Mầm Non (3-5 Tuổi) 2017 2018 Office of Student Services


Yêu cầu riêng về buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệttải về 1.73 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.73 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Yêu cầu riêng về buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt

Quý vị có thể yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt nếu quý vị không đồng ý với việc nhận biết, thẩm định, và sắp xếp nơi học hoặc các vấn đề khác liên quan tới các dịch vụ EI của con quý vị và đối với ECSE thì là nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí. Quý vị có thể đề nghị một buổi điều trần “xúc tiến nhanh” như trình bày trong Mục Kỷ Luật.


Khung thời gian để xin một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt là như thế nào?

Phải yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt trong vòng hai năm kể từ ngày quý vị biết hoặc lẽ ra biết về hành động hoặc sơ xuất dẫn tới yêu cầu điều trần.


Khung thời gian hai năm này không áp dụng nếu quý vị bị ngăn cản yêu cầu điều trần bởi vì:

 • Chương trình EI/ECSE nói dối quý vị rằng họ đã giải quyết vấn đề đó; hoặc,

 • Chương trình EI/ECSE không cung cấp cho quý vị thông tin mà chương trình đó bắt buộc được yêu cầu phải cung cấp.


Tôi xin điều trần về quyền giáo dục đặc biệt như thế nào? 

Quý vị (hoặc luật sư của quý vị, nếu quý vị có đại diện) hoặc chương trình EI/ECSE (hoặc luật sư của chương trình) phải gửi yêu cầu điều trần bằng văn bản cho ODE và bên kia. Yêu cầu điều trần của quý vị phải có: • Tên và địa chỉ của quý vị (hoặc thông tin liên lạc, nếu quý vị không có địa chỉ) và tên của chương trình EI/ECSE của con quý vị;

 • Phần trình bày về tính chất của vấn đề của đứa trẻ, kể cả các dữ kiện liên quan tới vấn đề đó; ,

 • Bất kỳ gợi ý nào của quý vị về việc giải quyết bất đồng đó.

Quý vị có thể lấy mẫu đơn yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt qua ODE. (Xem mục Nguồn Trợ Giúp ở cuối tập sách này.) Quý vị có thể sử dụng các mẫu điền của ODE hoặc mẫu điền hoặc tài liệu thích hợp khác, miễn là mẫu điền này có thông tin yêu cầu, để gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt hoặc một khiếu nại cấp tiểu bang.


Quý vị hoặc chương trình EI/ECSE không được có một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho tới khi quý vị hoặc chương trình EI/ECSE (hoặc luật sư của quý vị hoặc luật sư của chương trình EI/ECSE) gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt có thông tin này.
Không có gì trong mục nói về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt của các qui chế liên bang trong Phần B của luật IDEA [(34 CFR 300.500 tới 300.536)] ngăn cản quý vị gửi yêu cầu riêng về điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho một vấn đề riêng biệt với yêu cầu điều trần đã gửi.
Khi nào cơ quan chính phủ có thể yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt?

Đối với ECSE: Cơ quan chính phủ có thể yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt khi phụ huynh từ chối chấp thuận cho thẩm định lần đầu tiên hoặc tái thẩm định, hoặc đối với ECSE, chứng minh rằng cơ quan chính phủ đó đã tiến hành thủ tục thẩm định thích hợp hoặc đã cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí. Cơ quan chính phủ không được yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt để bác bỏ việc phụ huynh từ chối chấp thuận việc lần đầu tiên đưa đứa trẻ vào ECSE hoặc để nhận các dịch vụ EI.Chuyện gì xảy ra sau khi có yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt?

Khi quý vị yêu cầu một buổi điều trần, ODE sẽ gửi cho quý vị bản sao Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này, thông báo cho quý vị biết có thể áp dụng thủ tục hòa giải miễn phí, và cho quý vị biết về bất kỳ dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp nào. Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh sẽ chỉ định một ALJ để tiến hành buổi điều trần đó. ALJ này sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp một buổi gặp trước khi điều trần.


Nếu chương trình EI/ECSE gửi yêu cầu điều trần, quý vị có 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu để thông báo cho ALJ về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới thông báo này. Tương tự, nếu quý vị gửi yêu cầu điều trần, chương trình đó sẽ có 15 ngày để thông báo cho ALJ về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới thông báo của quý vị. ALJ có 5 ngày để quyết định thông báo đó có chấp hành các qui chế hay không, và phải thông báo ngay cho quý vị và chương trình biết về quyết định này bằng văn bản .
Quý vị có thể hiệu chỉnh bất kỳ vấn đề nào với yêu cầu điều trần của quý vị bằng cách gửi yêu cầu khác nếu:

 • EI/ECSE đồng ý bằng văn bản; hoặc,

 • ALJ đồng ý và đã hơn 5 ngày trước khi buổi điều trần diễn ra.

Nếu quý vị gửi yêu cầu điều trần khác, các khung thời gian hoàn tất thủ tục điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu lại.


Bên yêu cầu điều trần không được đưa ra bất kỳ vấn đề nào trong buổi điều trần chưa được đề cập trong yêu cầu điều trần, trừ khi bên kia có thỏa thuận khác.
Nếu chương trình EI/ECSE vẫn chưa cung cấp cho quý vị thông báo bằng văn bản về thủ tục EI/ECSE liên quan tới các vấn đề trong yêu cầu điều trần của quý vị, chương trình EI/ECSE đó có 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần của quý vị để gửi cho quý vị thông báo này.

 1. Phần giải thích lý do vì sao chương trình EI/ECSE lại đề xuất hoặc từ chối thực hiện thủ tục được đề cập trong khiếu nại;

 2. Mô tả về những lựa chọn khác mà Nhóm phụ trách chương trình dịch vụ gia đình riêng từng cá nhân (IFSP) của con quý vị đã cân nhắc lý do tại sao những lựa chọn đó lại bị từ chối;

 3. Mô tả về mỗi thủ tục thẩm định, đánh giá, hồ sơ, hoặc báo cáo mà chương trình EI/ECSE sử dụng làm căn cứ cho biện pháp được đề xuất hoặc từ chối đó; ,

 4. Phần trình bày về các yếu tố khác liên quan tới biện pháp được đề xuất hoặc bị từ chối của chương trình EI/ECSE.

Ngay cả khi quý vị cung cấp thông tin trong các mục 1-4 ở trên, chương trình EI/ECSE vẫn có thể nói rằng yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị là không thỏa đáng. Nếu không, chương trình có 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần của quý vị để gửi phản hồi cho quý vị trong đó đề cập cụ thể tới các vấn đề trong yêu cầu điều trần của quý vị.


Quý vị và các thành viên khác trong nhóm IEP phải có một “buổi gặp giải quyết” trong vòng 15 ngày sau khi có yêu cầu điều trần.

Buổi gặp giải quyết là gì?

Buổi gặp giải quyết là buổi gặp để giải quyết vấn đề về chương trình EI/ECSE của con quý vị. Buổi gặp này phải có quý vị, các thành viên trong nhóm IFSP, là người biết rõ về vấn đề đó, và một đại diện của EI/ECSE, là người có thẩm quyền ra quyết định cho chương trình. Chương trình không được có luật sư có mặt, trừ khi quý vị cũng mang theo luật sư. Buổi gặp giải quyết là bắt buộc trừ khi quý vị và chương trình có thỏa thuận bằng văn bản từ bỏ buổi gặp này, hoặc quý vị và chương trình đồng ý thử áp dụng biện pháp hòa giải thay vì gặp giải quyết.


Nếu quý vị và chương trình đạt được thỏa thuận trong buổi gặp giải quyết, quý vị và chương trình sẽ ký một văn bản thỏa thuận, trong đó có ghi tất cả văn bản thỏa thuận đã đạt được. Giống như thỏa thuận hòa giải, thỏa thuận này có giá trị ràng buộc pháp lý và có thể thi hành tại tòa án. Quý vị hoặc chương trình có thể hủy bỏ thỏa thuận này bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho bên kia trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi ký.
Khung thời gian cho buổi điều trần là gì?

Nếu vấn đề không được giải quyết tới mức quý vị thấy thỏa đáng trong thời hạn giải quyết, các khung thời gian cho điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu. Buổi điều trần và lệnh chính thức phải dược hoàn tất trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc giai đoạn giải quyết. ALJ có thể cho phép thêm thời gian nếu quý vị hoặc chương trình đề nghị thêm thời gian.


Trong những trường hợp nào giai đoạn 30 ngày có thể được rút ngắn hoặc kéo dài?

Trừ khi quý vị và chương trình EI/ECSE đều đồng ý từ bỏ thủ tục giải quyết hoặc sử dụng biện pháp hòa giải, việc quý vị không tham gia buổi tập giải quyết sẽ làm trì hoãn các khung thời gian áp dụng cho thủ tục giải quyết và điều trần, trừ khi quý vị đồng ý tham gia một buổi gặp giải quyết.


Sau khi có những cố gắng hợp lý và ghi chép lại những nỗ lực đó, nếu chương trình EI/ECSE không thể khiến quý vị tham gia buổi họp giải quyết, khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, chương trình EI/ECSE có thể đề nghị ALJ hủy bỏ yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của chúng tôi. Hồ sơ ghi chép về các nỗ lực của học khu phải có hồ sơ ghi những lần cố gắng thu xếp thời gian và địa điểm theo thỏa thuận của các bên, ví dụ như:

 1. Hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện và kết quả của các cuộc gọi đó;

 2. Bản sao thư từ gửi cho quý vị và phản hồi nhận được; ,

 3. Hồ sơ chi tiết về những lần tới nhà hoặc nơi làm việc quý vị và kết quả của những lần tới gặp đó.

Nếu chương trình EI/ECSE không tổ chức buổi gặp giải quyết trong vòng 15 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thông báo về yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị hoặc không tham gia buổi gặp giải quyết, quý vị có thể đề nghị ALJ ra lệnh bắt đầu tính khung thời gian điều trần về quyền giáo dục đặc biệt 45 ngày tính theo lịch.


Nếu quý vị và chương trình EI/ECSE có văn bản đồng ý từ bỏ buổi gặp giải quyết thì khung thời gian 45 ngày tính theo lịch cho buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.

Sau khi bắt đầu thủ tục hòa giải hoặc buổi gặp giải quyết và trước khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, nếu quý vị và chương trình EI/ECSE có văn bản đồng ý là không thể thỏa thuận được, thì khung thời gian 45 ngày tính theo lịch cho điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.

Nếu quý vị và chương trình EI/ECSE đồng ý áp dụng biện pháp hòa giải, khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, cả hai bên đều có văn bản đồng ý tiếp tục thủ tục hòa giải cho tới khi đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu quý vị hoặc chương trình EI/ECSE rút lui khỏi thủ tục hòa giải, thì khung thời gian 45 ngày tính theo lịch cho điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
Các yêu cầu về trình độ năng lực đối với ALJ là gì?

Tối thiểu, thẩm phán luật hành chánh: 1. Không được là nhân viên của ODE hoặc chương trình EI/ECSE có liên quan tới việc giáo dục hoặc chăm sóc đứa trẻ. Một người không phải là nhân viên của ODE chỉ bởi vì người đó được ODE trả thù lao làm ALJ;

 2. Không được có quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nghề nghiệp mâu thuẫn với sự khách quan của ALJ trong thủ tục điều trần;

 3. Phải hiểu và biết các điều khoản qui định của IDEA, và các qui chế của tiểu bang và liên bang liên quan tới IDEA, và các diễn giải pháp lý về luật IDEA theo tòa án tiểu bang và liên bang; và,

 4. Phải có kiến thức và năng lực điều hành các buổi điều trần, và ra quyết định cũng như viết quyết định, phù hợp với phương thức pháp lý thông thường, thích hợp.

ODE giữ một danh sách những người làm ALJ và phần trình bày về trình độ năng lực cho mỗi người.


Các quyền điều trần của tôi là gì? 

Các quyền điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị bao gồm: • Quyền được mang tới luật sư có thể tư vấn cho quý vị;

 • Quyền mang tới một hoặc nhiều người có kiến thức hoặc kinh nghiệm huấn luyện đặc biệt về trẻ em khuyết tật;

 • Quyền cho con quý vị tiếp tục ở trong chương trình học EI/ECSE hiện thời của em trong quá trình điều trần và kháng cáo, trừ khi:

  • Quý vị và chương trình đồng ý đưa đứa trẻ vào chương trình học khác;

  • Con quý vị lần đầu tiên nộp đơn vào chương trình đó và quý vị đồng ý đưa con quý vị vào chương trình đó;

  • Con quý vị bị đình chỉ hoặc đuổi học và được đưa vào một nơi học thay thế tạm thời vì hành vi không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của em;

  • Con quý vị bị chương trình loại sang một nơi học tạm thời trong tới 45 ngày vì vi phạm nội qui về vũ khí hoặc ma túy hoặc vì gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác; hoặc,

  • Con quý vị bị một ALJ loại sang một nơi học tạm thời trong tới 45 ngày do rất dễ có hành vi gây thương tích;

 • Quyền trình bày bằng chứng bằng lời nói và văn bản, và đối chất, thẩm tra chéo, và yêu cầu nhân chứng có mặt;

 • Quyền được thông báo ít nhất năm ngày làm việc trước buổi điều trần về các thủ tục thẩm định đã hoàn tất của học khu hoặc chương trình cho tới ngày đó và các đề xuất dựa trên những buổi thẩm định mà họ sử dụng tại buổi điều trần;

 • Quyền cho con quý vị có mặt tại buổi điều trần;

 • Quyền có buổi điều trần kín đáo hoặc công khai;

 • Nghiêm cấm đưa ra bất kỳ bằng chứng nào tại buổi điều trần mà chưa được tiết lộ cho bên kia ít nhất năm ngày làm việc trước buổi điều trần. ALJ có thể nghiêm cấm đưa ra bất kỳ bằng chứng nào không được tiết lộ năm ngày làm việc trước buổi điều trần khi không có sự chấp thuận của bên kia;

 • Quyền có một hồ sơ ghi nguyên văn bằng văn bản, hoặc dưới dạng điện tử (vì lựa chọn của quý vị) về buổi điều trần miễn phí trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi kết thúc buổi điều trần; ,

 • Quyền có một bản sao bằng văn bản, hoặc dưới dạng điện tử (vì lựa chọn của quý vị) về quyết định điều trần miễn phí.

Mỗi buổi điều trần phải tiến hành vào thời gian và địa điểm thuận tiện một cách hợp lý cho quý vị và con quý vị.


Căn cứ dẫn tới quyết định của ALJ là gì?

Quyết định của ALJ về việc con quý vị có được nhận chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) hay không phải dựa trên các lý do quan trọng. Về vấn đề cáo buộc một trường hợp vi phạm thủ tục, ALJ có thể phán quyết là con quý vị đã không nhận FAPE chỉ trong trường hợp những thiếu xót về thủ tục đó: 1. Gây trở ngại tới quyền hưởng một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) của con quý vị;

 2. Gây cản trở nghiêm trọng tới cơ hội tham gia thủ tục quá trình ra quyết định của quý vị liên quan tới việc cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị; hoặc,

 3. Làm mất quyền lợi về học tập.

Qui chế này không ngăn cản ALJ ra lệnh cho chương trình EI/ECSE phải chấp hành các qui định trong mục các thủ tục bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt của luật IDEA (34 CFR 300.500 tới 300.536)(OAR 581-015-2300 tới 2385).


Qui chế đặc biệt áp dụng cho ECSE:

Không có gì trong Phần B của IDEA hạn chế hoặc giới hạn các quyền, thủ tục, và các biện pháp giải quyết có sẵn theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật ban hành năm 1990, Tiêu Đề V của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973 (Mục 504), hoặc các điều luật Liên Bang khác bảo vệ quyền của trẻ em khuyết tật, trừ trường hợp trước khi gửi khiếu kiện dân sự theo các điều luật này muốn áp dụng biện pháp giải quyết cũng có sẵn theo Phần B của IDEA, các thủ tục về quyền giáo dục đặc biệt trình bày ở trên phải được sử dụng trong phạm vi tương tự như qui định nếu bên kia gửi khiếu kiện theo Phần B của luật IDEA.


Điều này có nghĩa là quý vị có thể sử dụng các biện pháp giải quyết theo các điều luật khác trùng với các biện pháp có sẵn theo luật IDEA, nhưng nói chung, để có được biện pháp giải quyết theo các điều luật khác đó, trước hết quý vị phải sử dụng các biện pháp giải quyết về mặt hành chánh có sẵn theo đạo luật IDEA (ví dụ như khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt, buổi gặp giải quyết, và các thủ tục điều trần công bằng về quyền giáo dục đặc biệt) trước khi tới thẳng tòa án.
Lệnh chính thức sẽ được đệ trình với Hội Đồng Điều Phối Viên Cơ Quan Tiểu Bang và Hội Đồng Tư Vấn Tiểu Bang về Giáo Dục Đặc Biệt. Lệnh chính thức không nhận diện quý vị hoặc con quý vị theo tên. Đây là hồ sơ công khai.
Tôi có thể làm gì nếu không đồng ý với quyết định điều trần?

Quyết định điều trần là chính thức trừ khi bên thua kiện khiếu kiện dân sự tại tòa án trong vòng 90 ngày kể từ khi có lệnh chính thức. Nếu quý vị khiếu kiện dân sự tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang, tòa án đó phải: • Nhận được hồ sơ điều trần;

 • Nghe thêm bằng chứng theo yêu cầu của một bên;

 • Căn cứ quyết định của họ vào ưu thế trội hơn của bằng chứng; và,

 • Áp dụng biện pháp giải quyết nếu tòa án thấy thích hợp.


Khi nào tòa án có thể ra lệnh hoàn trả chi phí luật sư? (Chỉ dành cho ECSE)

Tòa án có thể yêu cầu ODE hoàn trả cho quý vị các khoản lệ phí luật sư hợp lý của quý vị nếu quý vị thắng kiện trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt.


Tòa án có thể yêu cầu luật sư của quý vị trả cho lụât sư của chương trình EI/ECSE nếu đơn kiện của quý vị là "không đúng, bất hợp lý hoặc vô căn cứ". Tòa án có thể yêu cầu quý vị hoặc luật sư của quý vị trả cho luật sư của chương trình nếu yêu cầu bồi thường của quý vị được đưa ra vì "bất kỳ mục đích không thích hợp nào" ví dụ như là để sách nhiễu, để trì hoãn hoặc để tăng chi phí kiện tụng mà không có lý do.
Tòa án xác định lệ phí luật sư hợp lý như thế nào?

Tòa án cho hưởng các khoản lệ phí luật sư như sau: 1. Lệ phí phải dựa trên các mức giá hiện hành trong cộng đồng nơi phát sinh vụ kiện hoặc buổi điều trần đó cho dạng dịch vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp. Không được sử dụng tiền thưởng công hoặc làm phép nhân khi tính các khoản lệ phí được hưởng.

 2. Không được hưởng lệ phí và không được hoàn trả các khoản lệ phí liên quan trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào theo Phần B của IDEA cho các dịch vụ được thực hiện sau khi nhận được đề nghị dàn xếp bằng văn bản nếu:

  1. Đề nghị đó được đưa ra trong khoảng thời gian qui định của Qui Chế 68, các Qui Chế về Thủ Tục Dân Sự của Liên Bang, trong trường hợp là buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, vào bất cứ lúc nào sau hơn 10 ngày tính theo lịch trước khi thủ tục tố tụng đó bắt đầu.

  2. Đề nghị này không được chấp thuận trong vòng 10 ngày tính theo lịch; ,

  3. Tòa án thấy rằng biện pháp giải quyết mà quý vị có được không có lợi cho quý vị hơn là đề nghị thương lượng dàn xếp nói trên.

 1. Cho dù có các giới hạn này, quý vị có thể được hưởng lệ phí luật sư và các chi phí liên quan nếu quý vị thắng kiện và quý vị có lý do hợp lý trong việc từ chối đề nghị thương lượng dàn xếp.

 2. Không được hưởng lệ phí liên quan tới bất kỳ buổi họp IEP nào trừ khi buổi họp đó được tổ chức do quyết định của tòa án hoặc thủ tục hành chánh. Cũng không được hưởng lệ phí cho thủ tục hòa giải.

Buổi họp giải quyết không được coi là cuộc họp được triệu tập do một cuộc khiếu kiện ra tòa hoặc điều trần hành chánh, và cũng không được coi là vụ kiện ra tòa hoặc điều trần hành chánh vì các mục đích qui định về lệ phí luật sư này.


Nếu thích hợp, tòa án giảm số tiền lệ phí luật sư cho hưởng theo Phần B của IDEA, nếu tòa án thấy rằng:

 1. Quý vị, hoặc luật sư của quý vị, trong quá trình diễn ra vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nói trên, đã gây trì hoãn bất hợp lý đối với quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp đó;

 2. Số tiền lệ phí luật sư được phép cho hưởng không vượt quá một cách bất hợp lý lệ phí tính theo giờ hiện hành tại cộng đồng cho các dịch vụ tương tự của các luật sư có kỹ năng, uy tín, và kinh nghiệm tương tự;

 3. Thời gian làm việc và các dịch vụ pháp lý cung cấp là quá nhiều so với tính chất của vụ kiện hoặc tố tụng đó; hoặc,

 4. Luật sư đại diện cho quý vị không cung cấp cho Chương Trình EI/ECSE thông tin thích hợp về yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt.

Tuy nhiên, tòa án có thể không giảm lệ phí nếu tòa thấy rằng cơ quan chính phủ đó đã gây trì hoãn bất hợp lý đối với quyết định cuối cùng của vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng hoặc có trường hợp vi phạm theo các qui định về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt trong Phần B của IDEA.


Trẻ Em Theo Học Tại Các
Trường Tư—Chỉ Áp Dụng cho ECSE


Có các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho những trẻ em được cha mẹ đưa vào học tại trường tư không?

Có, thường là như vậy, nhưng không nhất thiết áp dụng cho mỗi đứa trẻ. Trẻ em được cha mẹ đưa vào học trường tư có thể tham gia chương trình giáo dục đặc biệt do chính phủ đài thọ và các dịch vụ liên quan. Luật liên bang cho phép chương trình ECSE giới hạn mức ngân quỹ chính phủ dành cho các dịch vụ này. Nếu con quý vị nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo qui định này, chương trình sẽ gặp quý vị để thiết lập một kế hoạch dịch vụ, trong đó mô tả về các dịch vụ được cung cấp cho con quý vị. Các dịch vụ sẽ được cung cấp tại chỗ tại trường tư đó hoặc tại một chương trình EI/ECSE. Nếu các dịch vụ được cung cấp tại một chương trình EI/ECSE, cơ quan chính phủ đó phải cung cấp phương tiện chuyên chở đó cho đứa trẻ để tiếp cận các dịch vụ này.


Khi nào chương trình bắt buộc phải hoàn trả tiền học phí trường tư cho cha mẹ?

Các chương trình ECSE không bắt buộc phải đài thọ chi phí học tập, kể cả dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non và các dịch vụ liên quan, của một đứa trẻ khuyết tật tại một trường tư hoặc một cơ sở tư nhân nếu chương trình đó đã cung cấp nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho đứa trẻ nhưng phụ huynh lại chọn đưa đứa trẻ vào một trường hoặc cơ sở tư nhân.


Tòa án hoặc ALJ có thể yêu cầu chương trình ECSE hoàn trả cho phụ huynh chi phí cho vào học tại một trường tư khi không có sự chấp thuận hoặc giới thiệu của một chương trình chỉ trong trường hợp nếu:

 • Đứa trẻ đó nhận được các dịch vụ ECSE theo thẩm quyền của chương trình EI/ECSE trước khi được đưa vào trường tư đó;

 • Tòa án hoặc ALJ thấy rằng vào thời điểm đó chương trình không cung cấp dịch vụ giáo dục công lập thích hợp và miễn phí cho đứa trẻ một cách kịp thời; ,

 • Việc đưa vào học trường tư là thích hợp.

ALJ hoặc tòa án có thể thấy việc phụ huynh đưa con em mình vào trường tư là thích hợp, ngay cả khi việc sắp xếp đó không đáp ứng được các tiêu chuẩn của tiểu bang áp dụng cho các chương trình EI/ECSE.


Khi nào tòa án có thể giảm bớt hoặc từ chối việc hoàn trả chi phí cho phụ huynh?

Thông báo:

Tòa án hoặc ALJ có thể giảm bớt hoặc từ chối việc hoàn trả chi phí nếu phụ huynh không thông báo cho chương trình ECSE biết là họ từ chối việc sắp xếp nơi học theo đề xuất của chương trình ECSE và cho biết các vướng mắc của họ cũng như ý định đưa con họ vào một trường tư với chi phí do chính phủ đài thọ. Thông báo này phải được đưa ra vào một trong các thời điểm: • Tại buổi họp IFSP gần đây nhất mà phụ huynh tham dự khi loại đứa trẻ ra khỏi chương trình học ECSE; hoặc,

 • Bằng văn bản cho chương trình ECSE ít nhất mười ngày làm việc trước khi loại đứa trẻ ra khỏi chương trình ECSE.

Tòa án hoặc ALJ không được giảm bớt hoặc từ chối việc hoàn trả chi phí nếu phụ huynh không đưa ra thông báo này nếu: • Việc thông báo có thể sẽ gây tổn hại về mặt thể chất cho đứa trẻ;

 • Chương trình EI/ECSE ngăn cản phụ huynh đưa ra thông báo đó; hoặc,

 • Phụ huynh không nhận được bản sao Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này hoặc không được cho biết về yêu cầu phải thông báo này.

Tòa án hoặc ALJ không được giảm bớt hoặc từ chối việc hoàn trả chi phí nếu phụ huynh không đưa ra thông báo này nếu: • Phụ huynh đó không biết chữ hoặc không thể viết bằng tiếng Anh; hoặc,

 • Việc đưa ra thông báo có thể sẽ gây tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần đối với đứa trẻ;


Thẩm định; Tòa án hoặc ALJ cũng có thể giảm bớt hoặc từ chối hoàn trả chi phí nếu phụ huynh không đồng ý cho đứa trẻ tham gia một buổi thẩm định do cơ quan chính phủ thực hiện, nếu:

 • Cơ quan chính phủ đã thông báo trước bằng văn bản về ý định thẩm định hoặc tái thẩm định đứa trẻ;

 • Mục đích của thủ tục thẩm định trình bày trong thông báo này là thích hợp và hợp lý; ,

 • Cơ quan chính phủ đưa ra thông báo này cho phụ huynh trước khi đứa trẻ bị loại ra khỏi chương trình ECSE.tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương