phụ huynh và chương trình EI/ECSE có thỏa thuận bằng văn bản về việc hủy bỏ buổi gặp, hoặc đồng ý biện pháp hòa giải, một buổi gặp giải quyết phải diễn ra trong vòng 7 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thông báo liên quan tới khiếu nại liên quan tới quyền giáo dục đặc biệt. Buổi điều trần có thể được tiến hành trừ khi vấn đề được giải quyết tới mức độ hai bên thấy thỏa đáng trong vòng 15 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt.

Một bên có thể kháng cáo quyết định trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt được giải quyết nhanh theo cách thức tương tự như đối với các quyết định trong những buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt khác.


Thẩm phán luật hành chánh vô tư phải tiến hành buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt và ra quyết định. ALJ có thể:

 1. 1. Đưa đứa trẻ bị khuyết tật trở lại chương trình học nơi đứa trẻ đó bị loại nếu ALJ thấy rằng việc loại đứa trẻ là vi phạm các qui định này, hoặc hành vi của đứa trẻ là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ đó; hoặc,

 2. Yêu cầu thay đổi nơi học của một đứa trẻ khuyết tật để chuyển sang nơi học thay thế tạm thời thích hợp trong không quá 45 ngày học nếu ALJ thấy rằng việc duy trì nơi học hiện tại của đứa trẻ chắc chắn sẽ gây thương tích cho những đứa trẻ đó hoặc những người khác.

Các thủ tục điều trần này có thể được lặp lại nếu chương trình EI/ECSE tin rằng việc đưa đứa trẻ trở lại nơi học ban đầu chắc chắn sẽ gây thương tích cho đứa trẻ đó hoặc những người khác.


Khi phụ huynh hoặc chương trình EI/ECSE gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt liên quan tới các vấn đề kỷ luật, đứa trẻ đó phải (trừ khi phụ huynh và chương trình EI/ECSE có sự thỏa thuận khác) tiếp tục ở trong nơi học thay thế tạm thời đó trong khi chờ quyết định của thẩm phán luật hành chánh, hoặc cho tới khi hết thời hạn loại khỏi chương trình như qui định trong các điều khoản này.

Các yêu cầu đối với nơi học thay thế tạm thời là gì?

Nơi học thay thế tạm thời phải: • Cho phép đứa trẻ tiếp tục tham gia vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, cho dù là ở môi trường khác;

 • Cho phép đứa trẻ tiếp tục nhận các dịch vụ ECSE và các điều chỉnh, trong đó bao gồm cả các dịch vụ được trình bày trong bản IFSP của đứa trẻ, để tạo điều kiện giúp đứa trẻ đạt được các mục tiêu trong bản IFSP; ,

 • Khi thích hợp, tiến hành một buổi thẩm định hành vi chức năng, cung cấp các dịch vụ can thiệp hành vi và các điều chỉnh nhằm giải quyết hành vi của đứa trẻ sao cho hành vi đó không tiếp diễn.


NGUỒN TRỢ GIÚP
Các tổ chức thuộc bảo trợ của chính phủ có thể giúp quý vị hiểu các thủ tục bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt này và các điều khoản qui định khác của đạo luật IDEA.
Chương trình EI/ECSE tại địa phương của quý vị
Nhà thầu EI/ECSE của quý vị
Oregon Department of Education (ODE)

Office of Student Services

Salem OR 97310 (503) 947-5782

Web site: http://www.oregon.gov/ode/about-us/Pages/Office-of-Student-Services.aspx

Family and Community Together (FACT)

Số Điện Thoại Miễn Phí: (888) 988-3228

Web site: www.factoregon.org
Disability Rights Oregon (DRO)

Khu vực Portland: (503) 243-2081

Số Điện Thoại Miễn Phí: (800) 452-1694

Web site: http://www.disabilityrightsoregon.org/


Trung tâm Thông tin & Trợ giúp Cha mẹ

http://www.parentcenterhub.org/
Hội Đồng Điều Phối Viên Cơ Quan của Tiểu Bang (SICC) cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp cho hệ thống dịch vụ trên toàn tiểu bang dành cho trẻ nhỏ có nhu cầu đặc biệt và gia đình của các em. Thông tin về hội đồng này và lịch trình họp của họ có sẵn qua ODE tại số điện thoại (503) 947-5731. Thông tin về SICC có sẵn tại http://www.oregon.gov/ode/students-and-family/SpecialEducation/earlyintervention/Pages/sicc.aspx

Hội Đồng Cố Vấn Tiểu Bang về Giáo Dục Đặc Biệt (SACSE) gặp vài lần trong mỗi năm học. Mỗi buổi họp đều có phần dành cho nhận xét của công chúng. Thông tin về hội đồng này và lịch trình họp của họ có sẵn qua ODE tại số điện thoại (503) 947-5782. Thông tin về SACSE có sẵn tại http://www.oregon.gov/ode/students-and-family/SpecialEducation/Pages/sacse.aspx

tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương